مقاله در مورد مدیریت توسعه داخلی

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت توسعه داخلی

هدف:
نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند.
طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است .
یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان چکلند(chchland) و تغییر مدیریت کمک کرد تا یک محصول در مسیر برآورد کردن نیازهای مصرف کننده توسعه یابد، ارزشی برای پول ایجاد کرد وبه موقع تحویل داده می شد.

استنباطهای عملی: این تحقیق نشان می دهد که مزایای روشهای رسمی که توسط prince ابداع شد می تواند در یک محیط آسانتر که نیازهای مصرف کننده گروههای کاری را تولید می کند.
نوآوری/ ارزش:مدارک و شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می دهد نصف بیشتر همه پروژه‌های IT شکست خوردند و تحقیقهای عمومی آسانتری برای موفقیت ضروری هستند. این تحقیق باید مدیران پروژه و برنامه، اسپانسرهای سطح بالا، توسعه دهنده‌های نرم افزار و متخصصان قابلیت مصرفی را علاقمند کند.

کلمات کلیدی: یادگیری ، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر.
مقدمه:
دانشگاه اغلب بر فرآیندهای کاری مشخص با فاکتورهای دموکراسی محل کار و سنتی تکیه می‌کنند و همچنین در برابر تغییرات بسیار غیر قابل نفوذ می باشند(Duke.2002). بنابراین توسعه داخلی IT اغلب یک ضرورت است. علاوه بر این، یک ممیزی اخیر Jisc گزارش می‌دهد که ۶۷ در صد فعالیت توسعه محیط یادگیری مدیریت شده uk (Mlt) دادخلی بوده است. به هر حال، مدارک گسترده ارائه شده که نیمی بیشتر از پروژهای IT شکست خوردند، داناییهای بدست آمده نشان می‌دهد که توسعه نرم افزار داخلی ریسک است. برای مثالJISC هشدار می‌دهد که:

این که واقعیت غم‌انگیز است که اکثرپروژها، بخصوص آنهایی که شامل سیستمهای اطلاعاتی می‌شوند،تا به طزو عینی برسند و در بود چه با شکست مواجه می‌شوند. اکثرنواقص به دلایل زیر است:
ضعف در تشخیص پروژه، مقیاسهای زمانی غیر واقعی، مقیاسهای زمانی که بسیار طولانی هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمدیریت انتظارت کاربرد و نقص در مدیریت تغییر مورد نیاز.
برای بهبود بخشیدن این ریسکها، مدیران پروژه، باید بپذیرند که اداره کردن یک پروژه یک مسئله الزامات و موقعیت محل را آزمایش کند ومناسبترین راهای و سیاستها را برای مدیریت تغییر، مدیریت پروچه و توسعه انتخاب کند. روش شناس معمول در بخش عمومی PRINCE 2 می باشد که برای کنترل مطلوب است. فرض ما اینست که اگر چه PRINCE 2سودمند است اما بهترین راه نیست:
… اکثر پروژه‌ها بدلیل آنکه بطور کار آمدی مدیریت نمی‌شوند شکست می‌خوردند مهمترین و پیچیده‌ترین جنبه‌وظیفه مدیریت اداره‌روابط با مردم است.

بنابراین، روشهای گوناگون سیستمهای نرم متمرکز بر مردم نیاز دارند که درنظام PRINCE 2 ادغام شوند. برای شسرح این نکته، خواننده‌ها را در مسیر اداره‌توسه داخلی یک MLE هدایت می کنیم.
روش ساسکس یم MLE کمپس است که توسط یک تیم کوچک توسعه داخلی را به موفقیت رساند. این سرویس مطمئن وب دستیابی خصوص به پروسهای کری آکادمیک و اجرایی، ثبت آنلاین (مستقیم) با پردازش اجرای زند، ابزارهای هزینه یک تحقیق، عناصرکتابخانه‌ای ویژه- موضوع و اطلاعات ویژه دانش‌آموز را پشتیبانی می‌کند. این متن راه حلهای مدیریت پروژه، تغییر و توسعه که در امکان توسعه سریع موفق بوده‌اند را مرور می کند.

این تحقیق بر پایه ترتیب زمانی زیر نباشده است: اول متن سازماندهی شده را شرح می‌دهیم، مفاهیم ضمن طراحی آن را مشخص می‌کنیم؛ بعد ، به سمت بوجه‌ها، نظام و منابع انسانی می رویم؛ با وجود این مطلع کنند؛ بخش پایانی ما ساختارهای پشتیبانی را شرح می‌دهد پند آخر هم خطاب به مدیران برتر است متن سازماندهی شد، و مفاهیم طراحی آن:
استراتژی و فرهنگ سازمانی باید ساختارهای پشتیبانی، فرآیندهای کاری و تکنولوژیها را تعیین کند. در این بخش ما سازمان و اهداف آن، ساختار IT سازمانی و مابع IT موجود ر امعرفی می‌کنیم ونشان می‌دهیم که این عوامل چگونه بر اهداف ما تأثیر می ‌گذارند.

شاتوک(۲۰۰۳) در دانشگاه ساسکس در واسط گروه ۱۹۹۴ واقع شده است.شامل ۱۷ دانشگاه بریتانیایی بین المللی است که بین دوره نخست وزیری گروه را شل و بخشهای پایین‌تر دانشگاههای پست ۹۵ قرار دارد گروه مدیریت برتر ما گروه را شل را هدف قرار دادند و تصدیق می‌کند که پیشرفت به ارزیابیهای RAE افزایش یافته نیاز دارد. اولین هدف تاسیس و سرمایه‌گذاری یک MLE آزادنگه داشتن گروه تحقیق دانشگاه برای تحقیق است. مفهوم طراحی این است که هم

ارگان تدریس و تحقیق به نیازهای مالی نیازمند هستند. ساسکس خود را اینگونه معرفی می‌کند: با در اختیار گذاشتن یک محیط بی نظیر برای مطالعه داخلی و منضبط و تحقیق کلاسی ما در اختیار انتخاب دانش جویان هستم که نسبت به آبرو و وسایل و ابزارهای عالی و محیط زیبایی دانشگاه ما علاقه نشان می‌دهند با ارائه ارزش حیاط و محیط دانشگاه، یک ، محیط آموزش مجازی هدف بعدی ما می باشد ساسکس دارای فرهنگ غنی و مکانی برای پروژه های تجاری است. بر اساس

تحقیق و مطالعه محصول، تصمیم اولیه گرفته شده است که با حضور سه قسمت محصولات این مهم پشتیبانی نمی گردد. به این مفهوم است که گسترش و توسعه داخلی مورد نیاز است. این تصمیم به وسیه مطالعه فنی قسمت سوم محصول به امضا رسیده است. در آغاز پروژه، هدف IT بین سرویسهای مدیریتی اطلاعات (MIS) و دانشگاه وسرویس دانشگاه کامپیوتر

ساسکس(UCCS) تقسیم شده است. MIS پایگاه داده‌ای مرکزی بحرانی را که دسترسی به ستاد را به وسیله شکل های مرکزی شبکه را مشخص می کند را به راه می‌اندازد UCCS تمامی سرویسهای دیگر IT مرکزی را راه انداز می‌کرده است که شامل سرویسهای شبکه می‌باشد مفهوم طراحی این است که یک تیم پرو باید در میان MIS و UCCS ومدیریت اصلی عمل کننده قرار گیرد سیستهای بازمانده که دو تا هستند برای تاثیر گذاری به کار گرفته می شوند. دروه مدیریت

سیستمMIS (CMS) به طور گسترده‌ای درهر به استفاده می رسد و نیازه را برای یک MIS متصل است و ارتباط خارج و داخل از محیط دانشگاه را برقرار می سازد و دریافت و ارتباط ناتوان را نیز به خوبی فراهم می آورد. با این حال، این مسئله به طور خیلی تنگاتنگی به نیازهای خاص مدرسه مربوط می شود. هدف آن ساخت ساختار اطلاعاتی تحت CMS بالایه داخلی است که ابزارهای بسیار خوبی ازCAS را به کل جامعه برقرار می سازد. تغییر مدیریتی دقیقی برای تغییر کاربران حاضر در هر دو سیستم در محصول جدید مورد نیاز است بودجه. هیت دولت، منابع انسانی بودجه ها در حدود ۵۰۰۰۰۰ پوند در طول ۳سال با یک نظریه بازی به خدمت گرفته می‌شود این مسئله مدیر

پروژه‌ای را تغذیه کرده که در توسعه دهنده تمام دقت ویک متخصص آموزش نیمه وقت است. اهداف طرح نیازهای (HPI) و حالت دوم مشاوره‌ای می‌باشد. سیاست دانشگاه اینگونه حکم می‌کند که پروژه باید بوسیله (CCTA 2002)PRINCE 2 به خدمت گرفته می‌شود. PRIMCE 2 پروژه رسمی

مدیریتی روش آموزشی است که ارگانیسم، مدیریت و کنترل پروژه را تحت پوشش قرار می دهد. پروژه‌های PRIMCE به دو دوره تقسیم می‌شود. و به هر صورت، هر دوره به وسیله یک سیری از زیر مجموعه ها به انجام می‌رسد که دارای یک سیریاز محصولات و فعالیتهای مشخص می‌باشند، اسپها موجود محدودی، قسمتهای کنترل، و ساختار سازمانی می باشند. قبول این محصولات با استانداردهای کیفیت مورد قبول، اتمام دوره را نشان می دهد. قبول تمامی دوره‌ها و اتمام پروژه مورد نظر است.(شکل۱). پروژه ۲ PRINCE بوسیله پروژه‌ای و گروه پروژه نگه دارندگان کنترل

می‌شود. مهمتر از همه اینکه، هیت مدیره یا بوسیله یک حالت شناسایی و مدیران پروژه‌ای در برگیرندهCASوCMS راهنمایی می شوند این هیت همچنین یک صورت دانشگاهی از، رئیس دانشگاه، برنامه زیر الکترونیکی کتابخانه را شامل می شوند و به همراه آن کتابدار.مدیر MIS، دو سخنران اصلی ویک ناظم، و رئیس به علاوه تجربه صنعتی، سایمون شرویل که دارای تخصص لازم و تجربه HE تحقیق و آموزش است. به خدمت گرفتن سطح عالی کلیدی است به عنوان مدیر پروژه که به عنوان یک قدرت در داخل سازمان شناخته می‌شود. اکثر موقعیت مدیر ساسکس میتواند به هوش API و اطمینان از اینکه در محل قرارگرفته منتهی شود.
خصوصیات معمول HPI شامل:

۱- رهبری مشارکتی
۲- دید مساوی
۳-عدم تضاد طبقاتی اطلاعات داخلی
۴- تساوی در حل مشکلات
۵- مسئولیت تقسیم شده،
۶- نوآوری
کاتز(۲۰۰۴) خصوصیات مشروحه HPT را که درALPHA و چیپ ست به صورت ارقام آمده است را توضیح می دهد اعضاء ALPHA افراد با تجربه‌ای هستند که می توانند به صورت مستقل عمل کنند و راهنمایی زیادی لازم ندارند. و در یک رهبر و تصمیم گیرنده نیز محتاج نیستند. آنها بوسیله اهداف کاری شخصی مشغول نشده‌اند، آنها بیشتر در داشتن شریک هم تراز در داخل یک مجمع مهندسی مشتاقند که آنها را به عنوان یکی از اعضاء تیم طراحی ببیند.

بروک(۱۹۹۵) بیان کرد که چنین توسعه دهندگان ۱۰ برابر موثرتر از افراد عادی هستند این مسئله به صورت کلیشه ای درآمده است که چنین توسعه دهندگان غیر قابل دسترسی و دریافت می باشند. یکی از فواید اصلی استخدام در دانشگاه این است که چنین نامزهایی معمولاَ‌در دسترس هستند وماندگار می باشند اگر انتخاب و اعتما مناسب و آزادی فنی به عنوان یک مهم در محیط به آنها داده شود. در طول جذب واستخدام ما کاملاَ خوش شانس بودیم که به دو نامزد داخلی

دسترسی داشتیم ، جان ویلیانر، معمار فنی ما و نوسینده برنامه CAS و شخص پرتلاش دانشگاه در طول ۳۰ سال کارول شرگلد مدیر پایگاه داده ‌ها و توسعه دهنده آن، که دکتر‌ای اخیر ساسکس است و در آنجا مشغول تدریس می باشد وهمچنین فرا‌ساختار فنی را توسعه داده است . باری متخصص آموزش ما، یک نامزد خارجی را جذب کرده ایم، هلن‌مور، کس که تجربه زیادی را از گسترش و توسعه انتیرنت با خود حمل می‌کند و اخیراَ در دانشگاه کار می کرده است. در آخر تیمی که CMS را مشخص کرده بود نیز برای قسمت دوم کار پاره وقت مشخص شد این مسئله منابع ارزشمندی از ادامه و فهم و دانش را در اختیار و گذاشت.

انتخاب روشهای تدریس مدیریت پروژه
همانگونه که در بالا آمد، نقش مدیر پروژه باید در یک پروژه به عنوان مسئله طراحی مطرح شود و یکی از موثر‌ترین روشهای تدریس از آن انتخاب گردد این انتخاب باید بوسیله طبیعت شکل و مسئله ای که در دسترس می باشد وباید مورد بررسی قرار گیرد تا جرقه زندگی پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ما موارد قدیمی را درباره‌ طراحی و تغیر ادبیات پیدا کردیم که به عنوان راه حل مفیدی در اینجا برای آندسته از مدیریت پروژه و ادبیات آن موثر است.

با برگشت به ادبیات طراحی و سپس به این وسیله پروژه‌های می توانند به دو دسته تقسیم شوند مشکلات «ساده» و «دست وپاگیر» از لحاظ تئوری مشکلات ساده می تواند با استفاده از را حل های موثر برای به انجام درآوردن مدیریت پروژه به سرانجام برسند و مشکلات بزرگتری به سیستمهای نرم افزار نیاز دارند تا بتوان آنها را حل کرده که بسته های کاری را مشخص و برای بر طرف شدن آنها را ارزیابی کنند. در عمل مشکلات دنیای واقعی برای دسته بندی کردن بسیار سخت هستند زیرا آنها در برگیرنده اجزایی از هر دو مورد هستند. مدیر پروژه باید راه حل مستقیم

را در نظر بگیرد که از راههای مصمم که از لحاظ اقتصادی هزینه موثری دارند در هر جا که ممکن باشد. با این حال، به خدمت گرفتن روشی که مشخص کننده باشد قبل از راه حل نرم افزاری هزینه بردارد نرم افزاری مشکلات در نظرگرفته شده درآمد همیشگی را از خطاب قرار دادن

موضوعات اشتباه را شفاف می‌سازد. تعادل که از لحاظ هزینه‌ای موثر است نیز مورد نیاز می باشد. مرحله موثری در طراحی مدیریت روش تدریس آن در طراحی سپس برای تجزیه و تحلیل پروژه برای توسعه ترکیب موثر و مناسب روشهای نرم افزاری مناسب همراه است. در مورد ما تغییر مورد کاری به مفهوم آزمایش TROPICS کمک می کند. TROPICS قابلیت مشخص کردن موثرترین راه حل روش تدریس وآموزش را برای ورود به بررسی تغییر مدیریتی است این مسئله شاید که باید به عنوان یک

مشکل مطرح شد، تغییر شکل بدهد که بوسیله بررسی عوامل موثر و کلیدی با روش جایگزینی همراه است . که به حداقل هزینه و زمان مدیریتی و منابع به عنوان آنچه که به اطلاعات قابل کنترل از لحاظ کیفیتی می باشد در ورودی نیاز ندارد ما این ابزار را به خدمت گرفته ودرباره این مشکل آن را به کار برده ایم. آزمایش نشان داده است که بسیاری اجزاء‌نرم افزاری بدست مشکل وج

ود دارد که به سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در طراحی مشارکتی برای به کار انداختن نیاز دارد. مهتر از آن این مسئله نیز به ترتیب مدیریت رده بالا می انجامد که این سرمایه‌گذاری بسیار ارزشمند می باشند و اساس و بر طبق تجربه و شواهد از ادبیات ما ساختاری را از روش آموزشی در نظر می گیریم که از راه های مصمم و نرم افزاری بهره مند باشد. راه حل خاصی که ما به خدمت گرفته ایم قرار دادن تیمی در یک غیر نظامی است(DMZ)که تحت قوانین سیستمهای دینامیک و روش

توسعه آن انجام می گردد کار می باشد. در اصطلاح انتیرنتی یک DMZ حسن تعبیری برای بخش از شبکه است که به وسیله فایروال ساده ای محافظت می شود که امنیت و پناهگاه اساسی را فراهم می آورد. فایروال برای اجازه دادن به حرکت حداکثر به جریان به کار می آید. در حالیکه DMZ به طور کلی این نیست و از خود انتیرنت امن تر است .
جدول ۱

مشکلات «ساده» در برابر «مشکل ساز»
شناسایی مشکلات « ساده» شناسای مشکلات «درد سرساز»
پروژه‌های ساده به خوبی در آغاز مشخص میشوند. مشکلات دردسرساز برای شناسایی بسیار سخت می باشند
پروژه‌های ساده به طور گسترده‌ای فنی هستند پروژه‌های دردسرساز دارائی اجزاء‌ اجتماعی وسیاسی بزرگی هستند.
مشخص می تواند وضعیت هدف را در ابتدا مشخص کند و به طور مکانیکی از طریق اجرایی راه حل دست به کار شود. درحضور شناسایی مشکلات مسئله اصلی ، مشکل است که شاید در طول پروژه تغییر کند و حالت غیر قابل پیش بینی و غیر مستد و ادامه دار را حذف کند.

جدول ۲
عامل نشان دهنده راه حل های قطعی نشانگرهای نرم افزاری وضعیت ساسکس
میزان زمان به وضوح مشخص شد:کوتاه تا به خوبی مشخص نشده اند به وضوح مشخص شده (سه سال) اما به گستره ممکن
منابع مدت زمان معمولی بدون شفافیت و قابل تغییر برای پوشش مدیریت اسناد متن-اندازه
اهداف به وضوح روشن شد و از لحاظ هدفمند و دیدگاهی مشخص بودجه اولیه ۵۰۰ پوند اما گروه به استخدام نیاز

دریافت (میزان نتیجه) دلیلی ثابت شد به وجود آورنده تضاد و درعلاقه نیاز دارد و همکاریهای مط.ئن داخلی مورد نیاز است
چه کسی علاقه دارد هدف و قابلیت اندازه گیری به طور گسترده و عدم شناخت با وجود یک خصوصیت یک صیغه ای دردست است
(مشکل) منبع با آنهایی که موثرهستند سهیم شدند در خارج از گروه و سازمان این نمودار شفاف نیست و قابلیت ها در مکان نیستند.
محدود و به خوبی روشن شدند جا یافته سرمایه گذاری ازمنابع مختلف انتیرنت
در داخل گروه مدیریتی به داخل سازمان بر میگردد با مسائل پاسخگو

ستاد دانشگاهی و کاری شاید از سیستم به خوبی تمام سطوح مدیریتی استفاده کنند. در اصل مدیر گروه دارای کنترل است اما در دانشگاه به صورت دموکراسی
در پروژه واژه‌های مدیریتی، یک DMZ می تواند به عنوان محدوده‌ای دیده شود که هر جز توسعه دهندگان برای تجربه و آزمایش کردن دارای آزادی مسئولیتی باشند در حالیکه بوسیله مدیر پروژه حمایت می شوند که در برابر مدیریت و جامعه کاربر قرار می گیرد. کار کردن داخل یک DMZ به خصوص برای طراحی خود کاربر و نوع عادی و معمولی سریع آن مناسب است. (بخش توسعه را بیابید)DSDM راه حلی برای مدیریت پروژه است که در آن:

توسعه یک تلاش تیمی است. این مسئله باید علم تجارت خریداران و نیازهای آنرا با حرارت های فنی افراد حرفه‌ای IT در هم آمیزد. تقاضایی با کیفیت بالا هم خوانی آن برای اهداف به خوبی قدرتمندی فنی مورد نیاز است. توسعه می تواند در حال ترقی باشد. همه چیز نباید دریک لحظه ارائه شود و هر چیزی نباید زودتر از موقعی که ارزشمند می باشد تا زمانیکه بعداَ چیزی بدست آید به انجام رسد و قانون از بین رفتن آن بعداَ اعلام می شود: منابع باید برای رشد و توسعه ابزارهای با حداکثر ارزش در تجارت به انجام رسند، اجرای DSDM می تواند از طریق طرح مرکزیت کاربر و رشد سریع نوع معمول و موجود بدست آید(به بخش توسعه بنگرید). فایده اصلی این راه حل به خدمت

گرفتن آزادی هایست که برای توسعه خلاق نیاز است .برای خلاصه کردن آنچه گفته شد، قسمت چپ شکل م نشان می دهد که چگونه تیمی در محیط امن و نرم افزاری قرار می گیرد که اهداف از حوزه پروژه (۱) می تواند روشن شوند و با کاربر به وسیله انواع معمول مورد استفاده بهتری که رو به افزایش است آزمایش شود. سمت چپ شکل نشان می‌دهند که چگونه نیازها از این محیط محافظت شده به ساختار PRINCE رسمی وارد می شوند. در اینجا نیازها به بسته های کاری تبدیل می شوند
تا به اجرای وسعتری در داخل DSDM دست یابند در آخر بسته های تمام شده کاری به وسیله کاربران مناسب و به وسیله نوع پروژه مشخص می شوند.

گسترش – توسعه
همانگونه نیاز داریم تا کاربر محافظه کار را مغلوب کنیم و محصول مناسبی را در طول سه سال تولید کنیم هدف آموزش توسعه اصلی ما مرکزیت کاربر و طراحی سیستم است (UCSD) که به همراه توسعه سریع می باشد(RD). طرح سیستم مرکزیت کاربر بوسیله تعادلی از تجارت و اهداف تجاری مشخص شده شفاف و شناسایی نیازهای مشتری برمی گردد.
مزیت اصلی، دریافت باخوردکامل از طرف مشتری است . این راحل ما نوع ترکیب خطی و ستونی با گروه های متمرکز است که کلیشه‌ای را با قابلیت آزمایش و توسعه دوباره نشان می دهد. توسعه سریع بسیار مناسب است به جهت اجرا و اطمینان از اینکه محصولات می توانند به سرعت توسعه یافته و از طریق خصوصیاتی ارزیابی شوند.

– جمع آوری همیشگی نیازها کاربرهای اولیه و اصلی که طرح ها را آزمایش می کنند.
-توسعه و کسترش اجزاء هدفمند و قابل استفاده دوباره
– جلوگیری ازlatilg در cepper
– استخدام و حمایت از تیم پرکارو
-اطمینان
فواید اصلی RD عبارتند از
-می‌توانیم سیستم کاری و بزرگتری را گسترش دهیم در حالیکه سازمان هنوز بر روی پروژه متمرکز است.
-می توانستیم قابلیت کارکرد اصلی کاربران خودمان را در شش ماه از دریافت پروژه به خدمت بگیریم و
– هدفمندی راه حل را که ما را برای شرکت در ساخت ابزارهای گسترده توانا می سازد را سازماندهی کنیم که می تواند دوباره و به راحتی استفاده شود و در زیر نور آزمایش کاربر به خدمت گرفته شود.

خطرات اصلی وجود داشتند که مدیران باید اعتقاد دشته باشند که مربوط به از بین بردن اسناد و معماری است و اینکه راه حل های قراردادی بیشتری لازم است یا یکبار دیگر پروژه به خدمت درآیند. ما به شکل قبلی فائق آمدیم آنهم بوسیله توزیع استاد و مدراک و شرکت در بازنگری هایی که با امنیت SIQ است . دومی موردی است که تازه با آن روبرو شدیم برای ایجاد مشارکت، به سرعت گروه‌های علاقمندی را شکل دادیم در دانشگاه، وزارت‌خانه، تکنولوژی تقلبی راه حل ها، امنیت، مدیریت وزارتی مدارس، و نیازهای کاربر. ما این عوامل را با پشتیبانی هایی هاشیه «مشکلات» رانندگان و کاربران سیستمهای موجود. اعضاء وروئی ارزشمندی را برای ابزارها قبلی تهیه کردند. ما همچنین بزودی نسونه اصلی برای آنها شدیم و برای رهایی آنها تا قبل از علامت آخرین از آن ناحیه صد کردیم. برای به اجرا در آوردن RD. جان ویلیانر معماری متمرکز مربوط به شئی را در PHP به خدمت درآورد. PHP. زبان برنامه نویسی است که با پایگاه داده‌های عالی در ارتباط است . این

پایگاه داده‌ها برای گسترش و توسعه شبکه که بالقوه و زبان معماری بسیار پرخطر است مناسب است با وجودیکه نوشتن معماری و زبان معماری بسیار پرخطر است، جان از قبل استفاده از تکنولوژی CAS را ارائه کرد بنابراین ما خطر این مسئله را که کمتر با دریافتهای بالقوه‌ سیستم سابقه‌ای ما در تجارت بی نظیر دانشگاه همراه باشد را به همراه دارد. شکل ۳ معماری تصویری جان ویلتام را نشان می دهد که نوعی ابزاری بوده است در توانایی ما برای ساخت و ارائه طرح یک دامن در محیط دانشگاه که سیستمهای مثل کتابخانه را در خود جا داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد