مقاله تحلیل مشکلات ارتباط بین خانه ومدرسه در منطقه ی هشترود و ارایه راهکارهای مناسب

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان

چکیده
پژوهش حاضر باهدف تحلیل مشکلات ارتباط بین خانه و مدرسه در منطقه هشترود طرح شد . روش تحقیق مورد استفاده ، روش پیمایشی می باشد . جامعه آماری ، کلیه والدین ( پدر و مادر) دانش آموزان مشغول به تحصیل و هم چنین مدیران و مشاوران مشغول به فعالیت در سال تحصیلی 88-89 می باشد که با توجه به جدول کرجسی - مورگان حجم نمونه والدین 252 نفر و حجم نمونه مدیران و مشاوران 50 نفر در نظر گرفته شد که ابتدا از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده سهم هر یک از آموزشگاه ها مشخص و بعد با استفاده از نمونه گیری تصادفی با والدین دانش آموزان انتخاب شده مصاحبه انجام گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای همبستگی رتبه ای اسپیرمن ( برای ترتیبی ها ) و ضریب V کرامر برای متغیر های اسمی – رتبه ای استفاده شد و نتایج، رابطه معکوس منفی بین متغیرهای (عدم اطلاع والدین از وظایف انجمن اولیاء ، عدم وجود برنامه های خاص از طرف آموزش و پرورش ، عدم علاقه و رغبت بعضی مدیران به رابطه ی والدین با مدارس ، تصور ذهنی منفی والدین مبنی بر اینکه با ارتباط مستمر با مدرسه اطرافیان فکر بدی می کنند ، دور بودن از مدرسه بدلیل مشغله کاری ، تشریفاتی بودن انجمن اولیاء ) و میزان ارتباط والدین با مدرسه رانشان داد. همچنین مشخص شد که والدین ساکن شهر، ودارای مشاغل دولتی وباتحصیلات بالا بیشتر از والدین ساکن روستا ودارای شغل های آزاد و تحصیلات کم به مدرسه مراجعه می کنند. و متغیر های دیگری مثل تعداد فرزندان ، جنس ، سن ، مادی بودن انجمن رابطه معنی داری نشان ندادند.

واژگان کلیدی: والدین، معلمان، دانش آموزان، تعامل خانه ومدرسه، مشکلات خانه ومدرسه
مقدمه
در عصر حاضر اهمیت علم و دانش بر کسی پوشیده نیست بطوری که در محاسبه ی شاخص های توسعه یافتگی یک کشور سطح تحصیلات مردم آن جامعه را نیز جزء شاخص های اصلی به حساب می آورند . تردیدی نیست که برای دست یابی به دانش سودمند و مطابق با فطرت از هیچ تلاشی نباید فروگذار باشیم. کارشناسان حوزه ی تعلیم و تربیت ، معتقدندشکل گیری شخصیت و چگونگی رشد روانی کودکان بیش از همه در گرو عملکرد خانه و مدرسه است . این دو نهاد اجتماعی است که بزرگترین مسوولیت را در رشد وتکامل شخصیت کودکان برعهده دارد.(لطف آبادی، (1366اگربین خانه ومدرسه وخانه وجامعه ارتباط وتعامل لازم برقرار نشود نوجوان دچار سر درگمی و تناقض می شود . در چنین مواقعی درون نوجوان نا امن و مضطرب می شود و احتمال بروز رفتارهایی مانند بی تفاوتی ، دو رویی ، ریاکاری ، تظاهر و تزلزل رواج پیدا می کند . (به پژوه، (1380پیوند مستمر اولیا و مربیان و تشریک مساعی آن ها در شناخت ویژگیها و نیازهای زیستی ، ذهنی ، عاطفی ، روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در سنین مختلف ، تلاش در انتخاب بهترین و موثرترین روش ها در تامین بهینه ی نیاز ها و اجتناب از هرگونه دوگانگی ارزش و تعارض بین نظام ارزشی خانه واصول اخلاقی حاکم بر مدرسه ،ضامن اصلی رشد شخصیت کودکان ونوجوانان است.هرگونه دوگانگی وتضادبین نظام تربیتی واخلاقی خانه ومدرسه باعث تعارض روانی کودک شده، بهداشت روانی وشکوفایی شخصیت اورا مختل می سازد.(افروز،(1375باتوجه به این امر که ارتباط خانه ومدرسه سالهاست که در نظر کارشناسان تعلیم و تربیت یک امر ضروری فرض می شود، به نظر می رسد هنوز آنطور که باید و شاید این ارتباط جا نیفتاده و این امر باعث هزینه های هنگفتی می شود، این هزینه ها هزینه های انسانی هستند، اگر به اینگونه ارتباطات توجه نشود در تربیت نسل آینده ونیروی کار آینده کشورمان کوتاهی می شود ودر نتیجه جامعه دچار بحران نیروی انسانی سالم می شود که محور توسعه است. لذا پژوهش حاضر قصد دارد بخش کوچکی از دلایل موثر بر ارتباط کم بین خانه ومدرسه را تحلیل ومشخص کند باشد که مورد توجه برنامه ریزان نظام آموزش وپرورش شود.بنابراین تحقیق حاضر با هدف تحلیل مشکلات ارتباط خانه ومدرسه و تعیین وتشخیص موانع بر سر راه این ارتباط و ارایه راهکارهایی مناسب برای رفع چنین مشکلاتی، در پی پاسخ گویی به چنین سوالاتی است:
چه عواملی باعث می شود والدین منطقه هشترود تمایل کمتری به رفتن به مدرسه فرزندان خود داشته باشند؟
چه راهکارهایی می توان برای حل این مشکل ارایه داد؟
مبانی نظری پژوهش

بدون شک خانواده مهمترین و اصلی ترین نهاد تربیتی جامعه است و نخستین آموزشگاه و پرورشگاه فرد محسوب می شود . از این رو بیان هرگونه سخنی درباب تربیت کودک ، نوجوان و جوان بدون توجه به نقش حیاتی خانواده سخنی نادرست و ناتمام قلمداد می گردد . (به پژوه، (1380یکی از وظایف خانواده ،اجتماعی کردن کودک است.یعنی خانواده از طریق آموزش و پرورش ، فرزند را با فرهنگ جامعه آشنا می سازد و او را برای همنوایی با جامعه آماده می کند . خانواده در رشد شخصیت کودک سهم اساسی دارد . جنبه های ژرف و پنهانی شخصیت انسان ناشی از تعلیم و تربیت او در دوران کودکی است . از آن جا که نخستین سال های زندگی انسان در خانواده می گذرد می توان به اهمیت خانواده و تاثیری که در شخصیت فرد و پرورش قوای روحی و اخلاقی او دارد ، کاملاً پی برد . جامعه شناسان و روان شناساناجتماعی از لحاظ تاثیری که خانواده در تکوین شخصیت فردی دارد ، مقام مهمی برای آن قائل اند . (وثوقی و همکاران ،(1369در کنار خانواده مدارس اساسی ترین نقش را در انتقال ارزش های حاکم بر جامعه ، به کودکان و نوجوانان برعهده دارند ، مسئولیت ایجاد نگرش مثبت و سازنده در دانش آموزان نسبت به ارزش های اخلاقی و اجتماعی و پایبند ساختن آنها به قیود اخلاقی و رفتارهای مطلوب و پسندیده بر عهده ی اولیای آموزش و پرورش کشور است .(افروز ، (1375رابطه خانه و مدرسه تعاملی دو طرفه است هر دو نهاد تربیتی باید به نقش خود عمل کنند تا تعلیم و تربیت ثمر بخش شود ، وجود معلمان با صلاحیت در مدارس ، خلاء وجود پدر و مادر را پر نمی کندو وجود والدین توانا و قابل نیز نمی تواند جای مدرسه را بگیرد ، همکاری و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه واحد و منسجم می تواند ثمر بخش باشد .( ملکی ، (1380وجود ارتباط نزدیک میان مدرسه و والدین ، امکان درک دیدگاههای دیگران را فراهم می آورد و سبب فهم ناراحتی ها و خوشی هایی می شود که آنها مواجه می گردند ، چنین ارتباطی باید مانع تدوین و تنظیم خط مشی هایی شود که با ارزش های جامعه تضاد دارد . بسط و گسترش رابطه ی نزدیک میان مدرسه و خانواده دارای آثار دو جانبه است . همان گونه که معلمان می توانند از شناخت زمینه ی خانوادگی دانش آموزان استفاده ی لازم را ببرند، والدین هم با شناخت اهداف آموزشی مدرسه ، به کودک خود کمک می کنند ( اسکات و همکاران ، (1379در مدارس پیشرفته و نیز در جامعه هایی که در امر تعلیم و تربیت پیش کسوت هستند . همکاریهای خانه و مدرسه قبلاً شکلگرفته است ، مدرسه و خانواده ( پدر و مادر ) مساله تربیت را بعنوان مسئولیت مشترک با تبادل فکر و تجربه و همکاری و هماهنگی کامل سامان می دهند در. جامعه های دیگر بعضی اصولاً از این ضرورت غافل هستند و بعضی کم و بیش در این زمینه اقداماتی به عمل می آورند که هنوز کافی نیست و شاید در جهت اساسی و اصولی همکاریهای خانواده و مدرسه قرار نگرفته اند . در نظام اجتماعی ما این کوشش از سالها قبل به چهارچوب تشکیل انجمن های همکاری خانه و مدرسه و اخیراً به تشکیل انجمن های اولیاء و مربیان محدود بوده است . انجمن های همکاری خانه و مدرسه در عمل به
آن صورت جدی و موثر برای دشواریها هرگز بوجود نیامدند . حتی در مواردی که با نظم و پیگیری تشکیل می شدند ، بیشتر جنبه ی تشریفاتی و اداری مساله انگیزه کارشان بود و با مسائل فنی تربیت و تعلیم همکاری اصولی در جهت حل مسائل تربیتی متبلی به دو طرف اقدامی هرگز صورت نمی گرفت . منصفانه باید قبول کنیم که آن همکاری که مشکل گشای مسائل تربیتی باید ، در آن انجمن ها هیچگاه شکل نگرفت و موثرترین کوشش های بهترین انجمن های همکاری خانه و مدرسه از حد کمک به تجهیز مدرسه و جبران بعضی کمبود های مالی و مادی سالانه و گاهی کمک های خدماتی و تخصصی تجاوز نمی کرد . و این امر باعث می شود که مقیدترین والدین نیز با یک بار مراجعه به مدرسه ، دیگر هرگز بار دوم به مدرسه نمی آمدند . پس این مباحث ایجاب می کند که کوشش انجمن های اولیاء و مربیان باید با برنامه ی سنجیده و حساب شده متوجه طرح مسائل مشترک دو گروه باشد و سرانجام به ارائه ی روشی منتهی شود که دشواریها را رفع کند ، ابهامها را از میان بردارد و راه حل هایی برای چاره جویی مسائل گوناگون فرا روی خانواده و مدرسه قرار دهد.(بازرگان ، (1376 بدین ترتیب ، با توجه به اهمیت و نقش محوری خانواده و مدرسه در تعلیم و تربیت فرزندان ، همکاری ، هماهنگی و انسجام بین این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بدیهی است که در پرتو این همدلی و همسویی ، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل می شود و زمینه برای کاهش بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی و مقابله با آنها فراهم می گردد.(هوشمند،(1383

پیشینه پژوهش
خلیلی و وهاب پور پژوهشی را با عنوان بررسی راهکارهای عملی ایجاد ارتباط مطلوب بین خانه و مدرسه به منظور بهبود وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان در مناطق نواحی 1 و 2 قزوین ، البرز ، آبیک و تاکستان انجام داده اند . از میان مناطق مذکور حدود 25 درصد کل مدارس را به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 325) مدرسه) انتخاب کرده اند . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده کرده اند و بعد از تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج زیر رسیده اند: مادی بودن اهداف انجمن ها از علل عدم استقبال والدین بر شمرده شده است .از موانع دیگر کمبود جا برای تشکیل انجمن ، عدم آگاهی از فواید انجمن ، عدم آگاه سازی از طریق رسانه ها ، پایین بودن سطح سواد والدین ، مطرح شده که معنی داریشان با ارتباط با مدرسه مورد تائید قرار گرفته است .
تختی آذر ، حامی خیاط پژوهشی به عنوان بررسی وضعیت انتظارات والدین دانش آموزان از انجمن اولیاء و مربیان مدارس انجام داده اند روش پژوهش پیمایش بوده ، جامعه آماریش کلیه مدارس دولتی استان آذربایجان شرقی و حجم نمونه 847 نفر مطابق فرمول نمونه گیری و با احتساب 20 درصد ، مازاد بر آن بعلت افت پرسشنامه های احتمالی از طریق نمونه گیری مطبق ( طبقه ای ) متناسب به تفکیک دو گروه مناطق فعال و نیم فعال انجمن براساس اعلام دفتر کارشناسی انجمن اولیاء و مربیان سازمان آموزشی استان در سال 81 واحد آماری آن والدین دانش آموزان بود . نتایج حاصل حاکی از میزان بالای انتظارات والدین از انجمن اولیاء و مربیان مدارس با میانگین 116 بود . در مجموع بیش از 98 درصد والدین دارای انتظارات زیاد و بسیار زیاد از انجمن اولیاء و مربیان مدارس بودند . بین جنس و سواد وضعیت مسکن و ابعاد خانواده و محل سکونت والدین با میزان انتظارات آنها از صفات اعضاء و انجمن و ساختار آن با بیش از 99 درصد اطمینان رابطه معنی دار وجود داشت . درآمد و نوع شغل نیز همین طور.پژوهشی دیگر با عنوان بررسی موانع و راهکارهای بهبود مشارکت اولیاء در مدارس جهت شکوفایی بهینه می باشد که توسط تاجور ، پور طهماسبی و سبحانی نژاد انجام شده است. در نتایج این تحقیق موانع بطور کلی به سه دسته تقسیم شده اند:
-1 موانع فکری و نگرشی مثل نبود باور نسبت به مزایا و محاسن شرکت و مداخله اندیشه و تفکرات افراد بیرون از سیستم آموزشی و پرورشی این نظام را از تهمت وجود پتانسیل های علمی و فکری والدین محروم ساخته است
.
-2 موانع ساختاری : گفته شده نظام آموزشی ، نظام متمرکز است که مزیتش وحدت و انسجام و سرعت اجراست اما معایبش ممانعت از مشارکت افراد صاحب نظر خارج از نظام است .

-3 موانع مربوط به منابع انسانی : بیشتر در برگیرنده ی سطح آگاهی و علمی مدیران ذی ربط در این نهاد است که باید این مدیران علاوه بر وجدان دینی و کاری دارای تخصص و مهارت کافی نیز باشند. علاوه بر اینها موانعی مثل عدم حسن برخورد مسئولان آموزشگاهها با اولیاء ، نداشتن صداقت در گفتار و کردار بعضی مدیران ، نداشتن روحیه ی تعاون ، کمبود فضای لازم برای تشکیل جلسات ، مناسب نبودن زمان و مکان برگزاری جلسات ، پیگیری نشدن تصمیمات اتخاذ شده ، نداشتن انگیزه ی کافی والدین و ... نیز مطرح شده اند. از پیشینه ی تحقیق مرتبط می توان به کارهای هرتل (1975) اشاره کرد ایشان سیزده سال در زمینه ی انجمن های اولیاء و مربیان و کارآیی آن در اروپا تحقیقات وسیعی انجام داده و به نتایج قابل توجهی رسیده است از جمله اینکه اولیاء از جلساتی که در آن عقده ها گشوده شده و جلسه به تشنج کشیده می شود و نیز از جلسات سرد و خشک و تشریفاتی روی گردانند . یکی از انتظارات والدین از انجمن های اولیاء و مربیان این است که مدیر مدرسه قبلاً موضوع صحبت و دستور جلسه را به اطلاع اولیاء برساند تا آنان و مربیان با آمادگی بیشتری
در جلسه حضور یابند ، حتی المقدور از نشاندن اولیاء روی نیمکت های باریک و کوچک دانش آموزانخودداری شود . همچنین نتیجه گرفت که به نظر می رسد اولیایی هستند که به علل مختلف مثل پرکاری ، بی سوادی ، بیماری یا داشتن تصور منفی از رفتن به مدرسه فرزند خود، خودداری می کنند.
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
-1 بین عدم اطلاع والدین از وظایف انجمن اولیاء ( اهمیت ارتباط با مدارس ) و میزان ارتباط با مدارس رابطه ای وجود دارد.

-2 بین این تصور که رفتن به مدرسه تاثیری در پیشرفت تحصیلی فرزندان ندارد و میزان ارتباط با مدارس رابطه ی وجود دارد .

-3 بین عدم وجود برنامه ی خاص در مورد ارتباط با مدرسه از سوی آموزش و پرورش و ارتباط با مدرسه رابطه ای وجود دارد .

-4 بین عدم وجود تقدیر و تشکر از والدین مسئولیت پذیر و ارتباط با مدارس رابطه ی وجود دارد .-5 بین عدم رغبت بعضی مدیران به ارتباط والدین با مدرسه و میزان ارتباط والدین رابطه ای هست.

-6 بین دریافت کمک های مادی در رفتن به مدرسه (جنبه مادی بودن انجمن مادی بودن انجمن اولیا و مربیان )و میزان ارتباط با مدرسه رابطه ی وجود دارد .

-7 بین اهمیت ندادن به نظرات اولیا و میزان ارتباط با مدرسه رابطه ی وجود دارد.

-8 بین وجود این تصور منفی در والدین که با رفتن مستمر به مدرسه اطرافیان فکر بدی می کنند ( مثل بزهکاری فرزند و...) و میزان ارتباط با مدارس رابطه ای وجود دارد.

-9 بین دور بودن اکثر والدین از مدارس بدلیل مشغله کاری و میزان ارتباط رابطه ای وجود دارد. -10 بین تشریفاتی بودن انجمن و اولیا و میزان ارتباط با مدارس رابطه ی وجود دارد .

فرضیه های اختصاصی

-1 بین سن والدین و میزان ارتباط آنها با مدارس رابطه ی وجود دارد. -2 بین جنسیت والدین و ارتباط آنها با مدرسه رابطه وجود دارد.

-3 بین میزان سطح تحصیلات والدین و دفعات ارتباط آنها با مدرسه فرزندشان رابطه ای وجود دارد .

-4 بین فاصله محل سکونت والدین با مدرسه فرزندانشان و میزان ارتباط آنها با مدرسه رابطه ای وجود دارد. -5 بین نوع شغل والدین و میزان ارتباط آنها با مدرسه رابطه ای هست.

-6 بین تعداد فرزندان والدین و میزان ارتباط آنها با مدارس رابطه ای هست. -7 بین میزان درآمد والدین و ارتباط آنها با مدرسه رابطه ی وجود دارد.

روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استاندار شده استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی مثل جدول توزیع فراوانی پاسخ ها در بین متغیر ها و درصد فراوانی آنها استفاده شده و هم چنین از روش های آمار استنباطی استفاده شد که بعد از توجه به سطح سنجش متغیر ها و نوع فرضیه ها آمارهای مورد استفاده همبستگی رتبه ای اسپرمن برای متغیر های تربیتی و V کرامر برای متغیر های اسمی – رتبه ای انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.

جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه والدین ( پدر و مادر ) دانش آموزان مشغول به تحصیل در سالتحصیلی 88/89 و همچنین کلیه ی مدیران و مشاوران مشغول به فعالیت در مدارس آموزش و پرورش شهرستان هشترود در سال تحصیلی 88/89 می باشد . برای انتخاب نمونه ای معرف ابتدا با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی شده سهم هر یک از آموزشگاه های منطقه در نمونه مشخص شدو بعد با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانش آموزان آموزشگاه های انتخاب شده ، نمونه ی مورد نظر ما که حجم آن با استفاده از جدول کرجسی – مورگان حدود 252 نفر نوشته شد و %20 نیز مازاد در نظر گرفته شد تا افت پرسشنامه ها را جبران کند و با والدین دانش آموزان منتخب شده به مصاحبه پرداختیم . از بین مدیران و مشاوران نیز با استفاده از جدول کرجسی – مورگان تعداد 50 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند و با آنها به محاسبه پرداخته شد. روایی سوالات تنظیم شده که در مصاحبه پرسیده شد، توسط چند تن از اساتید حوزه تعلیم و تربیت دانشگاه تبریز مورد تایید قرار گرفت وبرای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با((84.6 تایید شد.

تجزیه وتحلیل داده ها
با توجه به اینکه هدف اصلی هر پژوهشی یافتن رابطه و تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و تجزیه و تحلیل آنهاست لذا در این قسمت به نتایج آمار استنباطی اشاره می شودکه بصورت زیر می باشند.
-1 بین عدم اطلاع والدین از وظایف انجمن اولیا و میزان ارتباط والدین با مدارس رابطه ی هست .
جدول شماره 1 رابطه بین عدم اطلاع از وظایف انجمن اولیاء و ارتباط با مدرسه

متغیر مستقل
متغیر وابسته عدم اطلاع از وظایف انجمن اولیاء
شدت -0/245
ارتباط با مدرسه
معنی داری 0/000
تعداد مشاهدات 252
با توجه به اینکه P کوچکتر از ) آلفای 5 صدم است بنابراین می توان فرضیه تحقیق را پذیرفت و همچنین چون ضریب همبستگی منفی می باشد یعنی رابطه ،رابطه ای معکوس است یعنی هر چقدر عدم اطلاع والدین از وظایف انجمن اولیاء بیشتر باشد به همان نسبت ارتباطشان با مدارس کمتر خواهد شد . این نتیجه با نتیجه گیری تحقیق خلیلی احمد و همکارانش همخوانی دارد و همچنین با نتیجه گیری تحقیق سبحانی نژاد نیز همسو است . این نتیجه گیری با بحث تئوریکی که هرتل بعد از تحقیقات وسیع در اروپا به آن اشاره می کند همخوانی دارد و در واقع آن را تائید می کند.
فرضیه:2 بین تصور والدین که رفتن به مدرسه تاثیری در پیشرفت تحصیلی فرزندان ندارد و میزان ارتباط با مدرسه رابطه ای هست.
جدول شماره 2 رابطه بین تصور والدین مبنی بر بی تاثیری رفتنشان به مدرسه و ارتباط با مدرسه

متغیر مستقل
متغیر وابسته تصور والدین بر اینکه رفتنشان به مدرسه بی تاثیر است
شدت -0/286
ارتباط با مدرسه
معنی داری 0/000
تعداد مشاهدات 252

چون مقدار P از (0/05) صدم کوچکتر است بنابراین فرضیه تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. و با توجه به نوع رابطه که منفی و معکوس است می توان گفت که هر چقدر تصور والدین از بی تاثیری ارتباطشان با مدرسه بیشتر باشد، رابطه شان با مدرسه کمتر خواهد شد و برعکس .
فرضیه -3 بین عدم وجود برنامه خاص از طرف آموزش و پرورش و ارتباط آنها با مدرسه رابطه هست.
جدول شماره – 3 رابطه بین عدم وجود برنامه ی خاص آموزش و پرورش ارتباط والدین با مدرسه

متغیر مستقل
متغیر وابسته عدم وجود برنامه ی خاص از طرف آموزش و پرورش درباره ارتباط با مدرسه
شدت -0/293
ارتباط با مدرسه
معنی داری 0/000

تعداد مشاهدات 252

سطح معنی داری P از 5 (0/05) صدم کوچکتر است بنابراین فرضیه صفر رد می شود و فرضیه تحقیق مورد پذیرش واقع می شود و با توجه به منفی بودن رابطه ، نتیجه می گیریم که هر چقدر عدم برنامه های خاص از سوی آموزش و پرورش در مورد ارتباط والدین با مدارس بیشتر باشد به همان میزان ارتباط والدین با مدارس کمتر می شود و برعکس . این فرضیه با یافته های پژوهش های خلیلی فر و سبحانی نژاد همسو است و هم چنین نظریات مطرح شده در کتاب مدرسه ای دیگر نوشته زهرا بازرگان که در آن به عدم برنامه های خاص از سوی آموزش و پرورش در این زمینه اشاره شده بود مورد تائید قرار می گیرد.
فرضیه شماره – 4 بین عدم قدردانی از سوی آموزش و پرورش از والدین مسئولیت پذیر و ارتباط با مدرسه رابطه ای هست .

جدول شماره – 4رابطه بین نبود قدردانی و تشکر از والدین از سوی آموزش و پرورش و ارتباط با مدرسه

متغیر مستقل
متغیر وابسته عدم وجود تقدیر و تشکر از سوی آموزش و پرورش از والدین مسئولیت پذیر
شدت -0/111
ارتباط با مدرسه
معنی داری 0/079
تعداد مشاهدات 252

چون مقدار p از 5(0/05) صدم بزرگتر می باشد بنابراین فرضیه صفر مورد قبول قرار می گیرد یعنی در نظر والدین این فرضیه از عوامل و موانع ارتباط با مدرسه محسوب نمی شود.
فرضیه – 5 بین عدم علاقه ی بعضی مدیران به رابطه ی والدین با مدارس و ارتباط والدین با مدرسه رابطه وجود دارد.
جدول شماره – 5 رابطه بین عدم رغبت بعضی مدیران به حضور والدین و ارتباط با مدرسه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش و راهکارهای آن ( ارگونومی )

word قابل ویرایش
188 صفحه
34700 تومان
گزارش كارآموزي بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش و راهكارهاي آن (ارگونومي) مقدمه: انسان از آغاز آفرينش به منظور استمرار حيات، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه سختي هاي بسياري را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعيت و مصرف بيش از اندازه و بر پايي صنايع بزرگ، استفاده از انواع ماشين ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

word قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري تهران و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجوداجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبيعي موجود بر روی كره زمين، قسمت‌هاي غيرقابل مصرف و زايد آن را دفع مي‌نمودند. اين موضوع مشكل حادي را براي آنها و محيط‌شان ايجاد نمي‌كرد. زيرا ...

دانلود مقاله تحلیل محتوا ی کتب درسی علو م چهارم وپنجم ابتدایی درسال تحصیلی 90 - 91 در ارتباط با آموزش محیط زیست و حفاظت از آن وارائه راهکارهای مناسب برای بر نامه ریزان درسی دراین زمینه

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
چکیدهبه منظوربررسی میزان توجه به آموزش های زیست محیطی موجود درکتاب هـای علـوم تجربـی پـنجم و چهـارم دوره ابتدایی این پژوهش صورت گرفته است، روش تحقیق پژوهش حاضر،ازنوع پژوهش توصیفی مـی باشـد. درایـن پـژوهش ازروش تحلیل محتواستفاده شده است. روش آماری مورد استفاده، آمار توصیفی می باشد وشامل فراوانی، درصدونموداراست ...

دانلود مقاله مشکلات بهره برداری از تصفیهخانههای فاضلاب به روش لاگونهای هوادهی در استان آذربایجانغربی و ارائهی راهکارهای ارتقاء

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهاستان آذربایجان غربی داراي 5 تصفیه خانه با فرایند لاگون هوادهی در حال بهرهبرداري میباشد. تجربه بهرهبرداري از تصفیهخانههاي فاضلاب به روش لاگونهاي هوادهی در این استان 10 سال میباشد. این مقاله به اصول علمی و مبانی طراحی لاگونهاي هوادهی و مشکلات و موانع موجود در بهرهبرداري از آنها در این استان اشاره دارد . ه ...

دانلود مقاله تحلیل سیستم صف در داروخانه بیمارستان میلاد

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهبیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی مانند یک واحد صنعتی متشکل از عوامل تولید، سرمایه، نیروی انسانی، تکنولوژی و مدیریت هستند که در جهت تولید محصولی به نام حفظ، بازگشت و ارتقا سلامت انسان ها گام بر میدارند. هدف این مقاله به دلیل اهمیت زمان بیماران در بیمارستان ها به بهینه سازی زمان انتظار یک بیمار در داروخ ...

دانلود مقاله بررسی مشکلات راهبری تصفیه خانه های لجن فعال اصفهان ناشی ازانتخاب غیر صحیح فرآیندو تجهیزات

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
خلاصهافزایش روزافزون تصفیه خانه هاي فاضلاب در ایران بحث توسعه و احداث تصفیه خانه هاي فاضلاب را به سمت بهره برداري صحیح از آنها براي رعایت پارامترهاي استاندارد خروجی پساب سوق داده است. در شهر اصفهان مسائل و مشکلاتی, خصوصا در تصفیه خانه هاي فاضلاب جنوب، شمال و شاهین شهر وجود دارد که اغلب آنها به خاطر انتخاب غیر ...

مقاله پیش بینی چالش های نظام آموزشی دوره ابتدایی در ده سال آینده و ارائه راهکارهای مناسب

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیش بینی چالش های نظام آموزشی دوره ابتدایی در ده سال آینده و ارائه راهکارهای مناسب چکیده نویسنده در این مقاله با استفاده از روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی به اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش ابتدایی، چالشهای اساسی نظام آموزش ابتدایی در یک دهه آینده در ایران و جهان و ارائه راهکارهایی مختصر برای ...

مقاله ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی روش های دفع زباله در مدیریت پسماندهای شهری و ارایه مناسب ترین روش ( مطالعه موردی : مدیریت پسماندهای خانگی شهر قزوین )

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي روش هاي دفع زباله در مديريت پسماندهاي شهري و ارايه مناسب ترين روش (مطالعه موردي: مديريت پسماندهاي خانگي شهر قزوين ) چکيده در مديريت پسماندها انتخاب بهترين روش به لحاظ اقتصادي ، زيست محيطي و بهداشتي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . در شهر قزوين ، زباله شهر به ميزان٢٨٠ تن ...