بخشی از مقاله

چکیده
در این مطالعه از محتویات دستگاه گوارشی 1063 جوجه گوشتی از 43 گله مختلف نمونه باکتری شناسی تهیه شد. از نمونه ها باکتری سالمونلا جداسازی شده و سروتیپ آنها تعیین گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی سروتیپ های سالمونلا نسبت به آمپی سیلین و هشت آنتی بیوتیک دیگر به روش انتشار دیسک بررسی شد. بر اساس نتایج از 55 نمونه، باکتری سالمونلا جدا گردید و فراوانی سالمونلا 5/17 درصد برآورد شد 55 سویه جدا شده متعلق به چهار سروتیپ بودند که شامل سالمونلا انتریتیدیس 31 جدایه 56/36 - درصد - ، سالمونلا نیجریا 10 جدایه - 18/18درصد - ، سالمونلا تیفی موریوم 9 جدایه 16/36 - درصد - و سالمونلا دیتونا 5 جدایه 9/09 - درصد - بود. تمامی 55 ایزوله نسبت به یک یا چند آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادندفراوانی سویه های مقاوم نسبت به آمپی سیلین 67/27 درصد 37 - جدایه - بود.

بیشترین فراوانی سروتیپ های مقاوم به آمپیسیلین به ترتیب مربوط به سالمونلا نیجر 80 - درصد - ، سالمونلا انتریتیدیس 67/74 - درصد - ، سالمونلا تیفی موریوم 66/66 - درصد - و سالمونلا دیتونا 40 - درصد - بود. از میان 37 جدایه مقاوم به آمپی سیلین، 31 جدایه 83/87 - درصد - از نظر تولید آنزیم بتالاکتاماز مثبت بودند که 28 جدایه مثبت در روش کاپیلری تیوب و 19 جدایه در روش اسیدومتری شناسائی شدند. از نظر مقاومت نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها، 48 جدایه 87/27 - درصد - به تتراسایکلین، 46 جدایه 83/63 - درصد - به فورازلیدن،43 جدایه 78/18 - درصد - به سولفامتوپریم مقاومت نشان دادند وکمترین میزان مقاومت نسبت به کلرامفنیکل 3/63 - درصد - ، جنتامایسن 5/45 - درصد - و لینکواسپکتین 10/90 - درصد - بوده است. مقاومت به آنتی بیوتیک های انروفلوکسازین و فلامکوئین به ترتیب 63/63 درصد و58/18 درصد بود.

کلمات کلیدی: آمپی سیلین، سالمونلا انتریکا، طیور گوشتی.

مقدمه
سالمونلوز بعنوان یکی از شایعترین عفونتهای با منشا مواد غذائی در انسان است که فرآورده های مربوط به طیور که مصرف انسانی دارند. یکی از مهمترین منابع بروز این بیماری در انسان محسوب می شوند گرچه در سالیان اخیر عوامل مختلفی بعنوان پاتوژن برای انسان معرفی شده اند اما دراین میان هنوز سالمونلا از اهمیت ویژه ای برخودار است بطوری که سالمونلا بعنوان مهمترین باکتری موجد بیماریهای با منشاء غذائی در انسان است . - Quinn et al ., 1994 - درمناطق مختلف جهان و دردوره های زمانی مختلف سروتیپ های شایع متفاوت است و در مطالعات اخیر سروتیپ های انتریتیدیس، تیفی موریوم، هادار، بلوکلی، دیتونا جداشده است . - Saif et al., 2008; Snow et al., 2010 -

در کره جنوبی حضور سروتیپهای سالمونلا در%25/9 از جوجه های گوشتی شناسائی شده است که سالمونلا انتریتیدیس فراوانترین سروتیپ بود. در مطالعه ای در ژاپن فراوانی سروتیپهای سالمونلا %14/3 برآورد شده است که سالمونلا بلوکلی بیشترین فراوانی را داشته و بدنبال آن بترتیب سروتیپهای سالمونلا هادار، سالمونلا بردنی، سالمونلا آناتوم و سالمونلا انتریتیدیس قرار داشتند. در عربستان سعودی سالمونلاانتریتیدیس، سالمونلا ویرشو و سالمونلا پاراتیفی B مهمترین سروتیپهائی هستند که در طیور و محیطهای مرتبط با طیورپراکنده اند سروتیپهای مختلفی نیز از %69 لاشه های طیور در یونان جدا شده است که سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا بردنی شایعترین سروتیپها بودند.

با توجه به اهمیت گوشت مرغ در تغذیه افراد جامعه، استفاده از آنتی بیوتیک ها جهت افزایش ضریب رشد وکاهش خسارات ناشی از بیماریهای طیور، جایگاه ویژه ای یافته است. مقاومت آنتی بیوتیکی چند گانه سالمونلا ها در ایزوله های طیوری در کشورهای مختلف طی سالیان اخیر رو به افزایش بوده است. در سال 1995 از کراچی گزارش شده است که سالمونلاهای جدا شده از طیور حداکثر مقاومت را نسبت به استرپتومایسین وپلی میکسین وکمترین مقاومت را نسبت به کلرامفنیکل نشان داده اند. برخی از محققین گزارش کردند که %52/7 از سالمونلا های جدا شده از طیور نسبت به تتراسایکلین مقاومند در حالیکه فقط %37/6 از آنها نسبت به آنتی بیوتیکهای سولفیکسازول واسترپتومایسین مقاومند. مطالعه ئی در سال 1998 نشان داد که %58/1 سروتیپهای سالمونلای طیوری حداقل نسبت به یک آنتی بیوتیک مقاومت نشان می دهند که مقاومت نسبت به فورانتوئین شایعترین بوده و بعد از آن بترتیب آنتی بیوتیکهای اسپکتینومایسین وآمپی سیلین قرار دارد . - Wouafo et al., 2010 - این مطالعه به منظور تعیین هویت جدایه های سالمونلا انتریکا مقاوم به آمپی سیلین از طیورگوشتی سالم درمنطقه کرمان انجام گرفته است.

مواد و روشها

برای انجام این مطالعه از محتویات دستگاه گوارشی 1063 جوجه گوشتی از 43 گله مختلف نمونه باکتری شناسی تهیه شد. جداسازی وتعیین هویت باکتریهای جدا شده، طبق روش Quinn انجام گرفت . - Quinn et al; 1994 - آزمایش آنتی بیوگرام طبق روش پیشنهادی CLSI به انجام رسید. دیسکهای آنتی بیوتیکی بکار رفته در این مطالعه شامل کلرامفنیکل، انروفلوکسازین، فلامکوئین، لینکواسپکتین، آمپی سیلین، جنتامایسین، اکسی تتراسایکلین، فورازولیدن و سولفامتوپریم بود. تولید آنزیم بتالاکتاماز در سویه های مقاوم به آمپی سیلین بوسیله روش های اسیدومتریک و کاپیلری تیوب مورد ارزیابی گرفت.

نتایج و بحث
بر اساس نتایج از 1063 نمونه مورد آزمایش، از 55 نمونه باکتری سالمونلا جدا گردید و فراوانی سالمونلا 5/17 درصد برآورد شد. 55 سویه جدا شده متعلق به چهار سروتیپ بودند که شامل 31 ایزوله 56/36 - درصد - سالمونلا انتریتیدیس، 10 ایزوله - 18/18درصد - مربوط به سالمونلا نیجریا، 9 ایزوله 16/36 - درصد - متعلق به تیفی موریوم و 5 ایزوله 9/09 - درصد - مربوط به سالمونلا دیتونا بوده است. تمامی 55 ایزوله نسبت به یک یا چند آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند فراوانی سویه های مقاوم نسبت به آمپی سیلین 67/27 درصد 37 - جدایه - بود. که فراوانی سروتیپ های مقاوم به ترتیب مربوط به سالمونلا نیجر - 80 درصد - ، سالمونلا انتریتیدیس 67/74 - درصد - ، سالمونلا تیفی موریوم 66/66 - درصد - و سالمونلا دیتونا 40 - درصد - بود.

از میان 37 جدایه مقاوم به آمپی سیلین، 31 جدایه 83/87 - درصد - قادر به تولید آنزیم بتالاکتاماز بودند که 28 جدایه مثبت در روش کاپیلری تیوب و 19 جدایه در روش اسیدومتری شناسائی شدند - جدول شماره یک - . 48 جدایه 87/27 - درصد - بهتتراسایکلین، 46 جدایه 83/63 - درصد - به فورازلیدن، 43 جدایه 78/18 - درصد - به سولفامتوپریم مقاومت نشان دادند وکمترین میزان مقاومت نسبت به کلرامفنیکل 3/63 - درصد - ، جنتامایسن 5/45 - درصد - و لینکواسپکتین 10/90 - درصد - بوده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید