بخشی از مقاله

چکیده

هدف پژوهش حاضر تاثیر قصه درمانی بر کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش اموزان مقطع ابتدایی ناحیه 3 شیراز بوده. روش پژوهش حاضر ازمایشی همراه با طرح پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل بوده است.جامعه ی آماری این پژوهش شامل کودکان مقطع ابتدایی ناحیه 3 شیراز بوده است که به صورت خوشه ای دو مدرسه انتخاب شد و نمونه مورد مطالعه شامل 20 نفر ازکودکان که بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کودکان گروه آزمایش در10جلسه قصه درمانی که در5 هفته برگزار گردید،شرکت نمودند. داده ها با استفاده از فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران - 1997 - جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آمار توصیفی - میانگین و انحراف معیار - و آمار استنباطی "تحلیل کوواریانس" استفاده شد. نتایج نشان دهنده ان است که قصه درمانی در کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش اموزان تاثیر معنادار دارد.

مقدمه

در سال های اخیر متغیر فرسودگی به موقعیت ها و بافت های آموزشی گسترش پیدا کرده است، که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده می شود، می توان گفت که موقعیت های آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب می شود، اگر چه فراگیران در موقعیت ها ی آموزشی، به عنوان کارمند، کار نمی کنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند، اما از دیدگاه روان شناختی، فعالیت های  آموزشی و درسی آنها را می توان به عنوان یک کار در نظر گرفت         

هولوپاینن، - 20086 آنها در کلاس حضور پیدا می کنند و مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره ی قبولی انجام می دهند. این موضوعاخیراً مطالعات متعددی را در دانشگاه ها به خود اختصاص داده است - یانگ،. - 20047 افرادی که فرسودگی تحصیلی دارندمعمولاً علایمی مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانایی در ادامه حضور مستمر در کلاس های درس، مشارکت نکردن در فعالیت های کلاسی، احساس بی معنایی در فعالیت های درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه می کنند

متغیرهای متعددی بر فرسودگی تاثیر گذار می باشد که محقق در این تحقیق به تاثیر قصه درمانی 8می پردازد.یکی از روشهایی که می تواند با توجه به سن و  خصوصیات کودکان در کاهش ا فرسودگی تأثیرگذار باشد قصه درمانی  است که  جزءدرمانهای روانشناختی به حساب می آید قصه، یکی از انواع هنر درمانی است ؟هنر درمانی از انواع روان درمانی است که  کمک می کند افراد نسبت به افکار و هیجانهای خود، آگاهتر شوند و بر چالشهای درونی و بیرونی خود غلبه کنند.

قصه درمانی  به طور کلی می تواند نتایج سلامت بیماران، پیروی از درمان و کیفیت زندگی را بهبودمی بخشد پژوهش های متعدد نشان داده است که قصه درمانی منافع زیادی شامل منافع جسمی، روانی و عاطفی در درمان و بهبود بیماری دارد علاوه بر این داده های اخیر نشان میدهد که برنامه های قصه درمانی منجر به اقامت کوتاهتر در بیمارستان،  نیاز کمتر به دارو و عوارض کمتری  برای بیماران میشود؟همچنین قصه درمانی میتواند هزینه های قابل توجهی از بیماری و بستری شدن در بیمارستان را برای بیماران و خانوادههای آنان کاهش دهد

سنت قصه گویی به اندازه عمر انسان قدمت دارد داستانها مجموعه ای از شخصیتها، روابط، ارزشها و معرفت ها می باشند که هر انسانی با شنیدن یک روایت یا داستان از قهرمان های آن الگو می پذیرد. قصه ها به مرور زمان جزئی از ناخودآگاه جمعی انسانها و فرهنگها می شوند.

قصه گویی یکی از بهترین شیوه ها در مشاوره با کودکان است و آنان میتوانند با احساسات و افکار و رفتارهایی مقابله کنند که هنوز نمی توانند با مشاور خود به طور مستقیم درباره آنها صحبت کنند.در فرایند قصه درمانی تلاش بر این است که کودکان نسبت به احساسات و  افکار خود آگاهی بیشتری پیدا کنند به خصوص  نسبت به شیوه های رویارویی خودشان با مشکلاتی که با آن درگیر شده اند شناخت به دست آورند

با تعارضها واحساسات  دردناکشان روبه رو شوند و آنها را در خلال قصه ابراز کنند  و قصه متفاوتی با سناریوی جدیدی از خود بسازند و با یک قصه  خوب به کودک می فهمانیم که ضعیفترین ها راهی برای موفقیت خواهند یافت یا قویترین قهرمانان هم دچار مشکلات و بدبختی خواهند شد اما  توانایی و امکانات راه حل درباره گشایش مشکلات را چگونه مییابند و  از آنها رهایی می یابند بنابراین با توجه به مقدمه مطرح شده محقق در این تحقیق به تاثیر قصه درمانی بر فرسودگی تحصیلی می پردازد.

فرضیههای پژوهش

قصه درمانی باعث کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش اموزان می شود.

پیشینهپژوهش

هوی و لاوو - - 2006 در پژوهشی با هدف بررسی کارایی قصهگویی بر مهارتهای اجتماعی انجام داده است. که بر اساس نتیجه به دست آمده رابطه بین قصهگویی و مهارتاجتماعی معنادار میباشد و بین این دو همبستگی وجود دارد.

مالونی - - 2007 در پژوهشی با هدف تاثیر قصه در مانی بر کودکانی که دچار اختلال رفتاری هستند به این نتیجه رسیده است که بین قصهگویی و روش درمانی با قصه و بر طرف شدن اختلال رفتاری کودک همبستگی منفی وجود دارد.

لمبارد - - 2008 در پژوهشی با بررسی اثربخشی قصهدرمانی بر کودکان مادران مبتلا به سرطان سینه نشان داد که این کودکان توانستند ازطریق قصهدرمانی، آزادانه تجربههای خود را مطرح و به آن معنای تازهای ببخشند که معنای هر یک از این کودکان برحسب سن رشد و زبان، منحصربهفرد و متفاوت از یکدیگر بود.

ایپ - 2008 - 9 در پژوهش خود به بررسی تاثیر هنردرمانی بر مهارتهای اجتماعی در کودکان اوتیسم پرداخت. نتیجه تحقیقات وی نشان از رابطه معنادار میان هنردرمانی و افزایش مهارتهای اجتماعی بود.

اشرف پوری و همکاران - - 2010 در پژوهش خود با عنوان اثر قصهدرمانی بر کودکان دارای اختلال نافرمانی به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین کاهش اختلال نافرمانی و قصهگویی وجود دارد.

پراسکو - 2010 - در پژوهشی با عنوان قصه درمانی در بین بیماران نشان داد که قصه درمانی شناختی رفتاری ناامیدی  بیماران روان پریش حاد را کاهش میدهد ؟از طرف دیگر، کودکان دبستانی میتوانند مفاهیم امیدواری و ناامیدی را در داستانها  درک کنند

مالکا - - 2010 در پژوهشی با عنوان قصه گویی و کاهش تنهایی کودکان نشان داد فعالیتهای خلاق مانند قصه گویی باعث کاهش تنهایی کودکان آسیب دیده هیجانی و تسهیل سلامت روان ایشان می شود

سعید پور و همکاران - 1393 - در تحقیقی با عنوان " مقایسه فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری" به این نتایج دست یافتند که بین دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص در فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج تلویحات مهمی را در پیشگیری و درمان این اختلالات در این دانش آموزان مطرح می کند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید