دانلود مقاله بررسی تاثیر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمون های تیروئیدی سرم خون موش صحرایی ماده

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

چکیده

زمینه و هدف: سطح سرمی لپتین بدنبال استفاده از چربیهای غیر اشباع کاهش مییابد و روغن پسته وحشی کـه غنـی از اسـیدهای چـربغیر اشباع میباشد، ممکن است سبب کاهش سطح سرمی لپتین شود. با توجه به این اثر و تأثیرات متقابـل میـان لپتـین و هورمونهـای تیروئیـدی، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی بر میزان لپتین و ارتباط آن با هورمونهای تیروئیدی می باشد..

مواد و روش کار: ۲۸قطعه موش صحرایی ماده سالم انتخاب و به شکل تصادفی به۴گـروه مـساوی تقـسیم شـدند.گـروه اول بـه عنـوانکنترل، رژیم غذایی عادی و سایر گروهها به میزان ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد روغن پسته وحـشی بـه مـدت ۶۰ روز بـه همـراه جیـره معمـولی دریافـت نمودند. هورمونهای T4 و T3 به روش رادیو ایمونو اسی، fT4 و fT3 به روش الیزای رقابتی و لپتین به روش الیزای سـاندویچی انـداره گیـری شدند. از آزمون های آماریRepeated measurment، ANOVA، آزمون دانکـن و پیرسـون و نـرم افـزار آمـاری SAS 8 جهـت تجزیـه و تحلیل داده ها استفاده شد و P<0/05 معنی دار تلقی گردید.

یافته ها: با افزایش درصد روغن پسته وحشی در جیره غذایی پس از گذشت۶۰روز، کاهش سطح سرمی لپتین و هورمونهای تیروئیدیمشاهده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین میزان لپتین و هورمونهای تیروئیدی در زمانهای مختلف خونگیری محاسبه شد. در گـروه تغذیـه بـا روغن پسته وحشی ۵ درصد در زمان سوم خونگیری، بین میزان لپتین با fT4 همبستگی مثبت و معنیدار وجـود داشـت P<0/05)، .(r=0/87 در گروه تغذیه با روغن پسته وحشی ۱۰ درصد بین میزان لپتین با هورمونهای تیروئیدی همبستگی معنیداری وجود نداشـت و در گـروه تغذیـه بـا روغن پسته وحشی ۲۰ درصد در زمان سوم خونگیری، بین میزان لپتین با T4 همبستگی مثبت و معنیدار وجود داشت P<0/05)،.(r=0/95

نتیجه گیری: با توجه به این که در روغن پسته وحشی درصد قابل توجهی اسیدهای چرب غیر قابل اشباع وجود دارد کاهش سطح لپتینسرم خون موش های صحرائی مورد مطالعه را می توان به تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع بر سطح لپتین سرم خون مربوط دانست. بنابراین مصرف خوراکی روغن پسته وحشی بر سطح سرمی لپتین وکلسترول سرم و هورمونهای تیروییدی اثرمثبتی دارد.(مجله طبیب شرق، دوره

۹، شماره ۴، زمستان ۸۶، ص ۲۶۳ تا ( ۲۷۴

کلیدواژه ها: روغن پسته وحشی(بنه)، لپتین، هورمون های تیروئیدی، موش صحرایی ماده

مقدمه

لپتین از واژه یونانی Leptos به معنی لاغر گرفته شده اسـت.

این هورمون در سال ۱۹۹۴ توسط محققی بـه نـام Jeffrey M.Friedman در امریکا کشف شـد. ایـن هورمـون، پروتئینـی بـا

۱۶۷ اسید آمینه است. لپتین انسانی حـدود ۸۳ تا ۸۴ درصـد شبیه

لپتین موش و موش صـحرائی اسـت.(۲،(۱وظـایف متعـددی بـرای لپتین شـناخته شـده کـه عبارتنـد از: جلـوگیری از مـصرف غـذا، تنظیم و تحریک مصرف انرژی، تنظیم شروع بلوغ، تنظـیم وضـع تغذیه در دوران محرومیـت غـذایی، اثـر بـر سیـستم تولیـد مثـل،

آدرس نویسنده مسئول: دانشگاه شیراز . دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه ۲۶۳ Email: saeb@shirazu.ac.ir

جلوگیری از افزایش وزن و تأثیر بر نوروانـدوکرین.((۳ لپتـین بـه عنوان فاکتور سیری عمل کرده و اشتها و مرکز سیری در مغـز را تحــت تــأثیر قــرار مــیدهــد. ایــن هورمــون در خــون ترشــح و بــا گیرندههای خاص خـود در هیپوتـالاموس پیونـد مـی شـود و در نتیجــه خــوردن غــذا را کــاهش و اســتفاده از انــرژی در بــدن را افزایش میدهد. ۵)،(۴در واقـع لپتـین اطلاعـات مربـوط بـه ذخیـره چربی بدن و وضعیت انرژی را به هیپوتـالاموس رسـانده و منجـر به تغییر در میزان مصرف غذا و تنظیم مـصرف انـرژی در جهـت ثابت ماندن وزن بدن میگردد. ۶)،(۱

گزارشهای متعددی در مورد تأثیر و عـدم تـاثیر متقابـل لپتـین و هورمونهای تیروئیدی در پژوهشهـای محققـین مختلـف دیـده شــده اســت. (۷-۱۱) توانــایی لپتــین بــرای تنطــیم ترشــح TSH

درهیپوتیروئیدیـــسم (کـــمکـــاری تیروئیـــد) و هیپرتیروئیدیـــسم

(پرکاری تیروئید) بررسی شده است. دو ساعت پـس از دریافـت لپتین در موشهایی که پرکاری تیروئید داشـتهانـد، سـطح TSH

حدود ۱/۷ برابر شده است. در موشهایی که کمکـاری تیروئیـد داشتهاند، لپتین اثـری نداشـته اسـت. در سـوء تغذیـه تولیـد لپتـین کــاهش یافتــه و فعالیــت تیروئیــد هــم کــاهش مــییابــد.((۷ در موشهایی که تغذیه طبیعی داشتهاند بـا تزریـق دوزهـای پـایین و مکرر لپتین توانستهاند ترشح TSH را افزایش دهند.((۱۲ از طرفـی در موشهایی که با جیـره غـذایی غنـی از n-3-PUFA1 تغذیـه شده بودند، میزان لپتین کاهش یافت. (۱۳) در بررسیهای دیگری که جیرههای غذایی غنی از MUFA2 و آلفا لینولئیـک اسـید بـا جیره غذایی غنی از اسیدهای چرب اشباع با هم مقایسه شدهانـد، اثر اسیدهای چـرب غیراشـباع بـه عنـوان فـاکتور کـاهش دهنـده سطح پلاسمایی لپتین تأیید شده است. (۱۴) بررسـیهـای متنـوعی بر روی آثار پسته صورت گرفتـه اسـت. بررسـی ترکیـب ۵ نـوع پسته نشان میدهد که به طـور متوسـط، ۵۹ درصـد چربـی در آن وجـود دارد کــه ۹/۶ درصـد اســید پالمیتیـک، ۱/۳ درصــد اســید

۱ Poly Unsaturated Fatty Acid2 Mono Unsaturated Fatty Acid

۲۶۴

پالمیتیولئیــک، ۳/۱ درصــد اســید اســتئاریک، ۶۹ درصــد اســید اولئیک و ۱۷ درصد اسـید لینولئیـک مـیباشـد. ۱۶)،(۱۵ در منـاطق وســـیعی از ایـــران (ارتفاعـــات زاگـــرس، کردســـتان، لرســـتان، خوزستان، فارس، کرمـان، بلوچـستان، خراسـان و یـزد) درخـت پسته وحشی میروید. (۱۷)

میوه این درخت نوعی پسته وحشی است که در کتب قـدیم بــا نــام حــب از آن یــاد شــده اســت. ایــن درخــت را بــه زبــان انگلیـسی Persian turpentine tree مـینامنـد کـه از خـانواده آناکاردیاسه است. پسته وحشی از نظر خـوراکی، فـرح بخـش و مقوی کبد و طحال و مهیج نیروی جنسی است. دردهای داخلـی را تسکین بخشیده و رطوبت سینه و ریه را خارج میکند. سـنگ مثانه را خرد کرده و ضد کرم گوارش میباشد. مدر و قاعدهآور است. کلیه و معده را گرم میکند و نفخ را کاهش میدهد. (۱۸)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد