مقاله تولید و نقش ورمی کمپوست در کاهش آلودگی های زیست محیطی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان

تولید و نقش ورمی کمپوست در کاهش آلودگی هاي زیست محیطی


چکیده

تبدیل ضایعات خانگی به کمپوست توسط کرم هاي خـاکی کـه یـک روش بـسیار کـار آمـد در تولیـد کمپوست در آپارتمان ها می باشد.تولید ورمی کمپوست ،تکنولوژي استفاده از انواع خاصی از کرم ها ي خاکی است که به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و پتانسیل قابل توجه براي مـصرف انـواع مـواد آلی زائد مزاحم و آلوده کننده محیط را به یک کود آلـی بـا کیفیـت ممتـاز تبـدیل مـی کنـد. ورمـی کمپوست از لحاظ کیفی ماده اي الی با«PH» تنظیم شده ،سرشارازمواد هومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب براي گیاه ،داراي انواع ویتامین ها، هورمون هاي محرك رشد گیاه و آنزیم هاي مختلف مـی باشد .از لحاظ ظاهري ،به صورت دانه اي شکل یا به رنگ تیره بـدون بـوي نـا مطبـوع و داراي قابلیـت عرضـــه تجـــاري اســـت. «verms» در لاتـــین بـــه معنـــاي کـــرم اســـت و ورمـــی کمپوســـت «vermicomposting» اساسا به معناي کود به وجود آمده از کرم ها می باشد. دو نـوع کـرم خـاکی وجود دارد که این دو نوع کرم می تواند موجب تغییرات زیست محیطی شود:

1ـ Red Wiggler کرم قرمز بارانی یا کرم کود (ایزونسیافوتید ) Eisensia Foetida، نـام هـاي دیگر ایزونیـا فتیـدا عبـارت اسـت از : Manur Worm – Compost Worm – Red Worm –

Tiger Worm

2ـ Red worm نوع دیگري کرم کود است (لومبریکاس ریبلوس) Lumbrecus Rebllus معروفترین گونه براي این منظور ،کرم هاي حلقوي قرمز Eisensia Foetida می باشد .این کـرم هـا اغلب در کود هاي دامی پوسیده یافت می شوند ..در یک ایکر خـاك زراعـی در حـدود 500هـزار کـرم خاکی زیست می کنند .که این تعداد قادر است 5تن و یـا بیـشتر خـاك را در طـول سـال از دسـتگاه گوارش خود عبور دهد . از این ماده مجموعه اي از فضولات کرم به همراه مواد آلی تجزیـه شـده و نیـز اجساد کرم هاي و مواد دفع شده توسط کرم ها( داراي ازت ،فسفر،پتاسیم به میزان 5-11 مرتبه بیشتر از خاك) می باشد. از ورمی کمپوست می توان در گیاهان گلدانی با نسبت مناسب(1/3 حجم گلدان ) و

جوانه زنی بذر و رشد گیاه استفتده نمود. به طور متوسط هر عدد کرم در روز به اندازه وزن بدنش مواد آلی را پس از بلع بـه صـورت فـضولات دفـع مـی کنـد. در اصـل مقالـه خـصوصیات فیزیـو لـوژیکی و مورفولوژیکی کرم، آماده سازي بستر پرورش کرم و ... ورمی کمپوست دامی و کود گیـاهی اشـاره شـده است.
کلمات کلیدي:

ورمی کمپوست ، آلودگی زیست محیطی، مواد زاید جامد


مقدمه :

تکنیک نظافت و جمع آوري و حمل و نقل و دفع زباله هاي شهري با توجه به قدمت تاریخی اهمیت بهداشتی اقتصادي و اجتماعی دارد .

ازدیاد جمعیت و توسعه شبکه شهري و صنایع و نیز رابطه مستقیم آنها با تولید و افزایش زباله هاي شهري و صنعتی همواره مشکل آفرین بوده و در حال حاضر در بیشتر شهر ها به صورت یک معضل بزرگ زیست محیطی مطرح میشود .از طرفی واگذاري مسئولیت خدمات شهري به شهرداري ها و مشکل در آمدي و صرف هزینه هاي قابل توجه همواره مسئولین شهرداري ها را به این امر واداشته که در این خصوص تصمیم جدي اتخاذ نموده و با صرف کمترین هزینه امور محوله را انجام دهند.

یکی از هدف هاي اصلی پژوهش حل مشکلات تولیدکنندگان کشاورزي است که دستیابی به این هدف مهم از طریق اجراي طرح هاي تحقیقاتی و تحقیقی_ترویجی به منظور پاسخگویی به نیازمندي هاي آنان امکان پذیر می گردد.

کاربرد کودهاي بیولوژیک واستفاده بهینه از کود و سم در کشاورزي توسعه خواهد یافت که ما حصل دستاورد ها و نتایج تحقیقات علمی نگارندگان با هدف بهینه کردن مصرف آن براي حصول به کشاورزي پایدار می باشد که نتیجه تولید مستمر با داشتن حد اکثر عملکرد کمی و بهبود کیفی، حفظ محیط زیست و کاهش هزینه هاي تولید و بالاخره پاسداري از منابع خاك و آب زمین تهیه شده است.

بیشتر مواد زاید جامد درمنازل شهري شامل ضایعات سبزي، میوه و برگ درختان می باشد این نوع ضایعات را براحتی میتوان در خارج ازمنزل توسط روش هاي علمی به کمپوست تبدیل نمود.ولی در آپارتمان ها بخصوص در طول زمستان از روش فوق نمی توان استفاده نمود.
تبدیل ضایعات خانگی به کمپوست توسط کرم هاي خاکی که یک روش بسیار کار آمد در تولید کمپوست در آپارتمان ها می باشد.

تولید ورمی کمپوست ،تکنولوژي استفاده از انواع خاصی از کرم ها ي خاکی است که به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و پتانسیل قابل توجه براي مصرف انواع مواد آلی زائد مزاحم و آلوده کننده محیط را به یک کود آلی با کیفیت ممتاز تبدیل می کند.

عبور آرام و مکرر مواد آلی زائد از مسیر دستگاه گوارش کرم خاکی ، همواره با اعمال خرد کردن ، سائیدن بهم زدن و مخلوط کردن که در بخش هاي مختلف این مسیر انجام میشود آغشته کردن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مانند کربنات کلسیم،آنزیم ها، مواد مخاطی ،متابولسیم هاي مختلف میکرو ارگانیسم هاي دستگاه گوارش و بالاخره ایجاد شرایط مناسب براي سنتز اسید هاي هومیک در مجموع موادي را تولید می کنند که خصوصیاتی کاملا متفاوت با مواد فرو برده شده پیدا میکند .

فراورده هایی که»ورمی کمپوست« خوانده می شود و از لحاظ کیفی ماده اي الی با«PH» تنظیم شده ،سرشارازمواد هومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب براي گیاه ،داراي انواع ویتامین ها هورمون هاي محرك رشد گیاه و آنزیم هاي مختلف می باشد .

از لحاظ ظاهري ،به صورت دانه اي شکل یا به رنگ تیره بدون بوي نا مطبوع و داراي قابلیت عرضه تجاري است. ورمز1 در لاتین به معناي کرم است و ورمی کمپوست2 اساسا به معناي کود به وجود امده از کرم ها می باشد. در طبیعت همه موجودات زنده در نهایت از بین می روند و بدن آنها متلاشی می گردد . درورمی کمپوست این فرایند متلاشی و نابودي تسریع می یابد و محصول نهایی غنی تري را به دست خواهید اورد به نام ورم کستینگ3که مدفوع و ضایعات کرم می باشد .
ورمی کمپوست در تمام طول سال یعنی در تمام طول زمستان در داخل کارگاه و درتابستان در بیرون از کارگاه قادر است کود تولید کند
.مصرف ضایعات ارگانیکی توسط کرم هاي خاکی یک روش مثمرثمر اکولوژیکی است که بسیاري از ضایعات مواد را به یک محصول مفید از نظر زیست محیطی مبدل می سازد.

دو نوع کرم خاکی وجود دارد که براي سود تجاري مورد استفاده قرار گرفته اند که این دو نوع کرم می تواند موجب تغییرات زیست محیطی شود:

1ـ Red Wiggler کرم قرمز بارانی یا کرم کود (ایزونسیافوتید( 4 2ـ Red worm نوع دیگري کرم کود است (لومبریکاس ریبلوس(5

نوع کرم مورد نیاز:

معروفترین گونه براي این منظور ،کرم هاي حلقوي قرمز Eisensia Foetida می باشد .این کرم ها اغلب در کود هاي دامی پوسیده یافت می شوند .این کرم ها را نبایستی با کرم هاي خاکی موجود در باغات و مزارع (آلولو بوفورا کالی جینوزا) اشتباه نمود . گر چه کرم هاي خاکی باغات گهگاهی از قسمت هاي زیرین توده کمپوست تغذیه میکنند،ولی بیشتر خاك را براي تغذیه ترجیح می دهند

.در یک ایکر خاك زراعی در حدود 500هزار کرم خاکی زیست می کنند .که این تعداد قادر است 5تن و یا بیشتر خاك را در طول سال از دستگاه گوارش خود عبور دهد . کرم هاي قرمز حلقوي از مواد آلی و کود هاي دامی تغذیه تغذیه می کنند. این کرم ها با بلع مواد آلی


و دفع آنها از طریق سیستم گوارش خود موجب تولید کودي می گردند که از لحاظ میزان عناصر غذایی غنی بوده و ازدانه بندي مناسبی

نیز بر خوردار می باشند .
نام هاي دیگر ایزونیا فتیدا عبارت است از Manur Worm – Compost Worm – Red Worm – Tiger Worm:

ورمی کمپوست چیست؟

کلمه verm از لغت لاتین vermus گرفته شده است که به معناي کرم می باشد. ورمی کمپوسـت حاصـل یک فرایند نیمه هوازي است (حدود %80 رطوبت)که توسط گونه اي خاص از کرم ها ، قارچ ها ، بـاکتري هـا و اکتینـو میست ها انجام می پذیرد . ورمی کمپوست مواد حاصل از بستر رشد کرم بوده که پس از دفع شدن ازسیستم گـوارش کرم در محیط باقی می ماند، از این ماده مجموعه اي از فضولات کرم به همراه مواد آلی تجزیه شده و نیز اجـساد کـرم هاي که براي گیاه ارزش غذایی فراوانی دارد . مواد دفع شده توسط کرم ها ،اغلب داراي ازت ،فـسفر،پتاسیم بـه میـزان

5-11 مرتبه بیشتر از خاکهاي بدون کرم می باشد .در اثر عبور مواد آلی از دستگاه گوارش کرم ، میـزان عناصـر قابـل استفاده گیاه از جمله عناصر میکرو(ریز مغذي) افزایش چشمگیري می یابد. (جدول 1 )مقایسه خـصوصیات شـیمیایی
ورمی کمپوست نسبت به کمپوست را نشان می دهد.

جدول :1 مقایسه خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست نسبت به کمپوست

ورمی کمپوست به عمل آمده فاقد بو و سایر عوامل بیماریزا می باشد. از ورمی کمپوست مـی تـوان در گیاهـان گلدانی با نسبت مناسب(1/3 حجم گلدان ) استفاده به عمل آورد. مخلوط کردن ورمی کمپوست با خاك، جوانـه زنـی بذر و رشد گیاه را تسریع می کند. ظرفیت تبادل کاتیونی ورمی کمپوست بیش از 50میلی اکی والانت در یکـصد گـرم می باشد. در اثر عبور مواد آلی از دستگاه گوارش کرم ، میزان عناصر قابل استفاده گیـاه از جملـه عناصـر ریـز مغـذي افزایش قابل توجهی می یابد. به طور متوسط هر عدد کرم در روز به اندازه وزن بدنش مواد آلی را پس از بلع به صورت فضولات دفع می کند. جدول2 مقایسه خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست دامی و کود گیاهی را نشان می دهد.

جدول:2مقایسه خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست دامی و کود گیاهی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد تحقیق کارگاه اصول اندازه‌گیری کاهش آلودگی زیست محیطی با کاربرد الکل در سوخت خودرو

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
تحقيق كارگاه اصول اندازه‌گيري كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودروكاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو چكيده:طرح توليد الكل با توجه به كاربردهاي وسيع الكل به عنوان ماده اوليه صنايع شيميايي و امكان استفاده از آن در صنايع نفت به عنوان ماده افزودني به سوخت مصرفي كشور و همچنين جايگزي ...

مقاله در مورد‌نقش و اهمیت سیستم اگزوز خودروها در کاهش آلودگی های زیست محیطی

word قابل ویرایش
51 صفحه
23700 تومان
نقش و اهميت سيستم اگزوز خودروها در كاهش آلودگي هاي زيست محيطياگزوز برترآلودگي كمتر – بهره وري بيشترآيا تاكنون به نقش و اهميت سيستم اگزوز خودروها در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي انديشيده ايد؟آيا به نقش آن دركاهش آلودگي هاي صوتي و تنفسي توجه كرده ايد؟ و يا به نقش و جايگاه آن در مصرف بهينه سوخت و صرفه جويي هاي اقت ...

دانلود مقاله بررسی روش های جلوگیری از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب درمخازن گازی برمحیط زیست و ارائه راهکار ها برای مدیریت وکاهش آلودگی های آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیده:در اکثر مخازن نفتی و گازي بعد از گذشت مدت زمانی از تولید به دلیل بر هم خوردن تعادل میان نیروهاي گرانشی،درموئینگی و ویسکوز، آب و گاز موجود در سفره زیرزمینی (آبده) و کلاهک گازي به شکل یک مخروط به طرف دهانه چاه تولیدي روانه می گردد که در نتیجه آن همراه با نفت به طور همزمان، آب و گاز تولید می شود. مشکل تولی ...

دانلود مقاله نقش معماری در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدهامروزه عدم تعادل میان معماری با محی و طبیعت باعث بـروز آثار و نتایج ناخوشایندی از جملـه آلـودگی محـی زیسـت، کاهش منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی و کاهش روز افزون منابع انرژی شده است. از این روی طراحان و معماران می کوشند تـا راه حل های مناسبی را در جهت طراحـی بناهـایی سـازگار بـا محی زیست؛ بیابند. یکـی از کار ...

دانلود مقاله بررسی اثرات زیستمحیطی کارخانه سیمانراهکارهایصوفیان و تعیین اثرگذار در کاهش آلودگی زیستمحیطی صنعت سیمان کشور

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
چکیدهاز آنجا که امروزه در کشور ما تاسیس کارخانههاي سیمان که با بهرهگیري از سرمایهگذاريهـاي کـلان انجام میگیرد معمولا با اشتغالزایی و جوانب اقتصادي دیگر همراه است، توسعه صنعت سیمان رونـدي رو به رشد را طی میکند. اما در راستاي ایـن منـافع اقتصـادي آسـیبهـاي زیسـتمحیطـی ناشـی از کارخانههاي سیمان اجتنابناپذیر است. ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر متروهای واصل به شهرهای اقماری درکاهش ترافیک و صرفه جویی های اقتصادی و زیست محیطی در کلان شهرها _

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
چکیده: با توجه به رشد سرسام آور جمعیت و توسعه شهرها، حمل و نقل عمومی توسعه یافتـه و نیاز به ایجاد راهکارهای مناسب و توسعه سیستم های حمل و نقل سریع افزایش یافته اسـت. بـا افزایش ترافیک و نیز متعاقب آن افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، نیـازبه روشی برای کاهش ترافیک شهری و رفع معضلات فوق احساس میش ...

دانلود مقاله آلودگی نفتی دریای خزر و اثرات سوء زیست محیطی آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
1 مقدمهتا مدتهای مدیدی این تصور در ذهن بشر وجود داشت که آب دریاها و اقیانوسها آنقدر گسترده است که میتوان از میزان مواد آلوده کننده آن چشمپوشی نمود . اما امروزه این مساله با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم آلودگی آب دریاها به زندگی انسان بسیار جدیتر مطرح میباشد . [11] آلودگیهای محیطهای آبی و دریایی در اثر عو ...

مقاله آلودگی های زیست محیطی در فرایند آبکاری و راهکارهای کاهش آن

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آلودگی هاي زیست محیطی در فرایند آبکاري و راهکارهاي کاهش آن چکیده مقوله محیط زیست از موارد مورد توجه در توسعه پایدار هر کشور محسوب میشود. از طرف دیگر صنعت آبکاري با توجه به کاربرد گسترده آن از جمله اصلی ترین صنایع آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود. فرایندهاي آبکاري از طریق آلوده کردن آب، هوا، خاك و همچن ...