بخشی از مقاله

چکیده

تعلیم و تربیت یکی از ابعاد مهم تربیت بشر می باشد که در طول تاریخ مورد توجه دوستداران تعلیم و تربیت و مسئولین، مسائل است. توانایی تشخیص خیر از شر، توانایی کسب علم و تسخیر طبیعت، هدایت پیامبران، آزادی نمودیست برای رسیدن به کمال تا در عین توجهات الهی بتواند استقلال و اصالت خویش را دریابد و درباره ی اطرافیان و جهان هستی احساس مسئولیت کند.تعلیم و تربیت در ضمن این که منجر به خودآگاهی و ایجاد استقلال در فرد می گردد در طراحی و تدوین برنامه های زندگی منجر به رشد و احساس مسئولیت فرد می گردد.

هدف ما از نوشتن ای مقاله شناسایی اصول تربیتی آیات قرآن کریم، شناسایی روش تربیتی ائمه اطهارو بیان جایگاه روش های تربیتی براساس آیات قرآن و روایات معصومین در تعلیم و تربیت است. این پژوهش با روش توصیفی به بررسی اهداف و اصول تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه قرآن و بزرگان دینی در زندگی پرداخته است و با استخراج برخی آیات و سخنان بسیار به این نتیجه رسیدیم که تعلیم و تربیت به عنوان یکی از پایه های ایمان، نقش موثر در زندگی دارد. دراین مقاله از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل استفاده شده است.

مقدمه

بیان مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

از مهمترین اهداف و رسالت انبیاءالهی که ضامن رستگاری فرد و جامعه، مایه ی سعادت و زیبایی باطن فرد می گردد تعلیم و تربیت است که توانسته به عنوان فرایندی در وجودانسان، در مقابل عوامل مخرب زایی که مانع خودآگاهی نسبت به مسئولیت فرد قرار گیردزیرا محور خودآگاهی در تعلیم و تربیت، خودآگاهی ذاتی است. تعلیم و تربیت در دین مبین اسلام امری است که تحققش درگرو امور ظاهری و باطنی به حساب می آید و به عنوان یک مضمون فرهنگی درجنبه های اجتماعی و دینی ازسوی اولوالباب مورد تاکید قرار گرفته است. تعلیم و تربیت به عنوان ضرورت ازدیدگاه قرآن و احادیث نبوی حائز اهمیت میباشد و در باب این فضیلت اخلاقی، همین بس که از منظر قرآن تعلیم و تربیت گویی اهرم استعانت در برابر مشکلات و وسیلهی تشکر از نعمت های خداوند متعال می باشد.

بزرگان و اولیای دین، دیدگاه های متفاوتی در این مقوله ارائه دادند و با استفاده نمودن ازآیات و روایات مختلف، برداشت های متفاوتی از آیات قرآن و احادیث نمودند. مسئله تعلیم و تربیت از دیدگاه عالمان دینی، یکی از مهمترین مسائل است و اگر افراد جامعه از ابتدا مورد تعلیم و تربیت صحیح واقع شوند، بنیان یک زندگی اجتماعی سالم بر پایه ارزشها و اصول انسانی ریخته میشود و سرانجام، پلی است برای رسیدن به مدینه فاضله که موجب فراهم شدن سعادت، خیراندیشی، تفاهم و خوشبختی برای افراد اجتماع خواهد بود. موانع تعلیم و تربیت، علاوه برتسلیم شدن به تمایلات فردی و دلبستگی جوامع به سود و زیان، تعصّب و تنگنظریهایی است که سبب میشودتا انسان را به عنوان وسیله شمرده شود و به جای تربیت، انسان را وسیلهای برای تکامل ویژگیهای انسانی و اخلاقی در نظر آورند، انسان را بیشتر برای مقاصد خود تربیت میکنند و آن را در جهت اهداف خود به کار میگیرند.

-1 راهکارهای مناسب جهت تقویت تعلیم و تربیت اسلامی چیست؟

-2 شناخت مولفه های تعلیم و تربیت قرآنی در جامعه چه تاثیری دارد؟

سابقه و ضرورت تحقیق:

نقش و اهمیت تعلیم و تربیت در تعالی معنوی انسان ها بر هیچ کس پوشیده نیست و تاکنون هم نیاز آن در هیچ جامعه ای مورد تردید قرار نگرفته است، پیامبران و اولیای حق برای خودسازی و تزکیه ی پیراوانش، اطرافیانش را به آموختن علم سوق می دهد و این علم را مایه سعادت حقیقی می داند علاوه بر این موارد شهید مطهری - - 1373 در کتابی با عنوان تعلیم و تربیت در اسلام به آشنایی با مبانی تربیتی اسلام و راه های حل بسیاری از معضلات تربیتی پرداخته است. در این کتاب ضمن بررسی اصول و مبانی تربیت مانند نسبیت اخلاق، معیار فعل اخلاقی، پرورش یا مبارزه با خود، مراحل خروج از خودخواهی، توجه به استعدادهای انسانی از آن جمله، عوامل تربیتی نیز شامل تعلیم و پرورش عقل، تزکیه نفس، عبادت، مارقبه و محاسبه، معاشرات با صالحان، ازدواج، جهاد و کار می باشد.

دکتر محسن شکوهی - - 1367 در کتابی با عنوان تعلیم و تربیت اسلامی، فراهم کردن زمینهها و عواملی را که زمینه ی رشد و شکوفایی استعدادهای متربی را فراهم مینماید، بیان می کند. دکتر شریعت مداری در کتابی با عنوان اصول فلسفه ی تعلیم و تربیت - - 1374مفاهیم اصولی و قسمتی از نطریات اساسی را درباره ی تعلیم و تربیت و نیز فلسفه و ماهیت تربیت از دیدگاه مکاتب فکری و اعتقادی تبیین شده است. سید مهدی صانعی - - 1378 درکتابی با عنوان پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی به بررسی مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی و تفاوت های معنایی تعلیم و تربیت پرداخته است.

فرضیه:

-1 تعلیم و تربیت در دین اسلام با هم رابطه تنگاتنگی دارند و زمینه های سعادت بشر را فراهم می سازد -2 اساسی ترین عنصر در تعلیم و تربیت معلم است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید