بخشی از مقاله

چکیده
کنرتل مناتد های انگل گیاهی بى دلیل حدودیت کاربرد مسيم ضینیایی و هنچنین ایجاد مكاومت درمناتدها با دضياری هایی روبى رو است. استفاده از کيد سبز و بكایای گیاهان خانياده براسیکا یکی از اسرتاتژی های مناسب برای مدیریت مناتد ها, قارچ های خاکزاد، حطرات، و علف های هرز می باضد .گیاهان خانياده ی کلنیان تيلید ماده گليکيزینيالت - GSLs - 1 می کنند کى مطدص ضده اثر بیيتدخینی آنوا دکن است باعح کنرتل برخی از پاتيژن ها از مجلى مناتد ها ضيد.گليکيزینيالت در گينى های ختلف گیاهی متفاوت است و ایزوتیيسیاناتITCs - 2 - مطتل ضده از آن ها دارای مسیت های متفاوتی بر روی مناتد ها می باضند.

مدیریت ميفل مناتدهای انگل گیاهی تيسط ایزوتیيسیانات نیاز بى اختالط مكادیر مناسب بیيمص حاوی گليکيزینيالت دارد. عيامل ختلفی در ميفكیت بیيتدخین نكظ دارند مجال ابا افزایظ دما میزان ترکیبات ایزوتیيسیانات آزاد ضده افزایظ می یابد هنچنین مرحلى ی رضدی گیاهی کى بى عنيان کيد سبز بى کاربرده می ضيد در بیيتدخین ميثر خاک نكظ مونی دارد. بى عالوه این کيد های سبز، باعح بوبيد ساختنان فیزیکی خاک، کاهظ فرسایظ و افزایظ مياد معدنی خاک می ضيند. این مكالى مروری بر کارهای اذام ضده در مدیریت و چگينگی کنرتل مناتد های انگل گیاهی تيسط باقینانده های سبز گیاهی خانياده ی براسیکا می باضد.

واژههای کلیدی: باقیمانده های سبز گیاهی، گلوکوزینولات ، نماتدهای انگل گیاهی، Brassicaceae

-1 مقدمه

خسارت و کاهش عملکرد سالانه ی محصولات کشاورزی در جهان توسط نماتد های انگل گیاهی حدود %5 تا%12 تخمین زده شده است - . - Sasser & Freckman, 1987 بسته به شرایط آب و هوایی ،نوع محصول ، گونه ی گیاهی، تراکم نماتدها راهکار های متفاوتی برای کاهش خسارت توسط نماتدها به کار برده می شود. استفاده از مواد آلی ارگانیک برای کاهش جمعیت نماتد های انگل گیاهی با شکست ها و موفقیت هایی همراه بوده است - .. - Halbrendt, 1996 گیاهان خانواده ی Brassicaceae تولید ترکیبات گلوکوزینولات - - GSLs می کنند که دارای خاصیت بیوتدخینی می باشد. گلوکوزینولات فعالیت بیولوژیکی کمی دارند اما محصولات مشتق شده از آن ایزوتیوسیانات یک گروه مهم از مولکول های زیستی فعال با اثربخشی علیه نماتدها ، علف های هرز و قارچ ها هستند . - Vierheilig, Steinkellner, Khaosaad, & Garcia-Garrido, 2008 -

عدم سرکوب نماتد یا ناسازگاری و تناقض میان مطالعات به تفاوت در گلوکوزینوﻻت و غلظت مواد درون Brassicaceous نسبت داده شده است - Mojtahedi, Santo, Hang, & - Wilson, 1991 کارآیی مثبت کودهای سبز در کاهش جمعیت نماتدهای انگل گیاهی، نخستین بار توسط لینفورد و همکاران در سال 1938 گزارش شد. در آزمایشات سال Tabil & Waila 1997 برگ های دو گونه از سلمک Chenopodium album و C. murale به گلدانهای گیاه گوجه فرنگی آلوده افزوده شدند که هر دو گونه سلمک علاوه بر کاهش گالهای ریشه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne Javanica باعث افزایش رشد و محصول دهی میزبان شدند همچنین افزودن بقایای سبز سه نوع کلم - کلم قرمز ، کلم قمری،کلم سبز - نشان داد که کلم قمری در سطح 0.5 درصد بهترین اثر کنترلی را در کاهش تعداد تخم و گال های تشکیل شده توسط نماتد داشت - غزلباش و همکاران ،. - 1390

اثر بیوتدخینی باقیماندههای گیاهی Brassicaceae برای کنترل نماتد ریشه گرهی - M.incognita - در خیار در طی دو فصل رویشی بهار - فروردین و اردیبهشت - و تابستان - مرداد و شهریور - در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. باقیمانده گل کلم و کلم برگ - - Brassica oleracea به طور قابل توجهی شدت بیماری را کاهش دادند به گونه ای که درصد گالها ایجاد شده را به ترتیب %15و %19 نسبت به تیمارهای شاهد %48 و%54 در طی دو فصل رویشی را کاهش دادند و باعث افزایش عملکرد خیار شدند . - Adel Al-Abed1 , Naser1, & Mustafa1, 2011 - ما در این بررسی مروری برچگونگی تاثیر بقایای سبزگیاهان خانواده ی Brassicaceae در کنترل نماتد های انگل گیاهی ارائه داده ایم.

مکانیسم بیوتدخینی براسیکا1
Kirkegaard در سال1993یک فرایند بخور بیولوژیکی را توصیف کرد که بعدها بیوتدخین 2 نامیده شد - Kirkegaard, Gardner, . - Desmarchelier, & Angus, 1993 اولین پژوهش در این زمینه به کنترل قارچ Gaeumannomyces graminis عامل بیماری پاخوره گندم توسط بافت ریشه ی گیاهان خانواده براسیکا مربوط می شود که در آن تحقیق منظور از بیوتدخین، آزاد شدن مواد فرارحاصل از تجزیه ی ریشه های براسیکا مانند ایزوتیوسیانات است . - Angus, Gardner, Kirkegaard, & Desmarchelier, 1994 - در ابتدا واژه بیوتدخین به سرکوب آفات و عوامل بیماری زا خاکزاد توسط زیست کش ها یا ترکیبات زیستی سمی3 فرار وقتی که گلوکوزینوﻻت در محصوﻻت براسیکا هیدرولیز می شود محدود بود . - Sarwar, Kirkegaard, Wong, & Desmarchelier, 1998 -

تصور می شود که مکانیسم مسئول اثر زیست کش ها، حاصل از تجزیه محصولات براسیکا براساس زنجیره ای از واکنش های شیمیایی و در نهایت تشکیل محصولات بیولوژیک فعال باشد . - Underhill, 1980 - براسیکاها دارای گلوکوزینولات در واکوئل سلول خود می باشند که اینها ترکیبات گوگردی هستند که دارای مواد پایدار و غیر سمی هستند. اما پس از تجزیه ی بافت،آنها با - thioglucosidase - myrosinase تماس پیدا می کنند که یک آنزیم اندوژن است که در بافت های براسیکا وجود دارد، اما در دیواره های سلول و یا سیتوپلاسم، به دور از گلوکوزینوﻻت ذخیره شده است . - Poulton & Møller, 1993 - فرایندی که در آن GSLs گوگردی حاصل از متابولیت های ثانویه ی محصولات خاص که توسط آنزیم myrosinase برای تولید ایزوتیوسیانات هیدرولیز می شوند،به عنوان سیستم GL-MYR شناخته می شود . - Wathelet, Jongmans, & Ohrnberger, 2004 -

هیدرولیز آنزیمی گلوکوزینولات باعث تولید ITCs فرار، نیتریل، epithionitriles و تیوسیانات1 می شوند . - Fenwick & Heaney, 1983 - محصولات هیدرولیز گلوکوزینولات به نوع زنجیره جانبی آلی - که می تواند آلیفاتیک، آروماتیک یا - indolyl در مولکول مادر و شرایط زیست محیطی بستگی دارد . - Rosa, Heaney, Fenwick, & Portas, 1997 - ترکیبات ITCs ، دارای خواص زیست کشی هستند. بیشتر از 100 نوع گلوکوزینولات مختلف وجودارد . - Underhill, 1980 - یک گونه ی براسیکا به تنهایی می تواند چندین نوع گلوکوزینولات داشته باشد . - Sang, Minchinton, Johnstone, & Truscott, 1984 - از طرف دیگر نوع و مقدارگلوکوزینوﻻت ها بین گونه های مختلف براسیکا و بین واریته های مختلف متفاوت است . - Rosa et al., 1997 -

در نتیجه مقدار و نوع زیست کش ITCs حاصل از تجزیه ی گلوکوزینولات به شدت متغیر می باشد. علاوه بر این، غلظت ITCs تولید شده نیز توسط بافت خاک، رطوبت، دما، جامعه میکروبی و pH تحت تاثیر قرارمی گیرد . - Bending & Lincoln, 1999 - برای افزایش بهره وری از بیوتدخین خاک با استفاده از گونه های براسیکا، پژوهش های اولیه در انتخاب و شناسایی گونه های دارای گلوکوزینولات بالا تمرکز دارد. با این حال، نتایج تعدادی از مطالعات نشان داده است که محتوای گلوکوزینولات در مواد بیوفومیگانت2 نمی تواند فعالیت زیست کشی را تعیین کند . - Bending & Lincoln, 1999 -

دلیل این تناقضات ظاهری می تواند این باشد که تبدیل گلوکوزینولات به زیست کش ITC کم است. علاوه بر این، نشان داده شده است که اضافه کردن آب به بافت های خرد شده برای حداکثر آزادی ITC لازم است. یکی دیگر از دلایل ممکن برای عدم ارتباط بین مقدار گلوکوزینولات درون بافت و فعالیت های سرکوب پاتوژن این است که ترکیبات دیگری غیر از ITCs، مانند alkenals یا alkenols و یا ترکیبات گوگردی مانند دی متیل دی سولفید ممکن است نقش مهم را در کنترل پاتوژن ها بازی کند - . - Ploeg, 2007

جنبه های موثر بر آزادسازی GSL و فعالیت ITC

خردکردن گیاه و اختلاط با خاک

یک راه برای اطمینان از انتشار موثر ITC ، خرد کردن برگ ها و سپس افزودن باقیمانده های گیاهی خرد شده در اسرع وقت به خاک با استفاده از شخم زدن یا دیسک زدن می باشد - شکل . - 1 استفاده از یک خردکننده ی خرمون کوب - چاپر کوبنده - ، بهترین نتیجه و در نهایت یک تعامل خوب در سیستم GL-MYS برای آزادسازی خوب ایزوتیوسیانات را به دنبال داردو همچنین کاربرد بقایای گیاهان Brassica spp مانند خردل ها ، که غلظت بالایی GSL را در قسمت های هوایی گیاهان دارا می باشد.

میزان رطوبت خاک
افزودن میزان آب کافی برای هیدرولیز باعث می شود بیوتدخین بهتر انجام شود . - Poulton & Møller, 1993 - ارزیابی میزان غلظت GSL در گیاهان و مراحل رشدی آنهامرحله ی رشدی گیاه - ظهورگیاهچه، روزت،گل، دانه بندی، رسیدن - ، میزان توده ی زیستی تولیدشده و اختلاط صحیح با خاک همه برای رسیدن به یک بیوتدخین موثر کمک می کنند - Bellosta, Paoletti, & Corsini, 2004 - - شکل . - 1 در مرحله گلدهی،

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید