بخشی از مقاله

چکیده

پیشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش ابزارهاي نوین ارتباطی و اطلاع رسانی در دنیاي امروزي گردیده است که اشکال متفاوتی را از نحوه انجام فعالیتها و ارائه خدمات در تمام عرصه ها پدید می آورد. هدف از نگارش این مقاله » تحلیلی بر بهره گیري از فناوري اطلاعات در شهر اصفهان« است. شهر الکترونیکی بهترین بستر براي توسعه فناوري اطلاعات در جهان است.

روزانه بسیاري از مردم جهان در شهرهاي کوچک و بزرگ با مشغولیت ها و درگیري هاي زیادي براي انجام امور روزانه روبرو هستند. فناوري اطلاعات نقش عمده اي را در جهت تسهیل و تسریع این امور بر عهده دارد، بسیاري از مفاهیم و ابعاد فناوري اطلاعات همچون آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداري الکترونیکی در بستر شهر الکترونیکی قابل اجرا و پیاده سازي است.

با توجه به مشکلات شهرهاي در حال توسعه مانند ترافیک بالا، آلودگی هوا و صوتی پس نیازمند توجه به این فن آوري هستیم شهر اصفهان به عنوان سومین کلان شهر کشور نیز نیاز به این حل مشکلات با استفاده از فن آوري هاي نوین به خصوص فن آوري اطلاعات می باشد. روش این تحقیق ترکیبی از روش هاي توصیفی و تحلیلی است. نتیجه این تحقیق نشان دهنده این است که این روشهاي نوین انجام خدمات، موجب افزایش دقت، سرعت، شفافیت و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه بهبود کیفی و کمی انجام فعالیتها می گردد و از ضرورتهاي انکار ناپذیر براي جهان امروز می باشد، شهر اصفهان با توجه به تواناییهاي خود در زمینه هايشاخص هاي شهروند الکترونیک و زیر ساختهاي مرتبط با این فن آوري در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مقدمه

درعصر حاضر، اطلاع و اطلاع رسانی، مهمترین ابزار استراتژیک براي مدیریت و اداره صحیح همه واحدهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی محسوب می گردد. به دلیل اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم گیري، فناوري اطلاعات در جهان با سرعت چشم گیري در حال توسعه است و تمامی فعالیت هاي روزمره بشر را تحت تأثیر قرار داده است. شهر الکترنیک به معناي دسترسی الکترونیکی شهروندان به خدمات شهرداري و سایر سازمانهاي شهري به صورت شبانه روزي و هفت روز هفته، به شیوه اي با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه است

ایجاد شهر الکترونیک تأثیرات بسیاري را در زمینه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی براي شهر به دنبال خواهد داشت. در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، بانکداري الکترونیکی، گسترش استفاده از کارتهاي اعتباري، کاهش کاغذ بازي، کاهش هزینه ارائه خدمات و ایجاد زمینه براي سرمایه گذاري داخلی و خارجی و ارتباط تجاري شهر با کشورهاي همسایه و سایر نقاط جهان بخشی از تأثیرات آن خواهد بود

اطلاعات با زندگی بشر آمیخته شده و اطلاق اصطلاح "عصراطلاعات" به دوره حاضر به دلیل گستردگی میزان اطلاعات و سرعت تبادل آنها از طریق محمل هاي اطلاعاتی مختلف می باشد .لذا طرفداران جوامع مجازي عقیده دارند که ارتباطات انسان، بدون توجه به واسطه، هماهنگی اجتماعی را به وجود می آورد و مبدأ بسیاري از جوامع در دنیاي واقعی می تواند باشد - . - Ston,1970:10 و یک جامعه مجازي گروهی از مردم هستند، که با یک فرم خاص تکنولوژي با هم ارتباط دارند - - virtual calture, 1997:10 و ریشه هاي آن بر پایه ي نزدیکی علایق انگیزه ها، اندیشه ها، دغدغه ها و افکار است

بنابراین امروز فناوري اطلاعات - IT - به عنوان یکی از تکنولوژیهاي نوین بشري، نه تنها خود دسخوش تغییرات ژرفی شده است بلکه به سرعت درحال تأثیرگذاري بر روي الگوهاي زندگی، روش تحقیق آموزش، مدیریت، حمل نقل، مسایل امنیتی و دیگر زمینه هاي زندگی انسان است، لذا فناوري اطلاعات در حدود دو دهه قبل پا به عرصه میدان هاي علمی وصنعتی گذاشته و امروز به عنوان یک تخصص میان رشته اي با تلفیق علوم ریاضی، اطلاعات و اطلاع رسانی ومخابرات در فهرست تکنولوژي نوین جهان قرار گرفته است

در واقع فناوري اطلاعات نقش مهمی در زندگی شخصی و کاري شهروندان بازي می کند و اهمیت آن نیز رو به فزونی است، امروز حضور رایانه، ارتباطات اطلاعات رقومی، نرم افزاها، یعنی عناصراطلاعات، را در همه جا مشاهده می کنیم و بالاخره تبحر در فناوري اطلاعات مستلزم سه نوع دانش است، مهارت هاي امروزین، مفاهیم بنیادي، قابلیت هاي فکري، این سه دانش فرد را به شیوه هاي مختلف براي تبحر در فناوري اطلاعات آماده می کنید

همانگونه که قبل از این اشاره کردیم این بخش از صنعت اطلاعات به سرعت در حال گسترش و دگرگونی است، و میلیاردها دلار درآمد هر ساله عاید شرکتهاي می شود که در این بخش فعالیت دارند، بنابراین با فناوري جدید، سازمان می تواند خیلی سریع با افراد و شرکتهاي مختلف در اقصا نقاط جهان ارتباط بر قرار ساخته و به مبادله تجاري بپردازد، ضمن اینکه فناوري اطلاعاتی مرزهاي زمانی و مکانی را در هم می ریزد و به طوري که با استفاده از پست الکترنیک و کنفرانس کامپیوتري، عده اي می تواند روي یک پروژه کار کنند و لزومی ندارند در یک محیط گرد هم آیند

لذا شهر مرکز انجام فعالیتهاي اقتصادي ، فرهنگی ، سیاسی و اداري است و شبکه اجتماعی گسترده اي است که ویژگی اساسی آن تراکم جمعیت است - تقریباً بیش از هزار نفر در هر مایل - - گ. آندرانویچ ،1376، . - 7 بنابرین شهر کانون خدمت مختلف، بخصوص خدماتی مثل، فناوري اطلاعات است، که به مردم شهر و نواحی اطراف خدمات ارائه می کند.

در واقع شهرها با آن تراکم و شلوغی و افزایش روز افزون جمعیت، وجود فناوري اطلاعات و ارتباطات از ضروریات و نیازهاي اساسی جهت کاهش بار این مشکلات می باشد.

اهمیت موضوع مورد نظر

امروز ازدحام جمعیت هاي بزرگ و تفاوت جمعیت شب و روز در شهرهایی مثل تهران، نیویورك، لندن و توکیو همراه با آلودگی گسترده نور، صدا، هوا و فضا، مسأله ترافیک و زمان، منشاء یافتن چاره اي براي کاهش آلام ناشی از زندگی در اینگونه شهرها شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید