بخشی از مقاله

چکیده

صنعت کنجدی یکی از صنایع متوسط فعال در حوزه استان یزد است که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد این استان دارد بنابراین شناسایی و تحلیل ریسکهای مالی موثر بر این صنعت یکی از ضروریات است . هدف از این پژوهش شناسایی ریسکهای مالی در شرکتهای صنعت کنجدی استان یزد و اولویتبندی این ریسکها میباشد. در ابتدا عوامل موثر بر ریسکهای مالی شرکت-های صنعت کنجدی استان یزد از روش دلفی فازی شناسایی شد، که در مرحله اول شامل 31 عامل شناسایی و بعد از سه مرحله با نظر کارشناسان خبره به 19 عامل کاهش و تأییدگردید.

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای صنعت محصولات کنجدی استان یزد میباشند . برای تجزیه و تحلیل دادهها از رویکرد ویکور فازی استفاده شده که نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد، از بین 19 عامل موثر بر ریسکهای مالی شرکت های تولیدی محصولات کنجدی، عوامل وجود سطح بالای رقابت در این صنعت و تأثیر بر قیمت، عدم توانایی شرکتها در تأمین سرمایه در گردش، روش تأمین مواد اولیه به ترتیب از مهمترین عوامل موثر بر ریسکهای مالی این صنعت شناسایی و رتبهبندی گردید.

واژگان کلیدی: ریسک مالی، ویکور فازی، مدیریت ریسک، رتبهبندی

مقدمه

امروزه شرکتها در موقعیت رقابتی قرار دارند و علاوه بر آن، شرایط حاکم بر کسب و کار شرایط عدم اطمینان است. این شرایط عدم اطمینان همان ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک هستند که شرکتها را در هر صنعت و در هر حوزه فعالیت با تهدید مواجه می کنند. خوشهها در واقع همان تراکم جغرافیایی شرکتهای به هم مرتبط، عرضهکنندگان تخصصی، ارائه دهندگان خدمات، بنگاههای صنایع مرتبط و نهادهای همکار در حوزههای خاص هستند که علاوه بر رقابت با یکدیگر همکاری نیز میکنند.

خوشه محصولات کنجدی، سومین خوشه فعال استان یزد که پس از خوشههای کاشی و سرامیک و خوشه نساجی، از اوایل سال 1391 زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و بر اساس روش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد آغاز به کار نموده است و بیش از 135 واحد تولیدی فعال، این صنعت با سابقه استان را در بر میگیرد .

اهمیت و ضرورت موضوع

سالانه 45 هزار تن کنجد وارد واحدهای تولید محصولات کنجدی استان یزد میشود که حدود 60 درصد آن به حلوا، 25 درصد به ارده و بقیه به انواع روغنهای استحصالی از کنجد تبدیل میشود که این مقدار مصرف کنجد و همچنین تولید محصولات کنجدی نسبی است و هرسال با کاهش و افزایش قیمت ارز و دلار، کم و زیاد میشود همچنین نوسان در قیمت کنجد یکی از دلایل نبود صادرات زیاد در این زمینه است.

مهمترین مشکل این واحد تولیدی تأمین مواد اولیه یعنی همان کنجد است هماکنون فقط 15 تا 20 درصد کنجد مصرفی در داخل کشور تولید میشود و مابقی این محصول وارداتی است و تحت تاثیر قیمت ارز است. این تحلیل یک تحقیق کاربردی جهت شناخت عوامل ریسکهای مالی و رتبهبندی آنها است لذا بررسی و تجزیه و تحلیل و کنترل این عوامل منجر به کاهش ریسک، پیشبینی قیمت مناسب و حداقل با بیشترین حاشیه سود و عملکرد بهتر شرکتهای صنعت خوشه کنجدی استان یزد میباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید