بخشی از مقاله

خلاصه

این پژوهش با هدف تشخیص تاثیر تقابل ها و تضادهای فرهنگی بر مدیریت جهانی شدن - globalization - و بازاریابی می باشد.بی شک انجام تبلیغات یکسان در تمامی مناطق جغرافیایی که دارای فرهنگی متفاوت هستند کاری بی خردانه است.

ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ثابت کنیم در راستای مدیریت جهانی سازی نیازمند سبکی از بازاریابی هستیم که مطابق با فرهنگ هر جامعه باشد. لذا بدین منظور نقش تقابل های فرهنگی را در ایران با استفاده از نظر افراد مختلف و متعدد از نواحی مختلف جغرافیایی این کشور را به عنوان جامعه آماری خود قرار داده و صحت داده های اکتسابی را در طی فرآیندهای علمی ثابت و توسط تحلیل های علمی و نرم افزاری به صحت فرضیه خود مبنی بر تاثیر تقابل های فرهنگی بر مدیریت بازاریابی جهانی سازی در ایران دست یافته ایم.

1. مقدمه

پژوهش ها و مطالعات متعدد نشان می دهد اتفاقنظری بین دانشمندان، در مورد تعریف دقیق جهانیشدن یا تأثیرات آن بر زندگی و رفتار ما وجود ندارد؛ زیرا این پدیده به حد نهایی تکامل خود نرسیده و همچنان دستخوش تغییر و تحول است و هر روز وجه تازهای از ابعاد آن نمایان میشود. بنابراین تعاریف و تعابیر متفاوتی از مفهوم و واژه جهانی شدن عنوان گردیده است.

در یک معنا، جهانی شدن عبارت است از: فرایند افزایش »وابستگی متقابل« میان جوامع مختلف در مقیاس جهانی. گرو هی به مفهوم عام یعنی در هم ادغام شدن بازارهای جهانی در زمینه های تجارت وسرمایه گذاری مستقیم و جا به جایی و انتقال سرمایه ، نیروی کار و فرهنگ در چهار چوب سرمایه داری وآزادی بازار و نهایتا سر فرود آوردن جهان در برابر قدرت های جهانی بازار که منجر به شکافته شدن مرزهای ملی و کاسته شدن حاکمیت دولت خواهد شد، معتقد هستند.

عنصر اصلی واساسی دراین پدیده شرکت های چند ملیتی هستند . جهانی شدن شامل تراکم دنیا به عنوان یک کل و از طرف دیگر افزایش سریع در اجماع و پایه گذاری فرهنگ جهانی تلقی می شود. بطوریکه همگون سازی به عنوان یکی از ویژگی های جهانی شدن میلیون ها فرصت شغلی ایجاد کرده و باعث شده است که حدود دو تریلیون دلار سرمایه از کشورهای ثروتمند از طریق سهام، سرمایه گذاری در اوراق قرضه و وام های تجاری به کشورهای فقیر و در حال توسعه منتقل می شود

جهانی شدن را فرایندی می داند که به وسیله آن ، رویدادها ، تصمیمات و فعالیتهای انجام گرفته در یک قسمت از جهان نتایج تاثیر گذاری بر افراد ، گروهها و جوامع در سایر نقاط می گذارد.در واقع، جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشور هایی را که نتوانند خود را با آن تطبیق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداری مناسب می تواند موجب توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده کشورهای جهان گردد.

جهانی شدن را به عنوان کاهشی در هزینهی فعالیت ها تلقی میکند. - parakash, 2000 - با وجود داشتن نگاه آسیب شناختی به جهانی شدن ، این پدیده را حرکت به سمت نوعی دموکراسی جهانی می بیند که در عین حال کثرت فرهنگی و اقتصادی را نیز در خود خواهد داشت - kumar,1995 - . با اشاره به عصر اطلاعات ، جهانی شدن را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری ، پهنه اقتصاد ، جامعه و فرهنگ را در بر می گیرد. از آن جهت که در سالهای گذشته جهانی شدن به عنوان اصطلاحی اقتصادی شناخته می شد تعاریف ارائه شده نیز بر همین بینش استوار بود ولی آنچه مسلم است ،فرایند جهانی شدن بسیار گسترده و فراتر از فقط بعد اقتصادی آن است.به طور کلی ابعاد جهانی شدن عبارتند از:-1 بعد اقتصادی -2بعد اجتماعی و سیاسی 3 -بعد فرهنگی 4 -بعد تکنولوژیکی 5 -بعد جمعیتی.

مع الوصف، جهانی شدن به عنوان یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی, اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در روابط بین کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته آشکار شده است. جهانی شدن اقتصاد که در میانه قرن نوزدهم آغاز شده بود در دهه 1990 همچنان بر سر زبانها جاری است. تاثیر فراگیری بر توسعه اقتصادی, اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی به ویژه بر کشورهای کمتر توسعه یافته گذاشته است.

جهانی شدن را رایج ترین مفهوم دهه 1990 میداند که بایستی توسط همه کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور تداوم به دست آوردن منافع بهینه در نظر گرفته شود.

اما یکی از تاثیرات مهم جهانی شدن بر حوزه فرهنگ است بدین صورت که ،فروریزی مرزها و فضاهای محدود، موجب برخورد فرهنگ ها با یکدیگر و با فرهنگ جهانی می شود که در اثر این برخورد، با فرهنگهای دیگر مستحیل می شوند، برخی دیگر موضعی سرسختانه و ستیزآمیز نسبت به فرهنگ مهاجم اتخاذ می کنند. شماری از فرهنگ ها به همزیستی مسالمت آمیز تن می دهند و تعدادی هم گفت و گو و تبادل فرهنگی را گریزناپذیر می دانند.از طرف دیگر درست است که فرایند جهانی شدن به همگونی و یکدست شدن فرهنگ و تفاوت زدایی و تنوع زدایی می انجامد، ولی نوع دیگری از همزیستی ها، آمیزش ها، تفاو تها وخاص ها را هم پدید می آورد.

2. روش تحقیق

پس از مطالعه متعدد مقالات گوناگون مربوط به اصل موضوع به فاکتور هایی علمی پیرامون موضوع مورد پژوهشمان برخوردیم که پس ازمطالعه کاربردی الگو ها و فاکتور ها به نمودار و مدل تحقیقی زیر دست یافتیم:

شکل -1مدل پیشنهادی تحقیق

جامعه آماری در این تحقیق افراد مختلف از کلان شهر های تهران , اصفهان , تبریز و کرج بوده اند که از آنان خواسته شده تا به پرسش های مطرح شده در قالب پرسشنامه تحقیق پاسخ دهند . تعداد 220 پرسشنامه در شهر های مختلف ارسال شده که از این بین تعداد 174 پرسشنامه برگشت داده شده است که از بین آنها تعداد 9 پرسشنامه ناقص بوده و از فرایند تحلیل کنار گذاشته شد. از این رو تعداد پرسشنامه های معتبر 165 و نرخ پاسخ دهی معتبر 75 درصد می باشد.

در این تحقیق نخست با کمک نرم افزار SPSS قابلیت اطمینان یا روایی ابزار جمع آوری داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و با اجرای تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبار سنجی مولفه ها و شاخص های مرتبط با آن ها اقدام می شود. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL مدل ساختاری بدست آمده و ضرایب تاثیر گذاری مولفه ها بر موفقیت سیستم و همچنین میزان تاثیر گزاری هر یک از جنبه ها در مولفه های مربوط به آن محاسبه می شود.

3. یافته ها

حداکثر در این بخش نتایج تحلیل داده ها بصورت دو مدل اندازه گیری و ساختاری ارائه می شود.در مدل اندازه گیری به بررسی اعتبار شاخص ها , مولفه ها و قابلیت اطمینان آنها پرداخته می شود.در مدل ساختاری به تحلیل روابط و میزان تاثیر گذاری مولفه ها و شاخص ها بر موفقیت سیستم پرداخته می شود.

نتایج تحلیل مدل اندازه گیری در جدول 1 ارائه شده است.در جدول 1 ضرایب آلفای کرونباخ ارائه شده اند که این مقدار برای همه مولفه ها بزرگتر از مقدار 0/7 بوده که نشان دهنده ی قابل قبول بودن انسجام درونی مولفه ها می باشد.

جدول -1مقادیر آلفای کرونباخ مولفه ها

در جدول شماره 2 آمار توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون برای مولفه ها ارایه شده است.همان گونه که در جدول 2 دیده می شود , همبستگی مثبت و معناداری بین اکثر مولفه ها یا هنجار کلان هدف مشاهده می شود.

جدول -2ضرایب همبستگی پیرسون برای مولفه ها

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید