بخشی از مقاله

مراحل آمادگی کارگاه ساختمانی


(۱-۰) تخریب ساختمانهای موجود
ساختمانهاي موجود و قديمي كه در محدوده عملياتي پروژه و در محل اجرا و استقرار بناهاي جديد بوده و به منظور انجام كار، تخريب آنها ضروري است، بايد با نظر كارفرما طبق دستورات دستگاه نظارت اندازه‌گيري، صورتمجلس و تخريب شوند. اين موارد بايد در مشخصات فني خصوصي ذكر گردند.


قبل از شروع به تخريب ساختمانها بايد مسائل ايمني و اصول فني در مورد قطع و كنترل انشعابات خطوط آب، برق، تلفن و … با هماهنگي سازمانهاي مسئول مراعات گردد. در صورت لزوم بايد مصالح حاصل از تخريب مطابق نظر دستگاه نظارت دسته‌بندي و در محلهاي مناسب انبار شوند.
به طور كلي تخريب و حذف ساختمانهاي موجود در محل اجراي پروژه بايد با نظر و تصويب قبلي صورت گيرد. ساختمانهاي مربوط به آثار باستاني از شمول اين قسمت خارج است و هيچ گونه دخل و تصرف در آنها مجاز نبوده و بايد با كسب مجوز و زير نظر مقامات رسمي ذي‌صلاح اقدام لازم صورت گيرد.


(۲-۰)تسطيح محوطه، گودبرداريها و زهكشي
چنانچه محوطه كارگاه داراي پستي و بلنديهاي زياد باشد به نحوي كه مانع از شروع اجراي عمليات گردد، پيمانكار بايد با نظر دستگاه نظارت نسبت به تسطيح محوطه تا تراز مورد نظر و پاك كردن آن اقدام نمايد.


گودبرداري محل سازه‌ها بايد با توجه به رعايت نكات ايمني و حفظ ساختمانهاي موجود همجوار و رعايت مقررات و دستورالعملهاي شهرداريها و وزارت كار صورت گيرد و تدابير لازم هنگام گودبرداريها و حين عمليات ساختماني در مورد حفاظت ساختمانهاي همجوار اتخاذ گردد. چنانچه محل اجراي پروژه در محدوده شهرها و در نقاط مسكوني باشد، پيمانكار بايد نسبت به ايجاد ديوارهاي موقت و جدا كننده محل كارگاه در سواره‌روها و پياده‌روها اقدام نموده و شرايط ايمن‌سازي محوطه را براي عبور عابرين و وسائط نقليه كاملاً فراهم نمايد. پيمانكار مسئول جبران خسارات وارده به شخص ثالث در اثر عدم رعايت نكات ايمني فوق‌الذكر خواهد بود.


كنترل و هدايت آبهاي سطح‌الارضي به داخل گودها و محل حفاريها بايد با نظر دستگاه نظارت و بر اساس ضوابط و مندرجات قرارداد و ساير ضوابط قانوني در پروژه‌هاي شهري صورت گيرد.
(۳-۰)نقاط نشانه و مبدأ
براي پياده كردن قسمتهاي مختلف پروژه و تعيين حدود قانوني كار و مرز عمليات قرارداد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي، مقدار كافي نقاط نشانه و مبدأ از طرف كارفرما و دستگاه نظارت طي صورتجلسه‌اي هنگام تحويل زمين در اختيار پيمانكار قرار داده خواهد شد.


پيمانكار موظف است نسبت به حفظ و حراست اين نشانه‌ها ضمن عمليات اجرايي و تا پايان كار و تحويل موقت اقدام نمايد. در صورت نياز پيمانكار موظف است بر اساس نشانه‌هاي اصلي نسبت به ايجاد نشانه‌هاي فرعي و كمكي اقدام نمايد. اين نشانه‌ها بايد توسط پايه‌هاي بتني حداقل 15× 15 و ارتفاع 70 سانتيمتر ساخته شود و حداقل 20 سانتيمتر از آن، از سطح زمين تسطيح شده اجراي عمليات بالاتر باشد.


(۴-۰) پركردن چاهها، قنوات و قطع اشجار
چاههاي آب و فاضلاب و قنوات متروكه كه در محوطه عملياتي پروژه واقع شده‌‌اند و پر كردن آنها ضروري است بايد با نظر دستگاه نظارت پر و ساخته شوند. نحوه اجراي عمليات و چگونگي پرداخت حق‌الزحمه مربوط به آنها با نظر دستگاه نظارت و توافق پيمانكار صورت خواهد گرفت.
پاك كردن محوطه از ريشه درختان و اشجار بايد با نظر دستگاه نظارت صورت گيرد. به طور كلي لزوم قطع اشجار بايد قبلاً به تصويب كارفرما رسيده باشد. جمع‌آوري درختان و ريشه‌ها و برداشت خاك زراعي (خاك نباتي) تا عمقهاي خواسته شده و تخليه آنها به نقاط مشخص طبق دستور دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت.


(۵-۰) ساختمانها و تأسيسات تجهيز كارگاه
پيمانكار بايد بر اساس دستورالعملها و مشخصات مندرج در مشخصات فني خصوصي و فهرست مقادير و بها نسبت به اجراي ساختمانها و تأسيسات مربوط به تجهيز كارگاه اقدام نمايد. بدين منظور پيمانكار بايد پس از امضاي قرارداد و تحويل زمين، نقشه جانمايي و استقرار ساختمانها و تأسيسات كارگاه را تهيه و به تصويب دستگاه نظارت برساند. ساختمانهاي مربوط به تجهيز كارگاه و تأسيسات مربوط بايد داراي استحكام كافي و از نظر فضا جوابگوي نيازهاي پروژه بوده و اصول ايمني در آنها رعايت شده باشد.
(۶-۰)تحويل و كنترل مصالح
محل دپوي مصالح ساختماني نظير آجر، سيمان، شن و ماسه و آهن‌آلات بايد در نقشه جانمايي كارگاه مشخص شود. كالاهاي بسته‌بندي شده بايد در محلهاي سرپوشيده و انبارهاي مناسب نگهداري و دپو شوند. مصالح خراب و نامرغوب كلاً نبايد به كارگاه وارد شود، در صورت ورود مصالح نامرغوب پيمانكار بايد بلافاصله آن را از كارگاه خارج سازد. مصالحي كه در مرغوبيت آن شك و ترديد باشد نيز بايد مورد ارزيابي و آزمايش قرار گيرد تا در صورت اثبات عدم مرغوبيت سريعاً از كارگاه خارج شود.


ممكن است مصالح پاي كار به هر دليل بر اثر توقف زياد در كارگاه بموقع مصرف نشود و در نتيجه خواص خود را از دست بدهد يا كلاً در مشخصات آن تغيير حاصل گردد. در اين قبيل موارد بايد با حصول اطمينان از كيفيت اين مصالح نسبت به استفاده از آنها اقدام گردد.
به طور كلي تمامي مصالح بايد قبل از مصرف، كنترل و مناسب بودن آن مورد تأييد قرار گيرد.

ماده 1- پيمان
پيمان، مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده (2) موافقتنامه پيمان، درج شده است.

ماده 2- موافقتنامه
موافقتنامه، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پيمان، در آن بيان شده است.

ماده 3- شرايط عمومي
شرايط عمومي، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي‌كند.

ماده 4- شرايط خصوصي
شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، براي اين پيمان، با توجه به وضعيت و ماهيت آن، تنظيم شده است. موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ‌گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند.

ماده 5- برنامه زماني اجراي كار
الف ـ برنامه زماني كلي: برنامه‌اي است كه در آن، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه، منعكس گشته و در اسناد و مدارك پيمان درج شده است.
ب‌ـ برنامه زماني تفصيلي: برنامه‌اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي، در آن آمده است.


ماده 6- كارفرما
كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضاكنندة پيمان است و عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار واگذار كرده است. نمايندگان و جانشينهاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما مي‌باشند.

ماده 7- پيمانكار
پيمانكار، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضاكنندة پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي‌باشند.

ماده 8- مدير طرح
مدير طرح، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي‌شود.

ماده 9- مهندس مشاور، مهندس ناظر
الف ـ مهندس مشاور، شخص حقوقي يا حقيقي است كه براي نظارت براجراي كار، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي‌شود.
ب ـ مهندس ناظر، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي‌شود.

ماده 10- رئيس كارگاه رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار، او را به مهندس مشاور معرفي مي‌كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند.

ماده 11- پيمانكار جزء
پيمانكار جزء، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي را دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان، با او قرارداد مي‌بندد.

ماده 12- كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه
الف ـ كار، عبارت از مجموعه عمليات، خدمات يا اقدامات موردنياز، براي آغاز كردن، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي‌گردد، و كارهاي موقتي است كه به منظور اجرا و نگهداري موضوع پيمان انجام مي‌شود.


ب ـ كارگاه، محل يا محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي‌شود يا به منظور اجراي پيمان، با اجازه كارفرما از آن استفاده مي‌كنند. كارگاهها يا كارخانه‌هاي توليدي خارج‌از محلها و زمينهاي تحويلي كارفرما، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جزو كارگاه به شمار نمي‌آيد.


ج ـ تجهيز كارگاه، عبارت از عمليات، اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان، طبق اسناد و مدارك پيمان، ميسر شود.
د ـ برچيدن كارگاه، عبارت از جمع‌آوري مصالح، تجهيزات، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، خارج‌كردن مواد زايد، مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محلهاي تحويلي كارفرما مي‌باشد.

ماده 13- مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي‌كار، ماشين‌آلات و ابزار، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، وسايل
الف ـ مصالح، عبارت از مواد، اجناس و كالاهايي است كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي‌ماند.
ب ـ تجهيزات، عبارت از دستگاهها و ماشين‌آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان نصب شده و در كار باقي مي‌ماند.


ج ـ مصالح و تجهيزات پاي كار،‌ عبارت از مصالح و تجهيزاتي است كه پيمانكار، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده و در محل يا محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است، نگهداري و حفاظت مي‌كند. مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي‌كار ناميده مي‌شود.


تبصره ـ قطعات پيش‌ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان، با اجازه كارفرما و زيرنظر مهندس مشاور، در كارگاهها يا كارخانه‌هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شده است نيز در حكم مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي‌رود.
د ـ ماشين‌آلات و ابزار، عبارت از دستگاهها، تجهيزات، ماشين‌آلات، و به طور كلي، ابزارهاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كار گرفته مي‌شود. ماشين‌آلات و ابزار را ممكن است ماشين‌آلات نيز بنامند.


هـ ـ تأسيسات و ساختمانهاي موقت، عبارت از انواع ساختمانها، محوطه‌سازيها، انبارها، تأسيسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاهها، و به طور كلي، تمام تأسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت، براي دوره اجرا تأمين شده و جزو كارهاي تجهيز كارگاه به شمار مي‌رود.
و ـ وسايل، عبارت از اثاثيه اداري، مسكوني، آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تأمين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي‌شود.
ماده 14- برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان، مبلغ اوليه پيمان، مبلغ نهايي پيمان، ضريب پيمان، نرخ پيمان، مدت پيمان، مدت اوليه پيمان، متوسط كاركرد فرضي ماهانه
الف ـ برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان، به وسيله كارفرما محاسبه و اعلام شده است.


ب ـ مبلغ پيمان، مبلغ درج شده در ماده (3) موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار و قيمت جديد است. مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان، همان مبلغ درج شده در ماده (3) موافقتنامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي‌شود.
ج ـ مبلغ نهايي پيمان، مبلغ درج شده در ماده (3) موافقتنامه و تغييرات احتمالي است كه براساس اسناد و مدارك پيمان، در آن ايجاد مي‌شود.
د ـ ضريب پيمان، حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است.
هـ ـ نرخ پيمان، درمورد هر يك از اقلام كار، عبارت از بهاي واحد آن قلم كار در فهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمان و ضريبهاي پيش‌بيني شده در فهرست بها و مقادير كار است. در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبها هستند، نرخ پيمان، نرخ محاسبه شده به‌روش پيشگفته، پس از اعمال تعديل آحادبها، مي‌باشد.


و ـ متوسط كاركرد فرضي ماهانه، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.
ز ـ مدت پيمان يا مدت اجراي كار، مدت درج شده در بند «ب» ماده (4) موافقتنامه و تغييرات احتمالي است كه براساس ماده (30) در آن ايجاد مي‌شود. مدت پيمان هنگام مبادله پيمان، همان مدت درج شده در ماده (4) موافقتنامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي‌شود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید