بخشی از مقاله

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت تصمیم گیری ،تفکر خلاق و حل مسئله دانش آموزان دختر صورت پذیرفت.این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه دوم شهرستان ساوه بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند.این پژوهش از لحاظ نحوه اجرا آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل که 25 نفر در گروه آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.

قبل از شروع آموزش هر دو گروه به پرسشنامه استاندارد مهارت زندگی فرم کوتاه شامل - تصمیم گیری،تفکر خلاق و حل مسئله - پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، مورد آموزش هوش معنوی از دیدگاه کینگ - 2008 - قرار گرفتند .پس از اجرای آموزش با استفاده از پرسشنامه مهارت زندگی هر دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفتند. همچنین پایایی کل پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش 0/90بدست آمد.داده ها با استفاده از روش های آماری آزمون t مستقل تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش هوش معنوی بر مهارت حل مسئله وتفکر خلاق تأثیر دارد و بر مهارت تصمیم گیری دانش آموزان دختر موثر نیست.

مقدمه 

مهمترین رسالت نظام آموزشی آماده ساختن افراد برای کسب دانش، مهارت شناختی و شغلی جهت ورود به اجتماع است. جامعه ما در حال توسعه و پیشرفت است و افرادی که موجب این پیشرفت می شوند فراگیرانی هستند که در مراکز آموزشی مشغول به تحصیل می باشند. آنها با تلاش و کوشش سعی می کنند احساس خوداتکایی خود را توسعه ببخشند و به پیشرفت و موفقیت تحصیلی و اجتماعی بالاتر دست پیدا کنند .

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است

نظام تربیتی پیشرو به دنبال آماده نمودن فرگیران برای رویارویی با چالش های کوچک و بزرگ آینده جهان است و مربیان این نظام می دانند که دیگر نقش سنتی آنان به عنوان توضیح دهندگان کتاب درسی و پرسشگران دروس به پایان رسیده و نسل آینده از آنان انتظار دارد تا تدریس کنندگان مهارت های زندگی همانند تفکر خلاق، قدرت حل مسئله، افزایش توان جامعه پذیری، اعتماد به نفس، تفکر انتقادی و نظایر آن باشند.

و فراگیران را چنان به کارهای خلاق و مولد سوق دهند که آنان خود بتوانند راه خویش را در محیط های پر فراز و نشیب آینده پیدا نمایند

بیان مسئله
با توجه به شناخت دین و معنویت در زندگی انسان، در سال های اخیر مطالعه روانشناسی دین و موضوع های معنوی به طور فزاینده ای مورد توجه صاحبنظران، متخصصان و به ویژه روانشناسان قرار گرفته است. در راستای مطالعه های دینی و معنوی، مفهوم جدیدی وارد حوزه روانشناسی دین شده است که همان مفهوم هوش معنوی است.

بشر امروز به دنبال دینی است که در عین تأمین معنویت، راه حلی برای زندگی اجتماعی اش هم داشته باشد. خصوصیت اسلام این است که همه عوامل رشد انسانی، رشد معنوی و رشد مادی در او است. حیات قلبی و روحی و معنوی انسان جز در ارتباط با خدا معنا ندارد

هوش معنوی موضوع جدیدی است که مطالب نظری و یافته های پژوهشی وتجربی در مورد آن اندک است. هوشرمعنوی نیازمند شیوه های مختلف شناخت و وحدت زندگی درونی ذهن و روح با زندگی در دنیای هستی است.

هوش معنوی می تواند به وسیله تلاش، جستجو و تمرین پرورش یابد

با توجه به این که معنویت موجب می شود انسان با ملایمت و عطوفت بیشتری به مشکلات نگاه کندو سختی های زندگی را بهتر تحمل کندو به زندگی خود پویایی و حرکت بدهد، لذا آموزش هوش معنوی ضروری می نماید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید