مقاله در مورد بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

word قابل ویرایش
55 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
تحقیقی که پیش روی شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر می باشد.
که در فصل اول به طرح و بررسی مسئله اهداف و ضرورت فواید تحقیق و محدوده و حدود مطالعاتی و فرضیات و تعاریف عملیاتی، و پیشینه تحقیق پرداخته شده در فصل دوم اشارهای به نظریات بزرگان اندیشمندان در مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبیات تحقیق هم گذری اشاره شده، در فصل سوم، روش تحقیق، ابزار اندازه گیری جامعه آماری که جامعه آماری در این تحقیق ۱۶۶۲ نفر است که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۰ نفر نمونه انتخاب شده است.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل ۵ فرضیه زیر پرداخته شده است.
به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سپری می شود.
به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه معنا داری وجود دارد.

به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با بعد خانوار رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج زیر از این تحقیق استخراج شد.بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی رابطه وجود دارد.
بین چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.
بین چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه وجود دارد.
بین چگونگی گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد.
بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
در نتیجه ۵ فرضیه با ۹۵% اطمینان و۵% خطای تأیید شدند.

مقدمه:

اوقات فراغت را میتوان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشردانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود،برای عالمان دقایق تعمق و تفکر، برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز اوقات این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.
با اینکه انسان از همان دوران اولیه حضورش در کره عرض۱ برای تأمین مایحتاج خود به ستیز برخاست نوعی اشتغال در زندگی روزمره اش ظاهر شد اما طبیعت این اشتغال و همینطور میزان پرداختن به این اشتغال به شکلی بوده است که می توان اظهار نمود نه تنها موجب خست سخن گفت زیرا کشاورزی خود کارفرما و صاحب کار خویش بوده لذا با میل و رغبت به کار می پرداخت در تمدن و یونان قدیم داستانهای فیالی و موهوم جشنهای سالانه و ماهانه انواع ورزشهای پهلوانی بازی های المپیک و نمایش نامه های تئاتر موسیقی و شعر وجود داشت.در امپراطوری روم نیز با صورتازه ای از اوقات فراغت روبرو می شویم.

در مصر نیز ورزش مهم ترین عامل گذراندن اوقات فراغت مردم تلقی می شد، به خصوص که در موقع تغییر زندگی از نحوه ابتدایی به سمت مدنیت توجه به تربیت بدنی بیشتر شد.
هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود با توجه به شرایط محیط و وضع جسمانی خود باید تلاش کند.از این جهت در میان موجودات انسان وضعیت پیچیده ای دارد به گونه ای که انسان به اقتضای شرایط اقلیمی نوع تولید میزان نیازها به شکلی متفاوت از موجودات زنده تلاش می کند.البته هیچ انسانی وجود ندارد که در تمام فصول به طور شبانه روزی۱ کار کند یا بطور کلی کار نکند.با توجه به این واقعیت است که پدیده اوقات فراغت مطرح می شود. به عبارت دیگر وقتی انسان در طول روز ساعاتی به کار پرداخت پس از پایان کار تبعید وقت خود را به گونه ای سپری می سازد که برفی آن را برای رشد شکوفایی شخصیت خود جمعی به صورت تفریح و سرگرمی و عده ای دیگر طی این زمان به استراحت می گذرانند.

فصل اول

کلیات تحقیق

بیان مسئله:
اوقات فراغت را می توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است که برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقایق تعمق و تفکر برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عین حال برای عده ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال آورترین لحظه هاست.فعالیتهای اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی۱ برخوردار است که حتی از آن به مثابه آیینه فرهنگ و جامعه یاد می کنند.به این معنی که چگونگی اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی های فرهنگ آن جامعه است و از این نظرگاه کوشش برای شناسایی چگونگی

گذران اوقات فراغت دانش آموزان که به عنوان آینده سازان مملکت هستند اهمیت بسزایی دارد.
در شرایط زندگی ماشینی و افزایش ساعات فراغت ورزش را می توان به عنوان وسیله ای مطلوب برای تأمین تفریح سالم و تجدید قوای افراد جامعه و نیز حفظ سلامت جسمی و روانی آنها مورد استفاده قرار داد در زندگی امروزی از کارهای دشوار که با نیروی انسانی و با کار گرفتن دست و پا

