بخشی از مقاله

چکیده: در دو دهه گذشته، صنایع تولیدی تحت تأثیر تغییرات سریعی قرار گرفته اند، بطوریکه به آن به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید نگریسته می شود. بنگاه های تولیدی مجبور به انطباق دادن تکنیک های جدید مدیریتی برای پاسخ دهی مؤثر به این تغییرات شده اند که دسترسی پذیری فزاینده اطلاعات، توسعه سریع فن آوریهای جدید و جهانی شدن بازارها را شامل می شود. دپارتمان های بنگاه های تولیدی برای پاسخ دهی مناسب تر به نیازهای مشتریان خود - تنوع ومحصولات با ارزش زیاد - درگیر کارهای گروهی شده اند و برای منطبق شدن با روند سریع تغییرات، روش های تولید و ساختارهای سازمانی جدیدی را اتخاذ کرده اند - اشلی، 1997 - .تنوع در محصول، کیفیت بالاتر، عرضه بهتر و افزایش انعطاف پذیری برای تأمین نیازهای جدید مشتری و همچنین افزایش رقابت جهانی به چالش های رقابتی پاسخ می دهند - برومویچ و بیمانی، . - 1994 عدم قطعیت وتغییرات حاد مستمر از جمله ویژگیهای اصلی بازار جدید می باشند و بقاء شرکتی مستلزم توانایی شناخت دیدگاه های جدید و انطباق پذیری سریع با شرایط رقابت افزوده می باشد. نتیجتاَ، بسیاری از بنگاه ها به اتخاذ نظام های نوآورانه تولید، فن آوریهای پیشرفته تولید و بسیاری از تکنیک های جدید مدیریتی و سازمانی روی آورده اند. تحقیق این موضوع توسط صاحبان صنایع، فرهنگیان و مشاوران مدیریتی به ارائه ایدئولوژی بحران و دگرسازی در ساخت منجر شده است که در آن نقش حسابداری مدیریت متعارف بطور فزاینده ای مورد بررسی منتقدانه قرار می گیرد.

مقدمه:
در دو دهه گذشته، صنایع تولیدی تحت تأثیر تغییرات سریعی قرار گرفته اند، بطوریکه به آن به عنوان یک انقلاب صنعتی جدید نگریسته می شود. بنگاه های تولیدی مجبور به انطباق دادن تکنیک های جدید مدیریتی برای پاسخ دهی مؤثر به این تغییرات شده اند که دسترسی پذیری فزاینده اطلاعات، توسعه سریع فن آوریهای جدید و جهانی شدن بازارها را شامل می شود. دپارتمان های بنگاه های تولیدی برای پاسخ دهی مناسب تر به نیازهای مشتریان خود - تنوع ومحصولات با ارزش زیاد - درگیر کارهای گروهی شده اند و برای منطبق شدن با روند سریع تغییرات، روش های تولید و ساختارهای سازمانی جدیدی را اتخاذ کرده اند - اشلی، 1997 - .تنوع در محصول، کیفیت بالاتر، عرضه بهتر

و    افزایش انعطاف پذیری برای تأمین نیازهای جدید مشتری و همچنین افزایش رقابت جهانی به چالش های رقابتی پاسخ می دهند - برومویچ

و    بیمانی، . - 1994 عدم قطعیت وتغییرات حاد مستمر از جمله ویژگیهای اصلی بازار جدید می باشند و بقاء شرکتی مستلزم توانایی شناخت دیدگاه های جدید و انطباق پذیری سریع با شرایط رقابت افزوده می باشدنتیجتاَ،. بسیاری از بنگاه ها به اتخاذ نظام های نوآورانه تولید، فن آوریهای پیشرفته تولید و بسیاری از تکنیک های جدید مدیریتی و سازمانی روی آورده اند.
اثرات این تنظیم محیطی جدید نه تنها رویکردهای تولید و کاربرد تجهیزات اتومات شده و فن آوریهای انعطاف پذیر، بلکه ساختارهای سازمانی، راهبردهای کسب و کار و دیدگاه های فلسفی مدیریتی را نیز همچنان تغییر می دهند. بنا به نظر برومویچ و بیمانی - : - 23 :1994 تغییرات عملیاتی نشأت گرفته از پیشرفت های فن آورانه، به فرآیندهای تولید محدود نمی شوند بلکه به فعالیتهای پشتیبانی بعد از تولید و بویژه به بخش خدمات توسعه می یابند.

آنها شامل اجرای تکنیک های بسیار متفاوت سازماندهی و کار و رویکردهای نوین هماهنگ سازی، یکپارچه سازی، نظارت و مدیریت فعالیتهای سازمانی نیز می شوند. بنابرین، مدیران علاوه بر این تغییرات فن آورانه، به روش های جدید مدیریت نیز به نحو فزاینده ای علاقه مند شده اند - اشتون وسایرین، . - 1995 بنابراین، به دهه های 1980 و 1990 به عنوان دوره ای که در آن کلیه ابعاد تولید نیاز به تجدید نظر دارند نگریسته می شود. راهبردهای جدید کسب و کار نیز نقش متعارف حسابداری مدیریت را زیر سؤال برده اند. بنا به نظر اشتون و سایرین - : - 192 :1995تحقیق این موضوع توسط صاحبان صنایع، فرهنگیان و مشاوران مدیریتی به ارائه ایدئولوژی بحران و دگرسازی در ساخت منجر شده است که در آن نقش حسابداری مدیریت متعارف بطور فزاینده ای مورد بررسی منتقدانه قرار می گیرد. چالش حسابداری مدیریت متعارف

در محیط جدید تولید، درک الزامات اطلاعات، کاربرد کانال ها و اَشکال ارتباطاتی جدید و فهم مضامین ساختارهای متغیر سازمانی برای آنکه متخصص حسابداری مدیریت بداند چگونه واکنش نشان دهد ضرورت دارند. بنا به اظهار نظر پی وی - 1990 - ، "انقلاب صنعتی شکل گرفته و متأثر از فن آوری جدید، ضرورت ارئه یک مدل حسابداری هزینه جدید که با پدیده سطوح کاهش یافته موجودی انبار ذاتی در دیدگاه های فلسفی زمان واقعی تولید متجانس و هماهنگ باشد را نمایان می سازد". به هرحال، بحث بر اینست که حسابداری مدیریت متعارف نقصان هایی دارد که به تغییرات محیطی پاسخ نمی دهند. اکنون برخی از این انتقادات را مورد بررسی قرار می دهیم.

نقائص هماهنگ با برنامه ریزی سازمانی

حسابدار مدیریت سنتی به جای آنکه در برنامه ریزی راهبردی مشارکت کند، بر ارزش گذاری موجودی انبار و گزارش دهی بیرونی متمرکز می شود. امروزه بحث داغ در مورد بنگاه ها اینستکه بعد استراتژی را در حسابداری وارد کنند. نقش حسابداری مدیریت در تصمیم گیری های راهبردی کل نهایی سازی شده و نقش مشاوره ای حسابداران به نوع کتابداری تغییر یافته است.

تمرکز بر سنجش کوتاه مدت

نظام های حسابداری مدیریت امروزی سنجش و اندازه گیری کوتاه مدت ارائه می دهند که در آن پاداش به مدیریت و کارمندان تمرکز می شود. به هرحال، مزیت رقابتی پایا مستلزم توجه و سنجش بلندمدت است که برای برانگیزش افراد و مدیریت نوآوری عاملی مهم را تشکیل می دهد.


2
 

ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد در حسابداری مدیریت سنتی بطورکل مبتنی بر داده های مالی بوده و برخی مشخصه های اصلی الزامات عملکرد اتوماسیونی را نادیده گرفته است از قبیل رضایت مشتری، انعطاف پذیری، و نوآوری - بیمانی، 1993، . - 1994

گزارشات نامربوط و تکراری

بسیاری از تولیدکنندگان همچنان یک سوم تا یک دوم از برنامه های زمانبندی گزارش دهی تولید خود را متمرکز بر کاربری و کارائی نیروی کار نگاه می دارند. نیم قرن قبل، زمانیکه نیروی کار بطور مشخص 30 تا 40 درصد از هزینه ها را تشکیل می داد، گزارشات مرتبط بودند.امروزه، با انطباق روش های جدید تولید، نیروی کار در اصل 5 تا 10 درصد هزینه های کل را شامل می شود و بنابراین استفاده از نیروی کار که دغدغه اصلی مدیران را تشکیل می دهد - با توجه به سایر عوامل - بوسیله زمان دوره، کیفیت، تحویل دهی، ماشین آلات اوراق و موجودی انبار جایگزین شده است. به هرحال، لازم نیست گزارشات حسابداری بیش از حد بطور عمومی منتشر و در معرض دید عموم قرار داده شوند و بنابراین اطلاعات مدیر تولید از رایانه شخصی خود او ارائه می گردند - هاول و سوسی، . - 1988:23 گزارشات در قالب حسابداری مالی که حاوی داده ها و جزئیات زیاده از حد می باشند به مدیران بیش از حد ارائه می شوند.این قبیل گزارشات در تبادل اطلاعات موفق نیستند و برای مدیران ارزیابی، تصمیم گیری و اقدام اجرایی را دشوار می سازند. - هاول و سوسی، . - 1988:29

تعیین هزینه تولید با عملکرد ضعیف
سیستم های سنتی حسابداری هزینه اغلب عملکرد بسیار ضعیفی در تعیین هزینه تولید دارند. در واقع، بسیاری از این نظام ها به مدیرانی که شناختی از کمبودهای خود ندارند و از اطلاعات هزینه تولید به شکل اولیه خام آن استفاده می کنند، بد خدمتی بزرگی می کنند - هاول و سوسی، 1973الف،ب؛ کاپلان . - 1983 علاوه براین، درحالیکه شکل اصلی نظام های حسابداری سنتی مبتنی بر هزینه تولید است، روش های جدید تولید به فرآیند تولید و اثر آن بر هزینه های تولید تأکید می کنند.

برنامه ریزی بالا سری، نظارت و تخصیص

یکی از حوزه های اصلی نارضایتی از روش های حسابداری مدیریت در عمل به حسابداری و تخصیص هزینه های بالا سری - سرشکن - مربوط می شود. تخصیص هزینه های بالا سری مبتنی بر ساعات نیروی کار یک مشخصه مهم از حسابداری هزینه سنتی را تشکیل می دهد. بدلیل سهم رو به کاهش هزینه های متغیر و نیروی کار در هزینه های کل مبتنی بر فن آوریهای جدید، این روش دیگر یک روش مناسب محسوب نمی شود. در بسیاری از روش های جدید تولید، نیروی کار فقط 5 تا 10 درصد از هزینه کل تولید کننده را تشکیل می دهد - هاول و سوسی، . - 22 :1988 علاوه براین، اتوماسیون درحال افزایش دادن گستره بین هزینه های کل و متغیر است - هاول و سوسی، . - 1988:27 با حرکت در جهت عکس هزینه های بالاسری و نیروی کار، دیگر تخصیص هزینه های بالا سری بر اساس هزینه های نیروی کار یا ساعات کار، و استفاده از تکنیک های حسابداری هزینه مبتنی بر محیط تولیدی که در حال محوشدن است مناسب نیست.

چالش های جدید حسابداری مدیریت
طبق اظهار نظرهای داده شده در بسیاری از مقوله های حسابداری مدیریت، غیرمحتمل است کهرویکردهای فعلی کنترل مدیریت و روّیه های حسابداری هزینه نیازهای مدیریتی عملیات تولید در بنگاه های جدید را تأمین کنند و در ارائه شاخص های مفید برای فرآیند تصمیم گیری ناموفق می باشند. بدلیل نقصان های سیستم های سنتی سنجش هزینه، در زمانیکه بنگاه ها روش های جدید تولید را انطباق می دهند از قبیل روش کنترل کیفیت جامع - TQC - ، نظام های موجودی انبار زمان واقعی - JIT - ، و فرآیندهای تولید رایانه-یکپارچه سازی شده، افزایش چشمگیر کارائی و اثربخشی تولید بدرستی منعکس نمی شوند.

امروزه، نظام های کارآمد حسابداری مدیریتی باید فعالیتهای ارزش آفرین شرکت ها در زمینه عملیات ها، تولید محصول، توسعه فرآیند، بازاریابی و فروش را منعکس نمایند. این امر با اعمال تغییرات دائم و بموقع در نظام های حسابداری مدیریت میسر می شود که تغییرات داده شده در اغلب فرآیندهای تولید بمنظور ارائه اطلاعات مرتبط و مناسب برای نظارتها و تصمیم گیریهای مدیریتی را منعکس می کنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید