مقاله در مورد تاریخچه شرکت برق منطقه ای باختر

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان

تا ريخچه شرکت برق منطقه اي باختر

تا قبل از تاسيس شرکت برق منطقه اي باختر استانهاي لرستان، همدان و مرکزي تحت پوشش برقهاي منـــطقه اي غرب و تهـــران بوده اند، با توجه به گسترش روز افزون شبکه هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع و افزايش تعداد مشترکين و بعد مسافت استانهاي ياد شده از مراکز شرکتهاي فوق الذکر ضرورت امر ايجاب مي نمود که شرکتي در محدوده استانهاي ياد شده ايجاد گردد.
در سال 1362 وزير محترم وقت نيرو از نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران خواستار تاسيس شرکتي به نام شرکت منطقه اي برق باختر گرديد که پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 29/2/ 1363تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي گرديد .


اساس نامه شرکت مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در تاريخ 27/8/1363 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ 12/10/1363 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
در نيمه دوم سال 1365 شرکت برق منطقه اي باختر تشکيل که برق اس

تانهاي مرکزي، همدان و لرستان زير نظر اين شرکت به مرکزيت اراک فعاليت خود را آغاز نمود.
پيرو بهبود ساختار تشکيلات صنعت برق و به منظور تامين برق مطمئن تر و ارائه سرويس مطلوب تر با رعايت استاندارد هاي مربوطه اعم از فني و اقتصادي در جهت تشکيل توزيع نيروي برق استاني و اعلام داوطلبي شرکت برق منطقه اي باختر در راستاي سياستها و اهداف کلي وزارت نيرو و تعيين

خط مشي هاو راهنماهاي معاونت امور برق وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق استانهاي مرکزي، همدان و لرستان و شرکتهاي مشاوره اي مباشر و تاسيساتي وفني و ساختماني بتانير تشکيل گردد.

فصل اول


معرفي شركت برق منطقه اي باختر:
1-1-موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي شرکت
شرکت برق منطقه اي باختر ازشمالي ترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود 660 کيلو متر از قسمت شرق تا غرب منطقه حدود 450 کيلو متر ميباشد.

 


اين شرکت ازشمال به برق منطقه اي زنجان از غرب و از جنوب به سازمان آب و برق خوزستان و از جنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان و از شرق و شمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود مي شود .
وسعت اين شرکت بالغ بر 77535 کيلومتر مربع و جمعيت آن حدود 4200000 نفر و داراي 3 استانداري 20 فرمانداري، 51 شهر، 199 دهستان و 4639 روستا مي باشد.

1-2-موقعيت استراتژيك
به علت وسعت پوششي برق باختر(كهاز شمال تا جنوب گسترده شده است)اين شركت سهم به سزايي در برق منطقه دارد و از بزرگترين شركت هاي توزيع و فوق توزيع ميباشد.
به طوريكه در سال گذشته كه يكي از پست هاي مهم اين شركت آسيب ديد(پست انجيرك) علاوه بر برق استان ها


در نتيجه اين شركت، از نظر استراتژيكي داراي موقعيت مهمي است و نبود آن آسيب جدي به برق منطقه هاي تحت پوشش و مجاور آنها وارد ميكند، خصوصا كه اين مناطق مناطق صنعتي و مهمي هستند(همانطور كه در موقعيت جغرافيايي گفته شد).


1-3-نمودار سازماني

( شكل1-1 )فصل دوم


عملکرد دفتر برنامه ريزي فني:
در شركت برق منطقهاي باختر كارآموزان به نسبت رشته ي تحصيلي در بخش هاي مربوط مشغول به كار ميشوند.
لازم به ذكر است(با توجه به زمينه هاي كاري شركت همانطور كه در بالا گفته شد)بيشترين استفاده را كارآموزان رشته قدرت مي توانند از اين شركت داشته باشند.
شركت برق منطقه اي باختر شامل دفاتر و بخش هاي مختلفي ميباشد، كه اين گزارش مربوط به دفتر برنامه ريزي فني ميباشد.
دفتر برنامه ريزي فني، يکي از دفاتر پر اهميت شرکت برق منطقه اي باختر است. افراد داخل اين دفتر هر يک مسئوليت هاي خاصي به عهده دارند كه كارآموزان طي اين دوره با اين مسئوليت ها آشنا شده و تا حدي به انجام كارها كمك ميكنند، که اين مسئوليت ها در حدي كه كارآموزان در انجام آنها همكاري داشته اند و با آن آشنا شده اند به شرح زير مي باشند:

2-1-برآورد بار:
ابتدا برنامه برآورد بار از شرکت توانير دريافت شده در واقع يکي از کارشناسان آمار برآورد بار، وضعيت بار و روند برق دار شدن آنها را ازشهرکهاي صنعتي (شرکت شهرکهاي صنعتي)، قطبهاي صنعتي(منابع طبيعي)و نواحي صنعتي(جهادسازندگي)دريافت مي كند.


همچنين آمار متقاضيان و مشترکين بالاي دو مگا وات از دفتر نرخ و خدمات مشترکين دريافت مي نمايد و سپس با تجزيه و تحليل آمار توسط حوزه ستادي و شرکتهاي توزيع و همچنين تشکيل جلسات هماهنگي به تهيه گزارش نهايي برآورد بار مي پردازد. سپس نتايج به دست آمده را به دفتر برآورد بار توانير ارسال ميکند و اگر اين اطلاعات مورد تاييد شرکت توانير بود، پس از کنترل خطاها و بازبيني، کتابچه برآورد بار توسط توانير به چاپ ميرسد.


همچنين اين کارشناس نقشه هاي تقسيمات کشوري و جمعيت خانوار روستايي را از سازمان برنامه و بودجه دريافت مينمايد.


2-2-مراحل مختلف برنامه ريزي فني (جهت توسعه شبکه موجود و احداث تجهيزات جديد (
در اين مرحله مشکلات در رابطه با بار متوسط شرکتهاي توزيع مطرح ميشود. همچنين آمار ماهيانه ديسپاچينگ و پخش بار و مشکلات مطرح شده توسط معاونت بهره برداري در رابطه با پيک بار(شبکه هاي انتقال، توزيع و فوق توزيع)از معاونت بهره برداري دريافت شده و با توجه به کتابچه ي برآورد بار موجود و نقشه هاي شبکه ي توزيع و همچنين پيک بار همزمان و غير همزمان پستهاي

20/63 کيلو ولت که از دفتر آمار گرفته شده به تجزيه و تحليل و تعيين نقاط ضعف شبکه به لحاظ محدوديت بار مي پردازد. سپس راهکارهايي در اين رابطه مطرح شده که اولين راهکار انجام مانورهاي لازم بر روي شبکه 20 کيلو ولت و يا احداث شبکه جديد 20 کيلو ولت مي باشد. اگر اين راهکار مناسب نبود توسط افزايش ظرفيت پستهاي 20/63 کيلو ولت و اصلاح شبکه ي توزيع

محدوديت را برطرف مي نمايد. در غير اين صورت به احداث پست جديد فوق توزيع و يا انتقال مي پردازند که بايد در اين مرحله بامحاسبات سنجش بار گزارش نهايي را جهت تصويب پست به توانير ارسال شود پس از تصويب و ابلاغ تائيديه به واحد طرح و توسعه ي پست جديدي احداث ميشود.

2-3-مديريت مصرف :
در اين بخش مراحل مختلف مديريت مصرف توسط معاونت نظارت بر توزيع، دفتر روابط عمومي، معاونت بهره برداري و دفتر تحقيقات انجام ميشود.
معاونت نظارت بر توزيع کارهايي به شرح زير انجام ميدهد:
1-ارائه ي لامپ هاي کم مصرف
2-ارائه طرح هاي بهينه سازي توزيع


3-محاسبه ي انرژي توزيع نشده
4-محاسبات تلفات توزيع
5-نصب کنتور(ديجيتالي وچند تعرفه، روشنايي معابر، مبادي ورودي فيدرهاي 20 کيلو ولت)
6-اصلاح لوازم اندازه گيري
7-خازن گذاري در سطح ولتاژ توزيع


- دفتر روابط عمومي با ارائه فيلم ,بروشور, خبر و عکس با مديريت مصرف همکاري مي کند.
- دفترتحقيقات نيز پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص مديريت مصرف ارائه مي کند، همه اين کارها به دفتر برنامه ريزي فني ارائه شده و اين دفتر با ارسال به سايت اطلاع رساني و تشکيل سمينار براي بخش خانگي و تجاري و صنايع به تجزيه تحليل و ميزان اثرپذيري مي پردازد که اين نتايج و اطلاعات جمع بندي شده سرانجام به توانير اعلام مي گردد.


2-4-GIS :
بحث ديگري که در اين دفتر مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد بحث نرم افزار GISمي باشد که اين امر توسط سه نفر از پرسنل اين دفتر انجام مي شود که شامل:
1-نقشه هاي 1:25000 و 1:2000 شهري(سازمان نقشه برداري كشور)عكسهاي هوايي و ماهواره اي
2_GIS(تکميل لايه هاي مکاني و پستها و خطوط و نيروگاهاsheep file
3_GIS برنامه کاربردي مربوط به برق


همانطور که مي دانيم شرکتهاي برق منطقه اي وظيفه بهره برداري و برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع شبکه خود را به منظور تامين نياز مصرف کنندگان به عهده دارند. انجام اين وظيفه به نحو مطلوب مستلزم داشتن اطلاعات دقيق و به روز از وضعيت تاسيسات شامل پستها و خطوط و وضعيت مصرف کنندگان و رشد بار مي باشد.


وجود اطلاعات دقيق جغرافيايي و حجم بسيار وسيع اطلاعات توصيفي تجهيزات و ساير عوارض و تاسيسات، پردازش و تحليل اين اطلاعات و نهايتاً استفاده ازآنها جهت تحليل سيستم و برنامه ريزي توسعه آينده شبکه، ايجاد يک سيستم اطلاعات جغرافيايي را به عنوان راه حل مفيد و کارا مطرح مي کند.


در يک تعريف کلي سيستم اطلاعات جغرافيايي را ميتوان مجموعه اي از اطلاعات مکاني، توصيفي و نحوه ارتباط بين اطلاعات در سطوح مختلف ولتاژ توزيع و انتقال دانست.
هدف اصلي اجراي سيستم اطلاعات جغرافيايي، تهيه بستر مناسب براي برنامه ريزي دقيق تر توسعه شبکه انتقال، توزيع و فوق توزيع است.


با توجه به هزينه هاي بسيار بالاي پستها و خطوط انتقال، توزيع و فوق توزيع، انتخاب محل مناسب و مسير يابي صحيح خطوط مي تواند باعث کاهش در سرمايه گذاري اوليه، زمان و هزينه هاي بعدي ناشي از تلفات و...شود.
علاوه بر هدف اصلي فوق تعيين محل پستهاي انتقال، توزيع و فوق توزيع موجود، مسير خطوط انتقال و فوق توزيع با تعيين مختصات جغرافيايي آنها با دقت مطلوب، ايجاد بانک اطلاعاتي از کليه تجهيزات پستها و خطوط انتقال و فوق توزيع که شامل مشخصات فني آنها با توجه به استاندارد ها مي باشد. و نهايتاً انجام آناليز هاي مورد نياز از جمله پيدا کردن محل مناسب پست و مسير يابي خطوط و تعيين نزديکترين فاصله هر نقطه تا تاسيسات موجود که شامل پست و شبکه مي شود از ساير اهداف فرعي اجرايي اين سيستم بوده است.
بر اين اساس شرکت برق منطقه اي باختر از اوايل سال 1377 اجراي سيستم فوق را در بخش انتقال، توزيع و فوق توزيع در دستور کار خود قرار داده و با برنامه ريزي انجام شده نسبت به تهيه نقشه ها، تعريف مدل اطلاعات، برداشت اطلاعات جغرافيايي پست هاو خطوط، اطلاعات توصيفي تجهيزات برقي و...انتخاب نرم افزار اقدام نمود.
در نتيجه كل كشور بر اساس نياز ها و كارايي هاي مختلف در كليه وزارت خانه ها تصميم به جمع آوري كليه عوارض و اطلاعات وزارتخانه ها گرديد تا اطلاعات GIS هر وزارتخانه اي در اختيار وزارتخانه ديگر قرار بگيرد. به اين منظور از SDI تبعيت گرفته و شوراي كاربرانGIS استاني را تاسيس و تعريف نمودند(چشم انداز، اهداف و ماموريتها) و در نهايت در هر استاني از هر ارگان، شركت و اداره هاي كل، افرادي را به عنوان اعضا در اين شورا دعوت كردند تا ضمن برگزاري جلسات ماهيانه يا فصلي نسبت به اقدام كارهاي اين مبحث مهم و بسيار ارزشمند تصميم گيري و در نهايت از موازي كاري و دوباره كاري هاي نامطلوب جلوگيري گردد و نيز از همفكري و مشاركت يكديگر نهايت استفاده را داشته باشند.

2-5-كيفيت توان:
کيفيت توان مصرفي به علت نقش مهم وغير قابل انکار آن در زندگي روزمره بسيار مهم مي باشد و نبود آن باعث ايجاد مشکلات زيادي مي شود. اهمييت کيفيت توان در دهه هاي گذشته به علل زير مي باشد :
1_گسترش روز افزون سيستم هاي الکتريکي حساس به پديده هاي کيفيت توان .
2_گسترش شديد بارهاي آلوده کننده در شبکه هاي برق.
3_ارتباط و به هم پيوستگي شبکه هاي الکتريکي.


کيفيت توان را مي توان کيفيت ولتاژ نيز تعريف نمود، که اين تعريف به علت افزايش اعمال کنترل با استفاده از سيستم هاي الکترونيک قدرت در شبکه هاي انتقال، توزيع و فوق توزيع مقبوليت بيشتري دارد. فعاليت هايي که در گذشته در خصوص کيفيت توان بوده است با مسائل هارمونيک مرتبط بوده در حالي که مفهوم کيفيت توان در واقع تغييرات گذرا و غير پريوديک شکل موج ايده آل است. چنين انحرافاتي براي ارزيابي سازگاري الکترومغناطيسي به کار مي رود، موضوعي که شامل عملکرد

مناسب تجهيزات و سيستم ها بدون تداخل با يکديگر و يا تداخل ناشي از ديگر تجهيزات سيستم بر روي خود تجهيز است چون سيستم قدرت وسيله اي براي انتفال تداخلات بين مصرف کنندگان مختلف است لذا مشخصه مهم کيفيت سيستم قدرت شامل قابليت سيستم قدرت در انتقال و تحويل انرژي الکتريکي به مصرف کنندگان در محدوده مشخص شده توسط استانداردها مي باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تاریخچه ی مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی ( S . M . A . W )

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس برقي(S.M.A.W) قوس برقي در سال 1807توسط سرهمفري ديوي کشف شد ولي استفاده از آن در جوشکاري فلزات به يکديگر هشتاد سال بعد از ين کشف ، يعني در سال 1881 اتفاق افتاد. فردي به نام آگوست ديمري تنز در ين سال توانست با استفاده از قوس برقي و الکترود ذغالي صفحات نگهدارنده انباره باطري را ...

دانلود مقاله تاریخچه ی مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی ( S . M . A . W )

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس برقي(S.M.A.W) قوس برقي در سال 1807توسط سرهمفري ديوي کشف شد ولي استفاده از آن در جوشکاري فلزات به يکديگر هشتاد سال بعد از ين کشف ، يعني در سال 1881 اتفاق افتاد. فردي به نام آگوست ديمري تنز در ين سال توانست با استفاده از قوس برقي و الکترود ذغالي صفحات نگهدارنده انباره باطري را ...

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمهشرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائه دهد جدا گردید با شناخت تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پردازم.روشنائی برق در ایران را می توان از سال 1313 به بع ...

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت طرحهای سرمایه ای شرکت برق منطقه ای خراسان

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
اسلاید 1 :مقدمهدر سال 1343 شركت برق منطقه اي خراسان تشكيل شد و مسئوليت تامين برق شهرستان مشهد را با استفاده از چند دستگاه مولد ديزلي بر عهده گرفت.در سال 1347 براي تامين برق شهرهاي ديگر استان نيروگاه حرارتي مشهد به بهره برداري رسيد. در سال 1349 بنا به تصميم وزارت متبوع (آب و برق) مديريت نيروگاه مشهد به شركت تو ...

دانلود مقاله استقرار نظام مدیریت بهره وری در شرکت برق منطقه ای تهران

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیده :امروزه بهره وري یکی از مهترین معیارهاي موفقیت سازمانهاست. یکی از معضلات بزرگ سازمانها و بویژه سازمانهاي دولتی، پایین بودن بهرهوري است. براي رفع این مشکل، راهکارهاي مختلفی ارائه میشود که استقرار چرخه بهرهوري یکی از این راهکارهاست. شرکت برق منطقه اي تهران با درك ضرورت ایجاد و گسترش مدیریت فراگیر و جامع ب ...

دانلود فایل پاورپوینت بازار برق ایران؛ تاریخچه ، دلایل و ویژگیهای آن

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : .1صنعت برق در غالب كشورها تا دو دهه آخرين قرن نوزدهم ميلادي با ساختاري يكپارچه كه وظيفه توليد، توزيع ، انتقال و خدمات مشتركين را بر عهده داشت اداره مي‌شد .2 نخستين بار در سال 1968 ميلادي با طرح اين پرسش كه « چرا شركتهاي برق بايد داراي ساختاري تنظيم شده باشند ...

دانلود فایل پاورپوینت شرکت برق منطقه‌ای باختر

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : حرم مطهر رضوي نخستين جلوه روشنايي در ايران     نخستين بار در سال 1279 هجري شمسي برق بر چشم زائران حرم مطهر رضوي و بارگاه علي ابن موسي الرضا (ع) با نصب يك واحد به ظرفيت 12 اسب بخار نشست. اسلاید 2 : تاريخچه برق در اراك       در سال 1304 تعدادي از رجال اراك ...

مقاله ارزیابی استقرار سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS18001 در شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی استقرار سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS18001 در شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم چکیده تحقیق حاضر به منظور " ارزیابی استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای " OHSAS18001 در شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم که یکی از نیروگاه های قدیمی صنعت برق کشور است، با روش میدانی و با استفاده از ابزار ...