کیفیتی مطلوبتر توسط ماشین انجام می شود.
از این رو نیروهایی که به این ترتیب به کار گرفته نمی شوند می توانند راههای خروجی خود را حرکت ورزش بازی جستجو کنند.در نتیجه قابلیتهای ذهنی و جسمی انسان را افزایش دهند.بدون شک برای پیشگیری از خمودگی و انحراف جوانان و غنی سازی اوقات فراغت آنان باید از ابزار ورزش استفاده نمود.این مهم خبر در سایر برنامه ریزی دقیق و حساب شده امکان پذیر نمی باشد.جامعه شناسان بر این عقیده اند که در شرایط زندگی ماشینی و افزایش ساعات فراغت ورزش را می توان بعنوان وسیله مطلوب برای تأمین تفریح سالم و تجدید قوای افراد و جامعه و نیز سلامت جسمی و روانی آنان مورد استفاده قرار داد.
فعالیتهای ورزشی یکی از فعالیتهای مهم مورد علاقه جوانان در زمان فراغت آنهاست و موجب می شود که آنان در ارضاء نیازهای خود موفق باشند، محقق در این تحقیق درصد بررسی علل عوامل نحوه گذران اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر با تأکید بر فعالیتهای ورزشی و علل عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد.

اهداف تحقیق
هدف کلی:
هدف از این تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان ابهر می باشد.
هدف جزئی:
۱٫تعیین رابطه بین اوقات فراغت دختران با اقتصاد خانواده.
۲٫بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت با فعالیتهای ورزشی و میزان امکانات مرتبط با آن.
۳٫ توجه ویژه خانواده ها بر نحوه اوقات فراغت و غنی سازی و پربار کردن اوقات فراغت فرزندانشان لزوم توجه بیشتر مسئولین در امر مهم اوقات فراغت.
۴٫بدست آوردن رابطه بین نحوه گذرانن اوقات فراغت بر پیشرفت تحصیلی فرزندان.
اهمیت تحقیق و فواید تحقیق
اهمیت تحقیق:

آنچه در خصوص اهمیت چونگی گذران اوقات فراغت گفته شده چنانچه در محدوده نوجوانان و جوانان مطرح شود طبیعی است که حساسیت و اهمیتی

مضاعف پیدا می کند.با شناخت نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان هم می توان به کارکرد اوقات فراغت در تعالی روح و اندیشه نوجوانان و جوانان پی برد و هم می توان نشانه هایی
چنانچه کارکردهای فراغت را رفع خستگی و استراحت یا تفریح و سرگرمی۱ و بالاخره رشد شکفتگی شخصیت بدانیم.طبیعی است که نیاز به اوقات فراغت مربوط به قشر خاص نیست.ولی از آنجا که کشور ما در ردیف جوان ترین کشورهای دنیا می باشد.هدایت و ایجاد امکانات برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می توانند در شکل گیری شخصیت آنان و سازندگی جامعه نقش به سزایی داشته باشد.گفتنی است که یکی از مشکلات پایدار جوامع فعلی فراهم آوردن وسایلی است که نیاز به فعالیتهای تفریحی سالم و کافی را تأمین می نماید.با این که فقدان وسایل تفریح به هیچ وجه علت منحصر بفرد کجروی نیست،غالباً یکی از موجبات آن محسوب می شود.
تحقیقات متعدد نشان داده است که رواج تفریحات انحرافی در بسیاری از کشورهای غربی در برفی از کشورهای در حال توسعه ناشی از نداشتن امکانات مناسب تفریحی، عدم آگاهی، نداشتن برنامه صحیح نیز اجرای

سیاستهای اجتماعی و اقتصادی نادرست در این زمینه است، که موجب شده است بسیاری از نوجوانان و جوانان به سوی تفریحات ناسالم کشیده شوند.بسیاری در موارد شدید انحرافات در میان نوجوانان و جوانان نتیجه فقدان برنامه ریزی صحیح جهت گذران اوقات فراغت بوده است.از فواید اوقات فراغت می توان افزایش روحیه شادابی در بین دانش آموزان دختر دانست که موجب بالا رفتن عزت نفس و افزایش پیشرفت تحصیلی می شود.
پیشینه تحقیق:
نخستین رساله در طرفداری اوقات فراغت برای کارگران در اروپا توسط پل لامارکو سوسیالیست نوشته شد که حق تنبل بودن نام داشت در آمریکا نوراشتاین و بلن باندرسین کتاب نظریه فارغ از کار جامعه شناسی زمان فراغت را بنا نهاد.درد مستمر وی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در اروپا و آمریکا نخستین پژوهشهای درباره فراغت انجام گرفت، نخستین کنفرانس در سال ۱۹۲۴ دفتر بین المللی را درباره آزاد کارگران برپا کرد که ۳۰۰ نماینده از ۱۸ ملت در آن شرکت داشتند که نظر عمومی اه

میت دادن به اوقات فراغت بوده است.
اما تحقیق محمدمهدی درباره نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان منطقه بزینه رود کرد در این پروژه با بررسی پسران و دختران بر نحوه گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بزینه رود پرداخته شده محیطی که پژوهش منطقه بزینه رود به عمل آمده و همچنین سازمان ملی جوانان تحقیق بسیار مفصلی در مورد بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان در زمستان ۱۳۸۱ انجام داده است که جای خود پروژه مفصلی است.
تحقیق طرح مهری صادقی با عنوان بررسی نحوه گذران اوقات فراغت پسران مقطع متوشطه شهرستان قیدار با تأکید بر فعالیتهای ورزشی از سری طرحهای اداره آموزش و پرورش می توان اشاره کرد که در این پروژه محقق به بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت پسران مقطع متوسطه به زیر پرداخته است.تحقیق دیگر پایان نامه(کارشناسی ارشد) – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۷۷٫می توان اشاره کرد.هدف آن تعیین ارتباط چگونگی گذران اوقات فراغت تابستانی میزان علاقمندی نوجوانان دختر با مشخصات فردی آنها در دبیرستنهای دخترانه منطقه ۱۱ شهرستان می باشد، نمونه تحقیق از جامعه پژوهش شامل ۸۰۰ نفر از دختران دبیرستانی می باشد که توسط نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند ابزارگردآوری داده ما پرسشنامه است که از سه بخش تشکیل شده است ، بخش اول شامل ۱۷ سؤال در مورد مشخصات دموگرافیک واحدماست بخش دوم، شامل پنج سؤال مربوط به چگونگی گذران اوقات فراغت تابستانی نوجوانان و بخش

سوم شامل ۵ سؤال درباره علاقمندی نوجوانان به چگونگی گذران اوقات فراغت تابستانی می باشد.
اطلاعات کسب شده توسط آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.نتایج شامل موارد زیر است نسبت دخترانی که در اوقات فراغت تابستانی خود فعالیت ورزشی، هنری، تفریحی و مطالعاتی می باشند به ترتیب ۳۷/۹ درصد ۳۷/۲ درصد ۵۳/۸ درصد و ۲۱/۷ درصد بوده است.
تعریف مفاهیم:
واژه اوقات فراغت خود از دو کلمه(اوقات فراغت) اوقات در لغت جمع کلمه وقت یعنی هنگام ها، روزگارها، فراغت ، در لغت به معنای آسودگی و آسایش۱ است و معمولاً در مقابل اشتغالات و درگیریهای روزمره که نوعاً موجب خستگی می شود به کار می رود.فراغت در لغت به معنا

ی آسایش و آرامش و استراحت و آزاد بودن از کار روزانه هر گونه مجال و فرصت دیگر نیز معنی می دهد.برای اینکه ورزش زا تعریف کنیم لازم است تا ویژگیهایش را متمایز سازیم و حدود آن را بعنوان عنصری فرهنگی مشخص سازیم.ورزش همواره بازتاب۲ اصلی ترین ارزشهای مجموعه فرهنگی است که در آن انجام می

 

شود.بنابراین به عنوان شعیره (یا منتقل کننده فرهنگی) عمل می کند.حتی ورزشی که خارجی باشد، به سرعت از نو تعریف می شود به نحوی تطبیق می یباد تا با هنجارها و ارزشهای فرهنگی هماهنگ گردد.
پیشرفت تحصیلی:
– پیشرفت تحصیلی در معنای لغوی یعنی: ارتقاء تک تک واحدهای درسی در مقاطع مختلف تحصیلی. همین تعریف در معنای محلی، افزایش ریشه ای دروس مورد مطالعه، عوامل زیادی در این موضوع وجود دارد که تعدادی از آن شامل(مطالعه کتابهای کمکی و پایه ای/ استفاده از کلاسهای تقویتی پایه و…..)پیشرفت تحصیلی یکی از عواملی است که در اجتماع برای پیشرفت تمام ارگانهای زندگی است عوامل پایه ای که باعث پیشرفت می شود، دید فرد را نسبت به تمام کارهای روزمره افزایش می یابد.چون همین عوامل ارتقاء تحصیلی در رشته انتخابی که در آینده وجود دارد، بیابد، حال همین موارد ساختار اجتماعی و پایه ای فرد را در زندگی اجتماعی افزایش می دهد.
فرضیه
فرضیه اصلی:
۱٫بنظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سپری می شود.

۲٫بنظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
بنظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه وجود دارد.
بنظر می رسد چونگی گذران اوقات فراغت با بعد خانوار خانواده رابطه وجود دارد.
بنظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با بعد پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
حدود و محدوده مطالعاتی:
حدود مطالعاتی تحقیق مورد نیاز بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه شهرستان ابهر میباشد.حدود مطالعاتی بهار ۱۳۸۶ و محدوده مطالعاتی شهرستان ابهر را در می گیرد.

فصل دوم

 

چارچوب نظری

آراء جامعه شناسان:
الف – دیوید رایزمن: رایزمن در کتاب خود به نام «انبوه تنها» بشارت دهنده اصلی در گذران اوقات فراغت بود رایزمن برای اولین بار این نظر را طرح کرد که تنها زمان اوقات فراغت است که به انسان این فرصت را می دهد تا به صورتی آزادانه با جامعه مصرفی خود را سازگار سازد.رایزمن نیز مانند ویلن گذشته گرا بود و به عصر طلایی گذشته تأسف می خورد.رایزمن کسی بود که روی کاهش ارزش کار اصرار می کرد و این چیزی بود که بعد از او دنبال شد او تصور می کرد که در تمدن فراغت، نظام طبقاتی نابود خواهد شد.این تزی بود که دیگران(سلسکی و دومازیر) هم در اروپا تعقیب کردند.چندسال بعد خود رایزمن در این مورد تجدید نظر کرد او در صنعتی شدن جامعه نوعی تباهی انسانها را ملاحظه می کرد و تنها راه رهایی از این گرداب را فراغت می دانست او مسائل را بر مبنای رابطه فرد و اجتماع بررسی نمود.
اندرسون: وی فراغت را زمان فروخته نشده ای می داند که متعلق به فرد است، زمانی که فرد بر میل خود از آن استفاده می کند او می گفت که کار در جامعه غربی کمتر نیازهای انسان را پاسخ می دهد.و بیشتر تابع منافع شغلی

است اندرسون در فراغت نوعی فعالیت خودانگیخته و آزادی گزینشی مشاهده می کرد.
اگوست کتت: این جامعه شناس فرانسوی معتقد است لحظات فراغت، همان لحظات امکان توسعه و پیشرفت انسان است.
دیدگاههای فلسفی:
مک دول معتقد است: بین فراغت و سلامت در زندگی و مفهوم سلامت بدنی – فکری و اساس تندرستی ارتباط وجود دارد.
فرانسیس دوگر: فرانسیس دوگر می گوید: به من بگویید اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید تا بگویم چه کسی هستید، فرزندان خود را چگونه تربیت می کنید.
تاش: دکتر جی.بی.تاش در کتاب فلسفه و تفریحات سالم در رابطه با اوقات فراغت چنین می گوید: فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی می شود که انسان کار موظف و دیگر وظایف شرعی و اجتماعی خود را تمام کرده باشد.یا در خواب ورزش و تفریحات سالم و مشغول بهره برداری از این زمان است فعالیت کودکان در اوقات فراغت بازی است حال آن که این وقت را بزرگسالان در ورزش و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری می گذرانند.

تاگور: شاعر و فیلسوف هنری اظهار داشته که تمدنهای انسانی سرمایه های جاودانی است که از کاشت داشت و برداشت صحیح اوقات فراغت متجلی گشته اند.
برتر اندراسل: چنین اظهار نظر کرده است، فنون جدید امکان اینرا بدست داده است که اوقات فراغت را تا حدودی از محدوده امتیازات طبقاتی خارج نموده تمام افراد سرشکن نمائیم.
آراء روانشناسان:
در این قسمت به تئوریهای مختلف روانشناسان خواهیم پرداخت و همچنین ارتباط این تئوریها با اوقات فراغت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.اریکوفروم روانکاو آلمانی ضمن تأکید بر تفاوت دو جنبه زمینی و اجتماعی انسان را در نیازهای زمینی فیزیولوژیک یا حیوان مشترک می بیند وی نیازهای مختص انسان را به شرح زیر :
۱- نیاز به تعالی
۲- نیاز به وابستگی
۳- نیاز به همانندی

۴- نیاز به رجوع به اصل
۵- نیاز به وسایل راه یابی

آلدرفر در تئوری نعروف معتقد، انسان دارای سه نیاز اساسی می باشد که عبارت اند از:
۱- نیازهای زمینی مثل نیازهای جسمانی ، فیزیولوژیک وافیست
۲- نیازهای وابستگی مثل نیاز به عشق و تعلق اجتماعی
۳- نیازهای رشد مثل نیاز به پویایی و تحقق خویشتن
نظریات روانشناسان در باب پیدایش فراغت:
۱- اولین نظریه مبنی بر این است که مبنای تفریح مذهب است.
چنانچه در جوامع اولیه عملاً رسوم مذهبی از باور و تفریح جدا نبوده است و رقص آواز نمایش رابطه تنگاتنگ با سنن مذهبی داشته است.
۲- دومین نظریه فراغت را غریزی بازی و تفریح می داند.

«کارل گروس» در کتاب بازی و مرد معتقد است که بازی انسان مانند بازی حیوانات از یک نیاز فطری سرچشمه می گیرد.وظیفه اصلی بازی در سنین کودکی آماده سازی طفل برای بزرگسالی است.
عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت:
فراغت بستگی به عوامل گوناگون دارد، فراغت آنچنان موضوع پیچیده ای است که عوامل مؤثر در آن بطور کامل قال شناسایی نیست، تغییرات گوناگون اجتماعی که در سالهای افیر در جوامع صورت گرفته ماهیت فراغت و

همینطور نحوه استفاده از آن را دگرگون کرده است و موجب گرایش بی اندازه مردم به فراغت گردیده است، عوامل عمئه تعیین کننده فراغت را می توان بدین گونه بیان کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، طبقه اجتماعی خانواده، عوامل فرهنگی که به بررسی هر یک از این عوامل می پردازیم.
عوامل سیاسی مؤثر بر اوقات فراغت:
سازمان سیاسی یک کشور بر اوقات فراغت و افراد آن مؤثر است.هر نظام سیاسی دارای پدیده های تفریحی خاص خود می باشد.درکشوری که دیکتاتوری حکمفرماست مانند ایتالیا و آلمان قبل از جنگ معمولاً به برنامه های تفریحی بیش از اندازه سازمان یافته و رغبت و تمایل دارند.جکومت خود دست به فعالیتهای بیشتر در امور عمومی می زند.ولی در نظامهای سیاسی دموکراتیک که فعالیتهای فراغت بیشتر به عهده مؤسسات خصوصی گذاشته می شود.هرچند ممکن است اسراف و دوباره کاری بیشتری در خدمات این مؤسسات وجود داشته باشد ولی خواستهای فردی بهتر ارضاء می شود، و آزادی بیشتری در انتخاب و گزینش افراد وجود دارند، با تامور(Battamor) در این زمینه معتقد است که دو مسأله مهم در فرایند اوقات فراغت مورد غفلت قرار گرفته است : اول قدرت سیاسی و دوم مسأله برابری. وی معتقد است که جامعه متضمن درجه بزرگی از برابری اقتصاد است، زیرا اگر فراغت

عمده زندگی اجتماعی آینده باشد، در این صورت باید وسائل استفاده و لذت بودن از آن بر پایه های مساوی تری برای همگان فراهم شود.
فقدان منابع برای استفاده کامل از اوقات فراغت در میان بخش بزرگ مر

دم مشکلات اجتماعی بزرگ را ایجاد کرده است.اما در زمینه نابرابریهای سیاسی باید اشاره کرد، که ما نیاز داریم درباره پیدایش جامعه ای برخوردار فراغت و فراوانی و فراغت به دگرگونی در نهادهای اقتصادی و سیاسی نیازمند می باشد(به طوری که مشهود است: تحلیل باتامور یک تحلیل عمیق و جامعه شناختی است.زیرا که تحقیق جامعه فراغت را مستلزم عواملی مانند: عزم سیاسی و شرایط مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند.)
– در چونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه با افراد جامعه دیگر تفاوتهای زیادی دیده می شود.زیرا ارزشها، اقتصاد، نظامهای سیاسی و.. در جوامع متفاوت می باشند.از انجا که تفریحات در یک جامعه با هم تفاوت دارد.مانند تفاوت دو جنس و یا تفاوتهای ساکنین شهر یا روستا.
– شیوه زندگی از جمله متغیرهای اجتماعی است که بر روی رفتار فرد تأثیر می گذارد.فعالیتهایی که فرد در اوقات فراغت انجام می دهد، نیز جزئی از رفتار وی می باشد که به نوبه خود تحت تأثیر شیوه های زندگی شخص می

باشد.بالا رفتن سطح سواد و اقتصاد اثر مثبتی بر گذران اوقات فراغت داد.(سیف مظفری، ۱۳۵۷)
– تحقیقی که توسط فورلانک، کمبل و دیبرت در سال ۱۹۹۰ میلادی انجام شد، نشان می دهد که وضعیت اقتصادی – اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در مشارکت و علاقه مندی جوانان به شکلهای گوناگون گذراندن اوقات فراغت تأثیر می گذارد.(فرج اللهی، نصرت الله ، ۱۳۷۳)
– محیط اجتماعی و اقتصادی نیز در انتخاب نوع امکانات فراغت تأثیر بسیاری دارد.تفاوت زیادی میان درآمد افراد در جامعه، پائین بودن قیمتهای تولید و مسائلی مانند اینها به عنوان عوامل اقتصادی می توانند در این زمینه مطرح باشد.بعنوان مثال ارزان بودن امکانات ورزشی و تفریحی، بر میزان استفاده کنندگان آنها تأثیر می گذارد.«ایراندخت معدن کن، ۱۳۶۹»
طبقه اجتماعی به عنوان عامل مؤثر در گذران اوقات فراغت
شرایط مختلف حاکم بر زندگی یک دانش آموز مرفه با شرایط حاکم بر یک دانش آموز فقیر همچنین وضعیت خاص یک دختر خانه نشین محروم در قیاس با یک دختر محصل ب

هره مند موجب می شود که با فرض وجود تمام عوامل و زمینه های بهره گیری از اوقات فراغت در جامعه هر کدام به سمت استفاده نوع خاصی از امکانات موجود گرایش می یابند، و این گرایش مسلماً

متأثر از شرایط محیطی و تربیتی خاص است که فرد در آن عمر خود را می گذراند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 55 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد