بخشی از مقاله

چکیده

از گذشته هاي بسیار دور »خانه« براي انسان چیزي بیش از سرپناه بوده و جنبه هاي معنوي در همه مراحل ساخت »خانه« تا استقرار در آن و استفاده از آن به طور کامل پیدا است. در این خصوص تحقیق صورت گرفته نشان دهنده آن است که عرصه خصوصی و عمومی براي حس قلمرو شخصی در واحد مسکونی حائز اهمیت است چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ انتشار امواج - صداها - و از جهت دیگر با وجود افزایش روز افزون استفاده از انواع وسایل تولید کننده ي صدا منجر به افزایش آلودگی صوتی و آسیب هاي زیست محیطی گردیده که بر روي سلامت و کیفیت زندگی شهر نشینان اثرات منفی بجا گذاشته و با توجه به اینکه، فضاي مسکونی باید عاري از هر گونه آلودگی، امنیت و آرامش ساکنان را برقرار کند

از این رو بررسی آلودگی صوتی در فضاي مسکونی بسیار اهمیت دارد و حتی صداهاي که به ظاهر به گوش آسیب وارد نمی کنند ولی به دلیل اینکه جنبه خصوصی براي شخص یا اشخاص دارند، انتشار آن ممکن است باعث فشار روحی شود و آرامش ساکنان در فضاي مسکونی را مختل کنند، قابل بررسی است. این مقاله بر آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل داده هاي استاندارد، ضوابط، اصول و معیار هاي لازم را استخراج و مبناي تدوین بایسته هاي شهرسازي و معماري مسکونی قرار گیرد .

-1  مقدمه

-1-1 اهمیت و ضرورت موضوع

به لحظه رسیدن آرامش در خانه خوش آمدید. انسان به عنوان انسان از یک سو استقلال فردي دارد و از طرف دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند، موجودي اجتماعی است. این طبیعت دوگانه ي انسان از یک طرف از هم جدا و از سوي دیگر چنان به هم پیوسته است که گریز بین این دو نیست

هدف از این پژوهش رسیدن به راه هایی براي ارتقاء سطح زندگی، آرامش و امنیت صوتی در فضاي مسکون می باشد. یکی از مسایلی که مدت ها دغدغه ي طراحان، سازندگان و بهره برداران از محیط هاي مسکونی بوده است مسئله ي آکوستیک می باشد که خوشبختانه توجه ویژه اي درسال هاي اخیر به آن شده است با این وجود اما متاسفانه هنوز به ایده آل خود دست نیافته است به خصوص صوت هایی که در محیط مسکونی تولید می شوند و از لحاظ فیزیکی براي ساکنان زیان آور نیستند_به تور ذاتی به جسم و پرده ي گوش آسیب وارد نمی کنند_ و حتی در مواردي مقررات ملی ساختمان هم از نظر آکوستیک رعایت گردیده ولی انتشار بعضی از صداها امنیت روانی شخص را مختل می کند، چندان خوشایند به نظر نمی رسد.

موضوع رابطه ي انسان و محیط و به ویژه ساز و کارهاي علمی این رابطه و قابلیت ترجمه آن به زبان هاي معماري و طراحی مورد سوال طراحان به ویژه پژوهشگران حوزه ي علمی مرتبط با معماري بوده است. براي جستجوي چنین رابطه ي شناخت انسان و ویژگی هاي محیط زندگی او که شامل محیط و انسان می باشد ضرور ي است

با این وجود، در صورت بدیهی بودن موضوع اما توجه کافی و اقدامات اساسی از جانب پژوهشگران، طراحان، سازندگان و صاحب نظران این حوزه صورت نگرفته است و بیشتر صداهاي که بلند هستند و توسط دستگاها تولید می گردند بررسی شده است و به دلیل وجود ذهن پرسشگر محقق و مطرح شدن فرضیاتی و سوالاتی با این مضامین و جهت پذیرش یا رد فرضیات مطرح شده لزوم ضرورت کار بر روي این موضوع را بیش از پیش مشخص می کند. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش یافتن تأثیر کیفیت محیط زندگی - بطور عام - و کیفیت محیط مسکونی - بطور خاص - در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساکنین بر حسب پارامتر صوت می باشد.

-1-1-1 فرضیات

-1  به نظر می رسد بین صداهاي بلند و امنیت روانی فضاهاي مسکونی رابطه معناداري وجود دارد.

-2  به نظر می رسد بین صداهاي آهسته و امنیت رواي فضاهاي مسکونی رابطه معناداري وجود دارد.

-3  به نظر می رسد بین انتشار صدا و امنیت روانی فضاهاي مسکونی رابطه معناداري وجود دارد.

-4  به نظر می رسد بین استقلال فردي و امنیت روانی فضاهاي مسکونی رابطه معناداري وجود دارد.

-2-1-1 سوالات

1.    حریم خصوصی به چه معنا است؟

2.    انتشار صداها چه تاثیري در امنیت روانی و آلودگی محیط زندگی خواهد گذاشت؟

3.    آرامش در محیط مسکونی با رویکرد آکوستیک به چه معنا است؟

4.    انتشار صداهاي که جنبه ي خصوصی دارند بیشتر آرامش را مختل می کنند یا صداهایی که جنبه ي عموي دارند ؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید