بخشی از مقاله

چکیده

در دنیاي کنونی رسانه به بخش جداناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است و انسانها ناخودآگاه زیر بناي زندگی خود را براساس تبلیغات رسانه اي استوار میکنند. پس رسانه در سبک زندگی مردم و بویژه ایرانیان بسیار تاثیر گذار است و باید الگوهاي رفتاري ژئوپلیتیکی مانند امنیت و تهدید از جانب رسانه ها در حیطه ي اصلی برنامه هاي دولت و مسئولین کشور قرار گیرد؛ یعنی باید در نحوه ي ارائه ي تبلیغات رسانه اي سخت گیري اعمال شود تا سبک زندگی ایرانیان در امنیت باقی بماند و مورد تهدید قرار نگیرد.

امنیت و تهدید دو الگوي رفتاري متضاد باهم هستند که در صورت بی برنامهگی و نادیده انگاري پایه هاي ایدئولوژي، تهدید بر امنیت غلبه میکند و ریشه هاي امنیت اخلاقی را از بین می برد و وقتی ریشه هاي امنیت ازبین برود، محورهاي تهدید بر شیوههاي رفتاري در زندگی مستقر میشود و سبک زندگی بسوي جهتی روانه می شود که الگوهاي پیشرفت و معرفت را در نظر نمی گیرد و به ناچار انسان بسوي نابودي و فنا نزدیک می شود. پس سبک زندگی و الگوهاي رفتاري باید در امنیت باشند تا ایرانیان مسیر تکامل را در نوردند و به پیشرفت و سعادت برسند.

مقدمه

ایرانی و فرهنگ ایرانی سالیان درازي است که در دنیا مراحل سیر تکامل در اندیشه ي بشر را طی کرده و بسیار مورد توجه خاص و عام قرار گرفته است. سبک زندگی ایرانی در حین سادگی و زیبایی داراي پیچیدگی هاي شخصیتی و اجتماعی است که به نظر می رسد فقط ایرانیان میتوانند با این الگو زندگی کنند و به مراحل پیشرفت و توسعه در ابعاد گوناگون بشري برسند.

یک سبک ویژه که ایرانیان را در دوره هاي تاریخ بشري مشهور کرده و خیلی از قدرتهاي امروزي در پی از بین بردن پایه ها و ریشه هاي این سبک هستند. چون همین سبک زندگی بود که ایرانیان را در تاریخ زبانزد کرد و باعث شد که حکومت استبداد و شاهنشاهی در ایران ازبین برود و انقلاب اسلامی بوجود آید و جمهوري اسلامی به تداوم بیش از حد در ایران برسد.

این ملت بودند که این شیوه و سبک را دوست داشتند و انتخاب کردند و به آن پایبندند. لذا نگه داري و نگه داشتن سبک ایرانی خیلی سخت است و باید در پروسه هاي زمانی متعدد و با صرف وقت و هزینه، طی برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت روشهاي ماندگار بودن الگوي اسلامی و ایرانی به مردم آموزش داده شود.

تهدید شیوه ي زندگی مردم ایران از سوي غربی ها یک موضوع قدیمی و با قدمت طولانی است. در عصر حاضر رسانه هاي گوناگونی پدید آمده که در حین محکم کردن محورهاي زندگی ایرانیان می تواند با یکسري تبلیغات نادرست آن را تهدید کند و مردم با همکاري مسئولین باید از این تهدیدات دوري کنند و امنیت در وجوه مختلف زندگی را تامین نمایند.

تحقیق حاضر که از نوع بنیادي_کاربردي است و باروش توصیفی_تحلیلی و از طریق جمع آوري داده هاي کتابخانه اي و رایانه اي و همچنین از طریق مشاهده و مصاحبه با برخی شهروندان تهرانی انجام گرفته است، درصدد رسیدگی به این موضوع میباشد که در ایجاد امنیت و ازبین بردن تهدید، رسانه ها و نوع برنامه هاي تبلیغاتی آنها در راس امور قرار می گیرند و باید برنامه ریزیها در ایران در راستاي امنیتی در عرصه هاي گوناگون شکل گیرد تا سبک زندگی ایرانی و الگوي اسلامی در ایران ماندگار بماند.

-2چارچوب مفهومی

-2-1الگوهاي ژئوپلیتیکی

-2-1-1امنیت

امنیت در فرهنگ معین، به این صورت تعریف شده است "یک مصدر صناعی فارسی که حاوي معانی اي همچون ایمن شدن، در امان بودن است" - معین، - 354 : 1260 و در فرهنگ عمید "به معناي آرامش و آسودگی وایمنی است" - عمید، . - 138 :1345 واژه ي امنیت به عنوان یک مفهوم عام تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد و موجودیت انسان پیوند می خورد. در واقع امنیت تضمین کننده ي بقاي انسان و موجود زنده می باشد. بنابرین طیفی از انواع امنیت وجود داردکه درشکل - 1 - نمایان شده است.

شکل1، انواع امنیت، - ترسیم: نگارنده -

امنیت عبارت است از توانایی کشور در دفع تهدیدهاي خارجی علیه حیات سیاسی یا ملی - برژینسکی،. - 12 :1369 کشوري داراي امنیت است که در صورت احتراز از جنگ، مجبور به فدا کردن منافع حیاتی خود نباشد و در صورت وقوع جنگ منافع حیاتی خود را با پیروزي در جنگ حفظ کند - روشند ل، . - 11 :1374 امنیت درسطوح مختلف معنی دار است .

در وهله ي اول امنیت به دو سطح فردي و جمعی تقسیم می شود. که سطح جمعی نمود بیشتري دارد و از بین سطوح امنیت گروهی، سطح ملی و منطقه اي و بین المللی بیشترین اهمیت را دارا است.مباحث امنیتی عمدتا بر محور امنیت ملی و سپس امنیت منطقه اي و بین المللی دور می زند. "امنیت ملی" حوزه اي جدید و مفهومی کاملا غربی است که در خلال و متعاقب جنگ جهانی دوم مطرح گردیده است بنابراین معنی امنیت ملی بصورت تحت الفظی نبود تهدید و خطر نسبت به منافع ملی و مولفه هاي آن است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید