مقاله طراحی فضای شهری با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی شهر دماوند)

word قابل ویرایش
36 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان

طراحی فضای شهری با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی شهر دماوند)

چکیده:

امروزه از جمله فرصت های جدید اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی که به دلیل نیازهای جهانی به شدت در حال رشد و گسترش است، صنعت گردشگری است. کشور ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل های متنوع و گسترده همواره به عنوان یکی از کانون های گردشگری در قلمرو سرزمینی مطرح بوده است. از همین رو، از میان فرصت های گردشگری موجود در کشور، جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای بکر و آب و هوای مناسب، زمینه را برای توسعه اکوتوریسم، بیش از دیگر جنبه های گردشگری تقویت می کند. در این زمینه، طراحی شهری می تواند یکی از شیوه های بهره برداری از این فرصت ها برای شهرهای میانی با پتانسیل های اکوتوریسم باشد. در این میان شهردماوند به عنوان مرکز شهرستان دماوند به دلیل موقعیت جغرافیایی آن دارای پتانسیل های فراوان اکوتوریسم است که تاکنون به دالیل متعدد، استفاده بهینه و پایدار از این فرصت ها نشده است. لذا در این پژوهش براساس اصول طراحی شهری پایدار و با استفاده از روش شناسی توصیفی – تحلیلی )تلفیقی از روش کمی و کیفی) و ، و همچنین بررسی مطالعه ی قسمت شمالی شهر) شامل هسته اولیه شهر و پتانسیل های تاریخی و فرهنگی ) به عنوان حوزه ی فراگیر با به کارگیری مدل TOWS براساس نظام های یشنهادی دکترگلکار)۵ دسته نظام کاربری،کالبدی،دسترسی، منظر واستخوان بندی) و انتخاب از گزینه های پیشنهادی با استفاده از مدل AHPکوشش شده است تا راهبرد اصلی برای اقدام در زمینه توسعه اکوتوریسم شهردماوند شناسایی و ارائه گردد. بر اساس یافته ها، به منظور تقویت و توسعه اکوتوریسم پایدار در شهرستان دماوند، درنهایت اسناد هدایت طراحی شهری شامل چارچوب طراحی شهری دستورکار توسعه و ساخت وساز وطرح جامع سه بعدی برای حوزه مداخله تهیه شده که برای سیاست گذاری ، نوع اقدام ، مدیریت و برنامه ریزی اکوتوریسم مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی:اکوتوریسم، طراحی شهری، دماوند، گردشگری

مقدمه
تاریخچه اکوتوریسم به سال ۵۶۹۱ میالدی باز میگردد، آن هنگام که واژه اکوتوریسم از تلخیص دو واژه Ecological و Tourism ابداع گردید و در مفهوم عام اینگونه تعریف شده است: اکوتوریسم سفر به مناطق تخریب نشده یا غیرآلوده طبیعی با هدف مطالعه، مشاهده و لذت از زیباییها و گیاهان و جانوران بومی، یا نشانههای فرهنگی این مکان ها میباشد )نشریه الکترونیکی دهکده، ۶۰۰۹، -۶

توجه نمودن به تمامی محوطههای جهانگردی )توریستی) اعم ازجنگلهای طبیعی، پارکهای ملی و حیات وحش، رودخانهها و طبیعت پیرامون آنها و بویژه کوهسارها و کوهستانها و آبشارها، چشمههای آبگرم، چشمههای طبیعی، ییالقها و مناطق ویژه شکار و صید ماهی، دریاها و دریاچهها، سواحل و کرانه های پیرامون آنها، زیستگاههای طبیعی پرندگان مهاجر و بومی و سایر خزندگان و نیز غارهای طبیعی و بویژه طبیعت بکر درونشان، گستره این بخش از جهانگردی )توریسم) را رقم میزند.

براساس برآورد WTO در حالی که رشد عمومی صنعت توریسم برای دهه ۶۰۰۰ تا ۶۰۵۰ بین ۴/۳ تا حداکثر ۹/۷ درصد پیشبینی میشود یافتههای موجود بیانگر آن است که بیشترین قسمت از این رشد در بخش اکوتوریسم به وقوع پیوسته و به طور کلی رشد این بخش بین ۵۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب انتظار میرود تا یک دهه دیگر شمار طبیعت گردان که اکنون هفت درصد از کل مسافران جهان را شامل میشود به بیش از بیست درصد برسد. )برآورد Reinsold 1993, Lindberg 1997 منتشر شده و در سایت WTO در اینترنت).

ارتباط نزدیکی بین جهانگردی و محیط زیست وجود دارد. بسیاری از مناظر طبیعی و ساختاری زیست محیطی برای جهانگردان جذاب هستند و در این راستا جهانگردان میتوانند به حفاظت محیط زیست نیز کمک نمایند. توسعه جهانگردی و استفاده جهانگردان از محیط زیست میتواند اثرات مختلفی بر روی محیط زیست داشته باشد. اگر جهانگردی خوب برنامهریزی و مدیریت شود و خوب توسعه یابد میتواند اثرات مثبت به همراه داشته باشد )همایون، آناهیتا؛ ۵۳۳۰؛ -۳

اکوتوریسم) ) Eco Tourism

اکوتوریسم اختصار واژه Ecological – Tourism است که در ادبیات فارسی به جهانگردی زیست محیطی یا طبیعت گردی مشهور شده است. به طور کلی طبیعت گردی عبارت است از «انواع گردشگری که در بستر طبیعت صورت میپذیرد که هدف آن داد و ستادهایی بین جهانگرد و محیط زیست است که در آن به محیط زیست آسیب وارد نشود.» )صارمی نائین، محمد حسین، -۵ :۵۳۳۶

از دیدگاه علمی، اکوتوریسم عمدتاً نوعی جهانگردی انفرادی یا با مقیاس کوچک است که به وسیله شرکتهای کوچک تا متوسط در مناطق طبیعی به اجرا درمیآید. نشست مجمع اکوتوریسم، سازمان جهانی جهانگردی؛

-۳ :۶۰۰۶

اکوتوریسم دارای مشخصات چهارگانه زیر ست: -۱ وابسته به طبیعت باشد.

-۲ از لحاظ اکولوژیک پایدار باشد و به عبارتی کمترین آسیب و اثرات سوء را برای طبیعت نداشته باشد. -۳ آموزش و ارایه ارزشهای منطقه مورد بازدید، عنصر اصلی آن بازدید باشد.

-۴ جوامع محلی و میزبان در آن مشارکت داشته باشند.

انواع طبیعت گردان
برآوردهای ۱TES )جامعه اکوتوریسم) نشان میدهد طبیعت گردان بسته به انگیزه سفر خود در گروه سنی خاصی قرار دارند: گروهی از طبیعت گردان به دنبال ماجراجویی، دیدار از سرزمینهای بکر و نیز توریسم ورزشی هستند که اغلب در مقطع سنی کمتر از ۴۴ سال بوده و پیشینه آنها در محدوده سنی ۱۱ تا ۳۳ سال قرار دارد. اما گروهی که با هدف لذت بردن از طبیعت و دیدار از حیات وحش و … به اکوتوریسم میپردازند در محدوده سنی ۳۳ تا ۳۴ قرار دارند )باید توجه داشت که این بررسی، اکوتوریستهای بینالمللی را مدنظر دارد و طبیعت گردان در مقیاس ملی و محلی به طور کلی محدوه سنی وسیعتری را در بر میگیرند).

TES در یک دستهبندی ، طبیعت گردان را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده است: الف) آنها که میخواهند از لذت دیدار طبیعت و حضور در آن بهرهمند شوند ب) عالقمندان به تجربه مکانها و حال و هواهای تازه.
برنامههای اصلی برای اکوتوریسم عبارتند از:

– وضع مقررات سنگین برای حفاظت از محیط طبیعی، جوامع گیاهی و جانوری و مکانهای تاریخی و باستانی

– تدوین استانداردهای ظرفیت تحمل محیط، برای اینکه امکانات جهانگردی بیش از حد توسعه نیافته و محیط زیست بیش از حد تحمل مورد استفاده بازدید کنندگان قرار نگیرد.

– توسعه تجهیزات جهانگردی در مقیاس کم و متناسب با محیط زیست منطقه باید طراحی شود.
– کاهش اثرات تکنیکهای توسعه بر محیط زیست
– در امر طراحی به تنوع فصلی توجه شود )همایون، آناهیتا؛ -۴ :۱۳۳۴

صنعت گردشگری و اکوتوریسم
افزایش تقاضای گردشگری طبیعی موجب شده که مدیران مناطق حفاظت شده به توریسم مبتنی برحفاظت یا توریسمی که بر اساس حفاظت از محیط صورت می گیرد،بیشر توجه نماید.مسافرین یا گردشگران،نیروهایی هستند که اکوتوریسم را به سمت تکامل و رشد سوق می دهند. صنعت گردشگریو مسافرت حدوداً ۲۴۴ میلیون شغل در سراسر دنیا ایجاد کرده است. به طور متوسط از هر ۱۲/۴ شغل یک شغل متعلق به این صنعت است.تغییر سلیقه توریست ها موجب شده است که صنعت توریسم،رویکرد مسافرت به مکانهای سرسبز را در پیش بگیرد و این عامل باعث ترغیب و رشد اکوتوریسم شده است.گردشگران به دنبال مکانها و بازارهای جدید تجاری و به دنبال فرصتی هستند تا از این راه به مدیریت منابع طبیعی کمک کنند.

شیوه فعالیت اکوتوریسم

در تعریف اکوتوریسم، اهداف حفظ محیط زیستکامالً لحاظ شده است. ضمن اینکه در نظرگرفتن مشارکت جوامع محلی و توسعه اقتصادی می تواند برای توسعه مهم بوده و مشارکین می توانند مجری طرح و برنامه اکوتوریسم باشند. راههای زیادی وجود دارد که می توان از آن برای حفاظت از محیط زیست استفاده نمود، ازجمله:اول

اینکه:اکوتوریسم می تواند برای مناطق تحت حفاظت منبع درآمد خوبی باشد.دوم اینکه:اکوتوریسم می تواند در جوامع محلی و نواحی حفاظت شده پیرامون آن اشتغال زایی نموده و در این نواحی انگیزه اقتصادی ایجاد کند.سوم اینکه:اکوتوریسم می تواند از نظرزیست محیطی بازدیدکنندگان را آموزش دهد.چهارم اینکه:اکوتوریسم می تواند دلیلی برای حفاظت محیط زیست بوده و منطقه حفاظت شده بیشتر تحت حمایت قرار گیرد.به طور کلی هدف برنامه های اکوتوریسم محدود نمودن و به حداقل رساندن تأثیرات منفی گردشگری طبیعی است.

فرصت سازی اکوتوریسم برای کشورهای جهان سوم
اعتبار اکوتوریسم نسبت به نرخ رشد حاصله در مدت ۱۴ ساله گذشته بیش از ده برابر افزایش داشته است. این یافتهها نشان دهنده اهمیت آن در تولید ناخالص ملی است. اکثر کشورهای جهان سوم مشکالت زیادی از نظر پرداخت بدهیهایشان دارند. بنابراین اکوتوریسم فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاری بر روی جاذبههای فراوان طبیعی ایجاد میکند. توسعه اکوتوریسم به عنوان یکی از گزینههای جهانگردی باید در مقیاس کوچک و در محدوده فعالیتهای مالکان محلی صورت گیرد)کیتر، ارلت؛ ۱۱۱۴؛ -۲

گسترش جهانگردی از هر نوع حتی در شرایط نبود سرمایهگذاری کافی در اقتصاد جهان سوم قابل انتظار است. با رشد سریع صنعت جهانگردی اکوتوریسم به عنوان یک طرح سرمایهگذاری جلب نظر میکند و تجارتی عمده محسوب میشود. اتحادیه اطالع رسانی اقتصادی برآورد کرده است که بازار اکوتوریسم بیابان گرد ۵۰ میلیون دالر درآمد در سال ۵۶۳۶ به همراه داشته است.

اکوتوریسم به عنوان مهمترین بازار جهانگردی برای بسیاری از مناطق جهان سوم مطرح است. بررسی نرخ رشد جهانگردان ورودی به مناطق برگزیده اکوتوریست پذیر نشان میدهد که بازدیدکنندگان ورودی در مدت ده سال گذشته تقرباًیدو برابر شدهاند. بعضاً روش مرحله به مرحله در جهت برنامهریزی جهانگردی دیده شده است. که این امر در مقابل رشد مشکالت در زمینه مدیریتی قابل توجه بوده است)کیتر، ارلت؛ -۳ :۱۱۱۴

بررسیها و مطالعات وضع موجود شهر دماوند
-۱ ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی
-۱-۱ موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند با مساحت ۱۳۱۱ کیلومتر مربع و در موقعیت جغرافیایی۳۳۳و َ۲۴ و۴۱˚ طول جغرافیایی شرقی

۰و۰َ۴و َ۴۲ و۳۳˚ عرض جغرافیای شمالی قرار گرفته است. این ناحیه از شمال به شهرستان های آمل، بابل و سوادکوه در استان مازندران، از غرب به شهرستان های تهران، شمیرانات و پاکدشت و از شرق و جنوب به شهرستانهای سمنان و گرمسار استان سمنان محدود می شود. ارتفاع متوسط ناحیه از سطح دریا ۲۳۴۱ متر است. -۲-۱ توپوگرافی و شیب ارتفاعات موجود در ناحیه به تبعیت از روند رشته کوه های البرز میانی در جهت جغرافیایی شرقی ـ غربی کشیده

شده اند. ارتفاع زمین از جنوب به شمال افزایش می یابد. -۳-۱ گسل ها

عمدهترین گسلهای ناحیه شامل گسل مشا، گسل شمال تهران، گسلهای شمال ری و گسل فیروزکوه است. -۴-۱ دما

وجود اختالف ارتفاع زیاد بین کوههای بلند البرز در شمال و دشتهای کم ارتفاع بخش جنوب و جنوبشرقی ناحیه و تنوع توپوگرافی سبب شده که توزیع دما در این منطقه از الگوی منظمی تبعیت نکند. دامنه نوسان دمایی در ماههای دوره سرد سال بیشتر از ماههای دوره گرم سال است.

-۵-۱ نواحی با ارزش و یا حفاظت شده زیست محیطی و مناظر طبیعی در ناحیه شرق دو منطقه شکار ممنوع کوه سفید به مساحت ۱۱۱۱ کیلومتر مربع و کاوهده با مساحت

۰۸۱کیلومتر مربع و بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود به مساحت ۸۱ کیلومتر مربع قرار دارند. -۸-۱ معضالت حاد محیطزیست

عمدهترین آالیندههای محیطزیست در ناحیه ناشی از فاضالبهای خانگی، فعالیتهای کشاورزی و مواد جامد است.
-۲ ویژگیهای کالبدی

-۱-۲ شبکه و تأسیسات عبور و مرور و سیستمهای حمل و نقل راههای موجود درناحیه بیش از ۱۰ درصد انواع راههای تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان را شامل می

شوند. یکی از دالیل عدم تکمیل شبکه جادهای در بخش آزاد راهی و بزرگراهی در این ناحیه کوهستانی و تپه ماهور بودن ناحیه میباشد.

-۳ ویژگیهای جمعیتی

-۱-۳ بررسی نحوه استقرار مراکز جمعیتی ناحیه در سال ۱۳۸۱ تعداد ۱۱ نقطه شهری در استان تهران وجود داشته که ۱۳/۰ درصد آنها در ناحیه مورد

مطالعه واقع شدهاند. از لحاظ سلسله مراتب جمعیتی شهرهای دماوند و رودهن جزو پرجمعیتترین شهرهای ناحیه بوده و شهر ارجمند نیز از کمترین تعداد جمعیتی در سطح ناحیه و کل استان تهران برخوردار است. در این ناحیه تعداد ۰ نقطه شهری، ۴ بخش، ۱۱ دهستان و تعداد ۱۹۱ آبادی وجود دارد که نحوه توزیع آن ها در سطح ناحیه به صورت زیر است:

در ناحیه شرق در زمان ییالق ۰۱۱ خانوار شامل ۳۳۱۳ نفر عشایر کوچنده موجود بوده اما در زمان قشالق تعداد آنها کاهش یافته و به ۰۱ خانوار و ۳۶۸ نفر رسیده است. ایالت ساکن در شهرستان فیروزکوه را ایالتی مانند اصانلو، ایل سنگسری، الیکایی، تورانیان، زرگر، ذوالفقاری و … و در شهرستان دماوند ایالت و طایفههای مستقلی چون بوالنی، کردبچه، اصانلو، الیکایی و عرب سرهنگی تشکیل میدهند.
-۴ بررسی ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی

شهرستانهای ناحیه شرق غالباً دارای ویژگیهای قومی، فرهنگی و اجتماعی مشترک و یکسانی میباشند. از نظر دین و مذهب اکثریت ساکنین ناحیه را مسلمانان شیعه ۹۹/۶۲) درصد) تشکیل میدهند. شاخص میزان باسوادی در ناحیه مذکور برابر با ۸۳ درصد بوده و در نقاط شهری و روستایی ناحیه نیز به ترتیب ۹۱/۶ و ۰۳/۴ درصد بوده که تقریباً نسبت باسوادی باالیی را در سطح ناحیه نشان میدهد.

-۵ ویژگیهای اقتصادی
ناحیه شرق به لحاظ قرارگیری در فاصلهای نزدیک از بدنهی شرقی کالنشهر تهران و در حول محور ارتباطی اصلی و با اهمیت تهران- شمال )تهران- دماوند- فیروزکوه) شدیدا تحت تأثیر کالنشهر تهران قرار دارد اما تحوالت اقتصادی آن به صورت تابعی از قابلیتهای محیطی محدودهی موردنظر تحقق نیافته است.

-۱-۱ وضع فعالیت از کل جمعیت فعال ناحیه ۳۴/۰ درصد آن را جمعیت فعال روستایی و ۶۱/۲ درصد آن را جمعیت فعال شهری

تشکیل می دهند.

-۲-۳ پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده شهر دماوند دارای قابلیت ها و ا مکاناتی است که در آینده تا حدی بازگو کننده توسعه اقتصادی آن می باشد .برنامه

ریزی و سرمای هگذاری در زمین ههای مختلف به شرح زیر م یتواند توسعه اقتصادی آتی شهر را رقم بزند. -قابلیت توسعه فعالیت های کشاورزی و دامپروری به واسطه وجود آب هوای مساعد و منابعنسبتاً غنی آب در زمین ههای باغداری، تولید گل و گیاه و گیاهان دارویی و سیب زمینی.

-قابلیت توسعه و گسترش پرورش ماهیان سردآبی. -استعداد ترویج فعالیت زنبورداری و تولید عسل.

-قابلیت زیست محیطی و اکوتوریسم به علت وجود جاذبه های طبیعی از قبیل دریاچه تار و چشمه های معدنی و چشم اندازهای زیبای منطقه و آب و هوای مناسب.

-قابلیت های گردشگری و گذران ایام فراغت به علت وجود جاذبه های تاریخی و مذهبی و قابلیت بالفعل و بالقوه شهر برای فعالی تهای ورزشی، اسکی و کوهنوردی.
-قابلیت توسعه فعالی تهای آب معدنی.
-نزدیکی به شهر تهران و امکان برخورداری از بازار مصرف و خدمات برتر آن.
-وجود محور اصلی تهران – شمال برای شکل گیری از خدمات جاده ای و توریستی به لحاظ اشتغال زایی. -وجود دانشگاه در شهر دماوند امکان اقتصادی قاب لمالحظه ای برای آن به وجود آورده است.
موقعیت و ویژگیهای مناطق حفاظت شده میراث فرهنگی

در ناحیه شرق ۱۲۲ اثر مشتمل بر عناصر مذهبی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی موجود است که ۰۱/۱ درصد آن در شهرستان دماوند استقرار دارد.
عناصر و بافت های خاص تاریخی

توجه به مقوله فضاهای تاریخی و میراث فرهنگی به دلیل نقش این فضاها به عنوان معرف و ضامن حفظ هویت، دلیل احساس تعلق ساکنین و عامل وحدت هر قومیتی، اهمیت و جایگاه ویژه ای در ساماندهی و هدایت توسعه و بالتبع توسعه کالبدی خواهد داشت . با در نظر گرفتن نقش ویژه گردشگری – توریستی آتی مجموعه مورد مطالعه در مقیاس منطقه ای، توجه خاص به این مسئله اهمیت دوچندانی می یابد.

در این راستا ، پس از برداشت های محلی و با اخذ نظر و استعالم از سازمان های ذیربط، آثارتاریخی و واجد ارزش شهر دماوند شامل موارد زیر تشخیص داده شده اند:

– برج یادمان شبلی دماوند : از یادگارهای قرن ۴ و ۱ هجری و به سبک سلجوقی منسوب به شیخ شبلی عارف نامداری می باشد و بر روی ارتفاعات شرقی مشرف به شهر بناگردیده است.

– مسجد جامع دماوند : به گفته “گدار” از جمله مساجد اولیه ایران است که به سبک اعراب ساخته شده و متاسفانه بر اثر زلزله های فراوان و تعمیرات پی در پی تنها آثار کمی ازحدود قرن پنجم هجری در آن باقی مانده است.

– بقعه امامزاده عبداهلل و خلیل اهلل: به سبک بناهای قرن ۶ یا ۰ هجری قمری در مرکزقدیمی شهر دماوند ساخته شده است.

– امامزاده هفت تن و هشت تن: در هسته دماوند قدیمی و در محله درویش واقع شده وبنای مقبره آن جدیداالحداث می باشد.

– امامزاده هفتادتن : در فاصله حدود ۱۱ متری جنوب بقعه هفت تن و هشت تن واقع شده وبنای آن بیش از ۱۱۱ سال قدمت دارد.

حمام تاریخی محله درویش دماوند : در نزدیکی امامزاده هفت تن و هشت تن قرار دارد ودارای عمر چند صد ساله می باشد.

– معصوم زاده زین العابدین دماوند : اتاق کوچکی در فاصله حدود ۱۱۱ متری شرق بقعه امامزاده عبداهلل و عبیداهلل می باشد.
– امامزاده عبداهلل و عبیداهلل : از بناهای بسیار ارزشمند دماوند و در فاصله ۱۱۱ متری شمال مسجدجامع آن می باشد که قدمتش به اواخر دوره سلجوقی یا اواسط حکومت مغول می رسد.

– امامزاده شمس الدین محمد دماوند : در محله فرامه)از هسته های اصلی و اولیه شهر ) واقع شده و بنای اولیه آن به قرون ۶ یا ۰ هجری تعلق دارد.

– بازار نواب شهر دماوند : در مرکز بافت قدیم شهر دماوند، حدفاصل میان مسجد جامع، میدان ۱۰ شهریور و بلوار امام خمینی با امتداد شمال – جنوب شهر را به دو بخش شرقی-غربی تقسیم می کرده است.

– امامزاده فضه خاتون دماوند : در محله روح افزا واقع شده و قدمت آن به قرون ۶ یا ۰هجری بازمی گردد.

– امامزاده سه تن شیخ )گلستان سعید یا بقعه شیخ شمس الدین و خیراهلل ): در ضلع شمالی میدان قدس )محله چاله کا) واقع گردیده است . بنای آن جدیداالحداث بوده و توسط اداره اوقاف احداث شده است.

توجه به آثار و ابنیه فوق نشان می دهد بیشتر بناهای مذکور مانند مسجد جامع، امامزاده عبداهلل و عبیداهلل، هفت تن و هشت تن، امامزاده هفتاد تن و … بر هسته مرکزی اولیه شهر بر تپه ای مابین رودخانه های تارود و آهنه رود واقع شده اند.

با این وجود، اگرچه مجموع آثار تاریخی – فرهنگی به جا مانده فوق الذکر تنها بخش بسیار کوچکی از گذشته پر رونق دماوند به خصوص در قرون چهارم تا هشتم هجری می باشد، و با وجودی که همین آثار انگشت شمار به همراه بافت شهر دماوند در سال ۱۳۱۱ ه . ش در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، لیکن به دلیل نبود ضوابط و معیارهای منتج از برنامه های هدایت کننده رشد کالبدی به تدریج این آثار و محدوده بافت های باارزش در ساخت و سازهای ناهمگن جدید محو و ناپیدا شده اند. بر این مبنا سازمان میراث فرهنگی کشور با تعیین محدوده بندی های ویژه ای مانند”عرصه تاریخی”، “حریم درجه یک اثر “، “حریم درجه ۲ اثر ” و “حد نهایی ممنوعیت ساخت و ساز برای آثار و ابنیه تاریخی و نیز وضع قوانین ویژه توسعه کالبدی )در ارتباط با تجمیع و تفکیک،توسعه و تعریض معابر، حداکثر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 36 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد