مقاله تأثیر تجربی بروموکریپتین مسیلات بر رفتارهای جنسی و تغییرات هورمون تستوسترون در موش صحرائی نر بالغ ( Rat ) :

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان

چکیده :

در این تحقیق اثرات داروی بروموکریپتین مسیلات بر رفتارهای جنسی و میزان غلظت تستوسترون در موش صحرائی نر بالغ - Rat - مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور تعداد 40 سر موش صحرائی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 200-220 گرم را در قالب 5 گروه 8 تائی تجربی و کنترل و شم تقسیم بندی شدند . گروههای تجربی در یافت کننده دارو با مقادیر 1 - mg/kg - و 0/5 و 0/25 بودند و گروه شم حلال دارو را که شامل چند قطره اتانول و آب مقطر بود ، دریافت نمود و ، در حالی که گروه کنترل هیچگونه ماده ای را دریافت نمی کرد تزریقات بصورت زیر جلدی در ناحیه کشاله ران به مدت 20 روز انجام شد و رفتارهای جنسی مطالعه و بررسی شد . در پایان روز بیستم خونگیری از قلب صورت گرفت و غلظت هورمون تستوسترون اندازه گیری شد . سپس نتایج حاصل از آزمایشات به روش تست tukey و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . مقایسه نتایج آماری نشان داد که گروههای دریافت کننده بروموکریپتین مسیلات ، با مقادیر 1 - mg/kg - و 0/5 افزایش معنی داری را در غلظت تستوسترون و بهبود رفتارهای جنسی نسبت به گروه کنترل دیه می شود . . - P< 0/05 - این روند را می توان چنین توجیه کرد که بروموکریپتین مسیلات احتمالاً با افزایش دوپامین و بدنبال آن افزایش در ترشح هورمونهای TRH و TSH و هورمونهای تیروئیدی ، باعث افزایش پاسخ گناد و تروپین های هیپوفیزی به GnRH شوند و در نهایت میزان تستوسترون افزایش یافت . از طرفی برموکریپتین مسیلات با فعال کردن ناحیه پیش بینائی هیپوتالاموس - MPOA - و نیز قشر سنگولا باعث بهبود انگیزش و عملکرد جنسی گردید .

مقدمه :

رفتارهای جنسی در موجودات زنده به خصوص در پستانداران همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است . از طرفی نازائی از جمله مشکلاتی است که در جوامع مختلف ، بیشتر خانواده ها با آن دست به گریبانند . در تحقیق حاضر ، از داروی بروموکریپتین مسیلات که بعنوان داروی مؤثر در درمان فقدان قاعدگی ، پارکینسون و … مورد استفاده قرار می گیرد و با تحریک گیرنده های دوپامینی باعث مهار ترشح پرولاکتین می گردد ، استفاده شده و اثرات آن بر روی رفتارهای جنسی و تغییرات هورمون تستوسترون در موش صحرائی نر مورد بررسی قرار گرفته است تا در صورت اثبات اثرات احتمالی ، بعنوان داروهائی جهت درمان نازائی در مردها استفاده شود . از طرفی با توجه به اینکه مقادیر مختلف دارو دریافت می شود ، دوز مؤثر دارو نیز مورد بررسی قرار گرفته تا از مصرف بی رویه آن خودداری شود .

مواد و وسائل لازم و روش انجام پژوهش :

الف - حیوانات مورد استفاده و نحوه نگهداری آنها :

حیوانات مورد استفاده در این تحقیق 40 سر موش صحرائی نر بالغ - Rat - از نژاد ویستار با وزن 200-220 گرم بود که از مرکز سرم سازی رازی شیراز تهیه گردید . حیوانات در شرایط استاندارد از نظر نور ، درجه حرارت و غذا نگهداری می شدند و چون مشاهدات در شب انجام می گرفت ، با تاریک کردن یک اتاق و قرار دادن مو حیوانات ، یک هفته قبل از انجام آزمایشات جهت سازگاری با محیط جدید و تغییر شکل شبانه روزی ، این عمل انجام شد .

ب - روش تزریق داروها و انجام پژوهش :

نحوه دریافت دارو بصورت تزریق زیر جلدی در ناحیه کشاله ران توسط سرنگ انسولینی به حجم 0/2 ml ، و به مدت 20 روز انجام شد . گروه بندی حیوانات و مقدار داروی تزریقی به حیوانات موردنظر بصورت زیر است :

جدول -1-1تزریق برموکریپتین به گروههای تجربی :    
ج - آماده سازی حیوانات ماده :

موشهای ماده مورد استفاده جهت بررسی رفتارهای جنسی در یک پریود زمانی خاص ، فعال بودند و لذا آماده سازی آنها باید از قبل صورت می گرفت . به این منظور ، برای القای پذیرش جنسی توسط ماده ها ، از استرادیول و الرات و پروژسترون استفاده گردید . به گونه ای که به هر یک از ماده ها ، 48 ساعت قبل از آزمایش ، مقدار 100 میکروگرم استرادیول و الرات که در 0/2 سی سی روغن زیتون حل شده بود و 6 ساعت قبل از انجام آزمایشات مربوط به رفتارهای جنسی ، مقدار 500 میکروگرم پروژسترون محلول در 0/2 سی سی روغن زیتون ، در ناحیه کشاله ران تزریق می شد .

د - پارامترهای مورد استفاده برای مشاهده رفتارهای جنسی :
- 1 تآخیر در جفت گیری      - 5 تعداد دفعات در جفت گیری همراه با دخول - IF -

- 2 تآخیر در دخول - 6      - IL - تعداد دفعات جفت گیری بدون دخول - MF -

- 3 تأخیر در انزال - 7       - EL - کفایت جفت گیری - LE -

- 4 دوره زمانی پس انزالی - 8  - PEI - دوره زمانی بین دخولی - ICL -

ه - روش خونگیری و سنجش هورمون :

پس از تزریق دارو به مدت 20 روز ، بین ساعات 8-9 صبح به وسیله بیهوشی خفیف بالاتر از فلب به حجم 5 ml خونگیری شد . سپس با دستگاه سانتریفوز سرم ها جدا شدند و تا زمان سنجش هورمون به روش RIA ، در دمای -20OC منجمد و نگهداری گردید .

س - آنالیز آماری :

برای تجزیه و تحلیل آماری گروههای تجربی ، شم و کنترل ، از روش تست Tukey و آزمون t استفاده شد . P < 0/05 به عنوان اختلاف معنی دار بین گروهها در نظر گرفته شد و نتایج آماری بصورت خطای معیار میانگین نشان داده شد .

نتایج :

جداول زیر ، نتایج حاصل از آزمایشات مربوط به تزریق زیر جلدی برموکریپتین بر رفتارهای جنسی و نیز تغییرات غلظت تستوسترون نسبت به گروههای کنترل در سطح P < 0/05 را نشان می دهد . علامت ستاره ، نشان دهنده اختلاف معنی دار بین فاکتور موردنظر در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در سطح P <0/05 می باشد .

جدول -2-1 اثر تزریق زیر جلدی - - S . C بروموکریپتین با مقادیر مختلف بر مدت زمان تأخیر در جفت گیری

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر انگل Ligula intestinalis بر وزن متوسط ، ضریب چاقی ( CF ) ، شاخص توسعه گنادی ( GSI ) و توسعه کبدی ( HSI ) ماهی کاوار Squalius lepidus در رودخانه زاینده رود

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده - در این مطالعه اثرات نامطلوب انگل Ligula intestialis بر ماهی کاوار Squalius lepidus در رودخانه زاینده رود بررسی شد. بدین منظور تعداد 80 قطعه ماهی از یک ایستگاه آلوده به انگل لیگولا و یک ایستگاه شاهد صید گردید و شاخص هایی چون متوسط وزن، GSI، HSI و CF در دو گروه سنی 2 و 3 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ...

مقاله تأثیر پارامترهای سخت کننده تیرهای فولادی همبند با تغییر ضخامت سخت کننده های بر عملکرد لرزه ای دیوار برشی هیبرید

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله به بررسی پارامترهای سختکننده تیرهای فولادی همبند بااتصال پیچ و مهره و طراحی سختکنندههای متفاوت و تأثیر آن بر عملکرد لرزهای دیوار برشی دوگانه یعنی دیوارهای هیبرید میپردازیم. تیرهای کوپلینگ بتنآرمه برای توزیع تنش و تغییر شکل بهتر در کل سیستم دیوار به کار میروند، بهجای اینکه تنش را در محدود ...

مقاله تأثیر آلایش نانو ذرات اکسید کادمیوم و دمای کلوخه سازی بر دمای بحرانی و درصد تشکیل فاز Bi - 2223 در ابررسانای Bi1 . 64Pb0 . 36Sr2Ca2 - xCdxCu3Oy

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله، ابررساناي Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2-xCdxCu3Oy با 0/1 و 0/03 ،x= 0/0 به روش واکنش حالت جامد تهیه و تأثیر دماي پخت و مقدار آلایش نانوذرات اکسید کادمیوم بر دماي بحرانی آن بررسی گردید. نتایج نشان میدهند که بیشترین دماي بحرانی مربوط به نمونههاي ابررسانا با x=0/03 درصد اکسید کادمیوم و دما و زمان پخت ...

مقاله تأثیر بازپخت جریانی در حضور گاز آرگون ، بر اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ در نوارهای آلیاژ آمورف CoFeMoSiB

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله اثر بازپخت جریانی در حضور گاز آرگون بر امپدانس مغناطیسی بزرگ - GMI - نوارهاي آلیاژ آمورف خام Co66 .59 Fe3 .98 Mo1 .55 Si18 .36 B9.52 به صورت تابعی از جریان بازپخت و زمان بازپخت ، در دماي اتاق بررسی شد. نوار بازپخت شده در گاز آرگون درصد امپدانس مغناطیسی بزرگ بیشتري نسبت به نوار بازپخت ش ...

مقاله تأثیر بلند مرتبه سازی در شکل گیری بدنه شهری بی هویت و بررسی آسیب های ناشی از آن

فرمت pdf
14 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بررسی ساختمان های بلند مرتبه در شکل یابی بدنه شهری دارای ابعاد مثبت و منفی زیادی است&times;؟شناخت این ابعاد می تواند تصمیم گیرندگان را در جهت تقویت ابعاد مثبت و همچنین حذف ابعاد منفی کمک نماید&times;؟ بر همین اساس، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه ساختمان های بلند مرتبه در سیمای شهری با هدف روشن تر ساختن ا ...

مقاله تأثیر پارامتر بهره لیزر بر تطابق نتایج مدل یک بعدی و سه بعدی در برآورد میزان تابش خودبه خودی تقویت شده

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله به بررسی پارامتر بهره در تطابق نتایج مدل ساده یکبعدي و مدل کاملتر سهبعدي در تعیین میزان تابش خودبهخودي تقویت شده در محیط تقویت کننده خواهیم پرداخت. ابتدا نشان میدهیم به ازاي نسبت طول به قطرهاي بزرگ در محیطهاي پر بهره تطابق قابل قبولی بین نتایج دو مدل وجود دارد در حالی که در محیط هاي کم ب ...

مقاله تأثیر آرایه های متفاوت حفره های هوا روی اتلاف حبسی و پراکندگی در فیبرهای کریستال فوتونی

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پارامترهاي اتلاف حبسی و پراکندگی در فیبرهاي کریستال فوتونی از اهمیت زیادي برخوردار هستند، از این رو این دو پارامتر براي چهار گونه آرایش متفاوت حفره-هاي هوا با استفاده از روش اجزاي محدود مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که فیبر با آرایش حفرههاي مربعی داراي پراکندگی بسیار ن ...

مقاله تأثیر تصحیحات جوی بر بهبود نتایج طبقه بندی زیرپیکسلی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: هوآویزهای جوی در تصاویر نوری نقش بسزائی در تعیین درجه خاکستری١ پیکسلها دارند. درجه خاکستری پیکسلها برای استفاده در هر فرآیند سنجش از دور، بایستی ابتدا در یک فرآیند پیش پردازش، تصویر تصحیح جوی شوند. اصطلاحاﹰ بایستی دادههای تصویری به اطلاعات تبدیل شوند. طبقهبندی تصاویر ماهوارهای رایجترین فرآیند استخر ...