بخشی از مقاله

چکیده
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع اهمیت و ضرورت حفظ محیط زیست امری آشکار شده است، زیرا که این صنعتی شدن باعث تولید آلودگیهای محیط زیستی و انسانی بسیار خطرناکی میشوند. تا آنجا که کشورهای پیشرفته تمایل به ساخت کارخانههای سیمان نداشته و گرایش به واردات سیمان از کشورهای دیگر دارند. در نتیجه یکی از استراتژیهای رسیدن انرژهای تجدیدپذیر،اول شناخت ماهیت آلودگی اهمیت زیادی پیدا میکند و بعد از آن یافتن راهکارهایی برای مدیریت و مقابله، حداقل سازی و احیای منابع آسیب دیده الویت ویژهای دارد که میبایست به آن پرداخته شود.

در این مقاله، با نگاه بررسی و تحلیل مدیریت پسماندها، سعی بر حفظ محیط زیست شهری دماوند و احیاء منابع طبیعی از آلودگیها شهرنشینی با نگاه مروری بر استانداردهای جهانی و مدیریت پسماندها، در جهت تلاش رفاه حال شهروندان ،آسایش ورسیدن به سبک زندگی سالم شده است. در پایان، به بررسی 3 نمونه از انرژی تجدید پذیر از الگوی مصرف تا سبک زندگی برای جوامع آتی در جهت حفظ زیست محیط شهری دماوند و احیا منابع اکولوژیکی آن میپردازیم.

-1 مقدمه

پیامدهای توسعه شهری، آلودگی های شهری،معضلات زیست محیطی موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کردهاند. محیط زیست شهری به طور عام به عنوان ریههای تنفسی شهرها محسوب میشوند.که جدا از کارکرد آن نیست.بلکه حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار میرود. این فضاها هم از دیدگاه تامین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تامین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد

آلودگی ناشی از صنایع و تکنولوژی شهرها و همچنیین توسعه بی رویه شهرها به صورت افقی و عمودی باعث و آسیب به محیط زیست وتخریب منابع طبیعی شده است. محیط زیست طبیعی سال ها به عنوان قلب تپنده زیست گاه های بشری ایفا نقش می کرد و بهترین محل ایجاد شهرهای نخستین بود. بحران هایی که روز به روزشهرها را تهدید می کند با بی توجهی ساکنان شهرها روبه افول و نابودی گذاشته است. مانند آلودگی ها صوتی, هوایی, آبی , همه اینها اثرات مستقیمی بر سبک و کیفیت زندگی شهروندان دارد.

انرژیهای سبز طی دهههای اخیر به تدریج به الگووارهی نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج در باب برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. این الگوواره اگرچه ناظر به برداشتها و تفسیرهای گوناگون است؛ اما در مجموع بر تجدیدپذیری و استمرار توسعه برای همگان و نسلهای آینده طی زمان و بر همه جانبه نگری ابعاد پیچید هی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرآیند توسعه در سطح یک کشور یا شهر تأکید دارد.

در نظام سرمایه داری معاصر، شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوهی مطلوب زیست در آن به شمار میآید. رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمایه داری در جهان سوم، ازجمله ایران، موجب تمرکز شهری ناهمگون و رشد شتابان جمعیت شهری در اثر مهاجرت گستردهی روستا شهری است. روندی که در حقیقت موجب انتقال جمعیت به طور عمده فقیر به شهرها میشود. نمونهی واضح و مشخص این گونه تقابل را میتوان در بافتهای قدیمی و نیز بافتهای روستایی شهرهای امروزی نظیر شهر کرج مشاهده کرد 

امروزه با مسائل زیست محیطی بسیاری از جمله، وجود کاربریها و فعالیتهای ناسازگار و مزاحم در سطح شهر، توسعهی بیش از حد صنایع،افزایش آلودگی ها، نبود سیستم مناسب جهت دفع زباله های شهری، وجود مرکز عظیم دفن زبالهها، خراب کردن باغها و اراضی کشاورزی برای احدات ساختمانها و بسیاری از موارد دیگر روبرو هستیم.

علاوه بر مطالب فوق، باتوجه به صنعتی شدن جوامع اهمیت به محیط زیست الویت ویژهایی پیدا کرده است، در این راستا ضمن استفاده از تکنولوژی و صنعت میبایست راهکارهای پیشگیرانه برای آسیب زدن به محیط زیست استفاده نمود.بهره گیری از انرژی ها پاک و منابع تجدیدپذیر که هم گام با طبیعت وسازگار با محیط زیست است گزینه مناسب تری می باشد . برای مثال، کارخانه-ی سیمان یکی از صنایع مهم و ارزشمند برای کشور میباشد. با توجه به ضرورت کنترل قسمتهای مختلف آن، میبایست راه-حلی برای آلودگی سنگشکنهای این کارخانهها یافت.

در سال 1393، علی بیگی و همکاران ]علی بیگی، قاسم خانی، غلامی،[1393 برای حل این مشکل، به بررسی کنترل فازی ساعات خاموشی سنگشکن پرداختند.آنها با توجه به اهمیت جلوگیری از آلودگی زیست محیطی کارخانهها، به عنوان ورودی اول کنتلر فازی در نظر گرفتند و روش خود را ارایه دادند. این روش در مقایسه با روشهای دیگر دارای نتیجهای مطلوب تر و بهینهتر بود.

حفاظت و بهبود محیط شهری از طریق مسئولیت و ضمانت زیست محیطی که از طریق کاهش اتکا به منابع طبیعی، به حداقل رساندن آلودگی هوا، اجتناب از آلودگی زمین، به دنبال بهره وری انرژی، بالا بردن تنوع زیستی و استفاده ی مجدد و یا پاک کردن زمینهای سوخته امکان پذیر است که سرانجام به بهبود کیفیت زندگی سالم خواهد انجامید .

برای اندازه گیری سطح پایداری در یک کشور 22 شاخص در پنج طبقه با عنوان شاخصهای جامعه پایدار استفاده شده است. این شاخص ها مهم ترین جنبه های پایداری و کیفیت زندگی در یک جامعه ملی را مورد بررسی قرار میدهند. در سال 2228، 150 کشور در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، کشور ایران نیز در مقام 138 قرار داده شده است

در حوزه ی انرژی های سبز ، به طور کلی برخی از عوامل مهمی که سبب استفاده از صورتهای دیگر انرژی به جای سوخت فسیلی میشود به شرح ذیل میباشند:

·    فناپذیر بودن و غیرقابل بازیافت بودن آن

·    گرم شدن هوای مجاور زمین

·    صدمه زدن به لایه ازن

·    آلودگیهای ناشی از گازهای گلخانهایی

در این مقاله، با نگاه بررسی و تحلیل مدیریت پسماندها، سعی بر حفظ محیط زیست شهری و احیاء منابع اکولوژیکی از آلودگیها شهرنشینی با نگاه مروری بر استانداردهای جهانی و مدیریت پسماندها، در جهت تلاش رفاه و آسایش ورسیدن به سبک زندگی سالم شده است. در پایان، به بررسی 3 نمونه از انرژی ها تجدید پذیر از الگوی مصرف و سبک زندگی برای جوامع آتی در جهت حفظ زیست بوم و احیا منابع منطقه دماوند میپردازیم، و بررسی ژئوتکنیکی در مورد سایت دماوند انجام میدهیم.

-1-1   طرح مساله

برای رسیدن به انرژی سبز - معماری سبز - استراتژیهای مختلفی وجود دارد، به نظر میرسید برای رسیدن به معماری سبز، نیاز به بررسی آلودگیها و راهکارهای حل آن داریم.

-2-1   ضرورت تحقیق

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی ، روزانه میزان تولید زبالهها و پسماندهای صنعتی رو به افزایش میباشد. این در حالی است که همه کشورهای پیشرفته زباله ها را طلای کثیف مینامند و با بازیافت و تولید کمپوست به زبالهها ارزش افزوده میدهند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید