مقاله در مورد آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران
ضرورت برنامه ریزی و توسعه منابع آب
آب دارای نقش بسزایی به عنوان یک عنصر کلیدی درتوسعه اجتماعی واقتصادی هرکشورمی باشد وبلحاظ نیازبخشهای کشاورزی وصنعت به آب وتوسعه آن ورشد جمعیت ومضافا کمبود منابع آب درکشورِِ‌‌‌‍، لزوم برنامه ریزی وتوسعه منابع آب درچهارچوب یک طرح جامع آب کاملا احساس می شود.
باتوجه به اینکه کشورماجزء مناطق خشک ونیمه خشک بوده وآب به عنوان یک منبع کمیاب محسوب می گردد برای جلوگیری ازاینکه کمبود آب مانعی دررشد اقتصادی واجتماعی کشور ایجاد نماید، ضرورت دارد که مد یریت وبرنامه ریزی وبه همراه آن توسعه وبهره برداری منابع آب بهبود یابد وبالطبع وجود یک برنامه جامع آب در چارچوب سیاستهای کلی اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی کشور نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع اب در جهت اهداف توسعه کشور ایفا خواهد نمود .
امروزه موضوع الودگی محیط ز یست ابهابصورت مساله بسیار جدی در آمده است و کشورهایی که دچار کمبود منابع آب هستند بصورت حاد تری با این مشکل روبرو خواهند بود.

طرحهای توسعه منابع آب میتوانند بترتیبی به حل مشکلات فوق پرداخته و از طریق برنا مه ریزی سنجیده ، تلاشها و منابع تخصیص یافته به این منظور را سامان دهند.
به نحوی که با توجه به اثرات وسیع و دامنه دار اجرای طرحهای توسعه منابع آب بر جامعه ، میتوان با انتخاب راه برد های مناسب و اجرای به موقع طرحهای تکمیلی در جهت اهداف توسعه حرکت نمود.
که در بخش بعدی ، اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب مختصرا بیان

خواهد شد.
اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب
مهمترین اهداف کلی و نهایی برنامه ریزی و توسعه منابع آب را می توان بشرح زیر برشمرد
الف – رشد اقتصادی :
از طریق افزایش ظرفیت تولیدی و ارزش تولیدات اقتصادی و درامد سرانه ، رشد اقتصادی بوجود می اید .
د راین زمینه توجه به نقش محوری تامین اب در افزایش تولید کشاورزی و جنبه های زیست محیطی و بهداشتی آن حائز اهمیت ویژه ای است .
ب- ثبات و امنیت اقتصادی :
ثبات و امنیت اقتصادی از طریق تامین نیازهای اساسی زندگی برای جامعه فراهم می گردد.در این زمینه میتوان به چند مورد عمده اشاره نمود :
*امنیت شغلی برای کشاورزان مخصوصا با توجه به نوسانات درآمد سالانه کشاورزی دراثر تغییرات جوی و قیمت ناعادلانه بازار
*تامین اشتغال برای روستاییان از طریق بهره برداری وسیعتر و متراکمتر از اراضی قابل آبیاری که این مکان در فعالیتهای وابسته میتواند چشمگیرتر نیز باشد .
تامین آب مکفی و مناسب جهت شرب و مصارف خانگی و عمومی بمنظور ارتقاء سطح زندگی.*
*رفع یا کاهش خسارتهای جان

ی و مالی طغیان رودخانه ها و ایجاد احساس ثبات و امنیت جانی و مالی .
ج- توازن اقتصادی :
توازن اقتصادی از طریق تویع متعادل درآمد بین ساکنین یک منطقه و توسعه اقتصادی منابع عقب افتاده کشور تامین می گردد.
در مورد توزیع متعادل درآمد روستاییان با اجرای طرح های تامین آب کشاورزی و توسعه اراضی مزروعی و واگذاری آن به افراد بی زمی

ن و کم زمین می توان اقدام نمود.

در مورد توسعه مناطق عقب افتاده کشور و نیز روستا ها در مقام مقایسه با شهر ها تامین آب مکفی جهت توسعه و ایجاد منابع درآمد در بخشهای مختلف کشاورزی صنعت و خدمات کنترل طغیان تولید انرژی لازم برای فعالیتهای اقتصادی و … در اغلب موارد میتوان منشاء اقدامات مهمی باشد.

 

د- استقلال اقتصادی:
استقلال اقتصادی از طریق خود کفای در تامین مواد غذایی تامین درآمدهای ارزی و صرفه جویی در هزینه های ارزی تقویت می شود.
در این زمینه افزایش تولیدات کشاورزی می توانند نقش عمده ای بعهده داشته باشند
زمینه های مختلف برنامه ریزی و توسعه منابع آب
بر اساس بررسی نیازها و مصارف عمده آب و وضعیت منابع آب در زمان حال و آینده طرحهای توسعه منابع آب شکل می گیرد و میتوان لیست فعالیتهای عمده آبی را بشرح زیر بیان نمود:
تامین مصارف خانگی وشهری وصنعتی
آبیاری وزهکشی وتامین نیازهای کشاورزی
کنترل سیلاب
تنظیم وکنترل کیفیت آب
حفظ حیات وحش آبزیان
مدیریت حوضه آبریز
حال بصورت خیلی مختصر بشرح فعالیت های آبی مذکور می پردازیم.

مصارف خانگی ، شهری و صنعتی
الف – مصارف خانگی و شهری :
میزان آب مورد نیاز فعلی و برای مصارف خانگی و شهری معمولا از طریق دستگاههای اجرایی و مسئول شهرها و شهرستانهااخذ می شود . براورد و یا تخمین نیاز آبی برای مصارف خانگی بر اساس مطالعات اجتماعی و اقتصادی در باره رش

د آتی جمعیت صورت می گیرد.
قاعدتا اطلاعاتی که در برآورد ها ارائه می شود شامل :
محل ، نوع مصرف، نیاز آبی نا خالص ، دبی مورد نیاز در شرایط حد اکثر مصرف ، مصرف خالص ،کیفیت ، مقدار و محل تخلیه پسابها و آبهای برگشتی، می گردد.
برای بررسی و تعیین تقاضای آب شهری در آینده ، بایستی رشد جمعیت درمنطقه ای که تحت پوشش شبکه قرار می گیرد و همچنین مصرف سرانه آتی را اساس کار قرار داد و مصرف سرانه اب به عواملی نظیر سطح زندگی مردم ، آداب و رسوم اجتماعی و عادات منطقه ، سهولت دسترسی به آب ، میزان آب موجود و قابل دسترس ، شرایط اقلیمی

و آب و هوایی ، تعرفه ای جاری و نیز زمینه های اقتصادی و فرهنگی اهالی منطقه بستگی دارد.

ب- مصارف صنعتی :
نیازهای صنعتی آب بر اساس پیش بینی نوع ، اندازه و تعداد کارخانه جات صنعتی که انتظار می رود احداث شود و همچنین با توجه به نیاز های ویژه در هر رشته صنعت تعیین می شود .
پیش بینی نیاز های آتی صنایع به آب باید مبتنی بر مطالعه اقتصادی رشد صنایع در آینده بوده و با نتایج آن همخوانی و تطابق داشته باشد.
در این بررسی ها لازم است که محل یا موقیعت و نوع مصرف صنایع و همچنین میزان ، کیفیت و محل تخلیه به پسابهای برگشتی آنها و چگونگی تصفیه و دفع پسابها نیز معلوم و مشخص گردد.
میزان آب مصرفی صنایع را میتوان بر اساس آمار میزان آبی که صنایع عملا دریا فت داشته اند بر اورد کرد . در این براورد ها میتوان مصرف و مجدد آب در سیستم ، تلفات انتقال ، تبخیر، نشست و هرز رفتن آبها را نیز ملحوظ نمود.
حال به مصارف کشاورزی و آبیاری می پردازیم:
آبیاری و تامین نیازهای کشاورزی

در ابتدا می بایست وسعت اراضی مزروعی ، انواع گیاهان ، شیوه های کشت و زرع و جمعیت روستایی شاغل در بخش کشاورزی مشخص ارائه شود.
الگوی رشد و توسعه بخش کشاورزی باید مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سهم کشاورز ی ( یا فعالیتهای کشاورزی) از درآمدها، تولید و تشکیل سرمایه ، اشتغال ، مبادلات خارجی و امثالهم در مقیاس ملی روشن گردد.
سیاستهای کشاورزی نیز بایستی مورد مطالعه قرار گیرد و بدین طریق

تاثیر آن سیاستها بر چگونگی عملکرد بخش کشاورزی آشکار و مطرح شود.
در گام بعدی لازم است الگوی نیازهای آتی کشاورزی پیش بینی گردد . این پیش بینی بر اساس نیاز های غذایی و تغذیه جمعیت در سطح کشور انجام می پذیرد.
بمنظور پیش بینی تقاضا برای تولیدات کشاورزی معمولا چندین حالت ممکن است در نظر گرفته شود زیرا تقاضای مذکور تابعی از رشد جمعیت ، سیاستهای قیمت گذاری ، در آمدهای فردی و همچنین تابعی از عرضه واقعی کالاها و تولیدات کشاورزی می باشد.
از آنجایی که برآورد دقیق برخی از متغیر های اخیر کاری دشوار است .

بنابراین باید کوشید تا دامنهای از تقاضا برای تولیدات کشاورزی تعیین و براورد نمود.
هدف اصلی برنامه ریزی افزایش تولیدات کشاورزی ، تامین نغذایی می باشد ، بنابر این مهمترین شاخص برای سنجش کافی بودن تغذیه ، میزان انرژی موجو د در مواد خوراکی مصرفی می باشد که بر حسب کالری سنجیده می شود.
یک شاخص دیگرمقدار پروتئین موجود در مواد خوراکی می باشد که بر حسب گرم بیان می شود. بنابراین تقاضای کلی برای مواد غذایی در آینده را بایستی بر اساس پیش بینی نیازهای پروتئینی و انرژی زا ( کالری دار ) تعیین و ارائه نمود .
تقاضای کشاورزان برای آب عبارتست از میزان آبی که علاوه بر بارندگی موثر باید برای رفع نیاز آبی گیاهان تامین شود و این مقدار در واقع ما به التفاوت نیاز کلی آبی گیاه و میزامن بارندگی موثر محسوب می شود .
آب مورد نیاز یرای طرحهای آبیاری را باید با توجه به مطالعات خاک شناسی و کشاورز ی بر آورد و تعیین نمود. با انجام مطالعات مزبور اراضی مناسب برای آبیاری ، روشهای مناسب کشت و زرع و الگوهای کشت مناسبی که با آبیاری اراضی میتوان انتخاب کرد ، مشخص می شوند . نیازهای آبی برای آبیاری اراضی باید بر اساس و سعت اراضی مزروعی ، شرایط آب و هوایی و اقلیمی ، نوع خاک و گیاه ، الگوهای کشت و شیوه های ابیاری مزارع تعیین شود .
در حد مطالعات شناسایی ، نیاز های ابیاری را میتوان با مقایسه میزان بارندگی و مصرف آب در شبکه های آبیاری موجود در همان منطقه و یا در مناطق مجاور براورد نمود. در صورتیکه اطلاعاتی در باره نیازهای ابیاری موجود در اختیار نباشد، نیاز های مزبور را میتوامن با استفاده از رابطه بین آب مورد نیاز گیاهان و درجه حرارت هوا و منظور نمودن تلفات آب در سیستم انتقال و توزیع و پخش اب بدست آورد .
میزان تلفات آب از محل انحراف آب به داخل دهانه آبگیر شبکه آبیاری تا ابتای مزرعه ممکن است به ۳۵ درصد برسد . تلفات تبخیر آب از سطح کانالها و نیز بخشی که در دیواره های کانال نفوذ می گکند و در خاک ذخیره می شود معمولا در قیاس با کل تلفات آب رقم قابل ت

وجهی را تشکیل نمی دهد .

تلفات آب شامل تلفات انتقال و توزیع و نیز تلفات پخش آب در مزرعه باید به نیاز آبی گیاه افزوده شود تا میزان کل آبی که باید وارد شبکه آبیاری گردد بدست آید.
با توجه به مراتب فوق بدیهی است که حدود ۵۰% از آب انحرافی رود خانه یا نیمی از جریان ورودی به ابتدای شبکه آبیاری به صور مختلف و از جمله بشکل تلفات انتقال و تلفات پخش آب در مزارع ، تلف می شود.
بنابراین در طر حهای جامع آب بایستی اینگونه تلفات مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم برای کاهش تلفات مزبور و ارتقاء راندمان آبیاری توصیه و پیشنهاد شود.
براغی شبکه های جدید آبیاری میتوان از پیشرفتهای فنی و تکنیکی نظیر پوشش دادن کانالها و نهر ها جهت کاهش تلفات انتقال بهره گرفت.
روشهای جدید آبیاری نظیر آبیاری بارانی میتوان مورد توجه قرار داد.

کنترل سیلاب
موضوعاتی که در کنترل سیلاب مطرح می شوند:
اراضی که در مخاطره سیل قرار دارند ، شدت سیلهای قبلی و میزان خسارت وارده و افزایش آن در اثر رشد جمعیت و افزایش فعالیتهای اقتصادی در منطقه ، طرحهای فعلی و آینده برای مقابله با سیل نظیر احداث مخازن ، اجرای سازه های ویژه از قبیل کناره سازی جهت افزایش ظرفیت رود خانه و کاهش خسارت به بدنه آن ،که در اینمورد توصیه های مدیریتی نیز می تواند پیشنهاد گردد.
برای تجزیه و تحلیل سیلابها می توان از آمار و اطلاعات موجود هوا شناسی استفاده نمود . دو خصوصیت اصلی و اساسی هر سیل می توان حداکثر دبی طغیان و حجم کل سیلاب دانست .
حجم سیلاب در مواردی اهمیت دارد که تمامی یا بخشی از جریان سیلابی را بایستی موقتا در مخزن سد ذخیره نمود تا از ایراد خسارات بر مناطق پایین دست جلوگیری شود .
در چنین وضعیتی طبعا هر چه حجم سیلابها بیشتر باشد گنجایش بیشتری از مخزن را باید به

ذخیره سازی سیلاب اختصاص داد. از سوی دیگر پیک یا حداکثر آبدهی سیلها نیز برای تعیین ظرفیت سر ریزها و سایر مجاری تخلیه سیلاب و محاسبه حداکثر تراز سطح آب اهمیت دارد . مثلا

برای تعیین ارتفاع خاکریهای حفاظتی که در حاشیه رود خانه ها احداث می شوند حداکثر آبدهی یا پیک سیلها مستقیما بکار می آید.
پیش از انتخاب روشهای اجرایی برای مهار سیلها ،لازم است به روش منطقه بندی سیلاب دشت که اقدامی غیر اجرایی محسوب می گردد توجه شود و امکان پذیری آن مورد بررسی قرار می گیرد زیرا ممکن است که روش اخیر که طبق آن سرریز آب رود خانه و غرقاب شدن بخشی از اراضی مجاوررود خانه تلقی شود ، روشی اقتصادی تر و مقرون به صرفه تر باشد.
اقدامات غیر اجرایی شامل:
اعمال مدیریت کارا و موثر به حوزه آبگیر ، منطقه بندی سیلاب دشت بر اساس شدت سیل گیری اراضی ، پیش بینی سیلابها و بقیه سیستمهای هشدار دهنده ، عملیات نجات و مقابله با سیلاب و تخلیه ساکنین مناطق سیل زده می باشد .
تنظیم و کنترل کیفیت آب
مهمترین عامل در برنامه ریزی و توسعه منابع آب ، مناسب بودن کیفیت آب برای مصارف مورد نظر می باشد . کیفیت منابع آب عموما تحت تاثیر مواد تشکیل دهنده خاک و یا سنگهایی است که آبهای سطحی و یا زیر زمینی دررو ، یا دا خل آنها جریان می یابند.
در حالتی که سفره آب زیر زمینی در نزدیکی دریا و سایر منابع آب شور قرار دارند امکان نفوذ آب شور به داخل سفره با توجه به بده برداشت از سفره وجود دارد.
مناسب بودن آب برای منظور های مختلف بوسیله استاندارد های فیزیکی ، شیمیایی، بیو لوژیکی و غیره بیان می شود .
د رشرایطی که اطلاعات کافی از کیفیت منابع آب موجود نباشد بایستی یک برنامه جامع برای جمع آوری و تهیه چنین داده هایی تهیه و بخ مورد اجرا گذاشته شود . نوع و میزان و هزینه های تصفیه آب بر مبنای تجزیه و تحلیل آمار کیفیت آب تعیین و بر آورد می شود.
حفظ حیات وحش و آبزیان
به هنگام رنامه ریزی پروژه های توسعه منابع آب لازم است به طرحهای پرورش ماهی و سایر آبزیان توجه کافی گردد و مطالعات وبررسی های مناسب انجام پذیرد . از نتایج این مطالعات و بررسی ها می توان در تهیه و برنامه های آتی استفاده نمود و در عین حال نارسائی هاو نقایص شرایط موجود را اصلاح کرد اگر چه ذخیره سازی و انباشتن آب در مخازن سدها و تنظیم جریان رود خانه را می توان کار مفیدی برای ماهیان یک رود خانه محسوب نمود ، با این وجود در بسیاری از موارد نیز آبیاری ، کنترل سیل می تواند تاثیر منفی و زیانباری بر ماهیان و محیط زیست آنها داشته باشد که با ید سعی شود این زیانها را تاحد ممکن به حداقل رسانید.

فرایند برنامه ریزی و تو سعه منابع آب:
پس از بحث کلی راجع به اهداف نهایی و زمینه های برنامه ریزی و توسعه منابع آب ، حال مبحث فرایند برنامه ریزی و توسعه منابع آب را به صورنت مختصر از ویژگی ها و برخی مشخصات برنامه ریزی و توسعه منابع آب شروع می کنیم:
ویژیگیها و برخی مشخصات برنامه ریزی و توسعه منابع آب
الف) پیش بینی های تقاضا برای آب:
نیاز بخشهای مختلف اقتصاد کشور به آب، باید به صورت کلی د رافقهای زمانی کوتاه و بلند مدت پیش بینی و تعیین شود و این پیش بینی تقاضای آتی باید بر تفکیک هر یک از بخشهای اقتصادی انجام پذیرفته و سپس در یکدیگر تلفیق شده و با توجه به اولویت بخشها و نیز منابع موجود آب در برناکهریزی لحاظ گردد.
پیش بینی تقاظای آتی بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای آب به الزام مشتمل بر آنالیز کل برداشتها از منابع سطحی و زیر زمینی و همچنین تعیین حکم کلی هرز آبها ، پسابها و زه

آبهایی می باشد که به رود خانه و دریا چه ها یا آبهای زیرزمینی باز می گردند .
مقدار جریانی که برای تامین نیاز ها و مصارف مختلف لازم بوده و از سد ها رها می ش

ود باید تعیین گردد. این مصارف مر کب از نیاز های مربوط به شرب ، کشاورزی ، صنعت ، محیط زیست ، تولید برق آبی ، ماهیگیری ، کشتی رانی و غیره می باشد. مقدار تخلیه آبها از سدها برای تامین کلیه مصارف را بایستی به تفکیک هر ماه و یا برای دوره های پانزده یا ده روزه تعیین نمود و این انتخاب دوره های زمانی بستگی به حداکثر نیاز آبی یک یا چند مختلف دارد .
ب) ارزیابی منابع آب
نیازهای متعدد و مختلف به منابع آب ، قابل دسترس بودن این منبع را محدودتر می نماید . این نیاز ها از نظر مقدار به لحاظ افزایش جمعیت و توسعه صنعتی روز به روز رشد می یابد .
تولیدات کشاورزی را می توان با تحت کشت در آورد ن اراضی جدید و توسعه سیستمهای آبیاری موجود افزایش داد. همچنین از آنجا که اغلب کشورهای منطقه منابع آبی مهمی دز اختیار ندارند بدین جهت از این طریق نیز نیازبه استفاده بهینه از آب مطرح می باشد.
منابع آب عمدتا شامل منابع آبهای سطحی و زیر زمینی می شود ، البته منابع جزئی دیگری نیز وجود دارد .
در بعضی از مناطق جمع آوری آب باران داری اهمیت موضعی می باشد . در ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع اب بایستی توجه نمود که رابطه تنگا تنگی بین منابع آبهای سطحی و زیر زمینی وجود دارد و برداشت بیش از حد از یکی از منابع می تواند روی منبع دیگر موثر باشد.
ارزیابی منابع آب با یستی د رمحدوده حوضه های آبریز و مناطق مدیریت منابع آب این حوزه ها صورت گیرد .
در چنین تقسیم بندی عوامل جغرافیایی و طبیعی لحاظ شده است و جنبه های اقتصادی و مدیریت منابع آب نیز رعایت می شود و بدین ترتیب مجموعه کاملی از ارزیابی و برنامه ریزی منابع آب موجود بدست می آید.
ج) برنامه ریزی در سطح حوزه آبریز:
یک طرح ملی و تفصیلی آب باید بر اساس طرحهای حوزه آبریز ، تدوین شود . اگر حوزه رود خانه ای کاملا در داخل مرزهای ملی قرار گیرد مساله نسبتا آسانتر از وقتی است که این حوزه بین چند کشورمشترک باشد.

 

در غیر این صورت جهت شراکت در آب قبل از تدوین برنامه استفاده از منابع آب یک حوزه باید یک معاهده بین المللی به امضاء برسد .
هنگامی که تنظیم یک توافقنامه بین استانها از نظر دست یابی به فرمول اختصاص آب ضروری باشد باید مشابه روش فوق الذکر عمل کرد یعنی قبل از تدوین استفاده از آن نسبت به تنظیم موافقت نامه مبادرت ورزید .
د) مشارکت عمومی مردم:
نقش جامعه و همچنین استفاده کنندگان از مزایای طرحهای توسعه منابع آب بایستی همواره جزئی از فرایند برنامه ریزی را تشکیل دهد. میزان مشارکت جامعه بستگی به نوع و طبیعت پروژه دارد
بطور مثال از مشارکت و نقش روستاییان در تامین آب روستا بیشتر از مشارکت و همکاری آنان برای احداث یک نیرو گاه آبی باشد.
ارزش مشارکت جامعه در تهیه برنامه تنها در بهره برداری از اطلاعات محلی آنان برای تهیه برنامه خلاصه نمی شود بلکه نقش آنان در کاهش هزینه اولیه و بازگشت سرمایه و بویژه در امر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بسیار موثر است.
از طریق مشارکت مردمی می توان اطلاعات موثق و دقیق در خصوص اثرات آتی اجرای پروژه ها بر جامعه و محیط زیست را کسب نمود.
باران
باران یکی از لازمه های اساسی حیات است . آبی که از باران بدست می آید اساس بقای حیات موجودات زنده روی زمین است . این آب برای آبیاری محصولات کشاورزی تامین غذای مصرفی خودمان و نیز حیواناتی که از گوشت و شیرشان استفاده می کنیم , به کار می رود .
هر چند باران در حالت طبیعی خاصیت اسیدی دارد اما میزان استیدتیه آن توسط آلودگی های ناشی از کارخانه ها , نیروگاه ها , خودروها , خانه ها , همچنان رو به افزایش است . نام باران اسیدی واژه ای است , که برای بیان این مشکل به کار می رود .
چه موادی را اسید می نامند ؟
موادی که اسید نامیده می شوند دارای مزه ترش هستند . آب باران های عادی کمی اسیدی است . اما در نقاط بسیار آلوده میزان اسیدتیه ی باران می تواند به

اندازه ی اسیدتیه ی آبلیمو یا سرکه باشد. بارانی که بیش از حد اسیدی باشد می تواند به درختان , دریاچه ها , ساختمان ها و سلامت انسان آسیب جدی برساند .
آیا باران اسیدی خیس است ؟
عبارت باران اسیدی به درستی بیانگر ماهیت آن نیست . زیرا باران اسیدی همیشه خیس نیست . این عبارت برف , تگرگ , مه و همچنین غبار خشک نامرئی اسیدی را هم شامل می شوند .
میزان PH :
PH واحدیست که برای اندازه گیری میزان اسید یا قلیایی موجود در یک ماده به کار می رود . قلیا متضاد اسید است . محلول حاوی منیزیم ( دارویی که برای درمان ناراحتی معده تجویز می شود ) نوعی محلول قلیایی است . بعضی اسیدها سمی و بعضی دیگر بی ضرر هستند . به بارانی که PH آن کمتر از ۵ باشد . باران اسیدی گفته می شود .

باران اسیدی چگونه تشکیل می شود .
دی اکسید سولفور ( SO2 ) و اکسید نیتروژن ( NO2 ) از اجزای اصلی تشکیل دهنده ی باران اسیدی هستند. زمانی که مقدار فراوانی از این دو ماده شیمیایی وارد جو می شوند , همراه با رطوبت موجود در جو تولید اسید سولفوریک و اسید نیتریک قوی می کنند . این دو اسید که در جو شکل می گیرند از آلاینده های ( مواد زیان باری که به محیط زیست زیان می رسانند ) بسیار قوی هستند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد