مقاله در مورد بیماری لکه سفید در ماهی

word قابل ویرایش
35 صفحه
18700 تومان

بيماري لكه سفيد در ماهي


Ich يك نام عمومي است براي انگلIchthy phthirus multifiliss كه عامل بيماري Ich است اين انگل تعداد زيادي از ماهي ما را دردوره كوتاهي از زمان مي‌كشد. تشخيص ودرمان براي كنترل Ich ضروري است و همچنين براي كاهش تلفات ماهي‌ها. البته پيشگيري از بيماري بهترين روش است براي دوري يا اجتناب از مرگ و مير ماهي‌ها.


تشخيص يا شناسايي Ich
عفونت در ماهي به وسيله Ich ممكن است همراه يكسري خالها يا لكه‌ها برروي پوست باشد كه فكر مي‌كردند آنها در اثر پاشيده شدن نمك است به علت همين تظاهر بيماري يا پيدايش آن Ich به عنوان بيماري لكه سفيد ناميده مي‌شود. پوست ماهي همچنين ناهمواره به نظر مي‌رسد.
فرم بالغ انگل بزرگ مي‌باشد(تاmm1 يا32/1 اينچ) و بدون بزرگنمايي ديده مي‌شود. Ich اغلب يك سنج مرده از موكوس را بر روي پوست ماهي ايجاد مي‌كند كه اين شبيه است به قارچها وقتي با فاصله به آب نگاه مي‌كنيم. با اين وجود حيني از اوقات تنها علامت تظاهر يافته Ichشايد مرگ يادم مرگ بودن ماهي است.


در بعضي از نمونه‌هاي Ich شايد علائم فقط بر روي آبشش‌ها بروز كند نه بر روي ماهي در اثر Ich ممكن است مشاهده شود كه با سرعت زياد حركت كرده و به اجسام و يا ته آبگير مي‌خاراند يا مي مالد. اين رفتار گاهي برق انداختن يا Flashing ناميده مي‌شود. به علت سرعت و ناگهان نمايش دادن رنگ براق شكل هنگام غلتيدن و حركات نامنظم. كه بر روي سطح آب برقي مشاهده مي‌شود. كه با اين تظاهر فكر مي‌كردند آنها حشرات را مي خورند يا به حشرات حمله مي‌كنند. در مرحله‌ي آخر بيماري عفوني Ich ممكن است ماهي‌ها خموده و سست و سنگين به نظر بيايند و بعضي مواقع اطراف جريان آب جمع مي‌شوند. در بيماري عفوني ماهي معمولاً از خوردن امتناع مي‌كند.


زير ميكروسكوپ Ich كروي يا گرد به نظر مي رسد كه اطراف يك محور حركتي تغيير شكل و حركت مي دهد و داراي يكسري موهاي خيلي كوچك و ريزي است كه مژه ناميده مي‌شود و در مجموع انگل را مي‌پوشانند. اين نوع تحرك اغلب قياس يا شبيه مي‌شود يا آمييها. در مركز ارگانيسم بالغ يك هسته C شكل مي‌باشد (عكس 2) مرحله كوچك عفونت هسته اش فاقد شكل C ميباشد. و حركت آنها در آب تحت مخالف حركت محوري بالغ ها در آب روان است.


به هر حال در مواردي در مركز فلوريدا Ich عاملي براي كشتن ماهي‌ها رد يا بوده است. براي كامل كردن سير تكاملي Ich به كمتر از 4 روز نياز دارد. در دماي بيشتر از يا و بيشتر از 5 هفته در دماي كمتر در يا . دانشمندان كشفياتي داشتند كه انگل Ich مي‌تواند مستقيماً به صورت چند تايي تقسيماتي زير لايه پوست داشته باشد با اجتناب كردن از سه مرحله نرمال سير تكاملي. وقتي چنين اتفاقي روي مي‌دهد سلولهاي چند تايي Ich را با ساير مشابه به صورت انبوه زير لايه نازك سلولهاي پوست ميزبان مي‌بينيم.


Ich قابل درمان نيست وقتي كه اين درجه از بيماري ايجاد مي‌شود و اين چنين رفتاري توليد مي‌شود زيرا نيازي به جدا شدن از ميزبان ندارد و ندرتاً درمان آسيب پذير است.
براي كامل شدنIch زمان لازم است سير تكاملي آن بستگي به دما دارد.
Ich عموما در ماهي ها بين يا عفونت مي‌دهد. اما عفونت در دماهاي پايين‌تر اتفاق مي‌افتد (كمتر از يا )معمولاًIch در آبهاي بالاتر از يا نم

ي تواند توليد عفونت كند بنابراين مشكلي در ماه‌هاي گرم تابستان نمي‌تواند اتفاق افتد.
مرحله‌ي پيشرفته عفونت Ich موكوس و اپي‌تليوم را در پوست و آبشش‌هاي ماهي سوراخ مي‌كند. بعد از سوراخ كردنIch خيلي سخت درمان مي‌‌شود به اين علت كه سلولهاي پوششي موكوسي و سلولهاي ميزبان به وسيله انگل پوشيده شده است.
درمان سريع و صحيح خيلي مهم بوده و كمك مي‌كند براي پيشگيري از ايجاد يك عفونت پيشرفته.
سير تكامليIch


Ichthy phthirus multifiliss يك انگل تك باخته است كه معمولاً در داخل آبگيرها به وسيله حامل ماهي يا ديگر حيوانات يا انسان منتقل مي‌شود كه اين مي تواند به داخل آبگير پمپ شود از راه رودخانه يا عريان آبي كه به عنوان منبعي براي آبگير استفاده مي‌شود.
وقتيIch ماهيان آلوده يا عفوني را ترك مي‌كند به آن tomont مي‌گويند (عكس3) tomont به كف آبگير يا ديگر سطوح هجوم مي برد و فرم يك كيست (cyst) با ديوراه نازك را مي‌گيرد. در داخل كيست tomont تقسيم مي‌شود به بيش از 2000 tomontsهاي كوچك وقتي tomontsها از كيست آزاد مي‌شوند به داخل آب آ“ها كشيده و دراز مي‌شوند و تبديل به theronts مي‌شوند. اين

therontsها به سمت ماهي ميزبان حمله مي‌كنند(شنا مي‌كنند) و به وسيله‌ي شناي قوي و محكم مژه‌هايش و غدد نفوذي به داخل اپي تليوم ماهي نفوذ مي‌كند. اگر آنها ماهي ميزبان را پيدا نكنند معمولاً در عرض 1 تا 2 روز مي‌ميرند. آنIch را توليد مي‌كند كه يك انگل اجباري است آن بايد يك ماهي ميزبان زنده داشته باشد. يكبار آنها به داخل ماهي نفوذ مي‌كنند و آنها به شكل trophnots برمي‌گردند. Trophontsها از ماهي ميزبان تغذيه مي‌كنند و تا ما دادمي كه به وسيله درمانهاي شيمياي اپي تليوم درمان شود بالغ مي‌شوند. تنها مرحله‌ي theront و tomont به درمانهاي آبي يا در آب حساسند.
چگونهIch ماهي را مي‌كشد؟


دانشمندان به طور قطعي مطمئن نيستند كه Ichچطور ماهي را مي‌كشد اما يكسري مشاهدات راهنمايي هايي درباره‌ي چگونگي اتفاقات هنگام عفونت با Ich به ما داده است. سلولهاي لايه بالايي آبشش، اپي تليوم به تهاجم Ich واكنش مي‌دهد به صورت ضخيم شدگي و در نتيجه جريان اكسيژن از آب به خون در آبشش‌ها محدود و يا مانع آن شده همچنين چين‌ها و پرده هاي آبشش‌ها تغيير شكل داده و بد شكل شده و حمل و نقل يا جابه جايي اكسيژن تقليل مي‌يابد.
تعداد زيادي انگل ارگانيسم‌هاي آبشش‌ها را مي‌پوشاند و همچنين عامل يك اسناد مكانيكي در جابه جايي اكسيژن مي‌شود. اين وضعيت با دسترسي ماهي همراه شده از دست دادن الكتروليت‌ها- مواد مغزي و مايعات از ماه

ي و مشكلاتي را براي ماهي مي‌سازد تا به طور منظم آب در بدنش تمركز نكند.
باكتري‌هاي ثانويه و قارچها نيز هجوم آورده و وقتي ماهي عفونت با Ich وارد آسان تر آسيب مي‌بيند.
پيشگيري:
با وجود اينكه عوامل ممانعت كننده اكسيدي هم است Ich مي‌تواند يك راهي براي نفوذ به سيستم توليدي ماهي داشته باشد.
به هر حال بايد تلاش كنيم براي جلوگيري از ورود ماهي وحشي به سيستم پرورش ماهي.
تمام گونه‌ ماهيان آب شيرين مي‌توانند انگل Ich را حمل كنند.
در پايان زهكشي در خارج از يك استخر يا آبگير سطح آب در كانال تصفيه يا

زهكشي حداقل بايد متجاوز از 2 فوت باشد.
ماهيان وحشي و پس مانده از قبل(sunfish green) زندگي مي‌كنند قادر به شنا كردن بر خلاف جريان آب مي‌باشند كه اين آب توسط لوله هاي زهكشي نزديك به سطح در كانال زهكشي تصفيه شده است وقتي آب رودخانه منبعي براي پر كردن استخرها يا آبگيرها مي‌باشد بايد از فيلترها استفاده كرد. اگر چه فيلترها ممكن است به عنوان وحشي به آبگير يا استخر جلوگيري كنند.
استراتژي منطقي اين است كه حداقل سه روز قبل از رها سازي‌ ماهي وقتي كه استخر از راه يك فيلتر پر مي‌شود بايد در نظر داشته باشيم كه سلولهاي جوانIch ممكن است به صورت تصادفي وارد استخر شوند كه در صورت عدم وجود ماهي ميزبان مي‌ميرند. زمان طولاني لازم بود اگر دماي آب كمتر از بود.


براي پر شدن جديد آبگيرها همچنين مي‌توان از سولفات مس درماني به كار برد براي كشتن هرtomonts ياtheront كه به صورتي اتفاقي درآب باشد.
بايد هشيار و محتاط باشيم وقتي كه آب محموله جديد از ماهي را وارد استخر مي‌كنيم آنها را به دقت براي هر گونه علائم بيماري معاينه كنيم( ارائه يك نمونه براي آزمايش توصيه مي‌شود)
اگر امكان دارد ماهيان جديد را براي يك هفته يا بيشتر قر

نطينه كرده و مراقبتهاي ويژه انجام شود قبل ز امخلوط كردن آنها با ماهيان قبلي در استخر .
وسايل و تجهيزات كه در استخر عفوني شده باشند يا در آفتاب خشك شده اند.
اگر استخي سابقه عفونت با Ich داشته و يا خيلي به آبهاي حاوي ماهي وحشي سه تا چهار نوع استعمال درماني است (كه در قسمت بعد بحث مي‌شود)
مضافاً نگهداري خوب تغذيه‌اي ماهي به طور قابل توجهي در پيشگيري Ichكمك مي‌كند. غير معمول نيست كه اگر سنگي كشيدن ماهي باعث
درمان:
چون در سير تكاملي Ich يك درمان مؤثر نيست، درمان چند تايي براي سير تكاملي Ich و مراحل پاترژنز آن توصيه شده.


براي مثال تا روز اول وقتي يك ماده شيمياي به آب اضافه شده براي كشتن Ich تنها درصد معيني از ارگانيسم Ich كه به مواد شيمياي حساسند از بين رفته . دو روز بعد خيلي از ارگانيسم Ich بازمانده در پوست فرو رفته و به مرحله جراحت از سير تكاملي خود مي‌رود. درمان شيمياي در آن روز ارگانيسم هاي حساس را مي كشد در داستاني جواب دادن مطلوب، تمام مراحلIch به درمان، ممكن است سه تا 7 درمان نياز شود.
بستگي به دماي آب دارد. درمان موثر بايد به وسيله يك متخصص ايمني يا بهبود ماهي ارزيابي شود. بعد از سه بار درمان تصميم گرفت آيا اين برنامه درمان ادامه يابد.
ميزان مرگ و مير بايد مشاهد شو د ونمونه هايي از ماهيان استخر هاي عفوني بايد از نظر Ich زير ميكروسكوپ بررسي شوند.


فواصل درماني با دما تغيير مي‌كند. (جدول 1 درمان موثر را راهنمايي مي‌كند).
بعضي متخصصين بهبودي يا ايمني اعتقاد دارند كه درمان بايد هر روز به كار برده شود، متوسط در هاي سرد. به جاي بالاو پايين رفتن روزهاي مياني عفونت با Ich در يك رنج مشخصي پديدار مي‌شود(سير تكاملي Ich را مشاهده كنيد) تغييرات دمايي كه بالاتر از يا پايين تر از آن مشاهده شده كه نمونه‌هايي از Ichوجود دارد كه در مراحل آخر بيماري تشخيص داده شده كه به درمان جواب نداده.
يك يا دو درمان شايد براي ماهي‌ها منجر به از دست دادن وقت شود در اين تغيير دمايي كه رخ مي‌دهد.
FDA استفاده از فرمالين را تصويب كرده است براي كنترل Ich دومي قزال آلا، آزادماهي، catfish، sunfish. همچنين FDA سولفات مس و پرمنگنات پتاسيم را در وضعيت مختل توصيه كرده است. يعني اين درمانها بدون منع قانوني استفاده مي‌شود. اما ممكن است اينها موقعيت خود را ازدست بدهند اگر دليل يا مدركي براي خطرناك بودن آنها براي مصرف كنندگان ماهي پيدا شود. ديگر مواد شيميايي نبايد براي ماهيان خوراكي استفاده شوند. از بين اين سه درمان سولفات مس حداقل قيمت را دارد.
جدول 1
فاصله درماني دماي آب بر اساسF
هر روز درمان
يك روز در ميان تا
با فاصله دو روزه تا
با فاصله 3 تا 4 روزه تا


كتاب
فرمالين:
فرمالين حلالي از 37 درصد فرمالدئيه، (Formuldhyde)در آب به همراه 6 تا 5 درصد متانول(Methanol) اضافه شده به عنوان نگهدارنده مي‌باشد وبايد در دماي بالاتر از 40 درجه نگاهداري شود. فرمالين مي‌تواند به عنوان يك داروي شوينده براي مدت يك ساعت در 125 تا 250 قسمت هر ميليون (404 تا 808 ميلي ليتر هر گالني3000 دلار براي مقادير كوچك مي‌باشد. در گالني 500 در هزينه درمان با PPM15 فرمالين، بدين صورت مي‌باشد.
X1جريب-فوت


X جريب- فوت/5/4 گالن فرمالين
گالن/500 دلار=هر جريب- فوت
اگر قيمت فرمالين گالني30000 دلار باشد، قيمت آن به سقف 13500 دلار هر جريب-فوت مي رسد. و در 25PPM، هزينة آن از 3700 به 22500 دلار براي هر جريب- فوت درمان مي رسد. فرمالين حتي در دريا نيز مورد استفاده قرارمي‌گيرد. فرمالين بايد با دقت بسيار حمل شود زيرا بخار ناشي از آن خطر ناك بوده و مي‌تواند به غشاء مخاطي بيني و گلو آسيب برساند.
سولفات مس:
سولفات مس كه گاهي اوقات «كات كبود» يا «مس» ناميده مي‌شود، قابل دسترس‌ترين ماده شيمياي مربوط براي درمان«Ich»مي‌باشد و خطر احتمالي استثناق بخار سمي را ندارد.
سولفات مس به عنوان يك روش درماني غير قطعي(نامحدود) استفاده مي‌شود.(يعني درآب مورد استفاده قرار مي‌گيرد وبدون رقيق سازهاي بعدي باقي مي ماند) ميزان درمان با سولفات مس در PPM برابر با جمع قلياي موجود در آب تقسيم بر 100 مي‌باشد. به عنوان مثال، اگر جمع قلياي موجود در آب دريا85 PPM بود، پس ميزان درمان با سولفات‌مس 0/85=100÷85 PPM مي‌باشد. در يك دريا، پوندها سولفات‌مس لازم مي‌باشد كه دراين مثال به اين صورت است:
ميانگين عمق جريبx در فوتx
PPM0/85
PPM (فوت-جريب/207 پونداز
.
دريك حوض كه باگالن اندازه گيري شده، ميزان مورد نياز( هنگامي كه مادة قليايي PPM85 مي‌باشد) بدينصورت است:
.PPM 85% متر مكعب
گالن/ 0283و0گرم

هنگام مداواي ماهي طلائي ، تنها 4/3 از تعداد سولفات مس را به طور معمول استفاده مي‌كنند. به عبارت ديگر مقدارحساب شده را با 75% براي كاهش مقدار سولفات‌مس ضرب مي‌كنيم. ماهي طلايي در برابر اين مادة شيميايي از ساير ماهيها حساستر است. همچنين. ماهي‌قزل آلا نيز در برابر سولفات مس حساس بوده و بايد با مقدار كاهش يافته اين ماده شيميايي، درمان شود.
در «ايداهو» « Idaho»PPM1 از سولفات مس درآبي با ميزان ماده قليايي به ميزان 120 PPM استفاده مي‌شود. در نواحي غربي كروليناي شمالي كه ميزان ماده قليايي حدوداًPPM10 مي باشد، سولفات مس بايد تنها با نظارت متخصص واجد شرايط بيماريهاي مربوط به ماهي، استفاده شود.


سولفات‌مس بايد حتّي روي دريا و حوض نيز پخش شود. به طور معمول سولفات‌مس در آبهائيكه جمع ماده قليايي آن كمتر ازPPM40 يا بيشتر از PPM300 باشد، استفاده نمي‌شود. درآبهائيكه ماده قليايي آن كم است، سولفات‌مس براي ماهي سمي‌تر مي‌باشدو در آبهايي كه ماده قليايي آن زياد است، سولفات‌مس را در دريا استفاده مي‌كنيم،‌ از بين مي روند اين امر موجب كاهش اكسيژن، به خصوص در دماي زياد مي‌شود . در نتيجه ماهي مضطرب مي‌شود يا مي‌ميرد. در زمان نوشتن اين مقاله، قيمت سولفات‌مس حدوداً 50% دلار تا 100 دلار هر پوند، بود و حدوداً هزينه هر درمان، با در نظر داشتن ماده قليايي، (85 PPM) بدينصورت است.
1 جريب- فوتx
Xسولفات مس PPM 85%
PPM x(جريب-فوت/ سولفات مسbs/207
دلار 1072=b/ /75% دلار
پرمنگنات پتاسيم ( )
پرمنگنات پتاسيم( ) (معمولاً پتاسيم نيز گرفته مي‌شود) كه يك ماده اكسيژنه است كه به مواد آلي موجود در آب، مانند ميكروب‌ها و باكتري‌هاي خارجي كه در روي بدن ماهي زندگي مي‌كنند، اكسيژن مي‌دهد و ئيدروژن از آنها ميگيرد. اين ماده معمولاً به عنوان يك روش درمان غير قطعي (نامحدود) در دريا استفاده مي‌شود در ميزان آن بستگي به مقدار مواد آلي موجود در آب

دارد.PPM2 تا زماني است كه رنگ آن در آب قرمز شرابي شود و اين رنگ بايد حداقل 8 ساعت دوام بياورد تا درمان مؤثر واقع شود. كسي كه از پرمنگنات پتاسيم استفاده مي‌كند بايد مطمئن شود كه اين ماده شيميايي كاملاً حل شود، در اينصورت مي توان به طورصحيح در مورد رنگ آن درآب نظر داد. حداقل، در بعضي مواقع به نظر مي آيد كه رنگ آب بعد از چندين بار استفاده از PPM2 پرمنگنات پتاسيم عوض نشده، سپس ناگهان هنگاميكه پرمنگنات پتاسيم به يكباره در آب حل مي‌شود، رنگ آب نيز تغيير مي‌كند و تمام ماهيها در دريا ار مي‌كشد. البته، معمولاً اين روش كاربرد PPM2 دربعضي مواقع به خوبي عمل مي‌كند. شستشو بوسيلة پرمنگنات پتاسيم در PPM10 به مّدت15 تا 20 دقيقه (حدود2/1 قاشق چايخوري پرمنگنات پتاسيم درهر 100 گالن آب) روش

درمان موقّت موثري مي‌باشد. و دراين روش آب بايد از قبل براي شستشوي سريع حوض، هنگاميكه ماهي هرگز علائم اضطرابي از خود مشان مي‌دهد،‌آماده باشد.
مثال زير نشان دهندة محاسبه براي ميزان سولفات پتاسيم براي اضافه كردن به آب دريا كه PPM2 پرمنگنات نياز است، مي‌باشد:
x PPM2 1 جريب فوتx
PPM/ جريب-فوت / . bs|207
. bs|504
اگر هر پوند حدوداً 200 دلار باشد، اين روش جدا را به طور تقريبي 80/10 دلار هر جريب- فوت هزينه دارد (البته در زمان نوشتن ايت مقاله)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 35 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بیماری سفیدک سطحی مو

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
عامل بیماری: Uncinula necatorمقدمه سالها تصور می‌کردند که اصل و مبدا سفیدک حقیقی مو از آمریکا است ولی طبق بعضی از شواهد و مدارک موجود مبدا آن از سرزمین ژاپن است. ابتدا چنین به نظر می‌رسید که در اروپا این بیماری چندان مورد توجه واقع نمی‌شده است. بطور کلی این بیماری از لحاظ تاریخی یکی از قدیمی‌ترین بیماری قارچی ...

دانلود مقاله بیماری لکه سفید در ماهی یا Ich

word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان
بيماري لكه سفيد در ماهي يا Ich(whit spot disease)Ich بيماري لكه سفيد در ماهي يا IchIch يك نام عمومي است براي انگلIchthy phthirus multifiliss كه عامل بيماري Ich است اين انگل تعداد زيادي از ماهي ما را دردوره كوتاهي از زمان مي‌كشد. تشخيص ودرمان براي كنترل Ich ضروري است و همچنين براي كاهش تلفات ماهي‌ها. البته پيش ...

مقاله در مورد تاریخچه بیماری ایدز

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
تاریخچه بیماری ایدزدر سال ۱۹۸۱ هشت مورد و خیم از ابتلا به بیماری ” كاپوسی ساركوما”، یكی از انواع خوش خیم تر سرطان كه معمولا در میان افراد سالمند شایع است، در میان مردان هم جنس گرای نیویورك گزارش شد.تقریباً همزمان با این موارد، شمار مبتلایان به یك عفونت ریوی نادر در كالیفرنیا و نیویورك بالا رفت.با این كه در آن ...

دانلود مقاله بیماری های دستگاه گوارش

word قابل ویرایش
46 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
بیماری های دستگاه گوارشبعد از پروستات دستگاه گوارش دومين محل شايع غير پوستي سرطان در ايالات متحده است .سرطان لوله گوارش اولين علت عمده مرگ و مير در جمعيت آمريكا بعد از دستگاه تنفس است .سرطان مري ميزان بروز و سبب شناسي اين سرطان شديداً كشنده در ايالات متحده نسبتاً غير شايع است .برآورد مي شود كه در سال 1996 ، 1 ...

تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته حقوق
چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد ام ...

دانلود مقاله ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی وآنزیمی ماهی سفید Rutilusfirsi ) ) در شرایط انجماد

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهدر این تحقیق به ارزیابی تغییرات شیمیایی والگوی پروتئینی ماهی سفید نر وماده ( Rutilus firsi kutum) طی 3 ماه نگهداری درفریزر خانگی در دمای -20 درجه سانتی گراد با اندازه گیری رطوبت ، چربی، خاکستر، پروتئین،، آنزیم ATPase و گروه سولفیدریل((SH مورد ازریابی قرار گرفتند که نتایج نشان داد نگهداری دردمای -20 درجه ...

دانلود مقاله ارزیابی الگوی بیان ژن کیتیناز در پاسخ به بیماری سفیدک پودری در گیاه جو

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
جو یکی از قدیمیترین غلات است که در مناطق معتدله دنیا کشت میشود و از نظر تولید رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص دادهاست سفیدك پودري یکی از مهمترین بیماريهاي خسارتزا در تولید جو میباشد. بنابرین آگاهی از وجود ژنهاي مقاومت در بین ارقامو گونههاي اهلی جو و همچنین موثر بودن این ژنها در برابر جمعیتهاي قارچ موجود ب ...

دانلود فایل پاورپوینت بیماری سفیدک سطحی مو powdery mildew

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : این قارچ از رده آسکومیست است که مرحله جنسی آنUncinula necator   و شکل کنیدی دار(شکل غیر جنسی) آن به نام Oidium tuckeri   نامیده میشود. نام این قارچ اخیرا به Erysiphe necator اصلاح شده است. عامل سفیدک پودری مو یک انگل اجباری است. اسلاید 2 : تاریخچه ...