دانلود مقاله تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان مطالعه موردی : استان کهگیلویه و بویراحمد

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

مقدمه

سازمانهای فعلی به منظور بقاء حتی برای یک دهه، باید پیوسته تغییر کنند، اما تغییر به تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر جمع آوری دادههای مناسبی از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آنها به دانش باشد. به اعتقاد لوپز(2005) 1 دانش و قابلیتهای سازمانی اشکالی از داراییهای استراتژیک هستند که اهداف بلند سازمان را از حیث رقابتی و اقتضائات محیطی ارتقاء داده و در محیطهای پویا کاربرد استراتژیک دارند. امروزه هر سازمانی نیازمند کسب، خلق، ذخیره و کاربرد دانش به مثابه یکی از عوامل تعیین کنندهی رشد و بالندگی است. علاوه بر این، سازمانها به منظور تداوم حیات خود، نیازمند تغییر راهبردهای کسب و کار خود از رقابت مبتنی بر مقیاس به رقابت مبتنی بر سرعت، با استفاده از مزیت رقابتی کاربرد دانش، مهارت، تخصص و فناوری هستند. دانش عامل حیاتی کسب موفقیت در هر تلاشی است (آجیراپونگپان2، .(2010 مدیریت دانش به تلاشهایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن، سازماندهی، قابل دسترس نمودن سرمایههای نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت میگیرد. بسیاری از سازمانها بر تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری گسترده در زمینه فناوری اطلاعات به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند (شیه و همکاران3،.(2005

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه جمع آوری دادهها تحقیقی توصیفی - پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394 که 100 نفر بودند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003) به 24 گویه و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) با 16 گویه که برای جمع آوری دادهها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط تعدادی از متخصصان و کارشناسان مربوطه سنجیده شد و پایایی آنها بر حسب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/76 و 0/68 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها جهت نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و آزمونهای رگرسیون ساده در محیط نرم افزار spss با نسخه 21 بهره گیری شد. برای بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از آزمونهای مربوط به رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم، یکی از فرضهای مهم در رگرسیون، نرمال بودن دادههاست. بدین منظور، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف را برای بررسی نرمال بودن دادهها به کار میبندیم.

یافتههای حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه ای را نشان میدهد، این آزمون نشان میدهد که آیا دادههای آماری از توزیع نرمال برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده میگردد در تمامی متغیرها، سطح معنی داری بیش از 0/05 است که فرض عدم نرمال بودن توزیع دادهها رد میشود. بنابراین دادهها از توزیع نرمال برخودار هستند.


1.Lopez
2.Agirapogpan

3.Shey et.al.


2

جدول (1) آزمون کلموگروف - اسمیرنوف

متغیرها تعداد آماره کلموگروف - اسمیرنوف معیار تصمیم

دانش آفرینی 100 0/998 0/214

جذب دانش 100 1/031 0/235

سازماندهی دانش 100 1/001 0/274

ذخیره دانش 100 1/280 0/126

انتشار دانش 100 1/118 0/209

کاربرد دانش 100 1/011 0/258

چابکی سازمانی 100 1/320 0/091


تجزیه و تحلیل دادهها سؤال اول:. آیا دانش آفرینی، بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر معنی داری دارد؟

با استفاده از رگرسیون ساده به بررسی میزان تأثیر دانش آفرینی بر چابکی سازمانی خواهیم پرداخت.

در این روش فرض 0 را که همارز فرض 0 است آزمون خواهیم کرد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 21

صورت زیر به دست آمد.

جدول (2) آزمون معنی داری رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس

به

مدل مجموع مربعات df میانگین مربع F Sig

رگرسیون 1496/601 1 1496/601 17/943 0/0001
باقی مانده 8173/909 98 83/407
کل 9670/510 99

جدول شماره (2) جدول تحلیل واریانس را نشان میدهد. مقدار عدد به دست آمده برای F برابر 17/943 بدست آمده است و

سطح معنیداری 0/0001 این بدان معنی است که فرض 0 رد خواهد شد و نشان میدهد که تأثیر دانش آفرینی بر چابکی

سازمانی معنیدار است.

در زیر نمودار پراکنش رابطه بین دو متغیر نشان داده شده است:

نمودار (1) پراکنش رابطه بین دانش آفرینی و چابکی سازمانی


سؤال دوم: آیا جذب دانش، بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر معنی داری دارد؟ با استفاده از رگرسیون ساده به بررسی میزان تأثیر جذب دانش بر چابکی سازمانی خواهیم پرداخت.

3

در این روش فرض صورت زیر به دست

0

آمد.

را که همارز فرض 0 است آزمون خواهیم کرد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS21 به


جدول (3) آزمون معنی داری رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس

مدل مجموع مربعات df میانگین مربع F Sig

رگرسیون 3039/481 1 3039/481 44/921 0/0001
باقی مانده 6631/029 98 67/664
کل 9670/510 99

جدول (3) تحلیل واریانس را نشان میدهد. مقدار عدد به دست آمده برای F برابر 44/921 بدست آمده است و سطح معنیداری

0/0001 این بدان معنی است که فرض 0 رد خواهد شد و نشان میدهد که تأثیر جذب دانش بر چابکی سازمانی معنیدار

است.

در زیر نمودار پراکنش رابطه بین دو متغیر نشان داده شده است:

نمودار (2) پراکنش رابطه بین جذب دانش و چابکی سازمانی


سؤال سوم: آیا سازماندهی دانش، بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر معنی داری دارد؟

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری 0/0001 به دست آمده که کمتر از 0/05 است پس رابطه بین چابکی سازمانی و سازماندهی دانش معنی دار است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 180 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده روش نمونهگیری تصادفی خوشهای ...

مقاله بررسی تأثیر استقرار دولت الکترونیک در چابکی سازمانی ( مطالعه موردی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر استقرار دولت الکترونیک در چابکی سازمانی (مطالعه موردی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) چکیده تحقیق حاضر در پی یافتن تأثیر استقرار دولت الکترونیک بر چابکی سازمانی از چهار منظر انعطاف پذیری، سرعت، پاسخگویی و شایستگی می باشد. بعد از مرور ادبیات تحقیق، داده ها از دو طريقي کتابخانه اي و پيمايشي ...

مقاله بررسی تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای آموزشی ( مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر رنگ در معماري داخلی فضاي آموزشی (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر) چکیده رنگها به عنوان یکی از عناصر وابسته معماي داخلی میتواند در بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا به سبب ویژگیها شیمیایی و روانشناسانه تأثیر بسزایی براي یک زندگی راحت داشته باشند. انتخاب رنگ میتواند فضاي کسالتآور و یک ...

مقاله بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر پیاده سازی مدیریت خطر وایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی استان اردبیل

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان مقاله: بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر پیاده سازی مدیریت خطر وایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی استان اردبیل چکیده: زمینه و هدف: رفتار شهروندی سازمانی به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان بـرای بهبـود بهـره وری و انسجام در محیط کار، فراتر یا ماوراء وظایف و الزامات شغلی و سازمانی میباشد. دراین ر ...

مقاله بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( موردمطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی (موردمطالعه:کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی)  چکیده در محیط رقابتی و پیچیده امروز، سازمانها نیازمند ایجاد قابلیتهای یادگیری فزاینده میباشند. از جمله عواملی که بر قابلیتهای یادگیری در سازمانها تأثیرگذار ...

مقاله بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت تعارض بر استرس شغلی و سکوت سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت تعارض بر استرس شغلی و سکوت سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل چکیده هدف از پژوهش حاضر » بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت تعارض بر استرس شغلی و سکوت سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل« می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل میب ...

مقاله نقش گردشگری ( اکوتوریسم ، ژئوتوریسم ) در توسعه مناطق محروم ( مطالعات موردی استان کهگیلویه وبویراحمد )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش گردشگری (اکوتوریسم، ژئوتوریسم) در توسعه مناطق محروم (مطالعات موردی استان کهگیلویه وبویراحمد). چکیده یکی از راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی، توسعه و گسترش صنعت گردشگری است که در دهه های اخیر به عنوان یک منبع اقتصادی سودآور مطرح شده است. صنعت گردشگری سهم بسزایی در ایجاد فرصت های شغلی با توجه به ابعاد گستر ...

مقاله رابطه سبکهای مدیریت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رابطه سبکهای مدیریت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه چکیده نیل به اهداف سازمانی در گرو تأمین اهداف و خواستههای منطقی و مشروع منابع انسانی است و همچنین تأمین نیازهای منابع انسانی در گرو رسانیدن سازمان به اهداف و مأموریتهای آتی سازمان توس کارکنان است. لذا مدیریت پل ارتباط ...