whatsapp call admin

مقاله در مورد یک اجرای یک سیستم مدیریت شبکه OSI

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

یک اجرای یک سیستم مدیریت شبکه OSI

هدف کلی کار گزارش شده دراین مقاله عبارت اندازتحقیق کردن ابزارهای نرم افز ازی ای است که لازم هستند تا یک شبکه اتصال میانی سیستم های باز را امکان پذیر سازند (OSI) براساس پروتکل های سازمان استانداردهای بین المللی (ISO) نظارت ومدیریت شده است.

برای حصول این هدف سیستم مدیرشبکه توصعه یافته است تا به سیستم های فرعی ارتباطات اجازه می دهند که با تمام گره های متصل با یک شبکه OSI مرتبط باشند. وقتی تعدادی از سیستم های عامل وجود دارند وبسیاری از مشاغل پیچیده را بکار می برند. که توسط یک شبکه مرتبط می شوند نیاز برای امکانات مدیریت شبکه ضروری است. مدیرشبکه توسعه یافته براساس استانداردهای ISO برای مدیریت OSI می باشد واساسا با مدیریت سیستم های فرعی ارتباطات در هر گره مرتبط با یک شبکه OSI وصل می باشد. سیستم توسعه یافته سعی نمی کند تا تمام اعمال مدیریت را اجرا کند (یعنی ، اجزای سرویس کاربرد ویژه مدیریت – MSASE) اما در عوض نشان می دهد که چگونه چهارچوب توسعه یافته می تواند استفاده شود تا این تابع ها را فراهم کند. ازآنجایی که برنامه های کاربرد OSI درحال تکامل هستند موضوعات ای که توسط مدل مرجع پایه ISO پوشیده می شوند خودشان را ظاهرمی نمایند. این موارد شامل امنیت شبکه نام گذاری و آدرس دادن ومدیریت بکه می باشد. ازآنجائیکه یکی از مؤلفه های سیستم توسعه یافته بصورت

بخشی از این مقاله به مدیریت شبکه توجه دارد بحث مفصلی ازاین موضوع اکنون ارائه می شود.
مدیریت شبکه : چهارچوب مدیریت شبکه تعریف شده است تا وسیله ای برای سیستم های فرعی ارتباطات درتمام گره های مرتبط با یک شبکه نظارت و کنترل شده ازراه دور را فراهم کنند. ساختار کلی چهارچوب مدیریت پیشنهاد شده در شکل ۱ نشان داده می شود. مدیر شبکه با فرایند کاربرد مدیریت تراکنش می کند (map) تا سیستم های فرعی ارتباطات را در تمام گره های شبکه ۲ را

نظارت وکنترل نماید. در عمل برای اینکه سیستم ها مدیریت شوند چهارچوب مدیریت به تعدادی از حوزه ها تقسیم می شود که هرکدام مدیر حوزه خودش می باشد. درحوزه این مقاله فقط یک حوزه مدیریت واحد درنظر گرفته می شود. همراه با هر حوزه عنصرسرویس اطلاعات مدیریت مشترک و

MSASE هستند. CMISE با مجموعه موجودیت های کاربرد مدیریت محلی (LMAE) براساس با پروتکل های اطلاعات مدیریت مشترک (CMIPS) برای پاسخ به یک درخواست هرLMAE بالایه های پروتکل گوناگون سیستم فرعی ارتباطات تراکنش می کند لایه های ۱ الی ۱۷ تا اطلاعات مدیریت را از CMISE بدست اورد وبه آن منتقل کند. کل هویش همراه با مدیریت یک شبکه فرعی درMSASE

و CMISE است. LMAE به سادگی وسیله ای برای بدست آوردن یا کنترل کردن پارمترهای عملیاتی بکاررفته درداخل هرلایه پروتکل ازیک سیستم فرعی ارتباطات را فراهم می کنند به این ترتیب فقط یک مجموعه حداقل ازتوابع لازم است تا به هرلایه پروتکل اضافه شود یعنی ضمیمه های به اجرای ماشین حالت لایه پروتکل به شکل اولیه های سرویس ورودی اضافی بنابراین بالاسری های پردازش همراه با جنبه های مدیریت یک سیستم عملیاتی به مقدار حداقل حفظ می شوند. هیچ سیستم فرعی ارتباط ای به یک LMAE نیازی ندارد و هر چه عملیات آن ساده ترباشد نیاز کمتری برای یکی وجود دارد و LMAE باید به فرمانها ازMSASE پاسخ دهد. پنج MSASE وجود دارند که دربالای CMISE قرار می گیرند که ممکن است توسط مدیر شبکه فراخوانده شود. اینها عبارت اند از : مدیریت عیب (FM) مدیریت حسابداری (AM) ترکیب بندی ومدیریت نام (CM) مدیریت عملکرد (PM) ومدیریت امنیت (SM).

در پاسخ به یک فرم پرس وجواز یک مدیر شبکه مؤلفه MSASE مناسب از خدمات پشتیبانی شده توسط CMISE استفاده می کند تا اطلاعات مدیریت مربوط را به یک LMAE انتقال دهد. برای اجرای این خدمات فراهم شده توسط یک لایه فرعی ثانوی استفاده می کند (ROSE) تا اطلاعات مربوطه را انتقال دهد. منابع قابل مدیریت دریک شبکه OSI موسوم به منابع OSI است. یعنی اشیای مدیریت شده این ها لایه های پروتکل را درهرسیستم فرعی ارتباطات تشکیل می دهند که

درمحیط OSI خاص استفاده می شود (OSLE) بنابراین برای مدیریت کردن یک شبگه OST مدیرشبکه باید بتواند منابع OSI را درهرسیستم فرعی ارتباطات نظارت کند تا اطلاعات بلادرنگ درباره عملکرد وترافیک اطلاعات را بدست آورند تا بتوانند مسائل را تشخیص دهند وکاربرد شبکه را بهینه نمایند. همراه با هر منبع ویک مجموعه از اعمال وجود دارد که یک مدیر شبکه را قادرمی سازد تا عملیات مدیریت خاص را برروی متغیرهای انتخاب شده نگهداری شده توسط هرلایه را از راه دورانجام دهند وبنابراین از طریق رابط LMAE مرتبط شده قابل دسترسی باشند. بطورمعمول اکثر اطلاعات توسط شمارنده های ساده نگهداری می شود که محتویات انها ممکن است توسط یک CMISE درپاسخ به یک درخواست MSASE درخواست شود. با این حال اگریک رویداد خاص رخ دهد یعنی یک آستانه دریک لایه ای بدست آید که یک عیب احتمالی را نشان می دهد لایه ممکن است مستقیما CMISE را مطلع کند. پس ازاینکه یک ارتباط بین CMISE ویک LMAE ایجاد می شود

اطلاعات مدیریت می تواند شروع به جریان نماید تا اینکه اجتماع آزاد شود. اطلاعات مدیریت بین یک مدیر ویک موسسه مبادله می شود که بدلایل زیر می باشد :
گزارش رویداد – استفاده شده توسط LMAE تا انتقال اطلاعات رویداد به CMISE را آغاز کند. انتقال اطلاعات – بکار رفته توسط CMISE برای درخواست اطلاعات اماری ازیک LMAE . کنترل – بکار رفته توسط CMISE برای آغاز عملیات انتخاب شده توسط یک LMAE . مثال ازیک مجموعه به هم مرتبط

شده شبکه های ناحیه محلی (LAN) درشکل ۲ نشان داده می شود. اگرچه مدیریت این نوع شبکه می تواند بصورت یک موجودیت واحد اجرا شود درعمل احتمال بیشتری وجود دارد که بصورت یک مجموعه مرتبط ار LAN درنظرگرفته شود که هرکدام توسط یک مدیرمتفاوت مدیریت می گردد. سیستم مدیریت شبکه که توسعه یافته است برای بررسی یک حوزه مدیریت واحد درنظرگرفته می شود. مقاله از ده بخش تشکیل می شود. پس ازاین بخش ما سیستمی را شرح می دهیم که استفاده شده است این بخشی پس ازآن خدمات MSASE راشرح می دهد. سپس ما اولویت های خدمات CMISE را شرح می دهیم. بخش بعدی توابع پروتکل CMISE را شرح می دهد که ابزار مدیر استفاده می کند. پروتکل LMAE که برای پاسخ به عملیات از راه دور استفاده می شود توسط

خدمات CMISE درخواست می شود که بعدا پوشیده می شود ورابط ها برای سیستم مدیر شبکه پس ازآن توصیه کرد. سپس ما مثال هایی درباره فرمانهای مدیر شبکه با پاسخ های مرتبط آنها ارائه می کنیم. بخش پس ازآن محیط توسعه سیستم مدیر شبکه را شرح می دهد. بالاخره ما نتایج خودمان را شرح می دهیم.
سیستم تجربی آزمایش :
قبل از شرح دادن نتایج بدست امده لازم است که ابتدا سیستم آزمایش را شرح دهیم. که برای انجام این بررسی ها استفاده شده است. یک طرح گونه سیستم درشکل ها دیده می شود. ضرورتا از سه سیستم تشکیل می شود. دو سیستم با استفاده از دسترسی انتقال فایل مدیراستفاده می شود. مورد اخیرماوی یک مجموعه از روش های MSASE است که مدیررا به وسیله پارمترهای کنترل کردن ودسترسی همراه با دسته های ISO دردوایستگاه دیگرمجهز می کند. MSASE امرتوسط استفاده ازخدماتی ازCMISE دست می یابد که به نوبه خودش با LMAE دردو ایستگاه دیگر مطابق با پروتکل مدیریت شبکه ارتباط برقرار می کند تا سرویس درخواست شده را انجام دهد.
نرم افزارNM سازگاربا نرم افزار ISODE نوشته شده است. ISODE ازیک مجموعه روش ها تشکیل می شود که انتقال جلسه ادامه ولایه های کاربرد مدل ISO رابطور انتخاب شده اجرا می کند. اینها بعدا با نرم افزار کاربرد خاص مرتبط می شود تا یک فرایند کاربرد واحد را شکل که تحت سیستم عامل UNIX کار می کند. ارتباطات بین فرایندهای کاربرد بعدا از طریق پروتکل کنترل انتقال انجام می شود (TCP). روش عبارت انداز نوشتن روش های اضافی برای اجرای MSASE های گوناگون بوده است واینها بعدا با نرم افزاردیگر درآن گره مرتبط شده اند تا یک فرایند کاربرد توسعه یافته واحد را شکل دهند. به این ترتیب تمام پارمترهای مرتبط با روش های دسته ISO فورا توسط روال های LMAE قابل دسترسی هستند. نابراین ازانجایی که فرایندهای سرویس دهنده ومشتری FTAM ازطریق دسته ISO ارتباط برقرار می کنند پارامترهای عملیاتی مربوط به مورد بعدی می تواند توسط مدیر شبکه دسترسی یافته یا تغییر داده می شود ( از طریق MSASE ، MISE و CMIP).
سرویس های MSASE :
سرویس های گوناگونی برای مدیر شبکه موجود هستند که درجدول I همراه با نگاشت انها به سرویس های CMISE گوناگون فهرست می شوند. اینها به شش گروه دسته بندی می شوند : SM , PM, CM, AM, FM وسایر موارد بطور معمول یک فرمان در داخل یک مقدار اولیه سرویس CMISE مربوط نگاشته خواهد شد که به نوبه خودش CMISE با یک LMAE ارتباط برقرار می کند تا عملیات از راه دورمناسب را اجرا نمایند.

بعضی فرمانها فقط دارای اهمیت موضعی هستند مثال (TCP) که درست است اگرTCP موضعی اجرا شود و “mn” که نام سیستم مدیر شبکه را برگرداند.
خدمات CMISE – سرو.یس های کاربرد موجود در رابط CMISE از دو نوع هستند. تایید نشده باید توجه شود که سیستم اجرا شده با خدمات تایید شده LMAE ازراه دور است که واحد اطلاعات پروتکل پاسخ (PPU) را مستقیما تولید می کند بجای اینکه یک پاسخ اولیه تولید شود. بطورکلی قبل از عبور دادن یا بدست اوردن اطلاعات از یک LMAE ازراه دور یک اجتماع باید بین CMISE و LMAE

خاص انجام گرفت واجتماع باید بسته شود واین کارتوسط سرویس M-TERMINATE انجام می شود. درداخل MSASE یک روال استفاده می شود تا یک خط ازجعبه کلید بدست آید وآن را درمقابل جدول فرامین موجود فرآوردی نماید. بنابراین وقتی که یک فرمان صادر می شود سرویس CMISE مناسب فراخوانده می شود همراه با اطلاعات مربوط که به CMISE به شکل پارمترها عبور داده می شوند. بعنوان یک مثال سرویس MSASE “pm.get” بصورت سرویس CMISE پارمترها نگاشته می شود :
PM = کلاس شیء
نام حساب = حالت شی ء
نتیجه برگشت یافته = نتیجه
در دریافت یک سرویس emise ماشین پروتکل CMISE موضعی یک CMIP PDU مربوط را ایجاد خواهد کرد. فهرستی ازPDU مربوط به هر سرویس CMISE درجدول π داده می شود.
CMIP : براساس دریافت یک سرویس CMISE ماشین پروتکل CMISE یک PDU مناسب را تولید خواهد کردو آن را به ماشین پروتکل LMAE نظیربا استفاده از خدمات لایه فرعی Rose یا ACSE ارسال می نماید. CMISE ازخدمات لایه فرعی ACSE برای تثبیت اتصال برای LMAE و ACSE استفاده می کند. همانطور که در ISO/ DIS 8650 / 2 شرح داده می شود. پس از یک اجتماع CMISE ازخدمات لایه فرعی ROSE برای انجام عملیات مناسب استفاده می کند براساس دریافت یک CMISE اجرای ماشین حالت برای CMISE ازپارمترهای فراهم شده توسط سرویس برای کد کردن PDU مربوطه استفاده می کند که بعدا به LMAE بصورت حوزه اطلاعات کاربر ACSE یا ROSE منتقل می شود. روال تثبیت ارتباط CMISE با یک LMAE به شرح زیر شرح داده می شود.
CMISE movcation : براساس دریافت سرویس M-INITIALIZE-REQUEST :
• یک INIRQ PDU را ایجاد کنید.
• INIRQ PDU را به صورت اطلاعات کاربر بروی سرویس A-ASSOCIATE. REQVEST ارسال کنید.
• حالت اولیه را مقدار دهی اولیه کنید.
پاسخ دادن LMAE :
براساس دریافت یک INIRQ PDU :
• پارمترهای دسترسی را کنترل کنید.
• واحد عملیاتی رابرای تعیین توانایی کنترل کنید اگرok است یک INIRP pDU
• را با همان واحد عملیاتی ایجاد کنید. اگرok نیست یک INIRP PDU را با دلیلی برای خرابی ایجاد کنید.

 

• INIRP pDU را بصورت اطلاعات کاربر برروی یک سرویس پاسخ – مرتبط با A ارسال کنید.
تاید CMISE :
براساس دریافت یک INIRP PDU :
• اگر پارمتر حاصل موفق باشد یک تایید مقداردهی اولیه M راایجاد کنید وصادرنمایید ( یعنی ازپارامترهای آن ترکیب را ایجاد کنید. )
• اگرپارمترهای حاصل خراب باشد یک M-INITIAIIZE-CONFIRM را صادر کنید (یعنی ازپارمترهای آن نتیجه بگیرید که ترکیب نمی تواند ایجاد شود ).

جداول …. تا …. ماشین حالت پروتکل فرضیه شده را برای CMISE خلاصه می کند تا اتصال صحیح با یک LMAE بوجود آورد. وقتی یک ازترکیب ایجاد شده است آغازکننده از پاسخ دهنده درخواست می کند تا عملیات ازراه دورانجام دهد. پاسخ دهنده این عملیات را تلاش می کند که متکی بریک نتیجه یا یک خط است . این فرضیه ادامه می یابد تا اینکه آغازگر تلاش می کند تا ترکیب را آزاد کند. یکی از خدمات ای که از CMISE استفاده می کند عبارت اندازINVOKE . REQUEST است که ازیک

عملیات می خواهد که ازلحاظ دوراجرا شود. این خدمات ممکن است توسط مدیرشبکه فراخوانده شود (CMISE , MSASE) وقتی یک درخواست به یک LMAE فرستاده می شود تا عملیات ازراه دورانجام دهد عامل یک نتیجه خطا یا غیره را بر می گرداند . بعنوان مثال جدول X عملیات نگاشت را بین خدمات MSASE نشان می دهد که ابتدا برای CMISE مربوط است وسپس برای CMIP PDU وبالاخره برای خدمات ROSE می باشد.
پروتکل LMAE :

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد