بخشی از مقاله

چکیده

در مقاله حاضر جایگاه مسجد و نقش آن در شهر اسلامی با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فرضیه تحقیق آن است که مسجد کانون قدسی شهر و مدنیت و فرهنگ اسلامی است. در مقاله به شکلگیری خانه کعبه و شهر مکه به وسیله حضرت ابراهیم - ع - اشاره خواهد شد و سپس به چگونگی بنیان مسجدالنبی توسط رسولاالله - ص - در قلب مدینه منوره میپردازیم و اشاره خواهد شد که چگونه مسجدالنبی الگوی دیگر مساجد جامع شهرهای تازه تأسیس مسلمانان گردید. از دیگر نکات مطرح در مقاله آن است که مساجد کانون پیام معنوی و قدسی شهر اسلامی هستند. پیامد ارتباط عمیق میان اصول معنوی اسلام و طراحی مساجد، تجلی اصل توحید در آنهاست و فضای مساجد آکنده از نور الهی است و اصل وحدت در کثرت و کثرت بر وحدت در ساحت اشکال و نقوش و اجزای مساجد همچون گنبد، محراب و مناره و تزیینات، مورد بررسی قرار میگیرد.

کلید واﮊهگان: شهر اسلامی، مسجد، گنبد، مناره، وحدت و کثرت، عالم قدسی و معنوی

مقدمه

در این مقاله جایگاه مسجد و نقش آن در شهر اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در آن توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع اصلی میباشد. بدیهی است از منابع تحقیقی و مشاهده و آثار تاریخی بر جای مانده برای دستیابی به تحلیل بهتر، سود برده خواهد شد. فرضیه تحقیق آن است که مسجد کانون قدسی شهر و مدنﹼیت و فرهنگ اسلامی است. در آغاز دو واﮊه مسجد و شهر را تعریف کرده و به تبیین موضوع مقاله میپردازیم. واﮊهی »مسجد« از ریشه سجد، یسجد میآید و به معنای تعظیم کردن و پرستش و عبادت کردن است و مسجد به مکان پرستش گویند و جمع آن مساجد میباشد. - آذرنوش، ص۷۷۲ - واﮊه شهر را در عربی »مدینه« گویند و ریشه آن از مدن و جمع آن مدن و مدائن به معنای محل سکونت است و جایی که دﮊی در تمام یا بیشتر آن ساخته شود را مدینه میگویند. - ابن منظور، ج۳۱، ص۵۵ -

از تفاسیر قرآن مجید چنین بر میآید که لفظ »مدینه« دربارهی مکانی به کار رفته که دارای حاکمی بوده و از نظام اداری، قضایی و سیاسی برخوردار باشد. تفاسیر فقهی واﮊه مدینه بر زمینی را گویند که دارای حاکمی باشد که حدود الهی را اقامه کند و نماز جمعه در آن برپا گردد. - محمد عبدالستار عثمان، ص۰۲ - شکل گیری شهر مکﹼه: در اندیشه قرآن، برپایی مدنیت و اسباب شهرنشینی و شکل گیری فرهنگ از سوی پیامبران الهی و به وسیله وحی بوده است. آن گونه که خداوند میفرماید: »او خدایی است که از میان مردم درس ناخوانده پیامبری را از ایشان برانگیخت تا نشانه او را بر آنان بخواند و آنها را پاک سازد و کتاب و حکمت بیاموزد. - جمعه، آیه۳ - همچنین خداوند از قول حضرت صالح بیان میکند، وی به قومش گفت: » ای مردم، خدای یگانه را که جز او خدایی نیست، پرستش کنید، او شما را از خاک بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن زمین برگماشت.« - هود، آیه ۱۶ -

حضرت ابراهیم - ع - هنگامی که از سوی خداوند مامور شد خانواده خود را در دره مکه سکونت دهد، وی آنان را به آن سرزمین برد و هنگام ترک آنان از خداوند تقاضا کرد: »این سرزمین را ایمن قرار بده و اهل آن را که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند از ثمرات آن برخوردار گردان.« - بقره، آیه ۶۲۱ - حضرت ابراهیم در سفر سوم خود به مکه از سوی خداوند مامور تجدید بنای کعبه گردید. وی به همراه فرزندش اسماعیل خانه کعبه را برپا داشت - ابن رسته، ص۸۳ - و سپس شعائر حج را برای پیروان خود مقرر داشت. حضرت ابراهیم هنگام ترک خانواده خود از خداوند تقاضا کرد: »پروردگارا این سرزمین را شهر امن قرار بده و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور گردان.« - ابراهیم، آیه ۵۳ - بنابر نظر قرآن: »نخستین خانه ای که برای عبادت خلق بنا شد همان کعبه است که در آن برکت و هدایت جهانیان میباشد. در آن خانه آیات ربوبیت خداوند هویداست و مقام ابراهیم خلیل میباشد و هر که در آن داخل شود، ایمن باشد. - آل عمران، آیه ۶۹ و ۷۹ - بدین سان بر ما روشن میگردد: ۱ فرمان خداوند مشوق حضرت ابراهیم - ع - در ایجاد خانه کعبه بود و او از خداوند تقاضا کرد سرزمین مکﹼه به شهر تبدیل شود و خداوند آن شهر را ایمن قرار دهد، لذا شهر آرمانی انبیاﺀ شهری ایمن است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید