بخشی از مقاله

ابزارهايي جهت تجزيه و تحليل تصميمات
تجزيه و تحليل تصميمات پرمخاطره
اين سايت اينترنتي فرآيند تجزيه و تحليل تصميمات را براي تصميم گيري شخصي و اجتماعي توصيف مي كند، همچنين استفاده معيار تصميم گيري مختلف اطلاعات و كيفيت هاي گوناگون را بيان ميكند.
اين سايت عواملي كه در تجزيه و تحليل تصميمات فرعي و همچنين انتخاب ها را به خوبي هدفها فرئي ياتي كه تصميم گيري را جهت مي بخشند توصيف و شرح مي دهد. همچنين راههاي كليدي كه با سليقه طراح درباره فرضيات مرتبط است ،معيار براي انتخاب، روشهاي انتخاب و ابزار و روشهاي ارزيابي احتمال خطر را ارائه مي دهد.

ليست
1- معرفي وخلاصه
2- مدلهاي اجتماعي: از داده ها به اطلاعات قطعي
3- تجزيه و تحليل طرح: توجيح پذير كردن و طرحهاي قابل دفاع
4- عوامل مدلهاي تجزيه و تحليل طرح


معرفي و خلاصه
تجزيه وتحليل تصميمات حمايت كمي را براي طراحان درتمام شاخه هاي مهندسي مثل: تجزيه و تحليل در طراحي دفاترو آژانسهاي عمومي ومشاوره مديريت پروژه –برنامه ريزي فرآيند توليد-تجزيه وتحليل امور تجاري واقتصادي حمايت كارشناسان علوم پزشكي-بازنگري به تكنولوژي و غيره را فراهم نمايد.

پيشرفتهايي دردستيابي به طراحي


طراحي براي فرايند تصميم گيري شامل دو قسمت مي شود: يكي تصميم گيرنده . طرح وديگري مدل ساز كه به عنوان تحليل گر شناخته مي شود.
تحليل گر به تصميم گيرنده طرح در فرآيند تصميم گيري اش كمك مي كند بنابراين تحليل گر طرح بايد به بيش از متخصصان ساخت مدل اغلب در براي مطالعه مشكلات وارائه راه كارها در تلاش هستند. همچنين براي ارائه يك مدل رياضي پيچيده براي استفاده مديران.
ولي متاسفانه مدير اغلب اين طرح رانمي تواند بفهمد و كوركوانه آن را به كار مي برد و يا كاملا آن را رد ميكند.
كارشناس و متخصص ممكن است احساس كند كه مدير دانش و شناختي براي ارزيابي مدل ندارد ومدير هم احساس كند كه كارشناس در دنياي رويا و غيره واقعي و فرضي و غيره منطقي زبان رياضي زندگي مي كند از اين گونه سوتفاهم ها ميتوان دوري گزيد به شرطي كه مدير و كارشناس جهت گسترش يك مدل ساده كه تحليلي خام اما قابل فهم از طرح را ارائه ميدهد با هم و در كنار هم تلاش كنند.
بعد از اينكه اطمينان مدير از مدل فراهم شد. جزئيات اضافي و پيچيده تر اضافي ميگردد. با اين كار ممكن است پيشرفت كار كندتر صورت گيرد. اين فرآيند مدت زيادي ازوقت مدير را مي گيرد و علاقه و گرايش واقعي متخصص را در حل مشكلات جدي مدير نياز داردحتي بيشتر از خلق مدلهاي پيچيده ساختمان پيچيده مدل اغلب اشاره به يك نگرش اتكا به نفسانه ومهمترين عامل در تشخيص به كارگيري موفق يك مدل تصميمي دارد. بعلاوه نگرش اتكا به نفسانه كار سخت اعتبار بخشيدن به مدل و فرآيند تحقيق وبررسي را ساده ميكند.

سيستم چيست؟
سيستم از قسمت هاي كنار هم كه با يك كار مشخص براي پيگيري يك موضوع كار مي كنند تشكيل مي شود. ارتباط ميان قسمتهاي يك سيستم بنيانگذار قسمتهاي مختلف ونحوه عمل سيستم است. در يك سيستم ارتباط مهمتر از تك تك اعضا مي باشد. بطور كلي سيستم هايي كه قسمتهايي براي قسمتهاي ديگر سازنند سيستم فرعي ناميده مي شود.

پويايي يك سيستم
سيستمي كه تغيير نمي كند يك سيستم غيره متغير است (قابل تشخيص ) خيلي از سيستم هاي قسمتهاي سيستم هاي پويا هستند. كه هر لحظه تغيير مي كند. ما به راهي كه يك سيستم لحظه به لحظه تغيير مي كند به عنوان عمل كرد يك سيستم اشاره مي كنيم .
بنابراين برآورد احتمال خطر به معني يك مطالعه براي تشخيص درآمدهاي تصميمات در طول احتمالات است تصميم گيرندگان اغلب با يك فقدان شديد اطلاعات مواجه مي شوند.
ارزيابي احتمالي فاصله اطلاعاتي ميان آن چيز كه شناخته شده است و آنچه كه نياز به شناخته شدن براي يك تصميم بهينه رادارد، مي سنجد.


مدل هاي احتمالي براي حمايت در مقابل نامعين نامطلوب و بهره برداري مساعد از نامعين ها استفاده مي شوند.
مشكل در ارزيابي احتمالي برخواسته از اطلاعاتي است كه كم ياب-مبهم-ناسازگار ونامتجانس وناكامل هستند. يك عقيده (بيان)احتمال قطع نيرو است ميان 3/0 و 4/0 طبيعي تر و واقعي تر از هم تاهاي دقيق همانند احتمال قطع انرژي 3634/0 است.
مقايسه چندين واحد عمل كرد وانتخاب يكي از بين همه براي اجرا،‌كار مشكلي است. در مشكلات در تصميم گيري برخواسته از ميان پيچيدگي هايي در تصميمات ثانويه هستند. ظرفيت عمل آوري اطلاعات محدود يك تصميم گيرنده ميتواند در زماني كه توجه به توالي تنها يك واحد عمل موردنظر است فراتر رود.
هنوز انتخاب نياز به پيچيدگي هاي واحدهاي مختلف عمل مبهم شده و مقايسه شده اند دارد. بعلاوه عوامل ناشناخته هميشه به طور ناخواسته واردموقعيت هاي مشكل مي شوند و به ندرت محصول معيني ومشخص هستند.
تقريبا هميشه يك درآمد وابسته به عكس العمل هاي ساير مردمي كه ممكن است در مورد خودشان تصميم نگرفته باشند است اين شگفت آمد ثبت كه تصميم گيرنده ها گاهي اوقات انتخاب ها را به تعويق بياندازد. سپس زماني كه آنها نهايتا تصميم گرفتند ازتوجه به تمام پيچيدگي هاي تصميم شان صرف نظر مي كنند.
بيشتر مردم اغلب خارج ذاز عادات و سنتها بدون وارد شدن به پله هاي منظم فرآيند تصميم گيري تصميم مي گيرند. تصميمات ممكن است تحت فشار اجتماعي يا محدوديت هاي زماني گرفته شود تصميمات ممكن است بوسيله حالت احساس فرد تاثير بپذيرند. وقتي مردم فاقد اطلاعات يامهارت هاي كافي هستند ممكن است تصميمات بهينه كمتري بگيرند يا حتي زماني كه اطلاعات دارند يا از علم آمار با اطلاع هستند باز هم به تجربيات شخصي بيشتر اتكا كند ارتباطات پايه اي تصميم گيري شامل تركيبي از اطلاعات در مورد احتمالات و اطلاعات در مورد طرح ها و علاقه ها هستند براي مثال: چه مقداري مي خواهي تا با او (مونث ) ملاقات كنيد ، چقدر يك گردش براي شما مهم است يا يك جايزه چقدر براي شما ارزش دارد . هر چقدر كه تصميم گيرنده اطلاعات بيشتري دارد تصميم گيري بهتري خواهد داشت. تصميم گيري هاي معاملاتي اگر به عنوان قمار باشد براساس تئوري تصميم بيان شده است اين به آن معني است كه ما مجبوريم مبادله پاياپايي ميان ارزش در آمدهاي مشخص در مقابل احتمالات آن داشته باشيم.
براي عمل مطابق مركز تئوري تصميم ما بايد ارزش درآمد شخص وا حتمالات آن را در نتيجه تشخيص توالي احتمالات را بررسي مي كنيم.
ريشه تئوري تصميم از اقتصاد بوسيله استفاده كردن از عمل كرد كارايي بازده مشتق مي شود تئوري تصميم پيشنهاد ميكند كه تصميمات بايد بوسيله محاسبه كارايي و احتمالات-درجات انتخابات و همچنين گستردن سياستهايي براي تصميمات خوب ساخته شوند .


اين وب سايت فرآيند تجزيه و تحليل تصميمات را هم براي تصميم گيري هاي خصوصي واجتماعي تحت معيارها انواع و كيفيتهاي اطلاعات قابل دسترس مختلف تصميم ارائه مي دهد.
اين وب سايت عوامل پايه اي در تجزيه و تحليل جزئيات تصميم وانتخاب راهمانگونه كه هدفها و موضوعات كه تصميم گيري را راهنمايي مي كند توصيف مي كند.
در قسمتهاي بعدي ما نتايج كليدي كه با اولويت هاي تصميم درباره فرعيات معيار براي انتخاب و روشهاي انتخاب را دارند، امتحان خواهم كرد.
موضوعات مهم هستند هم در شناسايي مشكلات و هم دربرآورد كردن راههاي حل فرعي برآورد جزئيات نيازمند است كه موضوعات تصميم گيرنده به عنوان معياري بيان مي شود كه ويژگي فرعيات وابسته به انتخاب راشرح مي دهد.
يك بازنگري در نگرش تحليلانه تصميم :
شما ممكن است قبلا توجه به معياري كه هميشه از انتخاب تنها يك واحد عمل نتيجه ميشود كرد باشيد. گر چه در بسياري از مشكلات تصميم ، تصميم گيرنده ممكن است توجه به يك تركيب عمل

كردها را داشته باشد. براي مثال :در مشكلات سرمايه گذاري ،‌سرمايه گذار ممكن است آرزو كند كه توزيع سرمايه ميان تركيبي از انتخاب ها قرار بگيرند به گونه اي كه استفاده بهينه از بهره وسود ببرد. براي برخورد با تئوري باز با كاربردها وب سايت براي طرحي چنين تدبيرپيچيده و بهينه اي انديشيده.
طراحي احتمالي: از داده ها تا معلومات قطعي
معلومات آن چيزي هستند كه ما آنها را به خوبي مي دانيم اطلاعات ارتباط بين معلومات است در هر تحول دانش يك فرستنده و يك گيرنده وجود دارد. فرستنده آن چيزي كه خصوصي است رابه

صورت معمول (عمومي) در مي آورد و آن را تغيير شكل و مرتبط مي سازد.
اطلاعات را به صورت هاي آشكار يا مستتر ميتوان درجه بندي كرد. اطلاعات آشكار مي توانند به شكل دستورالعمل توصيف شوند، در حالي كه اطلاعات مستند براي توصيف ناسازگار و مبهم هستند داده ها به عنوان اطلاعات خام شناخته مي شوند و به خودخود علم نيستند. ترتيب داده ها به دانش (علم): داده ها به اطلاعات از اطلاعات به حقايق و درنهايت از حقايق به دانش مي باشد.
داده ها به اطلاعات زماني تبديل مي شوند كه به مشكلات تصميم گيري ما وابسته مي شوند. و اطلاعات زماني به حقيقت تبديل يم شود كه داده ميتواند از آن حمايت كند. و حقايق آن چيزي است كه داده آشكار مي كند.
همچنين علوم مفيد دريافتي همراه با بعضي درجات اطمينان آماري بيان مي شود .
حقيقت زماني به دانش تبديل مي شود كه در خاتمه يك فرآيند موفق تصميم استفاده مي شود . هر باري كه شما مقدار زيادي از وقايع را به عنوان دانش كامل مي كنيم سپس ذهن شما حالتي مافوق بشري خواهد داشت مثل فرقي كه بشر قبل وئ بعد از فراگيري خط (نوشتن) داشت .
طرح زير فرآيند تفكر آماري را بر اساس داده در ساختن مدل هاي آماري براي تصميم‌گيري تحت نامعينات توضيح مي دهد :

طرح حقيقتي را كه به عنوان دقت

در سير صعودي يك مدل آماري است بيان مي كند. مراحل پيشرفت در سير صعودي
دانش بيشتر از دانستن فني چيزهاست. دانش به عقل نياز دارد. عقل نيرويي براي قراردادن زمان و دانش براي استفاده منظم است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید