مقاله در مورد مدیریت توسعه داخلی

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان

مديريت توسعه داخلي

هدف:
نشان دادن اينكه چطور تركيب يك پروژه نرم و سخت و مديريت تغييرروش شناسيها بر خوبي توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپس را هدايت مي كند.
طراحي-روش شناسي-راه حل: بررسي يك نمونه از روش شناسيها و مديريت ساختارهايي كه توسعه را هدايت كرده است نشان داده شده است .


يافته‌ها:بكاربردن يك تركيبي از روش توسعه سيستمهاي پويا، شكل‌گيري سريع نمونه اصلي، prince 2 روش شناسيهاي سيستمهاي آسان چكلند(chchland) و تغيير مديريت كمك كرد تا يك محصول در مسير برآورد كردن نيازهاي مصرف كننده توسعه يابد، ارزشي براي پول ايجاد كرد وبه موقع تحويل داده مي شد.


استنباطهاي عملي: اين تحقيق نشان مي دهد كه مزاياي روشهاي رسمي كه توسط prince ابداع شد مي تواند در يك محيط آسانتر كه نيازهاي مصرف كننده گروههاي كاري را توليد مي كند.
نوآوري/ ارزش:مدارك و شواهد گسترده‌اي وجود دارد كه نشان مي دهد نصف بيشتر همة پروژه‌هاي IT شكست خوردند و تحقيقهاي عمومي آسانتري براي موفقيت ضروري هستند. اين تحقيق بايد مديران پروژه و برنامه، اسپانسرهاي سطح بالا، توسعه دهنده‌هاي نرم افزار و متخصصان قابليت مصرفي را علاقمند كند.


كلمات كليدي: يادگيري ، مديريت پروژه، مديريت تغيير.
مقدمه:
دانشگاه اغلب بر فرآيندهاي كاري مشخص با فاكتورهاي دموكراسي محل كار و سنتي تكيه مي‌كنند و همچنين در برابر تغييرات بسيار غير قابل نفوذ مي باشند(Duke.2002). بنابراين توسعه داخلي IT اغلب يك ضرورت است. علاوه بر اين، يك مميزي اخير Jisc گزارش مي‌دهد كه 67 در صد فعاليت توسعه محيط يادگيري مديريت شدة uk (Mlt) دادخلي بوده است. به هر حال، مدارك گستردة ارائه شده كه نيمي بيشتر از پروژهاي IT شكست خوردند، داناييهاي بدست آمده نشان مي‌دهد كه توسعه نرم افزار داخلي ريسك است. براي مثالJISC هشدار مي‌دهد كه:
اين كه واقعيت غم‌انگيز است كه اكثرپروژها، بخصوص آنهايي كه شامل سيستمهاي اطلاعاتي مي‌شوند،تا به طزو عيني برسند و در بود چه با شكست مواجه مي‌شوند. اكثرنواقص به دلايل زير است:


ضعف در تشخيص پروژه، مقياسهاي زماني غير واقعي، مقياسهاي زماني كه بسيار طولاني هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمديريت انتظارت كاربرد و نقص در مديريت تغيير مورد نياز.
براي بهبود بخشيدن اين ريسكها، مديران پروژه، بايد بپذيرند كه اداره كردن يك پروژه يك مسئله الزامات و موقعيت محل را آزمايش كند ومناسبترين راهاي و سياستها را براي مديريت تغيير، مديريت پروچه و توسعه انتخاب كند. روش شناس معمول در بخش عمومي PRINCE 2 مي باشد كه براي كنترل مطلوب است. فرض ما اينست كه اگر چه PRINCE 2سودمند است اما بهترين راه نيست:
... اكثر پروژه‌ها بدليل آنكه بطور كار آمدي مديريت نمي‌شوند شكست مي‌خوردند مهمترين و پيچيده‌ترين جنبة‌وظيفه مديريت ادارة‌روابط با مردم است.


بنابراين، روشهاي گوناگون سيستمهاي نرم متمركز بر مردم نياز دارند كه درنظام PRINCE 2 ادغام شوند. براي شسرح اين نكته، خواننده‌ها را در مسير ادارة‌توسه داخلي يك MLE هدايت مي كنيم.
روش ساسكس يم MLE كمپس است كه توسط يك تيم كوچك توسعه داخلي را به موفقيت رساند. اين سرويس مطمئن وب دستيابي خصوص به پروسهاي كري آكادميك و اجرايي، ثبت آنلاين (مستقيم) با پردازش اجراي زند، ابزارهاي هزينه يك تحقيق، عناصركتابخانه‌اي ويژه- موضوع و اطلاعات ويژه دانش‌آموز را پشتيباني مي‌كند. اين متن راه حلهاي مديريت پروژه، تغيير و توسعه كه در امكان توسعه سريع موفق بوده‌اند را مرور مي كند.
اين تحقيق بر پايه ترتيب زماني زير نباشده است: اول متن سازماندهي شده را شرح مي‌دهيم، مفاهيم ضمن طراحي آن را مشخص مي‌كنيم؛ بعد ، به سمت بوجه‌ها، نظام و منابع انساني مي رويم؛ با وجود اين مطلع كنند؛ بخش پاياني ما ساختارهاي پشتيباني را شرح مي‌دهد پند آخر هم خطاب به مديران برتر است متن سازماندهي شد، و مفاهيم طراحي آن:
استراتژي و فرهنگ سازماني بايد ساختارهاي پشتيباني، فرآيندهاي كاري و تكنولوژيها را تعيين كند. در اين بخش ما سازمان و اهداف آن، ساختار IT سازماني و مابع IT موجود ر امعرفي مي‌كنيم ونشان مي‌دهيم كه اين عوامل چگونه بر اهداف ما تأثير مي ‌گذارند.


شاتوك(2003) در دانشگاه ساسكس در واسط گروه 1994 واقع شده است.شامل 17 دانشگاه بريتانيايي بين المللي است كه بين دوره نخست وزيري گروه را شل و بخشهاي پايين‌تر دانشگاههاي پست 95 قرار دارد گروه مديريت برتر ما گروه را شل را هدف قرار دادند و تصديق مي‌كند كه پيشرفت به ارزيابيهاي RAE افزايش يافته نياز دارد. اولين هدف تاسيس و سرمايه‌گذاري يك MLE آزادنگه داشتن گروه تحقيق دانشگاه براي تحقيق است. مفهوم طراحي اين است كه هم ارگان تدريس و تحقيق به نيازهاي مالي نيازمند هستند. ساسكس خود را اينگونه معرفي مي‌كند

: با در اختيار گذاشتن يك محيط بي نظير براي مطالعه داخلي و منضبط و تحقيق كلاسي ما در اختيار انتخاب دانش جويان هستم كه نسبت به آبرو و وسايل و ابزارهاي عالي و محيط زيبايي

دانشگاه ما علاقه نشان مي‌دهند با ارائه ارزش حياط و محيط دانشگاه، يك ، محيط آموزش مجازي هدف بعدي ما مي باشد ساسكس داراي فرهنگ غني و مكاني براي پروژه هاي تجاري است. بر اساس تحقيق و مطالعه محصول، تصميم اوليه گرفته شده است كه با حضور سه قسمت محصولات اين مهم پشتيباني نمي گردد. به اين مفهوم است كه گسترش و توسعه داخلي مورد نياز است. اين تصميم به وسيه مطالعه فني قسمت سوم محصول به امضا رسيده است. در آغاز پروژه، هدف IT بين سرويسهاي مديريتي اطلاعات (MIS) و دانشگاه وسرويس دانشگاه كامپيوتر ساسكس(UCCS) تقسيم شده است. MIS پايگاه داده‌اي مركزي بحراني را كه دسترسي به ستاد را به وسيله شكل هاي مركزي شبكه را مشخص مي كند را به راه مي‌اندازد UCCS تمامي سرويسهاي ديگر IT مركزي را راه انداز مي‌كرده است كه شامل سرويسهاي شبكه مي‌باشد مفهوم طراحي اين است كه يك تيم پرو بايد در ميان MIS و UCCS ومديريت اصلي عمل كننده قرار گيرد سيستهاي بازمانده كه دو تا هستند براي تاثير گذاري به كار گرفته مي شوند. دروه مديريت سيستمMIS (CMS) به طور گسترده‌اي درهر به استفاده مي رسد و نيازه را براي يك MIS متصل است و ارتباط خارج و داخل از محيط دانشگاه را برقرار مي سازد و دريافت و ارتباط ناتوان را نيز به خوبي فراهم مي آورد. با اين حال، اين مسئله به طور خيلي تنگاتنگي به نيازهاي خاص مدرسه مربوط مي شود. هدف آن ساخت ساختار اطلاعاتي تحت CMS بالاية داخلي است كه ابزارهاي بسيار خوبي ازCAS را به كل جامعه برقرار مي سازد. تغيير مديريتي دقيقي براي تغيير كاربران حاضر در هر دو سيستم در محصول جديد مورد نياز است بودجه. هيت دولت، منابع انساني بودجه ها در حدود 500000 پوند در طول 3سال با يك نظريه بازي به خدمت گرفته مي‌شود اين مسئله مدير پروژه‌اي را تغذيه كرده كه در توسعه دهنده تمام دقت ويك متخصص آموزش نيمه وقت است. اهداف طرح نيازهاي (HPI) و حالت دوم مشاوره‌اي مي‌باشد. سياست دانشگاه اينگونه حكم مي‌كند كه پروژه بايد بوسيله (CCTA 2002)PRINCE 2 به خدمت گرفته مي‌شود. PRIMCE 2 پروژه رسمي مديريتي روش آموزشي است كه ارگانيسم، مديريت و كنترل پروژه را تحت پوشش قرار مي دهد. پروژه‌هاي PRIMCE به دو دوره تقسيم مي‌شود. و به هر صورت، هر دوره به وسيله يك سيري از زير مجموعه ها به انجام مي‌رسد كه داراي يك سيرياز محصولات و فعاليتهاي مشخص مي‌باشند،

اسپها موجود محدودي، قسمتهاي كنترل، و ساختار سازماني مي باشند. قبول اين محصولات با استانداردهاي كيفيت مورد قبول، اتمام دوره را نشان مي دهد. قبول تمامي دوره‌ها و اتمام پروژه مورد نظر است.(شكل1). پروژه 2 PRINCE بوسيله پروژه‌اي و گروه پروژه نگه دارندگان كنترل مي‌شود. مهمتر از همه اينكه، هيت مديره يا بوسيله يك حالت شناسايي و مديران پروژه‌اي در برگيرندهCASوCMS راهنمايي مي شوند اين هيت همچنين يك صورت دانشگاهي از، رئيس

 

دانشگاه، برنامه زير الكترونيكي كتابخانه را شامل مي شوند و به همراه آن كتابدار.مدير MIS، دو سخنران اصلي ويك ناظم، و رئيس به علاوة تجربة صنعتي، سايمون شرويل كه داراي تخصص لازم و تجربه HE تحقيق و آموزش است. به خدمت گرفتن سطح عالي كليدي است به عنوان مدير پروژه كه به عنوان يك قدرت در داخل سازمان شناخته مي‌شود. اكثر موقعيت مدير ساسكس ميتواند به هوش API و اطمينان از اينكه در محل قرارگرفته منتهي شود.
خصوصيات معمول HPI شامل:
1- رهبري مشاركتي
2- ديد مساوي
3-عدم تضاد طبقاتي اطلاعات داخلي
4- تساوي در حل مشكلات
5- مسئوليت تقسيم شده،
6- نوآوري
كاتز(2004) خصوصيات مشروحه HPT را كه درALPHA و چيپ ست به صورت ارقام آمده است را توضيح مي دهد اعضاء ALPHA افراد با تجربه‌اي هستند كه مي توانند به صورت مستقل عمل كنند و راهنمايي زيادي لازم ندارند. و در يك رهبر و تصميم گيرنده نيز محتاج نيستند. آنها بوسيله اهداف كاري شخصي مشغول نشده‌اند، آنها بيشتر در داشتن شريك هم تراز در داخل يك مجمع مهندسي مشتاقند كه آنها را به عنوان يكي از اعضاء تيم طراحي ببيند.
بروك(1995) بيان كرد كه چنين توسعه دهندگان 10 برابر موثرتر از افراد عادي هستند اين مسئله به صورت كليشه اي درآمده است كه چنين توسعه دهندگان غير قابل دسترسي و دريافت مي باشند. يكي از فوايد اصلي استخدام در دانشگاه اين است كه چنين نامزهايي معمولاَ‌در دسترس هستند وماندگار مي باشند اگر انتخاب و اعتما مناسب و آزادي فني به عنوان يك مهم در محيط به آنها داده شود. در طول جذب واستخدام ما كاملاَ خوش شانس بوديم كه به دو نامزد داخلي دسترسي داشتيم ، جان ويليانر، معمار فني ما و نوسينده برنامه CAS و شخص پرتلاش دانشگاه در طول 30 سال كارول شرگلد مدير پايگاه داده ‌ها و توسعه دهنده آن، كه دكتر‌اي اخير ساسكس است و در آنجا مشغول تدريس مي باشد وهمچنين فرا‌ساختار فني را توسعه داده است . باري متخصص آموزش ما، يك نامزد خارجي را جذب كرده ايم، هلن‌مور، كس كه تجربه زيادي را از

گسترش و توسعه انتيرنت با خود حمل مي‌كند و اخيراَ در دانشگاه كار مي كرده است. در آخر تيمي كه CMS را مشخص كرده بود نيز براي قسمت دوم كار پاره وقت مشخص شد اين مسئله منابع ارزشمندي از ادامه و فهم و دانش را در اختيار و گذاشت.
انتخاب روشهاي تدريس مديريت پروژه
همانگونه كه در بالا آمد، نقش مدير پروژه بايد در يك پروژه به عنوان مسئله طراحي مطرح شود و يكي از موثر‌ترين روشهاي تدريس از آن انتخاب گردد اين انتخاب بايد بوسيله طبيعت شكل و مسئله اي كه در دسترس مي باشد وبايد مورد بررسي قرار گيرد تا جرقه زندگي پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. ما موارد قديمي را دربارة‌ طراحي و تغير ادبيات پيدا كرديم كه به عنوان راه حل مفيدي در اينجا براي آندسته از مديريت پروژه و ادبيات آن موثر است.
با برگشت به ادبيات طراحي و سپس به اين وسيله پروژه‌هاي مي توانند به دو دسته تقسيم شوند مشكلات «ساده» و «دست وپاگير» از لحاظ تئوري مشكلات ساده مي تواند با استفاده از را حل هاي موثر براي به انجام درآوردن مديريت پروژه به سرانجام برسند و مشكلات بزرگتري به

سيستمهاي نرم افزار نياز دارند تا بتوان آنها را حل كرده كه بسته هاي كاري را مشخص و براي بر طرف شدن آنها را ارزيابي كنند. در عمل مشكلات دنياي واقعي براي دسته بندي كردن بسيار سخت هستند زيرا آنها در برگيرنده اجزايي از هر دو مورد هستند. مدير پروژه بايد راه حل مستقيم را در نظر بگيرد كه از راههاي مصمم كه از لحاظ اقتصادي هزينة موثري دارند در هر جا كه ممكن باشد. با اين حال، به خدمت گرفتن روشي كه مشخص كننده باشد قبل از راه حل نرم افزاري هزينه بردارد نرم افزاري مشكلات در نظرگرفته شدة درآمد هميشگي را از خطاب قرار دادن

موضوعات اشتباه را شفاف مي‌سازد. تعادل كه از لحاظ هزينه‌اي موثر است نيز مورد نياز مي باشد. مرحله موثري در طراحي مديريت روش تدريس آن در طراحي سپس براي تجزيه و تحليل پروژه براي توسعه تركيب موثر و مناسب روشهاي نرم افزاري مناسب همراه است. در مورد ما تغيير مورد كاري به مفهوم آزمايش TROPICS كمك مي كند. TROPICS قابليت مشخص كردن موثرترين راه حل روش تدريس وآموزش را براي ورود به بررسي تغيير مديريتي است اين مسئله شايد كه بايد به عنوان يك مشكل مطرح شد، تغيير شكل بدهد كه بوسيله بررسي عوامل موثر و كليدي با روش جايگزيني همراه است . كه به حداقل هزينه و زمان مديريتي و منابع به عنوان آنچه كه به اطلاعات قابل كنترل از لحاظ كيفيتي مي باشد در ورودي نياز ندارد ما اين ابزار را به خدمت گرفته ودرباره اين مشكل آن را به كار برده ايم. آزمايش نشان داده است كه بسياري اجزاء‌نرم افزاري بدست مشكل وجود دارد كه به سرمايه گذاري‌هاي قابل توجهي در طراحي مشاركتي براي به كار انداختن نياز دارد. مهتر از آن اين مسئله نيز به ترتيب مديريت رده بالا مي انجامد كه اين سرمايه‌گذاري بسيار ارزشمند مي باشند و اساس و بر طبق تجربه و شواهد از ادبيات ما ساختاري را از روش آموزشي در نظر مي

گيريم كه از راه هاي مصمم و نرم افزاري بهره مند باشد. راه حل خاصي كه ما به خدمت گرفته ايم قرار دادن تيمي در يك غير نظامي است(DMZ)كه تحت قوانين سيستمهاي ديناميك و روش توسعه آن انجام مي گردد كار مي باشد. در اصطلاح انتيرنتي يك DMZ حسن تعبيري براي بخش از شبكه است كه به وسيله فايروال ساده اي محافظت مي شود كه امنيت و پناهگاه اساسي را فراهم مي آورد. فايروال براي اجازه دادن به حركت حداكثر به جريان به كار مي آيد. در حاليكه DMZ به طور كلي اين نيست و از خود انتيرنت امن تر است .


جدول 1
مشكلات «ساده» در برابر «مشكل ساز»
شناسايي مشكلات « ساده» شناساي مشكلات «درد سرساز»
پروژه‌هاي ساده به خوبي در آغاز مشخص ميشوند. مشكلات دردسرساز براي شناسايي بسيار سخت مي باشند
پروژه‌هاي ساده به طور گسترده‌اي فني هستند پروژه‌هاي دردسرساز دارائي اجزاء‌ اجتماعي وسياسي بزرگي هستند.
مشخص مي تواند وضعيت هدف را در ابتدا مشخص كند و به طور مكانيكي از طريق اجرايي راه حل دست به كار شود. درحضور شناسايي مشكلات مسئله اصلي ، مشكل است كه شايد در طول پروژه تغيير كند و حالت غير قابل پيش بيني و غير مستد و ادامه دار را حذف كند.


جدول 2
عامل نشان دهندة راه حل هاي قطعي نشانگرهاي نرم افزاري وضعيت ساسكس
ميزان زمان به وضوح مشخص شد:كوتاه تا به خوبي مشخص نشده اند به وضوح مشخص شده (سه سال) اما به گسترة ممكن
منابع مدت زمان معمولي بدون شفافيت و قابل تغيير براي پوشش مديريت اسناد متن-اندازه
اهداف به وضوح روشن شد و از لحاظ هدفمند و ديدگاهي مشخص بودجه اوليه 500 پوند اما گروه به استخدام نياز
دريافت (ميزان نتيجه) دليلي ثابت شد به وجود آورنده تضاد و درعلاقه نياز دارد و همكاريهاي مط.ئن داخلي مورد نياز است
چه كسي علاقه دارد هدف و قابليت اندازه گيري به طور گستردة و عدم شناخت با وجود يك خصوصيت يك صيغه اي دردست است
(مشكل) منبع با آنهايي كه موثرهستند سهيم شدند در خارج از گروه و سازمان اين نمودار شفاف نيست و قابليت ها در مكان نيستند.
محدود و به خوبي روشن شدند جا يافته سرمايه گذاري ازمنابع مختلف انتيرنت
در داخل گروه مديريتي به داخل سازمان بر ميگردد با مسائل پاسخگو
ستاد دانشگاهي و كاري شايد از سيستم به خوبي تمام سطوح مديريتي استفاده كنند. در اصل مدير گروه داراي كنترل است اما در دانشگاه به صورت دموكراسي


در پروژه واژه‌هاي مديريتي، يك DMZ مي تواند به عنوان محدوده‌اي ديده شود كه هر جز توسعه دهندگان براي تجربه و آزمايش كردن داراي آزادي مسئوليتي باشند در حاليكه بوسيله مدير پروژه حمايت مي شوند كه در برابر مديريت و جامعه كاربر قرار مي گيرد. كار كردن داخل يك DMZ به خصوص براي طراحي خود كاربر و نوع عادي و معمولي سريع آن مناسب است. (بخش توسعه را بيابيد)DSDM راه حلي براي مديريت پروژه است كه در آن:


توسعه يك تلاش تيمي است. اين مسئله بايد علم تجارت خريداران و نيازهاي آنرا با حرارت هاي فني افراد حرفه‌اي IT در هم آميزد. تقاضايي با كيفيت بالا هم خواني آن براي اهداف به خوبي قدرتمندي فني مورد نياز است. توسعه مي تواند در حال ترقي باشد. همه چيز نبايد دريك لحظه ارائه شود و هر چيزي نبايد زودتر از موقعي كه ارزشمند مي باشد تا زمانيكه بعداَ چيزي بدست آيد

به انجام رسد و قانون از بين رفتن آن بعداَ اعلام مي شود: منابع بايد براي رشد و توسعه ابزارهاي با حداكثر ارزش در تجارت به انجام رسند، اجراي DSDM مي تواند از طريق طرح مركزيت كاربر و رشد سريع نوع معمول و موجود بدست آيد(به بخش توسعه بنگريد). فايده اصلي اين راه حل به خدمت گرفتن آزادي هايست كه براي توسعه خلاق نياز است .براي خلاصه كردن آنچه گفته شد، قسمت چپ شكل م نشان مي دهد كه چگونه تيمي در محيط امن و نرم افزاري قرار مي گيرد كه اهداف از حوزه پروژه (1) مي تواند روشن شوند و با كاربر به وسيله انواع معمول مورد استفاده بهتري كه رو به افزايش است آزمايش شود. سمت چپ شكل نشان مي‌دهند كه چگونه نيازها از اين محيط محافظت شده به ساختار PRINCE رسمي وارد مي شوند. در اينجا نيازها به بسته هاي كاري تبديل مي شوند
تا به اجراي وسعتري در داخل DSDM دست يابند در آخر بسته هاي تمام شده كاري به وسيله كاربران مناسب و به وسيله نوع پروژه مشخص مي شوند.
گسترش - توسعه


همانگونه نياز داريم تا كاربر محافظه كار را مغلوب كنيم و محصول مناسبي را در طول سه سال توليد كنيم هدف آموزش توسعه اصلي ما مركزيت كاربر و طراحي سيستم است (UCSD) كه به همراه توسعه سريع مي باشد(RD). طرح سيستم مركزيت كاربر بوسيله تعادلي از تجارت و اهداف تجاري مشخص شده شفاف و شناسايي نيازهاي مشتري برمي گردد.
مزيت اصلي، دريافت باخوردكامل از طرف مشتري است . اين راحل ما نوع تركيب خطي و ستوني با گروه هاي متمركز است كه كليشه‌اي را با قابليت آزمايش و توسعه دوباره نشان مي دهد. توسعه سريع بسيار مناسب است به جهت اجرا و اطمينان از اينكه محصولات مي توانند به سرعت توسعه يافته و از طريق خصوصياتي ارزيابي شوند.


- جمع آوري هميشگي نيازها كاربرهاي اوليه و اصلي كه طرح ها را آزمايش مي كنند.
-توسعه و كسترش اجزاء هدفمند و قابل استفاده دوباره
- جلوگيري ازlatilg در cepper
- استخدام و حمايت از تيم پركارو
-اطمينان
فوايد اصلي RD عبارتند از
-مي‌توانيم سيستم كاري و بزرگتري را گسترش دهيم در حاليكه سازمان هنوز بر روي پروژه متمركز است.
-مي توانستيم قابليت كاركرد اصلي كاربران خودمان را در شش ماه از دريافت پروژه به خدمت بگيريم و
- هدفمندي راه حل را كه ما را براي شركت در ساخت ابزارهاي گسترده توانا مي سازد را سازماندهي كنيم كه مي تواند دوباره و به راحتي استفاده شود و در زير نور آزمايش كاربر به خدمت گرفته شود.
خطرات اصلي وجود داشتند كه مديران بايد اعتقاد دشته باشند كه مربوط به از بين بردن اسناد و معماري است و اينكه راه حل هاي قراردادي بيشتري لازم است يا يكبار ديگر پروژه به خدمت درآيند. ما به شكل قبلي فائق آمديم آنهم بوسيله توزيع استاد و مدراك و شركت در بازنگري هايي كه با امنيت SIQ است . دومي موردي است كه تازه با آن روبرو شديم براي ايجاد مشاركت، به سرعت گروه‌هاي علاقمندي را شكل داديم در دانشگاه، وزارت‌خانه، تكنولوژي تقلبي راه حل ها، امنيت،

مديريت وزارتي مدارس، و نيازهاي كاربر. ما اين عوامل را با پشتيباني هايي هاشيه «مشكلات» رانندگان و كاربران سيستمهاي موجود. اعضاء وروئي ارزشمندي را براي ابزارها قبلي تهيه كردند. ما همچنين بزودي نسونه اصلي براي آنها شديم و براي رهايي آنها تا قبل از علامت آخرين از آن ناحيه صد كرديم. براي به اجرا در آوردن RD. جان ويليانر معماري متمركز مربوط به شئي را در PHP به خدمت درآورد. PHP. زبان برنامه نويسي است كه با پايگاه داده‌هاي عالي در ارتباط است . اين پايگاه داده‌ها براي گسترش و توسعه شبكه كه بالقوه و زبان معماري بسيار پرخطر است مناسب است با وجوديكه نوشتن معماري و زبان معماري بسيار پرخطر است، جان از قبل استفاده از تكنولوژي CAS را ارائه كرد بنابراين ما خطر اين مسئله را كه كمتر با دريافتهاي بالقوة‌ سيستم

سابقه‌اي ما در تجارت بي نظير دانشگاه همراه باشد را به همراه دارد. شكل 3 معماري تصويري جان ويلتام را نشان مي دهد كه نوعي ابزاري بوده است در توانايي ما براي ساخت و ارائه طرح يك دامن در محيط دانشگاه كه سيستمهاي مثل كتابخانه را در خود جا داده است. اين مسئله به روشي ارائه شده است. كه اين مسئله معمولاَ براي اجراي تحقيقي با ابزارهاي هزينه بردار به اج

اقتصادي افراد در پروژه‌هاي تحقيق است. ابزار اوليه و دستگاه با ورودي از سطح بالاي مديريت شروع مي شود. و كاربران نيز از اين دسته اند. جلسات كاربري معمول با دانشگاه و آزمايشگاه ساسكس هماهنگ شده و با قابليت دسترسي تحقيقات را از Techdis اجرا كرده ايم. پت رينجر و Techdis به شدت كمك كننده و قابل تحسين براي ما بودند به عنوان امتياز در ميانه 90 SI 100 و چندين پيشرفت كوچك را نشان مي دهد.
توجه. اين اشكال كامل نيستند. ارتباط نشان مي دهد كه آنها مقالهايي از آنچه دست مي آيند هستند
شكل 3 شكل معماري ويليامزPHP
بازاريابي و مديريت تغيير
مديريت تغيير هنري است كه با دقت تغييرات را در فراساختارها و سرويس ها براي آوردن تغييرات اثبات شده مناسب با حداقل بي نظمي كنترل مي كند. آلن به بحث در اين مورد مي پردازد كه: اولين هدف از مديريت تغيير اجرا و كاشت تغييرات لازم و قابل قبول است. دومين هدف اين تغييرات درچنين راهي است تا مطمئن شويم كه سطوح سرويس بوسيله فعاليت متغير لطمه نمي بيند. اهداف متغير اصلي. بنابراين ، بايد به عنوان تغييرات كمي در محيط حاضر دانشگاهي و وزارت‌خانه و تمرين فني به عنوان يك احتمال از طريق ادامة امنيت با سيستمهاي مورد اطمينان همراه شود.
كلاس لياسيون با ما ابزار اصلي ما مي باشد. درطول اين مباحث با داستانهاي طبي را در اينتراست محيط قرار داديم. خبر نامه محيط دانشگاه و دب سايت MIE نيز در كنار آن بود. مدير

پروژه در محيط مدرسه قابل مشاهده بود كه اطراف مدرسه و ديگر ساختارهاي قبل و بعد از اجرا را نشان مي داد. دانشگاه هم از سيستمهاي موجود در تقابل بود تا اينكه پروژه جديد مدارس آنها را مجبور به تعطيلي كرد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
مديريت توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپسهدف:نشان دادن اينكه چطور تركيب يك پروژه نرم و سخت و مديريت تغييرروش شناسيها بر خوبي توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپس را هدايت مي كند.طراحي-روش شناسي-راه حل: بررسي يك نمونه از روش شناسيها و مديريت ساختارهايي كه توسعه را هدايت كرده است نشان داده شده است .يافته‌ها:بكارب ...

مقاله در مورد مدیریت توسعه داخلی

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
مدیریت توسعه داخلیهدف:نشان دادن اينكه چطور تركيب يك پروژه نرم و سخت و مديريت تغييرروش شناسيها بر خوبي توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپس را هدايت مي كند.طراحي-روش شناسي-راه حل: بررسي يك نمونه از روش شناسيها و مديريت ساختارهايي كه توسعه را هدايت كرده است نشان داده شده است .يافته‌ها:بكاربردن يك تركيبي از روش تو ...

دانلود مقاله مدل تعادلی سازمان باتاکید بر توسعه کیفی مدیریت

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مدل تعادلی سازمان باتاکید بر توسعه کیفی مدیریتمسعود انصاری مهردکترای مدیریت آموزشیمدل تعادلی سازمان، یکی از الگوهای پیشنهادی کشورهای توسعه یافته آموزشی برای دستیابی به اهداف توسعه کیفی و همه جانبه می باشد در این مدل که برگرفته از مدیریت فرآیند مدار «Processing Management» بوده، مدیریت مدارس ضمن تأکید بر بهبود ...

دانلود مقاله ارزیابی مشارکت شهروندی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهامروزه بیشتر صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت متمرکز شهر را شکست خورده دانسته و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزیابی می کنند. از این رو جلب مشارکت شهروندان یکی از دغدغه های اصلی مدیریت های نوین شهری محسوب می شود. روند فزاینده شهر شینی و گسترش شهر گرایی و پیچده شدن نظام جامعه شهری از جمله عوا ...

دانلود مقاله توسعه و گسترش دورة کارشناسی معماری داخلی راه حلها و ضرورت تشکیل آن در دانشگاههای معتبر

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
مقدمهمعماري داخلی به عنوان رشـتهاي تحـصیلی در عرصـه آمـوزش آکادمیـک دانـشگاهی کـشور، توجـه و بازنگري و همچنین توسعه و گسترش ضروري را میطلبد. هر چند در سالهاي اخیر کارشناسـی ارشـد این رشته از گرایش دیگر رشته ها فعال شده و چند مؤسسه آموزش غیردولتی نیز به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اقدام کردهاند، اما همچنـان ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : هدف مقاله –  ضرورت ”برنامه ریزی توسعه پایدار شهرهای ساحلی“ در      قالب ”برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی“ –  ضرورت تلفیق ”برنامه ریزی“ و ”مدیریت“ نواحی ساحلی –  بیان برخی اصول مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی اسلاید 2 : پیشگفتار نواحی ساحلی به واسطه برخی ویژگیهای منحص ...

دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت توسعه

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : اهداف فصل: 1- آشنایی با تاریخچه ی مدیریت 2- آشنایی با تاریخچه ی توسعه اسلاید 2 :                                مقدمه: مديريت به عنوان يكي از رشته هاي علوم انساني داراي قدمتي بسيار ديرينه است كه بشر همواره فنون مديريت را در سازماندهي وهماهنگي فعاليتهايش اعم از : تجارت , بازرگاني،كشا ...

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار چکیده امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون میشود و ساختاری پیچیده تر به خود میگیرد.در این شرایط، مدیران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی گردد.وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده های فراوانی ...