دانلود پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه و بیان مساله

ž

žفعالیت های بدنی و ورزش در شرایط کنونی در جوامع مختلف دنیا به صورت ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ایجاد عوامل گوناگون رفاهی و در نتیجه کم تحرکی و جنب وجوش، نیاز به تخصیص ساعاتی از اوقات زندگی به حرکات بدنی کاملا محسوس و الزامی است.

ž

سرمایه‏ی اجتماعی بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه‏ی انسانی، فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد شده است. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان سرمایه‏ی اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند

ž

 

اسلاید ۲ :

اهمیت و ضرورت تحقیق

}فعالیت های بدنی و ورزش در شرایط کنونی در جوامع مختلف دنیا به صورت ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ایجاد عوامل گوناگون رفاهی و در نتیجه کم تحرکی و جنب وجوش، نیاز به تخصیص ساعاتی از اوقات زندگی به حرکات بدنی کاملا محسوس و الزامی است

} از سوی دیگر سرمایه‏ی اجتماعی بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه‏ی انسانی، فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد شده است. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان سرمایه‏ی اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. سرمایه‏ی اجتماعی به زندگی فرد معنا و مفهوم می‏بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش می سازد(بیکر، ۱۹۹۷).

 

اسلاید ۳ :

 

اهداف تحقیق

اهداف فرعی

žتعیین میزان هر کدام از مؤلفه‏های سرمایه‏ی‏ اجتماعی: (ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی و یکپارچگی)ی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان.

žتعیین میزان استفاده از انواع فعالیت های فراعتی ( آموزشی پژوهشی، فرهنگی اجتماعی، شخصی خانوادگی و تفریحی ورزشی) در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور آموزشی پژوهشی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور فرهنگی اجتماعی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور شخصی و خانوادگی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

žتعیین رابطه بین مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی ( ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی) و امور ورزشی تفریحی در اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

žتعیین تفاوت بین میانگین استفاده از انواع  فعالیت های فراغتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان بر اساس ویژگی‏های جمعیت شناختی (جنس، سن،  مرتبه علمی، نوع تخصص و سابقه خدمت).

žتعیین تفاوت بین میانگین سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان بر اساس ویژگی‏های جمعیت شناختی (جنس، سن،  مرتبه علمی، نوع تخصص و سابقه خدمت).

ž

اسلاید ۴ :

روش تحقیق

ž

žنوع تحقیق براساس جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است و براساس هدف تحقیق از نوع کاربردی است.

ž

žدر این تحقیق متغیر پیش بین سرمایه اجتماعی بود. برای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی، از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل (SCAT) استفاده به عمل آمد.  برای محاسبه پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که ضریب ۰/۹۴ بدست آمد.

ž

žدر این تحقیق متغیر ملاک نحوه گذران اوقات فراغت بود. برای سنجش چگونگی اوقات فراغت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده به عمل آمد. برای سنجش پایایی، آلفای کرونباخ  ۰/۸۲ بدست آمد.

ž

žبرای بررسی روایی پرسشنامه ها با نظرخواهی  از صاحب نظران، در اختیار  ۸ نفر از استادان و متخصصین فن قرار گرفت و پس از تایید و انجام اصلاحات لازم، برای پاسخ گویی بین آزمودنی ها توزیع شد.

ž

ž

اسلاید ۵ :

تجزیه وتحلیل داده ها

ž در سطح توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی استفاده شد.

ž

ž در سطح استنباطی از روش های آماری مانند آزمون های کالموگراف اسمیرنوف، آزمون لوین، ضریب همبستگی، آزمون‏های  t تک نمونه ای و وابسته و آزمون F، رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد.

ž

اسلاید ۶ :

یافته های تحقیق

ž

ž

žفرضیه دوم پژوهش:

:  بین مؤلفه‏های سرمایه‏ی اجتماعی (ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی ) و امور آموزشی پژوهشی در اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد.

جدول (ANOVA): تبین امور آموزشی و پژوهشی بر اساس مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی

اسلاید ۷ :

یافته های تحقیق

žفرضیه سوم پژوهش:

بین مؤلفه‏های سرمایه‏ی اجتماعی (ارتباط متقابل، اعتماد، تعهد، مشارکت، نگرش، هنجارهای اجتماعی، و یکپارچگی ) و امور فرهنگی اجتماعی در اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد.

جدول (ANOVA): تبین امور فرهنگی و اجتماعی بر اساس مؤلفه های سرمایه‏ی اجتماعی

اسلاید ۸ :

یافته های تحقیق

ž

žفرضیه پنجم پژوهش:

ž بین میزان سرمایه‏ی اجتماعی با توجه به ویژگی‏های دموگرافیک( جنسیت، سن، نوع تخصص، سابقه خدمت و دانشکده ) تفاوت معناداری وجود دارد.

ž

 

ž

اسلاید ۹ :

یافته های تحقیق

ž

žفرضیه ششم پژوهش:

žبین نحوه گذران اوقات فراغت با توجه به ویژگی‏های دموگرافیک( جنسیت، سن، نوع تخصص، سابقه خدمت و دانشکده ) تفاوت معناداری وجود دارد.

ž

 

اسلاید ۱۰ :

پیشنهاد های کاربردی

žیافته های مربوط به سؤال اول تحقیق نشان داد سرمایه‏ی اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی کمی بالاتر از حد متوسط می باشد که این وضعیت خوبی را نشان نمی دهد. حال با توجه به وجود روش هایی برای افزایش سرمایه‏ی اجتماعی، مدیران این سازمان می توانند با برگزاری دوره ها و کارگاه‏های آموزشی نسبت به این مهم اقدام نمایند. مدیران محترم می توانند برای هدفمند کردن این آموزش ها از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

žیافته های مربوط به سؤال دوم تحقیق داد ورزش و فعالیت های بدنی در اوقات فراغت در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمی بالاتر از حد متوسط می باشد، که در وضعیت ایده‏ال برای تضمین سلامت جسمانی و روانی افراد نیست. مدیران و متولیان سازمان می‏توانند با بررسی عوامل موثر بر میزان فعالیت های بدنی در اوقات فراغت افراد سازمان، شرایط مناسبی برای بهبود و افزایش سطح اوقات فراغت فیزیکی فراهم سازند.

žمشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمان می تواند موجب افزایش سرمایه‏ی اجتماعی می‏گردد که در این خصوص به مدیران پیشنهاد می شود جهت تصمیم گیری های سازمانی از نظرات اعضای هیئت علمی نیز استفاده نمایند.

žبا توجه به نتایج این پژوهش و مطالعات مشابه، می توان به درستی دریافت که اوقات فراغت فیزیکی یکی از مطمئن ترین و مناسب ترین روش های افزایش و حتی ایجاد سرمایه‏ی اجتماعی و طبع آن افزایش بهره وری سازمان است. مدیران و متولیان سازمان با نگاهی ویژه به فعالیت های بدنی و اوقات فراغت فیزیکی و تدوین برنامه های موثر و کاربردی  به مهم دست یابند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 44 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد