مقاله تأثیر آموزش اصول و فلسفه تربیت بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

تأثیر آموزش اصول و فلسفه تربیتبدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان
چکیده
یکی از روش های تفکر، تفکر فلسفی است؛ و آنچه مسلم است، تعیین اهداف و به دنبال آن تعیین روش های اجرایی و ارزشیابی نتایج، بدون داشتن تفکرات و پایههای فلسفی، کاری سطحی و کم دوام خواهد بود. از این رو بر این پژوهش به بررسی اثر آموزش یک ترم اصول و فلسفه تربیت بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پرداخته است.
روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بوده که به شکل پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و جمعآوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت، بدین منظور تعداد ۵۱ دانشجوی دختر و پسر رشته کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی از دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل که در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۸۸ در ترم یک مشغول به تحصیل بودند، در این تحقیق شرکت کردند؛ و قبل و پس از ۱۶ جلسه تشکیل کلاس اصول و فلسفه تربیت بدنی، توسط پرسشنامه »ذهنیت فلسفی« (تهیه شده توسط طالب پور و همکاران (۱۳۸۴ ارزیابی شدند. پرسشنامه مذکور ۶۰ سؤالی، دارای ۳بعد »تعمق۱، انعطافپذیری۲، و جامعیت«۳ (هربعد فلسفی با ۲۰ سؤال) میباشد.
پس از آموزش اصول و فلسفه تربیت بدنی میزان ذهنیت فلسفی، مؤلفه های جامعیت و تعمق دانشجویان در مقایسه با قبل آن بهبود معنی داری یافت؛ اما در مؤلفه انعطاف پذیری تغییر معنی داری دیده نشد. همچنین پس از آموزش بین ذهنیت فلسفی دختران با پسران، دانشجویان دارای رشته های ورزشی انفرادی و گروهی، و سطوح مختلف قهرمانی هیچ تفاوتی مشاهده نشد.
بهبودی معنی دار ذهنیت فلسفی دانشجویان ناشی از افزایش معنی دار مؤلفه های جامعیت و تعمق آن بود؛ و اثرگذاری معنی دار آموزش اصول و فلسفه تربیت بدنی بر بهبود ذهنیت فلسفی دانشجویان، ضرورت آموزش آن را در دوره های ضمن خدمت مدیران و همچنین واحدهای تصمیمگیری سازمانهای ورزشی مورد تأکید قرار میدهد.

واژگان کلیدی: اصول و فلسفه تربیتبدنی، ذهنیت فلسفی، مدیریت و برنامه ریزی ورزشی.

 

 

مقدمه
چنانچه جوهر اصلی مکاتب فلسفی را دیدگاه آن ها از نظر هستی شناسی۴، ارزششناسی۵ و معرفت شناسی۶ بدانیم، تأثیر عمیق آن ها در هدف گذاری، برنامه ریزی و روش های اجرایی و نظام های ارزشیابی مراکز آموزشی به گونه ای روشن تر پدیدار خواهد شد .(۹) فلسفه جهت می دهد، کاربرد دانشها و مهارت های اندوخته شده در دوران کارآموزی حرفه ای را به یک شیوه مؤثر ممکن می سازد. فلسفه به توسعه و روشن شدن باور ها و ارزش هایی که مبنای رفتار هستند کمک می کند. فلسفه عبارت است از: فرایند آزمایشنقّادانه، استدلال و تفکر برای رسیدن به حقیقت. معیار های اخلاقی و ارزش ها راهنمای عمل حرفه ای و زندگی روزمره ما هستند .(۱۱)
از سوی دیگر، روبهرویی انسان با مسائل پیچیده در زندگی، در هر لحظه او را به تصمیمگیری در شرایط ریسک و بحرانی نیازمند می نماید ۱۰) و .(۱۳ در مدیریت نیز تصمیم گیری هدفمندانه یکی از نیازهای مهم به شمار می رود؛ به طوری که تصمیم گیری بدون تفکر و تحلیل، صحیح نبوده و خطرناک می باشد ۸) و .(۱۳ رسالت مدرسه و آموزش و پرورش، آموزش فکر کردن است؛ زیرا اگر فراگیران در زمان اشتغال به تحصیل در مدرسه یا دانشگاه، فکر کردن را نیاموزند، چگونه می توانند به یادگیری ادامه دهند ۲) و .(۱۳ از مسائل مهم و قابل بحث در باب تفکر، روشهای تفکر است. روش های تفکر، زیربنای نظریه ها، قضاوت ها، داوری ها، شناخت ها و جهان بینیها است ۴) و .(۱۴ طرز تفکر انسان، در بکار بستن اصول و قوانین زندگی او را یاری می نماید ۵) و .(۱۴ یکی از روش های تفکر، تفکر فلسفی است ۴) و .(۱۳ آن چه مسلم است، تعیین اهداف و به دنبال آن تعیین روش های اجرایی و ارزشیابی نتایج، بدون داشتن تفکرات و پایه های فلسفی، کاری سطحی و کم دوام خواهد بود.
مکاتب فکری و فلسفی مختلف نحوه شکل گیری و وظایفی که مراکز آموزشی باید بر عهده گیرند را به صورتهای مختلف بیان کردهاند.
به نظر می رسد دانشجویان همانگونه که در دوران دانشجویی در مراکز تربیت معلم و در سایر دانشگاه ها، دروس عملی و تئوری فراوانی در زمینه حرکات متعدد ورزشی و اثرات آن بر انسان، می گذرانند، باید مهارت های ذهنیت فلسفی را نیز طی آموزش های مختلف عملی و تئوری رشد و توسعه دهند و این کار میتواند در کنار واحد های درسی مربوط به فلسفه تربیت بدنی و یا اصول و مبانی تربیتبدنی صورت پذیرد .(۳) بنابراین با توجه به اهمیت تفکر و تصمیم گیری متفکرانه در بخش مدیریت علی الخصوص مدیریت ورزشی کشور؛ و رسالت دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در امر تربیت مدیر ورزشی متخصص، لازم است که علاوه بر تفهیم فلسفه، فلسفه تربیت بدنی و دیدگاه های فلسفی مختلف نسبت آن، به روشن کردن جنبه های مختلف ذهنیت فلسفی نیز پرداخته شود. از این رو تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا ۱۶ جلسه تدریس درس اصول و فلسفه تربیت بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل تأثیری دارد؟ لازم به ذکر است که اگرچه مطالعاتی به مقایسه ذهنیت فلسفی در نمونه های آماری متعدد با ویژگی های خاص خود پرداخته اند، اما این پژوهش برای اولین بار در کشور صورت می پذیرد و ادبیات پیشینه ای در این زمینه در کشور موجود نیست.

روششناسی تحقیق
روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بوده که به شکل طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت.
جامعه و نمونه: جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل ۵۶ دانشجوی دختر و پسر مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل بود که در سال تحصیلی ۸۷-۸۸، در ترم اول شاغل به تحصیل بوده اند. با تمهیدات و شرایطی که گذاشته شد، تعداد ۴۱ نفر ۱۶) پسر و ۲۵ دختر) بدون غیبت کلاسی بودند و اطلاعات جمعآوری شده از ایشان مورد قبول و تجزیه و تحلیل آماری واقع شد. میانگین و خطای استاندارد سنی ایشان نیز به ترتیب برای دانشجویان پسر و دختر شامل ۲۱/۶۲ ۰/۴۸ و ۲۲/۱۲ ۰/۵۱ بود.
ابزار تحقیق: ابزار این پژوهش پرسشنامه »ذهنیت فلسفی« طالب پور و همکاران (۱۳۸۴) است (۱۳) به طوریکه شامل ۳ مؤلفه (جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری) می باشد که با ۶۰ سؤال (هر غالب فلسفی با ۲۰ سؤال) پوشش داده شده است؛ و هر سؤال ۴ گزینه برای انتخاب پاسخ دارد ۴) سطحی لیکرت)؛ به طوریکه با انتخاب گزینه اول (هرگز)، امتیاز ۱؛ با انتخاب گزینه دوم (بندرت)، امتیاز ۲؛ با انتخاب گزینه سوم (بعضی مواقع)، امتیاز ۳؛ و با انتخاب گزینه چهار تقریباً( همیشه)، امتیاز ۴ به هر سؤال داده می شود. در پایان پاسخ دهی به سؤالات، مجموع نمرات هر ۲۰ سؤال محاسبه شده و رتبهبندی هر غالب فلسفی برای هر شخص تعیین می گردد.
طرح تحقیق (برنامه ریزی جلسات و محتوای کلاس ها): هر هفته یک جلسه به مدت یک ترم ۱۶) جلسه) کلاس ها بدین شکل برگزار می گردد: جلسه اول، مقدمه ای بر فلسفه؛ جلسه دوم تا یازدهم، معرفی ۵ فلسفه آموزشی اصالت ذهن، واقع گرایی، جاودان گرایی، وجود گرایی، تجربه گرایی؛ جلسه دوازدهم و سیزدهم، اصول فلسفه تربیت بدنی؛ و جلسه چهاردهم تا شانزدهم،

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 9 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد