بخشی از مقاله

چکیده

اهمیت مفاهیمی نظیر مدیریت اطلاعات و استفاده موثر از فناوری اطلاعات، سازمان های عصر حاضر را به سمت اجرای سیستم های هوشمند اطلاعات مدیریت سوق داده است و آنهایی که موفق به اجرای این سیستم ها شده اند، به مزیت های رقابتی منحصر به فردی دست یافته اند.در عصر حاضر که به عصر انفجار اطلاعات معروف است، فناوری اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت است. نظام های مختلف رایانه ای در نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و اداری جهان، به طور مداوم پیشرفت کرده و موجب تحول اساسی در فرایند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های درون سازمان شده است.

همچنین بازدهی تولید، کارایی و بهره وری سازمان ها را افزایش داده، موجب مرغوبیت و بهبود کیفیت محصولات و خدمات تولیدی، افزایش قدرت رقابت، نوآوری و ابداع فرآورده های نوین، ایجاد تحولات فنی در صنایع و در نهایت، توسعه اقتصادی کشورها شده است .با توجه به این مطالب، تحقیق در خصوص مفهوم کلیدی سیستم های اطلاعاتی مدیریت - MIS - در میان محققین زیادی رواج یافته است و ادبیات نظری درباره این متغیر غنی به نظر می رسد. با این وجود، عوامل سازمانی موثر بر بهبود وضعیت MIS سازمانها کمتر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از این رو، تعیین تاثیرعملکرد مالی سازمان برسیستم های اطلاعاتی مدیریت دانشگاه آزاد شهر ری پرداختیم.

مقدمه

قدرت فناوری های اطلاعات در حمایت از فعالیتهای مدیریت دانش بطور وسیعی شناخته شده است. اگرچه، در اکثر ادبیات مرتبط با مدیریت اطلاعات، بحث در رابطه با فناوری مرتبط، یا نادیده گرفته شده و یا بطرز وسیعی به خصوصیات ویژه محصول محدود شده است. این امر حاکی از وجود یک اختلاف نظر در نحوه صحیح و موثر از سیستم های اطلاعات مدیریت است - گومز و توتبرگ1، . - 2015 بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی مدیریت جهت سرعت بخشیدن به عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمان ها، باعث گرد یده است اینگونه سیستم ها در کشور های توسعه یافته به طور وسیع به کار گرفته شوند.

امروزه بسیاری از این کشورها نیز به محاسن به کارگیری نظام های نوین رایانه ای واقف گردیده و به تبدیل روش های سنتی خود به سیستم های مکانیزه و نوین راغب گردیده اند؛ به گونه ای که بیش از نیمی از نیروی کار در کشور های توسعه یافته را کارکنان و نیروهای اطلاعاتی تشکیل می دهند - ابراهیمی نژاد وحسین زاده، . - 1388 در اهمیت سیستم های اطلاعات مدیریت همین بس که یکی از نام های دوره کنونی زندگی بشر، عصر اطلاعات و یا عصر اطلاعات و ارتباطات است. علت این نامگذاری در واقع به خاطر توجه بسیار زیاد و فعالیت های گسترده ای است که در این دوران در زمینه جمع آوری، پردازش و انتقال اطلاعات انجام گرفته و می گیرد.

در عصر حاضر مدیران نیاز پیدا کرده اند که اطلاعات مربوط به اموری را که با آن سر و کار دارند بشناسند، گردآوری و تحلیل کنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه که در همه فعالیت های سازمانهای عصر حاضر بدون استثناء دیده می شو ند، آن را مبادله کنند - آهلمان2، . - 2009 به گفتهی گرگور - 2006 - 3، برخی از صاحب نظران، مدیریت را مترادف با تصمیم گیری می دانند. لذا مدیر برای آنکه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطلاعات، راجع به وضعیت یا مشکلات مربوط به موضوعی که می خواهد درباره آن تصمیم گیری نماید، آگاه باشد. اطلاعات درون هر سیستم در هر لحظه از زمان دارای ساختی است که دانش و آگاهی آن سیستم را تشکیل می دهد.

این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق جذب پاره های مختلف اطلاعات یا داده و تبدیل آن به اطلاعات پدید آمده است. اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطلاعات کسب کند، دانش آن پیوسته در حال افزایش و گسترش بوده و از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر می نماید. رمز موفقیت هر مدیر و نظام مدیریت در هر سازمان این است که بتواند گام به گام داده های جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آماده سازی اطلاعات نوین را فراهم آورد. بکوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زیر مجموعه آن سازمان، توان دریافت اطلاعات جدید را در سازمان بالا ببرد.

دقت نماید که از یک طرف، سازمان با هجوم داده های جدید، در حالی که آمادگی درک یا پذیرش آنها را ندارد، مواجه نشود و از طرف دیگر، بین پیش داشته ها و یافته های جدید، شکاف عمیقی به وجود نیاید. چرا که اگر جز این شود، نظام مدیریت نه تنها به دلیل حضور حلقه های مفقوده فراوان، قادر به پیوند اطلاعات جدید بر پیکر سازمان نخواهد بود بلکه به لحاظ بیگانگی سازمان با اطلاعات جدید، توان هر گونه تصمیم گیری صحیح برای پیشرفت و توسعه را نیز از دست خواهد داد - قاضی زاده فرد، . - 1388 سیستم های اطلا عات مدیریت دستی یعنی همان غیررایانه ای در طول حیات بشر به روش های گوناگونی از سوی مدیران سازمان های مختلف ایجاد و مورد استفاده قرار گرفته است و این سیستم ها تا قرن بیستم باستانی به حرکت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات بود.

با ابداع و توسعه رایانه به ویژه رایانه های با ظرفیت، سرعت و دقت بالا در نیمه دوم قرن بیستم، تکامل و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت روند دیگر و سرعت بیشتری یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات و فعالیت ها و وظایف سازمان ها ی مختلف در دنیا گردید - قاضی زاده، . - 1387 یک سیستم اطلاعات مدیریت یا MIS سیستمی است که جمع آوری، کنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با بکارگیری روش های مناسب هر سازمان، اطلاعات پالایش شده را بمنظور تصمیم، برنامه ریزی و کنترل کلیه فرایند در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد. هدف این سیستم ها افزایش روند ارائه و اداره اطلاعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های باز خور اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده های جدید به سیستم است.

MIS رفته رفته به سیستمهای رسمی و غیر رسمی تبدیل شدند که اطلاعات قدیم، حال و اطلاعات مربوط به برنامه های آینده را به صورت کتبی و شفاهی، مرتبط با عملیات داخلی سازمان و محیط آن فراهم می سازد و سپس به وسیله اطلاعات فراهم شده در چارچوب زمانی مقتضی به منظور بکار بردن در تصمیم گیری، از مدیران، پرسنل و اجز اء کلیدی محیط پشتیبانی می کند. سیستم اطلاعات مدیریت یکی از انواع خاص سیستم های اطلاعاتی است که اطلاعاتی که مدیران برای تصمیم گیری جهت برنامه ریزی و کنترل و اداره سازمان نیاز دارند را فراهم می آورد. هدف از طراحی و به کار گیری این سیستم ها این است که به مدیران در جهت تصمیم گیری بر اساس آگاهی و دانش، کمک شود - بهشتیان وابوالحسنی، . - 1378 یریتی به جای اطلاعات فوری درباره عملیات، گزارش های دوره ای فراهم می کنند.

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعت مدیریت در کل به معنی مدیریت برپایه اطلاعات می باشد و از آنجایی که مدیران همواره به دنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیمات آنان بر اساس داده های مرتبط با موضوع تصمیم است، این مفهوم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است - گرگور، . - 2006 در گذشته منابع اطلاعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و به طرق مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و یا سایر پرسنل سازمان تأمین می شد که عدم اطمینان و ریسک اتکاء به صحت اطلاعات را تشدید می کرد زیرا افراد اطلاعات را با افزایش و کاهش به مقامات ارائه می کنند. استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت برای دسترسی به ا طلاعات مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و کنترل سازمان یاری دهد دارای یک روند تاریخی است و این سیر تاریخی با مفاهیم دفتر داری که در سال 1494 ارائه شد، آغاز گردید.

سیستم اطلاعات مدیریت تا قرن بیستم با تأنی به حرکت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی اطلاعات بود. با توسعه رایانه های با ظرفیت، سرعت و دقت بالا در اواسط قرن بیستم تکامل و کاربرد مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت، با روندی دیگر و با سرعت بیشتری توسعه یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات و فعالیت ها و وظایف سازمان تجاری دنیا به شرح زیر شد:

1.    مدیریت متمرکز و تکیه بر محورهای تمرکز اطلاعات و بهره گیری از فنآوری پیشرفته.

2.    طراحی اطلاعات و ارائه گزارشات لازم مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم مدیریت، برنامه ریزی و کنترل سازمان.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید