بخشی از مقاله

چکیده

ازدیربازتاکنون درادبیات همواره ادبیات حماسی جایگاهی خاص داشته است. زیرا حماسه آفرینی ازجمله اعتقادات وسرگرمیهای مردم بوده واسطورههای تاریخی وادبی مورد توجه بوده اند.درادبیات کلاسیک ایران اثر بزرگی مانند شاهنامه شاهد این ادعاست. درقرن حاضربعد از برپا شدن جنگهای گوناگون، ادبیات حماسی تغییرات زیادی کرد به طوری که امروزه شاهدنتیجه آن،ادبیات جنگ هستیم. در ایران به دلیل جنگ ایران و عراق، ادبیات مقاومت پدیدآمد.

ادبیات داستانی رویکردی ویژه به مقوله جنگ پیداکرد. زیرا نویسنده میتواند با ثبت هنرمندانه وقایع وبه تصویرکشیدن حماسهها ، ایثارها، فداکاریها و شکستها و پیروزیها ی یکملّت، نویسنده عوارض جنگ باشد، مردم رابه مقاومت دربرابر دشمن تشویق کندوحتّی گاهی عقایدجدیدی رابه تحریر درآورد. در این پژوهش سعی پژوهشگر آن است تا بعد از یافتن نقاط قوت وضعفهای داستانهای انتخاب شده و با توجه به تاثیر استفاده به جا از عناصر داستانی به راه هایی برای ماندگاری آثار دفاع مقدس و رساندن پیام مدافعین هشت سال دفاع مقدس برسد.

مقدمه

دفاع مقدس وجنگ هشت ساله تحمیلی تاثیری غیر قابل انکار و روشنگر بر جامعه و بخصوص بر نویسندگان و هنرمندان داشته است. به عبارتی دفاع مقدس سند مقاومت ملت ایران در تاریخ ماندگار شده است. از این رو جستجوی حقیقتها و ارزشها ی این رویداد بزرگ تاریخی و تاثیرگذاردرعرصه هنرودفاع مقدس ضروری است. ازپایان تابستان 1359 ش ،تا کنون برگی تازه در عرصه تاریخ ادبیات ورق میخورد که در تاریخ ایران بی نظیر است. سیری در جنگ ایران و عراق وادبیات داستانی متاثر از این جنگ، نشان میدهد که محتوا وساختار داستان در این نوع خاص از ادبیات که دفاع مقدس نامیده میشود، شایسته تحلیل وبررسی است. انتخاب رمان این نوع ادبی - روزهای آخرازاحمددهقان - که دیدگاههای نویسنده آن متفاوت است، از این منظر بوده است.

مسیر این پژوهش بررسی عناصر داستان شامل:

پیرنگ، شخصیتپردازی، گفتگو، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی، حقیقت مانندی، تخیل، درون مایه، فضا و رنگ، لحن، موضوع و ویژگی سبک نویسنده موضوع اصلی این پژوهش است. برای انجام این پژوهش زندگی و سبک و آثار نویسنده پس از خوانشهای متعدد این رمان و خارج کردن عناصر داستانی آن بر اساس کتابهای مرجع این حوزه است. با بهره گیری از عناصر کلیدی داستان، میزان موقعیت شاخص بودن و تاثیرگذاری آن در جامعه ادبی بیان میشود.

در این پژوهش دادههای جمع آوری شده با استفاده از تکنیکهای تحلیل کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. بدین صورت که ابتدا عناصر داستان تعریف میشود و سپس روی د استانهای منتخب مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

ادبیات چیست و چه ماموریتی دارد؟ ادبیات در نزد بشر ابتدایی که سرشار از تخیّل و توهّم و ترس بود و چشم مظاهر طبیعت دوخته بود که گاه چرا از لطف بود و گاه پر از خشم و عتاب. ادبیات و نیروی تخیّل که در آن نفوذ دارد اسارت جسمانی انسان را قابل تحمّل میکند. ادبیات و دین هر دو از یک منشا مشترک یعنی انسان سرچشمه میگیرد، هدفهای مشترکی دارند، یعنی وصول به عالم برتر، با این تفاوت که دین بیشتر طالب حق است و ادبیات طالب حقیقت، اما هر دو راه به آسمان جسته اند. تاثیری که ادبیات بر جامعه بشری نهاده است در ارتباط با خویشاوندی با دین است یعنی هر دو داعیه اصلاح جامعه و بسط دامنه اخلاق را دارد اما سبک کار ادبیات با دین فرق دارد. ادبیات بعنوان یکی از شاخههای هنر، خزانه ی بایگانی ارزشها بوده است در طی هزاران سال آنچه از دریافتهای بشر قابل ثبت شدن و ماندن بوده از طریق ادبیات وهنر انتقال داده شده است

در فرهنگ اسلامی و در ایران، ادب به معنای مجموع روشهای خوب زندگی کردن بوده است. یک اثر همین که از جوهر هنری برخوردار بود، خوب و حقیقی نیز پنداشته میشد وهنرمند خود بخود مروّج اخلاق نیز بود. ارسطو تماشای تراژدی را موجب "تطهیر روح و تزکیه نفس"میدانست

رمان درمعنی عام آن به دو گونه داستان کوتاه و رمان تقسیم میشود

جنبه اصلی رمان جنبه داستان سرایی آن است

رمان باید حاوی زندگی بر حسب ارزش نیز باشد

استعداد قصه گو یی در درجه اوّل اهمیت است و استعداد ادبی در درجه دوم اما بسیار مهّم. زیرا استعداد فاقد مهارت مثل بنزین بدون ماشین است، که شعله زیاد دارد اما چیزی را به حرکت در نمی آورد

ادبیات پایداری جلوه ای حماسی از هنر و ادبیات موعود است ما به عنوان یک مسلمان که بهره ای از هنر داریم، چشم به آینده موعود دوخته ایم. پس این "هنر و ادبیات" ما باید از هم اکنون چشم به افق این آینده موعود بدوزد و هنرمند ان ما برای رسیدن به قاف کمال چنین آینده ای باید تلاش کنند. ادبیات پایداری و مقاومت ریشه در کربلا و عاشورادارد.

ادبیات مشروطه به ادبیات دوره ای گفته میشود که در آن شاعران، نویسندگان، اصحاب هنر، ادبیات را وسیله ای برای بیان اهداف سیاسی و اجتماعی خود از جمله تنویر افکار مردم، آزادی و استقرار مشروطیّت قرار داده بودند. ادبیاتی که به شرح و بیان مبارزه، پایداری، از جان گذشتگی و درد و رنج مردم مبارز، جهت به دست آوردن آزادی، استقلال و رسیدن به برابری و از بین بردن جور و ستم و کوتاه کردند ستم تجاوزان و اشغالگران از سرزمین اجدادی خود و دفاع از فرهنگ و سنتهای قومی و حمایت از دین و باور داشتهای مردم آن سرزمین است

ادبیات مقاومت در فرهنگ معین به "ایستادگی" تعبیر شده است و ادبیات پایداری به "مقاومت، ایستادگی، دوام وتوان". اما مقاومت کلمه ای عربی است و در ادب عرب جایگاه دارد و پایداری واژه ای فارسی و در ادب فارسی مورد استفاده است. در ایران بعد از هشت سال دفاع مقدس مقوله جنگ وارد ادبیات و داستان نویسی شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید