مقاله در مورد ارزشیابی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ارزشیابی

مقدمه :
در کنار داشتن مردمی با علم ودانش، هیئت سنجش وارزشیابی باید چنین افرادی را منظور داشته باشد. با داشتن چنین مردمی وبدون دخالت نظرات خصوصی آنها در هیئت وابسته به آن می توان آثار منفی که وابسته به طرز تفکر شخصی هست را در محصولات جدید کاهش داد البته با حمایت کسانی که ایده های شخصی را دخالت نمی دهند شرط بندی نمی کنند وشهرت خودرا به به خظر نمی اندازد.برای مثال: ایده‌های اصلی یک محصول جدید می تواند به خاطر اینکه در رابطه بالایی با در نظر گرفتن نظریات علمی مردم هست مورد حمایت قرار بگیرد. پس ایده های مردم که علمی و بدون نظر شخصی هست میتواند باعث تصمیم گیری صحیح شود.

قضیه: انتخاب تولید کنندگان انتخابگر فهیم بطور مثبتی بر روی درستی و صحت سنجش محصولات جدید اثر دارد.
نمونه ها:
برای مثال: شرکت WEC از مدیران فنی خود خواست، تا موفقیتهای فنی پروژه R&D را ارزیابی کنند.گرچه این مدیران بطور مستقیم درگیر این پروژه نبودند. آنها از زمانیکه دانش فنی داشتند انتخاب شدند ودر نظر گرفتندکه پیشداوری کمتری در مورد پروژه‌هایی که در مقایسه پروژه های آنها هست داشته باشند. این یکی از دلایلی بود که کمپانی قادر به تشخیص پروژه های موفق بودند.
در بعضی نمونه ها، نیازی نیست که کارشناسان از جانب مردم باشند اما می توانند از طرف فرهنگستان ادبی باشند.
برای مثال: ارتش فضایی وهوایی انگلیس از مردم خواست تا در پروژه R&D ادبیات را برای قانون وچارچوب اولیه وابزار واستعداد بالقوه بازبین کنند.
این مسئله برای تشخیص معیار انتخابی مربوطه بسیار سودمند بود.
در حقیقت این مسئله یک ساختار زیر بنایی را برای روند انتخابی پروژه وزبان مشترک و درک میان اعضای گروه را فراهم می کرد.
یک نمونه دیگر: کمپانی صنایع آلومینیوم اسرائیل علاقمند به اقتباس یک دا

نش متمرکز و قوی در سیستم تولیدات خودبود.
از آن هنگام میزان دیدگاه های علمی سیستم از مهندسین تا مدیران تغییر کرد وکسانی تصمیم گرفت که کسانی که دارای قوه عملی بالایی هستند را مورد نظر قرار دهد. و گزارش داده شد که استفاده از چنین اشخاصی به شرکت کمک میکند تا بهتر از دایره علمی اطلاعاتی افراد استفاده کنند و به یک سیستم بهتر نزدیک شوند.
یک شبکه اطلاعاتی: یک کمپانی بزرگ و مهم ارتباط از راه دور مردم را از حوزه وظیفه ای مربوط برای ارزشیابی محصولات جدید انتخاب می کند.
انواع گروه افرادی با تخصیص، ارزیابی با قدرت تجزیه وتحلیل وبا دادن حق تقدم به ایده های جدید مربوط به محیط وسیع اطراف هست.

این گروه همچنین شامل افرادی با تخصص در زمینه فرمول بندی استراتژهای جدید برای ایده ها بود.
این گروه شامل افرادی بود با علم و آگاهی که داشت با ایده های دیگران در همان شرکت ارتباط داشت.
اگرچه انتخاب افراد با علم ودانش وبدون نظر شخصی می تواند برای شرکت ها خیلی سودمند باشد آن همچنین به میزان زیادی به تعهد نیاز دارد.
کمپانی ها برای انتخاب احتیاج به توسعه مخصوص پروسه ها دارند.
کمپانی ها برای انتخاب احتیاج به توسعه مخصوص رویه ها، مردمی شایسته وبا کیفیت تعلیم دیده احتیاج دارند که ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد.
برای نمونه: مدیران تولید یک شرکت تکنولوژی اطلاعات مهم در نروژ اظهار می دارد که در ضایعشان مهندسین و مدیران اغلب یا شرکتهایشان را واگذار می کنند یا آنها را عوض می کنند. که این مسئله برای این کمپانی ها مشکلات عظیمی به بار می آورد.
۲-گوناگونی
عامل مهم دیگر در مورد تولید کنندگان: انتخاب گر مسئله تنوع(گوناگونی)است.در حقیقت دلایل تئوریکی قوی وجود دارد که چرا تنوع اظهار نظرهای کارشناسانه ممکنه به ارزشیابی محصول جدید مرتبط باشد. توری (پروسه- اطلاعاتی) اظهار می دارد که وقتیکه مردم با زمینه های مختلف نظریات کارشناسانه خودرا تسهیم می کنند در طول ارزشیابی محصول جدید ودیدگاههای آنها می تواند زمینه های شغلی را بهتر و بیشتر به نمایش بگذارد ودر مقایسه با تنها یک نقطه نظر (منفرد) نتیجه می گیریم انتخاب صحیح تر است. زیرا تشریک مساعی وجود دارد.
نقطه نظرهای تئوریکی دیگری برای گوناگونی نظریات کارشاناسانه در ارزیابی محصول جدید بستگی به اختلاف مبحثهای شغلی دارد.
تئوریهای وابسته نشان می دهد که مردم مختلف از قسمتهای مختلف بدنبال کارشناسان گوناگونی هستند که بتوانند آنها را با مسائل مختلف مهم آشنا کنند.
که درگیر ارزیابی محصول جدید باشند و به آنها کمک کنند تا بتوانند بهتر خود را نشان بدهند.
قضیه: تنوع کارشناسانه وتخصص درستی ارزیابی محصولات جدید را افزایش می‌دهد.
نمونه ها: نمونه های مختلف وظیفه ایده های تخصصی را در موفقیتهای تولیدی تأکید می کند.
اول: گروه پشت (حمایتگر) موفق امریکای امروز،

مردمی با علم و دانش در تکنولوژی ماهوار، گردش پول، بورس هستند.دوم: گروه NPD برای کپی (تقلید) شخصی در شرکت Canon شامل ۲۰۰ نفر مردم در چنین زمینه هایی فعالیت دارند.:(تولیدات، طراحی، بصری، دوربین ها، افراد کپی گر، کیفیت، کارهای قانونی)
۳-دپارتمان وسایل وتجهیزات میتسوبیشی با عرضه کنندگان وخریداران در پروسه ورونه NPD مشاوره می کنند.
هنگامی که فرد ایده هایی را در مورد تولیدات ارائه میدهد هر نفر بعدی ایده هایی را در مورد

مشکلات مصرف کنندگان ارائه می دهد.
نهایی(آخری) تم فعال AXE110 اریکسون Ericsson یک گروه که مبادلات تلفنی انجام می دهند . شامل افرادی با تخصیص در طراحی در برنامه ریزی وحل مشکلات سخت افزاری هستند. آنها همچنین کسانی را داشتند که بتوانند با افرادی که سیاست بالایی در شرکت دارند ارتباز برقرارا کنند تا امنیت سیاسی و حمایت مالی گروه را تأمین کنند. اگرچه نمونه ها و تئوریها اظهار میدارند که یک گروه تخصصی افراد که احتیاج به سنجش محصولات جدید دارند ممکن برای افراد که در آن شرکت کار میکنند همیشه این امکان وجود نداشته باشد کار کنند. برای مثال اگر شرکتappleIII منجر به شکست شد بدین علت بودکه تولید کنندگان در معیار سنجش محصولات جدید با هم موافق نیودند.مهندسین در گروه بحث می کردند که کامپیوتر جدید باید از گسترش وموفقیت بالایی apple III برخوردار باشد و در عین حال مردم در بازار خواستار یک محصول کاملا متفاوت بودند که به بازار جهانی عرضه بشود وخریداران apple II را کنار بزند.
۴-فاکتورهای مربوطه- اکتسابی
سومین عمل تأثیر گذار بر روی نتیجه یک تصمیم گیری راهی است که سازندگان انتخابگر محصول کسب می کنند.
دوراه عمومی برای اکتساب این ایده ها وجود دارد.اولی اینکه ارزش جداگانه ای به آن بدهند. دیگر انکه فرض کنندکه ایده ها می توانند به عنوان یکی بهاء و اهمیت وارزش نشان شوند.
دومی:شیوه عمومی وکل احتمال توزیع آن هست.
یعنی اینکه ایده وفکر به عنوان یک متغیر مداوم وتصادفی در نظر گرفته می شودکه احتمال توزیع آن هست.
۱-۴-ارزشهای مطلق وناپیوسته اکتسابی
با این متد مردم عقایدشان را به عنوان یک ارزش در خرم درصد شانس، مقیاس(میزان)،احتمال یا یکی گفته یا بیانیه شفاهی در نظر می گیرند. برای مثال رویداد احتمال یک حادثه کمیاب (از ۵۰۰) میتونه %۰٫۲ مقیاس درصد در (۱در ۵۰۰) با شانی مقیاس به عنوان احتمال (۰٫۰۰۲) با یک مقیاس شفاهی در نظر گرفته شود. مطالعات گذشته نکات بسیار کمی را در میان- احتمالات- شانس- مقیاس و متدهای بدست آمده بیانی وشمارشی نشان داده است در ارزیابی محصولات جدید برای مردم آشنایی با یک متد کامل اهمیت بیشتری دارد تا با یک متد مشخص.
قضیه:
تا هنگامیکه همه از انواع این متریک استفاده می کنند و با آن احساس خوبی دارند این نوع متریکها استفاده شده تأثیر بسیار کمی در ارزیابی محصول جدید دارد.
نمونه ها:
انواع مثالها نشان می دهد که چکونه شرکتها از ارزشهای ناپیوسته در ارزیابی محصولات جدید استفاده می کنند.
اول: صنایع الکتریکی سومیتومو ژاپن با مسئولیت محدود بطور موقتی خود کفایی پروژه های R

&D را براورده می کند، از رهبران پروژه می خواهند که ارزیابی ناپیوسته و مطلق را بسنجند. دوم ارتش فضایی وهوایی انگلیس با موفقیت، از مهندسین R&D می خواهد که میزان سود محصولات جدید را تخمین بزند.
سوم:شرکت توسعه مستقیم مشترک ژاپن بطور موثری از گروه نرم افزار خواست تا نرم افزارهای جدید آینده از ۴ نقطه نظر قیاس کنند.
از «رد شده» تا «عالی» . آخری: شرکت سییتمهای HRB در صنایع دفاع از مهندسین و مردم

تاجر خواست محصولات پروژه R&D را در مقیاس «مخالف آن» یا
«ساپورت کردن قوی» آن تهمین زده و ارزیابی کنند. این قیدها کلیدهایی برای موفقیت پروژه ها بودند.
اگرچه تصویری بسیار غلط از دقت و مادیت آن مسئله بدهد. به وضوح پیداست که بسیاری از وظایف سنجش محصولات جدید نامعلوم و متغیر هست. وتخمین قیمتها ممکنه امکان پذیر نباشد. با توجه به این مشکلات شرکت us روی فهم این نکته متمرکز که عوامل تأثیر گذار بر موفقیت محصولات جدید بیشتر مورد نظر است تا سنجش دقیق موفقیت در تغییر سریع محیط.
۴-۲توزیعات احتمالی اکتسابی
متفاوت در مورد قابلیت موجود بودن یک محصول جدید می تواند از توزیعات احتمالی بدست آمده باشد. این مسئله می تواند محدودیت برآوردها(تخمین های) گسسته را کاهش دهد با توجه به صحت و بی طرف بودن قضیه. یک راه واضح ومستقیم بدست آوردنتوزیعات احتمالی این هست که از مردم بخواهیم نقاطی را روی منحنی توزیع رسم کنند. مردم می توانند یک متغیر مقلا یک عدد کوچک به تبدیل به کسر متعارفی شبه را در نظر بگیرند.(معمولا ۵ تا ۲)
برای مثال: برای ۵۰% یک نفر می تواند یک عدد را که ارزش حقیقی آن مساوی احتمالی آن است را در نظر بگیرد یعنی یک مقدار بالا و پایین آن عدد در منحنی.
برای بدست اوردن توزیعات احتمالی می تواند از برای وظایف پیچیده باعث افزایش صحت شود و این مسئله می تواند مردم را مجبور کند که در مورد پیوستگی متغیر آنها فکر کنند.
بعلاوه دایره احتمالات می تواند مورد استفاده قرار داده شود به عنوان مقیاس و میزانی برای گرایش مردم به سمت ریسک کردن.
اگر چه تحقیق قبل، نشان می دهد که تفاوت توزیع گسسته و توزیع بدست آمده زیاد نیست.
واضح است که بهای (ارزش) گسسته بدست آمده بسیار دقیق تر است از توزیعات احتمالی کسب شده در مورد وظایف هست با تعدیل کردن مشکلات .
انتخاب یک متد بستگی به ذات وطبیعت یک (کار) اشخاص و اولویت آنها دارد.
بعنوان مطالعه در پیشنهاد و تصمیم گیری، تفاوت زیادی بین یک مسئله مطلق و احتمالات کسب شده نیست.
به منظور پیوستگی و یکی شدن در وظایف سنجش محصولات جدید وبه منظور ساده کردن آن برای ارزشیبابی با یک دایره خوشبینی وبدبینی بیشترین احتمال برآوردها
می تواند استخراج شود.
قضیه ۸
استخراج یکی محدوده احتمالی با خوش بینی و بدبینی وبا در نظر گرفتن بیشتر احتمالات صحت ارزشیابی محصولات جدید را افزایش می دهد.
مثال:به عنوان یک گروه ارزیابی پروژه R&D بخش پیشرفته تکنولوژی آزمایشگاه Bell از مهندسین پروژه خواست تا نقطه ضعف(اشکالات) نقدینگی پروژه را با ۳ مقیاس بسنجد. بدبینی- احتمالات وخوش بینی- از تضاد ارزشهای (بهای) خوش بینی و بدبینی واحتمالات استفاده می شود،

نتایج ریسک پروژه را برآورده کند.
Nortel (نورتل) یک شرکت سازند تجهیزاتی ارتباط از راه دور، از برآورد کنندگان محصولات جدید خواست تعیین کند تفاوت جنبه های گوناگون یک محصول جدید را از ۵ نقطه مقیاس Likert
و اعتماد آنها را ۱۰ نقطه نظر در مقیاس Likert تعیین کنند ومنطقهای خود را در مورد سطح اعتماد توضیح بدهند. و فکر کنند در مورد «چرا» یا «چرا نه» ویک ایده انتخاب کنند

که اهمیت به اولویت قرار دادن ایده ها ندهد. این قصد یکی از دلایلی بود که گروه NPD برای آن پاداش بزرگی در کمپانی در زمینه بهترین نوآوری دریافت کرد.
در نمونه های دیگر: از ارزیابان پروژه در شرکت جنرال موتور(GM) خواسته شد تا هدفهای تکنیکی مخصوص را استهلاکها، را تعیین کنند به جای آنکه ارزیابی احتمالی موفقیت پروژه تکنیکی R&D را بخواهند و از آنها خواسته شد که فکر کنند در مورد چه چیز باید اتفاق بیفتد که این اهداف به موقعیت برسند و در مورد مهمترین مشکل و حاقل مشکلات موانع تکنیکی.
بعد از این مسائل: از آنها خواسته شد تا احتمال موفقیت این اهداف را تعیین کند.
این احتمال اکتسابی(شرطی) و نا مشخص شد.
تصمیم گیران سازنده را مجبور می کند که این موضوع را در پروسه NPD مورد خطاب قرار دهند تا ایده های محصولات جدید را قبل از سرمایه گذاری کردن کلان پیاده کنند.
آخری، وقتیکه پروژه R&D ارزیابی شد شرکت دارویی انگلیس از مهندسین پروژه خواست تا میزان موفقیت پروژه را ارزیابی کنند. بعد از آنها خواسته شد مقدار زمانی را که احتیاج هست که پروژه کامل شود.
احتمال موفقیت را پیش بینی کنند. ارزیابی این احتمال شرطی شرکت را قادر ساخت که شرکت تشخیص بدهد پروژه ها یک زمان طولانی لازم دارند که کمتر عملی هست ودر نتیجه که باعث می شود که پروژه بشود.
ارزشهای مطلق (غیر مداوم) ممکن است یک اثر (تأثیری) بدهد که سنجش دقیق و بی طرفانه هست. بدین علت که انتخاب محصولات جدید در حقیقت نامعلوم هستند. شرکتها می توانند یک محدوده ای اختیار کنند، که میزان اعتماد به نفس ارزیابان محصول را اندازه گیری کنند ومیزان احتمال موفقیت یک محصول جدید و عوامل وابسته به آن را ارزیابی کنند. اگرچه توزیع احتمالات مشکل تر کسب می شود تا ارزشهای گسسته ومطلق. یکی موضوع در مورد مطالعه توزیع احتمالی از یک دانشجوی سال آخر هوا فضا نشان داد که یک اکتساب مؤثر و صحیح باید یک حد اعتدالی را در نظر بگیرد.
«احتیاج از دست ندادن علاقه وتوجه شرکت کننده احتیاج به تکمیل وظیفه در چارچوب یک زمان معقول.»
کمپانی ها اختیاج به انتخاب قیدی دارند که آن مناسب ترین و شایسته ترین برای نیازهای لازم هست.
مجموعه فاکتورهای مربوط:

به جای اینکه از یک نفر بخواهیم ارزیابی ایده های محصول جدید را انجام بدهد باید از یک گروه مردم استفاده کنیم که این کار باعث می شود دقت را بهبود بخشد، شامل یک گروه وسیع دیدگاه ها باشد و پروسه (روند) انتخاب تولید کنندگان را افزایش دهد و تعهدات را به منظور تکمیلی آن بهبود بخشد.
بنابراین:موضوع مهم بعدی این است که چطور ایده های یک گروه از مردم را بصورت مجموعه ای در آوریم. که چندین روش در مورد اجتماع این ایده ها وجود دارد:
۱-مجموعه های ریاضی ۲-مجموعه های رفتاری ۳-مجموعه های مخلوط شده و ۴-اجتماع الکترونیکی
مجموعه های ریاضی:
این متد مربوط می شود به سئوال کردن از مردم در مورد سنجش ها و مجموعه های ریاضی. و بهترین راه که متد را بصورت ساده ای معدل گیری کنیم یا میانگین آن را بسنجیم آن ممکن است پاسخگوی تفاوتهای فردی نباشد.
بکار بردن سنجش معدل ممکن است در تصمیم گیری سودمند باشد. که این سنجش ها می تواند تعیین شود بر طبق:
۱-گزارش مقیاس کارشناسانه ۲- تعبیر کارشاناسانه مردم در گروه ۳-گذشته مردم ۴-تشخیص رتبه
تحقیقات گذشته مقایسه شده با مجموعه متدهای ریاضی که ان یک مقداری امتیازی پیدا کرده در استفاده نا برابر از معدل گیری ساده.
در نتیجه یکمعدل گیری ساده کفایت میکند تا زمانیکه میزانهای مخصوص و واضحی وجود دارد.
بر طبق یک معیار قابل سنجش و واضح مجموعه ریاضی برای ارزشیابی محصول جدید مناسبتر خواهد بود.
قضیه ۹
مجموعه ریاضی بسیار دقیق برای محصولات جدید با یک معیار سنجش پذیر موثر تر خواهد بود.
یکی گروه ارزیابی محصولات جدید در یک کارخانه تولیدی سیستمهای گرمازا و سرما زا برای یک ساختمان بزرگ چند طبقه که افرادی از تولید کنندگان، بازاریابان، در بخشهای R&D مشغول به کار هستند.
کارکنان این کارخانه قیمتهای تولیدی را تخمین زدند. افراد بازاریاب دلارهای مربوط به فروش را تخمین زدند. و افراد R&D سنجشهایی را برای توسعه یک محصول جدید تهیه کردند. تمام این برای بدست آوردن یک رتبه کلی محصولات جدید تمام این سنجشها در مجموعه های ریاضی قرار گرفت.
این قید منتهی به موفقیت محصولات جدید شد. و مشاهده شد که از سیاست کمتر و بی طرفی بیشتری نسبت به سایر متدها برخوردار است. مجموعه ریاضی همچنین در مجموعه های سنجش های (کارشناسان) کسانی که ایده های جدید را برای شرکت انتخاب می کردند از موفقیت برخوردار بود.
که این شرکت به عنوان یک شرکت پر قدرت جهانی و تکنولوژی شناخته شده است که کارشناسان هر ایده محصول جدید را در نقیاس «مردود» یا «عالی» ارزیابی می کند.
سنجش ها بصورت مجموعه های ریاضی هستند و ایده های انتخاب شده در پروسه NPD هست. پروسه انتخابی میتواندمنجر به یک تجارت بزرگ و مهم شرکت شود.
در مجموعه یک شرکت بزرگ ساخت لوازم پزشکی از مصرف کنندگانی نظیر پرستاران و متخصص قلب می خواهد که اهمیت و نتایج مخصوص از ساخت یک وسیله جدید پزشکی و رضایت آنها را در مقیاس ۱۰-۱ نشان بدهند.

ارزیابی ها(سنجش ها) در یک مقیاس ریاضی فراهم شد که مهم ترین برای شرکت تشخیص داده شود.
آخری:یک شرکت ژاپنی از مجموعه های بسیار دقیق ریاضی استفاده میکند هنگامیکه ارزیابی نرم افزارهای جدید در مراحل مختلف توسعه هست. اعضای گروه در حال رشد و توسعه نرم افزار از یک معیار مخصوص استفاده می کند و آنها سنجش ها را در یک مجموعه ای از رتبه ها جمع آوری کرده و بصورت یک مجموعه در می آورند.
این متد به عنوان یک متد سودمند برای ارزشیابی و رشد و توسعه محصولات مشخص شده.مجموعه ریاضی برای مجصولات جدیدی که معیار مشخص و قابل اندازه گیری دارند سودمند هست گرچه این مسئله ممکنه همیشه امکان پذیر نباشد. بعلاوه آن منابع اساسی و محکمی را در خواست می کند.
برای مثال:
گروه ارزشیابی محصول جدید در امریکا انتخاب شده است که یک مدل پیچیده و مدرن ریاضی را بکار برد از انها خواسته شده است که یک منبع پر اهمیت (مؤثر) استفاده کنند.
شبیه کارخانه BMW در آلمان در روسه انتخابشان از مدل ریاضی انتخاب نکردند بدین علت که در حقیقت آنها خواستار زمان و منابع بیشتری بودند.
مجموعه رفتارها خواستار این هست که اعضای یک گروه در مورد وظایف رو در روی و قضاوتهای مورد بحث تأکید کنید. در واقع آن چیزی که مؤثر است، باید در میان گروه تغییرات ناهمگونی وجود داشته باشد که در میان رفترهای متفاوت به یک پیشرفت و بهبودی می رسد. در مجموع اعضای یک گروه باید به یک درجه از معقولی از دانش و منطق برسند تا بتوانند بحثها را مورد تأیید قرار بدهند و دیگران را متقاعد کنند که بحث هایشان ارشمند است.
مطالعات در انتخاب تجزیه وتحلیل اظهار می دارد که اجتماع رفتارها می تواند کاملا کمک و مؤثر بدین علت که آن می تواند نقطه نظرات مختلف شما در میان اعضای گروه تقسیم کند و می تواند یک همکاری را در بین آنها ایجاد کند که ایده های بشتری را بوجود بیاورد. و کمک کند و آن می تواند تعصبات بی جا و سوء تفاهم ها را آشکار و بازگو کند.
بنابراین انتظار می رود که مجموعه رفتارها بتواند برای ایده های محصولات جدید بوسیله مردمی که درگیر ارزشیابی محصولات جدید هستند بسیار سودمند هست.
قضیه:اجتماع رفتارها برای محصولاتی که خواستار ارزیاب محصولات جدید هستند بسیار مؤثر خواهند بود.
نمونه ها:
بسیاری از مثالها ارزش مجموعه رفتاری را در ارزشیابی محصولات جدید نشان می‌دهند.
برای مثال:کمپانی (HP) از گروه ارزیابان محصولات جدید خواست که اول با معیارهای مربوطه موافقت کنند که این معیارها برای ارزشیابی محصولات جدید بسیار سودمند خواهد بود.
این پروسه ها به گروه کمک میکند تا با یک نهم مشترک از عوامل کلیدی بتوانند به یک

 

نتیجه مشترک برسند.
در یک همایش اعضای گروه، یادآور شدند که مردم از همان فاکتورهای مختلف جانبداری کردند که این مسئله به گروه کمک می کند گروه چنین تفاوتهایی را کشف کرده و کاهش دهد.
در نمونه ای دیگر: unilever یک نشت کامل را برای سنجش محصولات جدید در نظر گرفت.
شرکت کنندگان اظهار داشتند که این اجلاسها (نشت ها) به آنها کمک می کند سوء تفاهمات وتوجیهات مختلف در مورد مساول مهم آشکار و حل شود. همچنین شرکت کنندگان احساس کردند که در پایان جلسه در مورد مسائل انتقادی اطمینان پیدا کردند که تصمیماتی که گرفته بودند درست بود.
و کمپانی eRICSSON از مجموعه رفتاری استفاده کرد هنگامی که (axe110) ارزشیابی می کرد به یک مبادله تلفنی مسائل وموضوعات اطراف محصول و تکنولوژی آن بطور مداوم و پویا در حال تکامل و شکل گیری بود.
در حقیقت مهندسینی که درگیر این پروسه بودند آنرا به عنوان یک شبکه ارزشیابی متمایز کردند. و شروع به رشد وتوسعه دادن یک ایده در محصول جدید کردند ونقطه نظرات گوناگون را با همیکی کردند و آنرا توسعه بخشیدند.
نهایی:شرکت دارویی انگلیس یک از گروه مهندسین پروژه خواست تا R&D را برآورد کنند.
اگر چه قبل از ارزشیابی گروه یک زمان چشمگیری را صرف نظرات خود را بیان کردند بدین منظور که یک معیار را برای ارزشیابی تثبیت کنند.
این مسئله مورد توجه قرار گرفت تا پایه ای برای پیمان گروه و موفقیت نهایی برای ارزیابی پروسه در نظر گرفته بشود.در مجموع اعضای این گروه رضایت خودشان را با مجموعه بینش هایی که در پروسه بدست آورند نشان دادند.
علیرغم اسن پیشرفتها، اجتماع رفتاری از چند نظر می تواند مورد جانبداری قرار بیگیرد.
اول:اعضای گروه در مساول مختلف با هم اتفاق آراء داشته باشند به جای اینکه عقاید مختلف از خود بروز بدهند.

دوم:آنها می توانند از راه حلهای مطلوب استفاده کنندتاجائیکه از آزردن دیگران در گروه خودداری کنند.
آخری:بحثهای گروه میتواند تعداد کمی از مردم را برای دلایلی از قبیل مرتبه (شأن اجتماعی) یا ردی متمایز کند.
در حقیقت مهندسین برجسته در کارخانجات مهمی چون سیستمهای گرما وسرما ساز برای ساختمانهای بزرگ چمد طبقه درگیر ارزشیابی پروسه های جدید هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد