مقاله در مورد اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اینترنت و سرمایه‌ی اجتماعی

چکیده
آیا ارتباطات اینترنتی، تعهد اجتماعی، مشارکت و تماس بین فردی را افزایش،کاهش یا تکمیل می‌سازد؟
مدرک و دلیلمان حاصل بررسیهای به عمل آمده درخصوص۲۱۱/۳۹ بازدید کننده وب سایت انجمن جغرافیای ملی، یکی از اولین بررسی‌های وب در مقیاس وسیع می‌باشد.حاصل بررسی فوق، حاکی از این بودکه تأثیر متقابل افراد آنلاین ارتباط رودررو وتلفنی شان را، بدون افزایش،یاکاهش آن،

 

تکمیل می‌سازد. با این وجود تأثیرات اینترنت منحصراً مثبت نمی‌باشد.افراطی‌ترین کاربران اینترنت کمتر به جامعه آنلاین پایبند می‌باشند.با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر، دلیل و مدرک ما متضمن این موضوع است که اینترنت ازهنگامیکه باجریان وامور زندگی روزمره عجین گشته،به صورت پدیده ای متعارف معرفی شده است.
بررسی تأثیرات اینترنت بر سرمایه اجتماعی
اینکه چگونه اینترنت برسرمایه اجتماعی تأثیرمی‌گذارد،نه مساله‌ای جزیی و نه ‌نامفهوم می‌باشد. رابرت پوتنام(۵) از دهه‌ سال ۱۹۹۶ نرخ نزولی را در مشارکت مدنی آمریکایی ثبت نموده است. این کاهش،توانایی تحلیل رفته شهروندان را در راستای تبیین و سازماندهی نیاز به حکومت مناسب و جنبشی به دور از زندگی اجتماعی را دربرگرفته و احساس بیگانگی روانشناختی را افزایش می‌دهد.
مدرک و دلیل پوتنام انواعی از سرمایه اجتماعی به شرح ذیل را در بر می‌گیرد:
الف)سرمایه شبکه‌ایی: برقراری رابطه با دوستان،همسایگان،خویشاوندان وهمکارانی که تبادل کالاها‌ وخدمات، اطلاعات و مفهومی از تعلق را به طور چشمگیرتأمین می‌نماید. ولمن، فرانک
ب) سرمایه اشتراکی: مشارکت در سیاست و سازمانهای خیریه که فرصتهایی را برای مردم در راستای تعهد به ‌ایجاد دستاوردهای مشترک، و نیل به بیان نیازها و تمایلاتشان فراهم می‌نماید.
ج) تعهد اجتماعی: تعهد اجتماعی نیز سرمایه اجتماعی است که فراتر از رسیدگی و بحث کردن از احساسات تأثیر متقابل بین فردی و مشارکت سازمانی است.هنگامی که افراد از نگرش و طرز فکر بنیادین و احساس مسؤولیت و تعلق خاطر نسبت به جامعه برخوردار ‌باشند- به طور مؤثرتر و با رغبت بیشتری سرمایه اجتماعی‌اشان را به جریان در خواهند آورد.
بدین ترتیب،جبنشی در روابط اجتماعی ازمکانهای عمومی گرفته تاخانه‌های شخصی در پیش است. اگر مردم در عوض رفتن به رستوران در خانه‌هایشان بمانند،از این رو احتمالا به استفاده از اینترنت جهت سفارش غذا روی خواهند آورد.
علاوه براین میتوانندبه گفتگوی اینترنتی؛ارسال نامه الکترونی(ایمیل)؛بحث باگروه‌هایی نظیر «گروه‌های خبری» بپردازند.توسعه سریع اینترنت، امید بزرگی برای خلق اجتماع با درنظرگرفتن این موضوع که بیش از نیمی ازآمریکاییها (۵۶درصد) تا سال ۲۰۰۰ به اینترنت دسترسی خواهندداشت، بوده است.
اگرچه بحث درخصوص نفوذ و تأثیر اینترنت برسرمایه اجتماعی درجریان بوده است، الگوی واضح و شفافی تاکنون استنتاج نگردیده است.تا این اواخر،بیشتر مباحثات بدون داده‌های سیستماتیک انجام پذیرفته است.(
آرامانگرایان مدعی می‌باشند که اینترنت راه‌های بهتری از ارتباط را ارائه می‌نماید.
درحالیکه غیرآرمانگرایان خاطرنشان می‌سازند که اینترنت

افراد را از خانواده‌ها و اجتماعاتشان باز می‌دارد.
از زمانیکه اینترنت در زندگی افراد آمریکای شمالی رخنه کرده است، تحلیل گرایان مجبور به بررسی اینترنت به عنوان پدیده ای متعلق به یک جهان خارجی به منظور درک این موضوع شده‌اند که چگونه اینترنت با پیچیدگی و دشواری زندگی روزمره عجین گشتهاست. ما با طرح یک سؤال و آن اینکه آیا اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش،‌کاهش یا تکمیل می‌سازد، وارد بحث شده و استفاده اینترنتی افراد را در بافت جامع‌تری از ارتباط رودررو و تلفنی‌شان بررسی می‌نماییم.مدرک و دلیل برای بحث‌امان برگرفته از بررسی وب در مقیاس بزرگتری از بازدیدکنندگان وب سایب انجمن جغرافیای ملی است.

آیا اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد؟
برانگیختگی و هیجان اولیه و مستمرـ درخصوص اینترنت، این پدیده را به عنوان عامل انگیزش تغییر مثبت در زندگی افراد بواسطه ایجاد فرم‌های جدیدی از کنش متقابل آن لاین و افزایش دهنده روابط خارج خط تداعی نموده است.اینترنت، به اصلاح جامعه به واسطه بوجود آوردن و مهیا نمودن مکان ملاقاتی برای افراد با علایق مشترک و مواجه با محدودیتهای زمانی و مکانی، مبادرت خواهد نمود. جوامع آنلاین، گفتمان دموکراتیک و آزاد را گسترش خواهد داد،‌دیدگاه‌های چندگانه را مجاز دانسته، و کنش گروهی را به جریان درخواهد آورد .
اگرچه گزارشات اخیر برساختار جوامع مجازی آن لاین تمرکز نموده است (Rheingold 1993)، بدیهی است که بیشترروابطی که در فضای سایبر(فضای مجازی) شکل گرفته در فضای فیزیکی تداوم ‌یافته و منتج به فرم‌های جدیدی ازجامعه میگردد که باترکیبی ازکنشهای متقابل داخل وخارج خط مشخص وقابل توصیف است
علاوه براین، کنش‌های متقابل آن لاین، شکافهای ارتباطی میان ملاقاتهای رودررو را افزایش میدهد. از اینرو اینترنت تمایل به برقراری روابط وارتباطات غیرمحلی را بواسطه ماشین‌ها، هواپیماها، تلفن‌ها و درحال حاضر شبکه‌های کامپیوتری افزایش می‌دهد.

گواینکه پدیده درحال توسعه گسترده جهانی درآمریکای شمالی رایجتر ومتداولتر است، آمریکاییهایی که گاهی اوقات به دوردست نقل مکان می‌نمایند؛ و یا بواسطه مسافت از خانواده، دوستان، همسایگان قدیمی و همکاران جدا گشته‌اند؛ با بسیاری از دوستان و خویشاوندان در موطن‌ خود ارتباط برقرار می‌نمایند. به آن دسته از افرادی که به اینترنت به عنوان ایفاگر نقش اصلی در زندگی روزمره می‌نگرند خاطرنشان میگردد که این پدیده، ارتباطات خارج خط وآن لاین را افزایش میدهد. تان و خویشان با هزینه کمتر ارائه می‌نماید، بلکه ارتباط رودرروی تلفنی را در زمانی که اعضاء شبکه از نیازهای یکدیگر مطلع گشتند، افزایش داده و روابطشان را بواسطه تماس هرچه بیشتر تقویت می نماید.
به کمک چنین پدیده ای افراد می توانند آهنگ‌ها، تصاویر و …… را مبادله نموده و به تعیین قرار ملاقات و تماسهای تلفنی به یکدیگر درآن لاین مبادرت نمایند.به کمک اینترنت همچنین میتوان با تسهیل جریان اطلاعات در ملاقاتهای رودررو و ترتیب دادن این ملاقاتها میان افراد، مشارکت سازمانی را افزایش داد. کثرت اطلاعات موجود در وب و سهولت استفاده از موتورهای جستجوگر و لینک‌های اطلاعاتی در راستای معرفی و ارائه اطلاعات متناسب با علائق فرد،ملحق شدن و مشارکت کاربران جدید در تشکیلات و سازمانهای خویشاوندی را امکان پذیر می سازد ازاین رو، اگر اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش دهد، در نتیجه استفاده بیش از حد از این پدیده باید بواسطه تماس خارج خط بین فردی، با مشارکت سازمانی و تعهد اجتماعی بیشتر توأم شده باشد.

آیا اینترنت سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد؟
دیدگاه دوم خاطر نشان میسازد که اینترنت سرمایه اجتماعی را کاهش میدهد.اینترنت ممکن است افراد را از کنشهای حقیقی افراد در بطن جامعه منحرف نماید چرا که کنشهای متقابل آن لاین بطور تفکیک ناپذیری کم ارزش تر از کنشهای متقابل رودررو وحتی تماسهای تلفنی میباشد.
در روابط آن لاین،احتمال و امکان افزایش و انسجام دوستی میان افراد ضعیف‌تر از روابط خارج خط می باشد. همانگونه که پوت من زمانی به ول من خاطر نشان نموده بود که، شما به منظور اندیشیدن در این خصوص که شبکه‌های فردی صرفاً به همان خوبی شبکه‌های خانگی می‌باشد، فردی خوشبین با چشمانی خیره می‌باشید.اینترنت ممکنست از نقطه نظر زمانی با دیگرفعالیتهای تغییرناپذیر۲۴ ساعته شبانه روز در تعارض باشد.یافته‌های مختلفی درخصوص این که آیا صرف زمان آن لاین، افراد را از دیگر کنشهای متقابل در داخل و خارج از خانه باز می‌دارد، وجود دارد.
برخی محققین با این روند موافق و برخی دیگرنظیر مخالف این نظر می‌باشند.اینترنت می‌تواند توجه افراد را از محیط‌های فیزیکی بالافصل‌اشان در هنگامی که آن لاین می‌باشند، دور نماید. برخی از محققین، تأثیر اینترنت را با نفوذ تلویزیون بر عرصه زندگی بومیان آمریکای شمالی یکسان می‌دانند. تلویزیون نیز همانند اینترنت از تأثیرمشابهی برخوردار می‌باشد به نحوی که کنش متقابل اجتماعی خانوادگی و جنبش سیاسی یا اجتماعی خارج از خانه را کاهش م

ی‌دهد
این در حالی است که تلویزیون سراسری تشابه مشخص و واضحی با اینترنتی که از نقطه‌نظر اجتماعی مؤثر میباشد ندارد. اینترنت ممکن است عامل بوجود آورنده استرسی باشد که افراد را نسبت به کنش متقابل با دیگران گریزان و افسرده سازد.

مطالعات اخیردر خصوص اینترنت نشان می‌دهد که از زمانی که کاربرد اینترنت افزایش یافته است، تماس اجتماعی خارج خط افراد کاهش یافته و افسردگی و انزوا افزایش یافته است.
اگرچه اینترنت روابط آنلاین ضعیفی را افزایش داده، در مقابل بطورهمزمان کنشهای متقابل خارج خط قوی‌تری را کاهش داده است.

چگونه ممکن است اینترنت بیگانه باشد؟
دارندگان اینترنت خانگی اغلب فشارهای استرس و زمان را پس از استفاده کردن از کامپیوتر تجربه می‌نمایند.کاربران با تجربه ممکن است بهتر از عهده تکنیکها برآیند، اما استفاده پیچیده‌تر از اینترنت مشکلاتی را بوجود می‌آورد چراکه برنامه‌ها اغلب بنحوی تأثیر گذارده وزمان زیادی برای برطرف نمودن خطاهای کامپیوتری مورد نیاز می‌باشد.اینترنت افراد را بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌سازد، خواه اینکه دریافت کننده این را بخواهد یا نخواهد.
تماس با افرادی که از بشاشیت کمتری برخوردار می‌باشند، ممکنست اطلاعات ناخواسته را بهمراه داشته و منتج به افسردگی و بیگانگی گردد.هرگونه استفاده‌ای از اینترنت، اجتماعی نیست.بخش وسیعی از فعالیت افراد، صرف اطلاعات وب محور و جستجوی اطلاعات یا پرداختن به برنامه های تفننی انفرادی میگردد.
علاوه براین،بسیاری ازفعالیتهایی اجتماعی آنلاین نظیرپست الکترونیک،غیرهمزمان بوده و بازخورد رضایت بخش را تا زمان دریافت، خواندن و پاسخگویی به پیغام و نهایتا دریافت پاسخ توسط فرستنده اصلی به تأخیر می‌اندازد.
کامپیوترو اینترنت می‌توانند حد و مرز کار خانگی را برهم زند.افراد

کار بیرون از خانه را به خانه آورده و مشغول به آن گردند و از اینرو از خانواده، دوستان و فعالیتهای دیگر باز می‌مانند .
اگر چه اینترنت می‌تواند کنشهای متقابل جهانی را تقویت نموده وگسترش دهد، افراد را در خانه نگاه داشته، نگاه آنان را به صفحات مانیتور خیره ساخته و کنشای متقابل محلی و برقراری ارتباط با همسایگان را به فراموشی می‌سپارد.روابط آن لاین ممکن است

در بعد خود متجانس باشد، به نحویکه افراد اغلب در کنار پرداختن به یک علاقه خاص نظیر نمایشهای تلویزیونی و رادیویی و یا خرید اتوبیل بی‌ام دبلیو (BMW) تحول و شکل می‌گیرند که این خود، دیدگاه‌ها و دسترسی افراد به اطلاعات جدید را محدود می‌سازد.
اینترنت ممکن است تماس با آشنایان را به همان نسبت که در توازن میان روابط ضعیف و قوی انحراف بوجود می‌آورد، شدت بخشد
ارزش روابط ضعیف مشروط برتدارک اطلاعات جدید و دسترسی به جامعه‌ایی است که بواسطه تعهد، دوستی و تبادل منابعی نظیرحمایت احساسی مشخص و توصیف می‌گردد
از اینرو اگر اینترنت سرمایه اجتماعی را کاهش دهد، کاربرد افراطی و بیش ازحد آن، بواسطه تماس آنلاین بین فردی، باید به مشارکت سیاسی و سازمانی و تعهد افراد به جامعه بصورت توأمان بیانجامد.

آیا اینترنت سرمایه اجتماعی را تکمیل می‌سازد؟
آنجا که مباحث تاثیرگذاری اینترنت در افزایش و کاهش سرمایه اجتماعی که چگونه افراد در قالب ارتباطات خارج خط بریکدیگر تأثیر می‌گذارند را از ریشه و اصل تغییرمی‌دهد، بحث تکمیل سرمایه اجتماعی توسط این فناوری جدید، نقش کمتری را در شکل ‌دهی روابط اجتماعی ایفا می نماید.
این روند، اینترنت را که به بهترین وجه ممکن در بافت زندگی کلی شخص مستتر شده است را ارائه می‌نماید. از این رو، اینترنت در راستای تماسهای تلفنی

و رودررو، اهداف و روش‌های مضاعفی از ارتباط را تأمین و ارائه می‌نماید.بحث تکمیل سرمایه اجتماعی بواسطه اینترنت،حامل این پیشنهاد است که تأثیرات اینترنت برجامعه مهم و ضروری خواهد بود.
تحولات پی‌درپی و رو به تکامل فناوری، تغییر ودگرگونی بین فردی را از«خانه ای به خانه ی دیگر» و«شهر یا کشوری به شهر یا کشور دیگر»سبب گردیده و به تقویت شبکه‌ ارتباطات «شخص با شخص»منجر میگردد.

اگرچه تماس رودرروی تلفنی تداوم دارد، اما بواسطه سهولت اینترنت در برقراری ارتباط میان افراد و سازمانهایی که با وجود پراکندگی جغرافیایی از علائق مشترک برخوردار می باشند،کامل می‌گردد. استفاده از اینترنت ممکن است برای حفظ روابط موجود سودمندتر از ایجاد روابط جدید باشد
اگر چنانچه اکثرکاربران هیچ علاقه‌ایی به پرداختن به چنین موضوعاتی نداشته باشند، ممکن نیست اینترنت به مشارکت سیاسی یا سازمانی منتج گردد.برای مثال،سیستم دهکده الکترونیکی بلکسبورگ (Blacksburg) تغییرات چشمگیری را در تماس بین فردی و مشارکت اجتماعی موجب نگردید
بطور مشابه، معرفی سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی پیشرفته به دنیای تجارت، آشکارا به خلق سرمایه اجتماعی منجر نگردیده است. از اینرو، اگر اینترنت سرمایه اجتماعی را تکمیل سازد، بنابراین کاربرد اینترنت باید کنش متقابل خارج خط بین فردی را تکمیل ساخته و درعوض نباید برمشارکت سازمانی تأثیر گذارده و تعهدات گروهی را افزایش دهد.سطح مشارکت اینترنتی با فعالیت خارج خط کمتر و یا با فعالیت خارج خط بیشتر قابل پیوند نخواهد بود.
نگاهی اجمالی به مطالعه کاربران اینترنت
پژوهش و بررسی مربوط به انجمن جغرافیایی ملی
پژوهش و بررسی انجمن جغرافیایی ملی در وب سایت انجمن در دسترس بازدیدکنندگان قرار داده شده است.این وب سایت از طریق مجله National Geographic و منابع اطلاعاتی عمومی چندگانه تبلیغ شده است.اگرچه بررسی بعمل آمده بین‌المللی می‌باشد در این جا ۲۱۱/۳۹ بازدید کننده آمریکای شمالی را که ۸۳۹/۳۴ نفر آمریکایی و۳۷۲/۴ نفر کانادایی می‌باشند را مدنظر قرار می‌دهیم. اگرچه این یک نمونه اتفاقی و تصادفی نمی‌با

شد، اما در مقایسه با بررسی اجتماعی عمومی سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ این اجازه را به ما می‌دهد که ماهیت تعصب انتخاب کالا توسط مشتری را مدنظر قرار دهیم
در این جا آن دسته از افرادی را که برای اولین بار هنگامی که بررسی و پژوهش را تکمیل می‌نمایند با اینترنت مواجه می‌گردند را به حساب نمی‌آوریم.از این رو این پژوهش تجزیه و تحلیلی از سرمایه اجتماعی بازدیدکنندگان اینترنت از سایت Nation

al Geographic (جغرافیای ملی) می‌باشد.

افرادی که آن لاین می‌باشند چه کاری انجام می‌دهند؟
مشارکت کنندگان در پژوهش جغرافیای ملی جمعیتی از “Newbies” نمی‌باشند بیش از نیمی از آنها (۵۸ درصد) به مدت حداقل سه سال در زمان انجام پژوهش آن لاین بوده‌اند در حالیکه تنها ۱۱ درصد برای مدتی کمتر از شش ماه آن لاین بوده‌اند.عمده‌ترین فعالیت اجتماعی آنان اینست که ایمیل‌ها(پست الکترونیک) را در نرخ میانگین از ۲۷۰ روز در سال مبادله نموده‌اند.
فعالیتهای اجتماعی دیگر شامل شرکت در چت (۲۵ روز از سال)، انجام بازیهای چند کاربر (۱۱ روز از سال) و بازدید از محیط‌های ایفای نقش آن لاین(۷ روز در سال) می‌باشد.
با این وجود فعالیتهایی که از جنبه اجتماعی کمتری برخوردار می‌باشد وجود دارد:
اینترنت گردی(۱۵۴ روز از سال)؛ جستجو برای اخبار، کتابخانه‌های دیجیتالی و مجلات (۱۲۴ روز از سال)؛ دریافت آگهی‌ها (۱۰۵ روز از سال)؛ و خرید (۸ روز از سال).
پژوهش به عمل آمده حاوی مواردی می‌باشد که طی آن شرکت کنندگان نسبت به استفاده اینترنتی‌اشان پاسخ‌های مختلفی را بیان نمودند.برای هر موردی شرکت کنندگان می‌توانستند پاسخ دهند : «۱٫ به ندرت ۲٫ ماهانه ۳٫ هفتگی ۴٫ چند باردر هفته ۵٫ روزانه
تجزیه و تحلیل موارد مذکور دو جنبه متمایز استفاده از اینترنت را مشخص ساخت:
همزمانی و غیرهمزمانی.
در عوض استفاده از رتبه‌های فاکتور در راستای ایجاد معیارها، بطور مضاعف موارد را در جهت ایجاد معیار همزمانی و غیرهمزمانی با رتبه‌های بالایی که حاکی از بیشترین فعالین اینترنتی می‌باشد، ترکیب نمودیم. معیار همزمانی یعنی کنش متقابل همزمان میان دو یا چند کاربرد می‌باشد و سه مورد را در برمی‌گیرد. فعالیتهای همزمان بالطبع دربرگیرنده فعالیتهای اجتماعی می‌باشد که حداقل شامل دو فردی می‌گردد که بطور همزمان بریکدیگر اثر متقابل دارند.در مقابل، معیار غیرهمزمانی یعنی فعالیتهای متنوع از جمله ایمیل و جستجوی اطلاعات.ارتباط غیرهمزمانی کنش متقابل را تسهیل بخشیده و بدون نیاز به دسترسی همزمان هر دو طرف مقابل،مبادلات پیام یک نفر به چند نفررا میسر می‌سازد. ایمیل غیرهمزمانی رایج‌ترین و پرکاربردترین فعالیت اینترنتی می‌باشد.

چه کسی به فعالیت اینترنتی می‌پردازد؟
مدت زمانی را که به اینترنت اختصاص می‌دهیم بطور بنیادین مشخص می‌سازد که چگونه ـ و تا چه اندازه ـ اینترنت بطور همزمانی و غیرهمزمانی بکار رفته است.در مقابل، تأثیرات شاخصهای جمعیت شناختی اگر نگوییم که هرگز مشهود نیست بای

د بگوییم که به ندرت مشهود می‌باشد.
تعداد ماه‌هایی را که افراد آن لاین بوده‌اند تنها شاخص قابل مفهوم میزان فعالیت اینترنتی غیرهمزمانی می‌باشد.احتمالاً دو دلیل برای انجمن وجود دارد.
اول اینکه، آن دسته از افرادی که برای مدتی

طولانی آن لاین بوده‌اند ممکن است علاقمندان و شیفتگان اینترنت باشند.
دوم اینکه، استفاده طولانی از اینترنت کاربران اینترنتی را با تجربه ساخته و مناسب‌ترین افراد برای استفاده آن می‌باشند.
وضعیت و موقعیت فعالیت‌های اینترنتی همزمان مشابه و یکسان با وضعیت فعالیتهای اینترنتی غیر همزمان می‌باشد.تأثیر طول زمان آن لاین فعالیت همزمانی چشمگیر و قابل توجه می‌باشد اما کمتر از فعالیت غیرهمزمانی می‌باشد. شاخص‌های جمعیت شناختی به نحو قابل ملاحظه‌ایی با فعالیت همزمانی نظیر چت مرتبط نمی‌باشد.
استثنائات منحصر به فرد آن دسته از استثنائاتی می‌باشد که افراد بدون مدرک دانشگاهی به فعالیتهای آن لاین همزمانی می‌پردازند و افراد برخوردار از مدرکی پایین تر از مدرک دیپلم متوسطه مبادرت به انجام بازیهای چند کاربره آن لاین می‌نمایند.علاوه بر آن،کاربران جدید اینترنت به احتمال قوی به دنبال انجام بازیهای چند کاربره و چت آن لاین می‌باشند.
رابطه ای میان شاخصهای جمعیت شناختی و فعالیتهای اینترنتی با یافته‌های جدید وجود دارد مبنی بر اینکه شکاف دیجیتالی در حال کاهش است.در این شاخص مردان سفیدپوست تحصیل کرده ثروتمند از تفوق و برتری برخوردار نبودند. بارزترین نتیجه، نتیجه رفتاری افرادی است که به مدت طولانی در وب بوده‌ و به متنوع‌ترین فعالیتهای اینترنتی می‌پردازند.
سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت
سرمایه شبکه‌ایی
بازدید کنندگان سایت جغرافیای ملی با بکارگیری اینترنت غالباً از تلفن (۴۰ درصد) درجهت برقراری تماس با خویشان و دوستانی که به لحاظ اجتماعی نزدیک می‌باشند، استفاده می‌نمایند و تماس خود را از طریق ایمیل (۳۲ درصد)، ملاقاتهای رودررو (۲۳ درصد) و به مقدار اندکی با ارسال نامه (۴ درصد) دنبال می‌نمایند.
Wellman, carrington, Hall توازن بیشتری را میان کاربرد تلفن و ملاقات رودرور در مطالعات اولیه خودشان ارائه نمودند، اگرچه این داده‌ها صرفاً مربوط به افراد ۲۰ سال و بالای ۲۰ سال با بالاترین میزان روابط می‌باشد.
همچون روزهای قبل از اینترنت (۱۹۹۲ Fischer) ، افراد تقریباً با محبت بیشتری ارتباط برقرار می‌نمایند (۴۶ درصد) به همان صورتی که با دوستان خود ارتباط برقرار می‌کنند (۵۴ درصد).
حتی پس از آنکه مسافرت های هوایی، بزرگراه‌ها و خطوط تلفن‌ راه دور گسترش یافته است و همیشه الزام به ارتباط وجود دارد، با فاصله چه باید کرد؟
انتظارامان بر این خواهد بود که از آن جایی که ایمیل غیرهمزمانی می‌باشد و هزینه آن با فاصله افزایش نمی‌یابد،‌ کاربرد آن الزامات فاصله تماس را کاهش خواهد داد.
اما آیا اینترنت همچنین بر ارتباط اعضای شبکه که نزدیک به یکدیگر زندگی می‌کنند،تأثیر می‌گذارد؟
حتی در عصر اینترنت،‌فاصله هنوز هم ارتباط را در تنگنا قرا

ر می‌دهد.بیشترین تماس،تماس با دوستان و خویشانی می‌باشند که در نزدیکی هم زندگی می‌نمایند(در حدود ۵۰ کیلومتر).تلفن مورد استفاده‌ترین ابزار برقراری تماس میان اعضاء شبکه که در نزدیکی هم زندگی می‌کنند میباشد.
در۵۲ درصد از کل تماس با خویشان نزدیک و در ۲۹ درصد از کل تماس با دوستان نزدیک تلفن بکار رفته است. در مقابل، ایمیل برای آن دسته از اعضای شبکه که بیشترین فاصله را باهم دارند در اغلب اوقات مورد استفاده قرار گرفته است (در فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر زندگی می‌نمایند).
ایمیل در ۴۸ درصد از کل تماس با خویشانی که نزدیک م

ی‌باشند و در۶۰ درصد از کل تماس با دوستانی که در دور دست می‌باشند، بکار گرفته شده است. ایمیل بویژه برای برقراری ارتباط با افرادی که کاملاً ‌دور می‌باشند مفید و سودمند می‌باشد چرا که از نرخ ماهیانه کمتر، هزینه‌های رایگان مربوط به فاصله برخوردار بوده و به راحتی می‌توان پیام‌ها را به افرادی که در مناطق مختلف زندگی می‌نمایند، ارسال داشت. فاصله بر خویشاوندی کمتر از دوستی تأثیر می‌گذارد، الگو و خصوصیتی که از عصر تلفن تداوم داشته است
خویشان معمولاً بیشتر در سیستمهای اجتماعی بهم می‌پیوندند که از تماس میان اعضای شبکه حمایت بعمل آورند.
ایمیل به فرم‌ها و روش‌های دیگری از ارتباط با خویشان اضافه می‌گردد و علاوه بر آن بر تعدد تماسهای تلفنی یا رودررو با آنها تأثیر می‌گذارد. مردم از ایمیل اغلب برای برقراری تماس با دوستانی که در نزدیکی آنها زندگی می‌کنند تا با دوستانی که در فاصله دور از آنها زندگی می‌نمایند استفاده میکنند.(نسبت = ۴/۱).
دوستان نزدیک سه برابر آنهایی که در دور دست می‌باشند، ارتباط برقرار نموده‌اند (نسبت = ۹/۲)؛
خویشان نزدیک دوبرابر آنهایی که در دور دست می‌باشند ارتباط برقرار نموده‌اند (نسبت = ۹/۱).
تماس دوستانه نسبت به تماس خویشاوندی محلی‌تر می‌باشد.
به لحاظ جمعیت شناختی در میان دوستانی که نسبت به هم نزدیک می‌باشند در مقایسه با دوستانی که نسبت به هم دور می‌باشند دیدارها هشت برابر بیشتر اتفاق می‌افتد و تماس تلفنی درمیان دوستانی که نزدیک به هم هستند درقیاس با دوستانی که ازهم دور میباشند پنج برابر بیشتر میباشد. (نسبت = ۲/۵).
کاربرد اینترنت،روشهای دیگر ارتباط را نه افزایش و نه کاهش میدهد.نه تعداد فعالیتهای اینترنتی همزمانی و نه تعدد فعالیتهای اینترنتی غیرهمزمانی با تعدد و تکرار فرمهای دیگر تماس مرتبط نمی‌باشد. استفاده مکرر از اینترنت با تکرار تماس بیشتر با دوستان و خویشاوندان آن هم در نزدیکی و در فاصله دور از آنها مرتبط می‌باشد چرا که استفاده اینترنت تماس تلفنی و رودرور را تکمیل می‌سازد. مردم هنوزهم به ملاقات و تماس تلفنی ادامه میدهند، اما در کنار آنها به ارسال ایمیل نیز مبادرت می‌نمایند. این روند خاطر نشان میسازد که تماس تلفنی و رودررو شیو‌ه‌ها و روش‌های منحصر به فردی از برقراری ارتباط را ارائه می‌نماید که اینترنت نمیتواند جایگزین آن گردد.علاوه بر آن، شاخصهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان با تماس شبکه‌ایی مرتبط نمی‌باشد.
سرمایه مشارکتی
اینترنت مشارکت سازمانی را هم افزایش و هم تکمیل می‌سازد. نتایج بدست آمده اشاره به ارتباط مثبتی میان کاربرد اینترنت و مشارکت سازمانی می‌نماید.

تأثیر فعالیت‌های غیرهمزمانی ، قوی‌تر از تأثیر فعالیت‌های همزمانی است. تنها شاخص جمعیت شناختی مربوط به مشارکت سازمانی آموزش بود. شخصی که از لحاظ آموزشی در سطح عالی‌تری قرار دارد، بیشترین مشارکت را داشته است، از اینرو، نتیجه دلالت بر این دارد که افرادی که از وب استفاده می‌ کنند اغلب تمایل به مشارکت با سازمانهای بیشتری دارند.مدت زمانی را که افراد آنلاین بوده‌اند با میزان مشارکت سازمانی‌اشان مرتبط نمی‌باشد. اینترنت مشارکت سازمانی را تکمیل می‌سازد. مشارکت در سازمانهای مرتبط با کامپیوتر (کامپیوتر محور)، مشارکت در سازمانهای غیرمرتبط با کامپیوتر را تکمیل می‌سازد. افر

اد بیشتری که در سازمانها به انجام کار مشغول می‌با

شند آف لاین بوده و بیشتر به انجام فعالیتهای مربوط به کامپیوتر مبادرت می‌نمایند.این افراد بیشتر به انجام فعالیتهای اینترنتی غیرهمزمانی و همزمانی مبادر

ت ورزیده و بیشتر با سازمانهای کامپیوتر محور مرتبط می‌باشند. با این وجود، استفاده بیش از حد (افراطی) از اینترنت با مشارکت سازمانی بالا مرتبط است.
آیا اینترنت با ارائه خط مشی جدید برای مباحثه و پیکار بر مشارکت سیاسی افراد تأثیر می‌گذارد؟
فعالیت سیاسی الگوهای مشابه الگوهای مشارکت سازمانی می‌تواند به عنوان مشارکت سازمانی تلقی گردد.سن تنها مشخصه جمعیت شناختی مربوط به مشارکت سیاسی می‌باشد.افراد ۶۵- ۴۰ ساله بیشتر در فعالیتهای سیاسی مربوط به مشارکت سیاسی و هم در کاربرد اینترنتی همزمانی و هم در کاربرد اینترنتی غیرهمزمانی شرکت می‌نمایند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد