whatsapp call admin

مقاله شناسایی عوامل موثر بر خواب آلودگی و بررسی تاثیر آنها برحوادث جاده ای

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

شناسایی عوامل موثر بر خواب آلودگی و بررسی تاثیر آنها برحوادث جاده ای
چکیده
رشد اسف بار میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی طی سال های اخیر، نگرانی ها و تلاش های فراوانی را در راستای شناسایی و کنترل علل وقوع تصادف از سوی مراجع مسئول بر انگیخته است .
گرچه اعتقاد کلی بر این است که در حوادث رانندگی عوامل انسانی نقش اصلی را ایفا می کند، لکن هنوز مجادلاتی در این زمینه وجود دارد.
به همین منظور این پژوهش در راستای شناسایی عوامل موثر بر ایجاد خواب آلودگی و میزان تاثیر هریک از آنها بر وقوع حادثه ، انجام شده است . در این پژوهش سعی بر آنست که ارتباط بین متغیر هایی مانند گروه شغلی ، مدت زمان رانندگی، مسافت طی شده در سال و میزان تمایل به خواب آلودگی و تصادف بررسی شود. جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه رانندگان مرد در سطح شهرستان اصفهان در مقطع زمانی ٨٨.٣.٣٠ لغایت ٨٨.۶.٣٠ که حداقل سه سال از دریافت گواهینامه رانندگی آنها سپری شده می باشد. . نمونه آماری با توجه به جمعیت شهرستان اصفهان ، مطابق آخرین سرشماری و سرانه مالکیت خودرو در این شهر و بر اساس روشهای پذیرفته شده آماری ، از ببن رانندگان مرد ، به صورت تصادفی ساده ، انتخاب شده است . تعداد نمونه در این پژوهش از رابطه کوکران در نرم افزار SPSS محاسبه گردید که ٣۵٠ نفر می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی و روش تحقیق توصیفی اکتشافی می باشد. در پایان داده ها با استفاده از نرم افزار spss وروش تحلیل پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته استنتیجه تحقیق نشان میدهد که بین احتمال خواب آلودگی پشت فرمان خودرو و متغیرهایی از قبیل میزان گرایش به خواب الودگی (Epworth)، سن ، مسافت طی شده سالیانه ، نسبت زمان رانندگی در جاده های اتوبان و گروه شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایجی که بدست امد مشخص شد که میزان خواب آلودگی نقش مستقیم در وقوع حادثه دارد. همچنین یافته ها نشان داد خودروهای اداری.شرکتی به تعداد بیشتری دچار سانحه شده اند و احساس خواب آلودگی دررانندگان آنها نیز بیشتر است .نتایج این پژوهش می تواند به مسئولین در جهت برنامه ریزی مناسب در راستای کاهش میزان تصادفات و علل وقوع آنها کمک نماید . برای رانندگانی که مجبورند علیرغم خستگی رانندگی کنند، دانستن این نکته که چه اقداماتی برای غلبه بر خواب آلودگی مفید است ، از اهمیت زیادی برخوردار است .
کلمات کلیدی : تصادفات جاده ای١، رانندگان شخصی ٢، رانندگان اداری .شرکتی٣ ، شاخص اندازه گیری گرایش به خواب آلودگی در طول روز
١- مقدمه
خستگی ”۵ راننده اغلب به عنوان یکی از دلایل تصادفات جاده ای ذکر می شود. با این وجود، خستگی حالتی است که تعریف دقیق و مشخصی برای آن نداریم و ممکن است شامل حالات مختلف جسمی و روحی باشد. رانندگی مهارتی است که تا حدود زیادی به ویژگی های شخصی بستگی دارد. رانندگی، مستلزم احتیاط فراوان و حفظ هوشیاری به منظور جلوگیری از بروز تصادف است و قاعدتا خواب آلودگی راننده روی امنیت رانندگی تاثیر منفی گذاشته و احتمال بروز تصادف را بالا می برد.
با افزایش فشار های کاری، تسریع ماشینی شدن و بحث توانایی، زمان انجام کار و موضوع اشتغال نوجوانان موجب افزایش مطالعات مربوط به حوادث شده است . گرین وود۶ (١٩٢١) نخستین تحقیقات را در زمینه حوادث را به انجام رسانید و به جستجوی مهم ترین عوامل فردی دخیل در بروز حوادث پرداخت . افزایش نگرانی دولت بریتانیا دردوره جنگ جهانی اول پیرامون دلایل بالا بودن آمار مرگ و میر و صدمات ناشی از تصادفات و حوادث در صنایع ، از مهم ترین هدف های تاسیس انجمن تحقیق بر روی خستگی صنعتی دز این کشور بود. (پارکر، ١٩٩۵ ). ملزنرو همکاران بیان نموده اند که رانندگان باید بر هیجانات و ریسک پذیری خود کنترل داشته باشند. قضاوت آنان باید پخته باشد و آنان می بایست ازمهارت های حل مساله و درک خطر در طول رانندگی برخوردار باشند. به گفته آنان علی رغم عدم وجود توجیه روان پزشکی واضح ، فردی که رفتار های هیجانی و ناگهانی انجام می دهد ، خطر پذیر و اگر الکل یا مواد مصرف کند فرد ی خطرناک و رانندگی کردن وی با مخاطره همراه است ( ملزنرو دیگران ، ١٩٩٣). همچنین بیمارانی که داروی ضد اضطراب و خواب آور مصرف می کنند، بیشترین خطر ایجاد حوادث رانندگی را دارا هستند ( باربن ،١٩٩٨). معمولا به بیماران توصیه می شود که پس از شروع درمان دارویی یا افزایش دوز داروها، رانندگی نکنند (هریس ،١٩٩٧).
تلفات نیروی انسانی و صدمات اقتصادی ناشی از تلفات تصادقات در کشور ما بسیار با اهمیت و آمار موجود در این زمینه نیزبسیار نگران کننده است . بگونه ای که میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ٢۵ برابر ژاپن و ٢ برابر ترکیه می باشد. درحالیکه روزانه در کشور عربستان ١٢ نفر قربانی حوادث جاده ای می شوند آمار قربانیان روزانه تصادفات در ایران برابر با ۴٨ نفر (و در سال ١٣٨٠ برابر ۵٣ نفر) می باشد. از طرف دیگر زیان های اقتصادی تصادفات رانندگی با توجه به قانون دیات ، بیش از ٣% تولید ناخالص ملی کشور ما را تشکیل می دهد.
با توجه به موارد فوق انجام پژوهش هایی که به حل این معضل کشور کمک نماید، ضروری به نظر رسیده و در سال های اخیر این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین از جمله اعضای مجامع علمی و دانشگاهی، راهنمایی و رانندگی، وزارت راه و ترابری و سازمان حمل و نقل و حتی عامه مردم قرار گرفته است . به همین دلیل در این پژوهش نیز اطلاعات موجود در زمینه تصادفات و تاثیر خواب آلودگی بر ایجاد تصادفات -که تا کنون مطالعات اندکی در ارتباط با آن ها در کشور به انجام رسیده – مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
٢- روش بررسی
“از آن جایی که شرایطی موجد خواب آلودگی و واکنش افراد در هنگام خواب آلودگی از فردی به فرد دیگر متفاوت است در این تحقیق به بررسی تاثیر خواب آلودگی رانندگان بر احتمال بروز تصادف خواهیم پرداخت . هدف این پژوهش شناسایی رفتار نهاده (بروز تصادفات رانندگی ) بر حسب چند متغیر و تعمیم آن به کل جامعه رانندگان مرد در ایران می باشد، روش تحقیق ، از نوع زمینه یابی و نوع تحلیل آن توصیفی است . جامعه ی مورد بررسی شامل کلیه رانندگان مرد در سطح شهرستان اصفهان در مقطع زمانی ٨٨.١.٣٠ لغایت ٨٨.۶.٣٠ که حداقل سه سال از دریافت گواهینامه رانندگی آنها سپری شده می باشد. با توجه به اینکه مطابق آخرین سرشماری، جمعیت شهرستان اصفهان در حدود ١٩٨۴٠٠٠ نفر برآورد شده است و بر اساس بر آورد سازمان ترافیک و خدمات شهری شهرداری اصفهان و معاونت صدور گواهینامه راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی ، سرانه مالکیت خودرو شخصی در شهر اصفهان حدود ١% برآورد شده است . حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران وارد نرم افزار spss، شد. در این ارتباط به دلیل نا مشخص بودن تغدادرانندگانی که در ٣ سال اخیر دچار سانحه رانندگی شده اند و آنهایی که دچار حادثه نشده اند از نسبت ٠.۵ برای هر دو پارامتر p و q استفاده گردیدو با توجه به پارامترهای فوق ، حجم نمونه برابر با ٣۵٠ راننده تعیین گردید.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر ۴ بخش بود. در بخش اول مقدار تقریبی مسافتی که رانندگان در یک سال گذشته طی کرده اند، نسبت رانندگی در جاده های مختلف اعم از اتوبان ، درون شهری، و برون شهری، تناوب رانندگی آنان و نوع خودرو(اداری.شرکتی. شخصی ) مورد استفاده برای رانندگی پرسیده شد . در تحلیل های بعدی این موارد تحت عنوان متغیر “خودرو” (که خودرو = ١ مربوط به کسانی است که بیشتر با خودروهای شخصی و، خودرو = ٢ مربوط به کسانی است که بیشتر با خودروهای اداری .شرکتی رانندگی می کنند) . تعریف شده است
قسمت دوم پرسشنامه شامل سوالاتی درباره تصادفات بود . در این قسمت تعداد و شدت تصادفات پاسخ دهندگان و جزئیات تصادفات و همچنین نظر شخصی آنها در مورد فاکتورهای تاثیر گذار بر نقش راننده دربروز تصادف ، مورد سوال قرار گرفته است .
در قسمت سوم پرسشنامه ، از رانندگان پرسیده شده است : آیا در ١٢ ماه گذشته حالت “خواب آلودگی” پشت فرمان خودرو را تجربه کرده اند؟ برای جواب این سوال متغیر “خواب آلود” تعریف و برای کسانیکه این حالت را تجربه نکرده اند عدد ١ و در غیر این صورت عدد ٢ به خود می گیرد. همچنین از آنان سوال شده است که در طول یک سفر، معمولا چند ساعت بدون وقفه – و بدون داشتن استراحت – رانندگی می کنند؟ و اینکه چه اقداماتی را برای غلبه بر خواب آلودگی خود هنگام رانندگی مفید می دانند.
قسمت چهارم مربوط به مشخصات فردی رانندگان از قبیل سن و شغل آنها است .
روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
بدلیل اینکه در تهیه پرسشنامه از منابع معتبر علمی شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ، و همچنین نظر کارشناسان و متخصصان امر استفاده گردید لذا پرسشنامه از میزان روایی محتوای مناسبی برخوردار است . جهت تعیین پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز از روش آزمون – بازآزمون در رابطه با ١٠% از پرسشنامه ها (تعداد ۴۵ پرسشنامه ) استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با ٨٩% و بیانگر سطحی قابل قبول از پایایی ابزار میباشد.
٣- سوالات پژوهشی تحقیق
آیا بین خستگی راننده و میزان تصادفات جاده ای، ارتباط معنی داری وجود دارد؟
آیا بروز احساس خواب آلودگی در رانندگان بر روی شکل گیری تصادفات ، تاثیرگذار است ؟
آیا ویژگیهای شخصی و روانشناختی فرد در بروز حوادث رانندگی موثر است ؟
آیا بین مقیاس گرایش به خوابیدن رانندگان (ESS ) در طول روز و بروز حوادث رانندگی ارتباط معنی دازی وجود دارد؟
آیا بین نوع شغل فرد و بروز تصادفات ، ارتباط معنی داری وجود دارد؟ آیا بین عواملی که باعث خواب آلودگی رانندگان شده ( اعم از روز
کاری طولانی، روشن بودن بخاری اتومبیل ، کمبود خواب ، و…) و بروز تصادفات ، ارتباط معنی داری وجود دارد؟
۴- چار چوب نظری تحقیق
. چارچوب نظری، روابط بین متغیرهای مستقل و تاثیر آنها را بر متغیر نهاده نشان می دهد. تدوین چنین چارچوبی به ما کمک می کند تا برای بهبود شناخت خود از پویایی های وضعیت ، روابط خاصی را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم . بر همین اساس ، چارچوب نظری این پژوهش را می توان در شکل زیر مشاهده کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 13 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد