بخشی از مقاله

چکیده:

گردشگری جز فعالیتهای مهمی است که ضمن ایجاد یک سری خدمات جدید درجامعه موجب فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود بنابراین میتوان گفت که گردشگری ازجایگاه ویژهای درتوسعه اقتصادی کشورها برخوداراست

دراین راستا گردشگری روستایی نیز، جزیی از گردشگری به حساب میآید که میتواند به عنوان راهکاری برای رسیدن روستاها به توسعه اقتصادی باشد .گسترش گردشگری راه حل بسیاری از مشکلاتی است که مناطق روستایی گرفتار آنها میباشند هر چند گردشگری راهحلی برای تمامی مشکلات روستایی محسوب نمیشود، اما یکی از شیوههایی است که میتواند آثاراقتصادی مهمی داشته باشد.

در این پژوهش باتوجه به تاثیرات گردشگری در توسعه اقتصادی روستاها، عوامل اقتصادی همچون افزایش اشتغال خانوارهای روستایی، افزایش سرمایه گذاری، افزایش درآمدخانوارهای روستایی در روستای دشتک مورد سنجش قرارگرفته است .

نتایج حاکی از آن است که گردشگری در روستای مورد مطالعه موجب توسعه اقتصادی روستا شده و همچنین بر هر3 فاکتور فوق الذکر تاثیرگذار بوده است. شایان ذکر است اگر چه گردشگری بر عوامل فوق الذکر تاثیرگذار بوده، اما عدم هماهنگی بین مسولین روستا، سبب شده که مردم روستا تاکنون از گردشگری سود و منفعت لازم را نبرند.

مقدمه

پژوهش حاضر که تحت عنوان تاثیر گردشگری روستایی در اقتصاد جوامع محلی - جامعه مورد مطالعه روستای دشتک استان فارس - به نگارش در آمده است در ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام این پژوهش که محقق را به بررسی این موضوع واداشته است پرداخته شده است، هم چنین در این پژوهش سعی شده تا نظرات و دیدگاههای صاحب نظران در مورد پیامدهای اقتصادی گردشگری جمعآوری و بیان شود.

در مبحث روششناسی این پژوهش به شرح روش به کار رفته در تحقیق پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی - نظری است که اطلاعات و موارد اولیهی تحلیل، به روش کتابخانهای گردآوری و سپس با روشهای مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجهگیری به عمل آمده است.

هم چنین این تحقیق را به دلیل استفاده از پرسشنامه می توان جزو تحقیقات پیمایشی طبقهبندی کرد. روش به کار رفته در این پژوهش روش کمی و نوع نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش نمونهگیری احتمالی میباشد و در قسمت تجزیه و تحلیل دادههای آماری، دادههای بدست آمده از پرسش نامهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتهاند و صحت و سقم فرضیه پژوهش با کمک روشهای آماری استنباطی مورد آزمون قرار گرفته و در آخر به نتیجهگیری پرداخته شده است.

بیان مسئله

در شرایطی که در قرن بیست و یکم به سر میبریم، اما هنوز توسعهی روستایی خصوصا در ایران با مسائل و چالشهای متعددی مواجه است، چرا که رهیافتهای گذشته در زمینهی توسعه-ی روستایی در کشورهای درحال توسعه موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است مسائل و مشکلات مربوط به فقر، اشتغال، مهاجرت بیرویه روستاییان به شهر را برطرف نماید، این رهیافتها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده است و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی روستایی شده است.

از این رو بار دیگر توسعهی روستایی مورد توجه قرار گرفته و نظریه پردازان، برنامهریزان و مجریان حکومتی در صدد بر آمدند تا با ارائهی راهکارها و دریافتهای جدید، از معضلها و مسائلی که گریبانگیر روستاها شده، بکاهند. یکی از این راهبردهایی که به تازگی در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است و در برخی از کشورها به اجرا در آمده و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی-که دارای پتانسیلهای لازم برای گسترش گردشگری است میباشد. و پژوهش پیش رو سعی در پی پاسخ به این مسئله اصلی است که آیا گردشگری روستایی پیامدهای اقتصادی جامعه محلی روستای دشتک را در پی خواهد داشت؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه بیشتر منابع بکر طبیعی شهرستان مرودشت در اطراف روستاها قرار دارند و حتی چندین روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری معین شدهاند، میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت و اجرای برنامهها به سطح مناسبی از گردشگری روستایی پایدار دست یافت. توسعهی گردشگری با ایجاد مشاغل جدید در بخشهای مختلف اقتصادی و با افزایش دستمزد و درآمد افراد، بر ساختار اجتماعی تأثیر میگذارد. از طرفی توسعهی گردشگری بخشی از اعتبارات لازم را برای بهبود بخشیدن به خدمات و تسهیلات جوامع محلی تامین میکند و باعث جلوگیری از سیل مهاجرت روستائیان به سمت شهرها و مراکز صنعتی میگردد.

با توجه به اینکه ایران در زمره کشورهایی است که با تورم جمعیت فعال رو به رو میباشد و این جوان بودن باعث مهاجرت بی-رویه جمعیت روستا به شهر میشود که با رونق گردشگری روستایی، میتوان زمینه سرمایهگذاری، اشتغال و درآمدزایی در نواحی روستایی را فراهم آورد، و در این پژوهش سعی برآنیم تا تأثیرات گردشگری بر توسعه اقتصادی جامعه محلی را بسنجیم.

اهداف تحقیق

به طور کلی هر پژوهش و تحقیق علمی به دنبال رسیدن و دستیابی به یک هدف و یا اهداف معینی می باشد اهداف این پژوهش عبارتند از :

-    بررسی نقش و تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی جامعه محلی روستای دشتک.

-    شناسایی و کاهش نقاط ضعف و محدودیتهای احتمالی گردشگری روستایی جامعه مورد مطالعه. -ارائهی راهکارهای عملی جهت گسترش گردشگری روستایی و افزایش پیامدهای اقتصادی آن.

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

-گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی جامعه محلی - روستای دشتک - تاثیر گذار میباشد.
فرضیات فرعی تحقیق

-    گردشگری روستایی در اشتغال جامعه محلی - روستای دشتک - تاثیر گذار میباشد.

-    گردشگری روستایی در افزایش سرمایهگذاری روستای دشتک تاثیر گذار میباشد.
-    گردشگری روستایی در افزایش درآمد جامعه محلی - روستای دشتک - تاثیر گذار میباشد.

ملاحظات نظری

گردشگری روستایی

گردشگری روستایی شکلی از فعالیتهای اقتصادی گردشگری است که پیرامون شهرها و نقاط دارای شکل و بافت روستایی - غیرشهری - انجام میگیرد که در چنین برداشتی از گردشگری روستایی میتواند زمینههای مختلف فعالیتهای گردشگری چون بازدید از سکونتگاهها، رویدادها، جشنوارهها، ورزشها و تفریحات گوناگون روستایی را در برگیرد. شرایط طبیعی، مورفولوژیکی، عناصر اقلیمی همراه با ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط روستا اشکال گوناگون و متنوعی از روستاها را بوجود میآورند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید