دانلود مقاله بهره گیری از استنتاج فازی برای ارزشیابی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

در زمان بررسی شیوههای ارزشیابی و سنجش در دانشگاههای پیامنور اولین مسئلهای که تبیین آن ضروری است دیدگاه ما برای سنجش میباشد. برای مثال آیا معیار سنجش، در گستره نظام مدیریتی و اداری دانشگاه است یا دیدگاه ما روی موضوع میزان رعایت اصل آموزش از راه دور و تلاش در تسهیل و پیشبرد این هدف میباشد. دراین مقاله بر محوریت هدف دانشگاه پیام نور که اموزش از راه دور و اصل دانشجو محوری میباشد متمرکز شدیم. شاخصهای این مقوله از لحاظ پیادهسازی آموزش الکترونیک و خدمات الکترونیک اهمیت مییابد. در این حیطه آنچه در هنگام ارزیابی شاخصها مطرح میشود، مقادیر نسبی و نیاز به تصمیمگیری منعطتری نسبت به روشهای کلاسیک آماری میباشد تا انعطافپذیری سنجش در اعمال شاخصها حفظ گردد. در حیطه سنجش همواره با مقادیر نادقیق و تقریبی سروکار داریم که در اگر بخواهیم سنجش را بر مبنای شیوههای مبسوط ریاضی و آماری انجام دهیم، چندان کارایی ندارد. با بهرهگیری از استنتاج فازی و آمارگیری خاص آن در حیطه مقوله منطق فازی قادریم با بررسی شاخصهای متعدد و بدون نیاز به محدودسازی گستره استدلال و تصمیمگیری، در فضایی پویا با عدم قطعیت طبیعی جاری در فضا، اقدام به ارزیابی سنجیده و پویا کنیم. در این مقاله در ابتدا شاخصهای مناسب برای ارزیابی عملکرد اساتید در تدریس دروس ریاضی تعیین شده و در بخشهای بعدی پس از معرفی منطق فازی و تصمیم گیریهای فازی، با فازی سازی و نحوه استنتاج فازی ، اقدام به ارزشیابی و سنجش نموده ایم که این سنجش می تواند بصورت الکترونیکی پیاده سازی شود.

کلمات کلیدی: ارزشیابی و سنجش در دانشگاههای پیام نور، شاخصهای سنجش آماری در آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک، منطق فازی.

×

.۱ مقدمه:

در نظام آموزش عالی میتوان شاخصهای سنجش و ارزشیابی را منطبق بر بررسی موارد زیر طبقه بندی کرد: آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اعتبارات و امکانات. در این حیطه به بست و تعریف زیر مجموعه های هر کدام از این شاخص ها پرداخته شده است. اما شاید بتوان گفت در آموزش نظام پیام نور مهمترین شاخصهای مطرح، در حیطه هدف اصلی این نظام، یعنی پیاده سازی کامل و صحیح آموزش از راه دور است و می توان سنجش محوری و اصلی را بر مبنای آن تعریف نمود. هنگام طرح شاخص های مربوط به ارزشیابی در نظر گرفتن آموزش الکترونیک و مقوله فناوری اطلاعات و رشد چشمگیر آن می تواند ما را در ارزیابی کارآمد و مفید یاری کند. آنچه پس از شاخص گذاری مهم می باشد، نحوه بکارگیری داده های آماری حاصل در سیستمی است که بتوان نتایج دلخواه را از آن استخراج کرد. ابهام، عدم قطعیت، تصمیم گیری چند گانه، با استدلالی طبیعی و شبیه به منطق تصمیم گیری انسان اما بصورت قوانین و الگوهای ریاضیات، که استدلال فازی نامیده می شود، به بهترین نحو پیاده می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد