مقاله مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام زلزله مطالعه موردی شهر پکن

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام زلزله مطالعه موردی شهر پکن
چکیده
شرایط بحرانی ممکن است در هر منطقه ای از جهان و در هر زمانی با توجه به شرایط یاسی و جغرا یایی اتفاق بیفتد. زلزله یکی از شایع ترین موارد این شرایط بحرانی است. مهم ترین چالشی که در زمان وقوع زلزله اتفاق می افتد، رساندن کمک های پزشکی از جمله فرآورده های خونی به آسیب دیدگان است. در این پژوهش، مدیریت زنجیره تامین فرآورده های خونی و رساندن آن ها به مناطق آسیب دیده به طوری که مسافت های طی شده و هزینه های حملونقل، انتقال، جریمه فاسد شدن و هزینه موجودی به حداقل برسد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلعات استخراج شده از زلزله شهر پکن با استفاده از نرم افزار گمز حل شده است و چگونگی تخصیص فرآورده های خونی به مناطق مختلف به صورت بهینه تعیین گردیده است.
واژگان کلیدی: مدیریت زن یره تامین ، فهرست موجودی ، زلزله، فراورد های خونی

١- مقدمه
یک فاجعه طبیعی مانند زلزله، تأثیر زیادی برروی زندگی انسان میگذارد؛ و میتواند آن را به نابودی بکشاند. خون یک منبع حیاتی برای ادامه زندگی انسا ها است و در هنگام وقوع حوادث طبیعی، این نیاز بیشتر احساس م شود. بنابراین تهیه خون سالم و با میزان مناسب در چنین شرایطی، چالشی بزرگ برای این زنجیره محسوب م شود. )آلباردو و همکاران، ٠٠٢ )
مدیریت زن یره تامین خون یک مسئلهویژه برای نژاد انسان محسوب م شود. تامین خون اغلب بصورت نامنظم و تقاضا برای فرآورد های خونی نیز تصادفی است. فرآوردههای خونی نیز فسادپذیرند که باعث پی یده شدن مساله م شوند. کمبود فرآوردههای خونی هزینه سنگینی را برای جامعه در پی دارد چرا که باعث افزایش نرخ مرگ و میر میشود. همچنین تنها یک درصد ناچیز جمعیت اهداکننده واجد شرایط اهدا هستند. این امر اهمیت بررسی زنجیره تامین خون را هر چه بیشتر نشان می دهد. )اسکات، ٠ )
در زیر به برخی از مشکلتی که در هنگام زلزله، در مورد فراورده های خونی ممکن است رخ دهد، اشاره می شود.
– در چنین شرایطی نیاز به خون و فرآوردههای آن بیشتر می شود؛ و ممکن است بصورت فرامنطقهای نیاز به جمعآوری خون باشد. حال اگر قوانین حکومتی برای دریافت این کمکها نامناسب و یا دستوپاگیر باشند، ممکن است آسیب جدی به بیماران وارد شود.
– اطمینان از کیفیت خونهایی که بصورت فرامنطقهای جمعآوری شدند، اندکی دشوار است .
٣- پس از وقوع حوادث و بلیا به علت روحیه انسان دوستی تمایل مردم به اهدا خون افزایش می یابد. در چنین شرایطی سیستم انتقال خون منطقه باید توانایی بالیی در مدیریت موجودی خون داشته باشد. )چنگ و همکاران، ٠٠٢ (
به منظور به حداکثر رساندن ارزش منابع خونی ، جمعآوری، ذخیره سازی، برنامهریزی و توزیع آن ها، روند تأمین خون فوری بصورت زیر نشان
داده میشود:

شکل (۲): فرایند عرضه خون در هنگام وقوع زلزله
با توجه به شکل در شرایط مختلف، سطح صدمات و میزان تقاضا متفاوت است. بنابراین هدف، تخمین ، پاسخگویی تقاضا و در نهایت ذخیره سازی منابع خون در مدل چند دوره ای است.) تاپیرو، ٧٩ (
برنامه ریزی جمعآوری خون یعنی مدیریت چگونگی انتخاب تسهیل ت موقت، حجم خون و نوبتهای خونگیری .
طبق قوانین ، همه خونهایی که از پایگاههای تسهیل ت موقت جمعآوری میشوند، باید به مراکز خون انتقال یابند و آزمای های لزم روی آن ها انجام گیرد. )آنلی، ٠٠٠ (
در این پژوهش با ارائه یک مدل پویا، ضمن پاسخگویی به تقاضا، فاصله حمل ونقلها نیز به حداقل می رسد. این مقاله در پنج بخش تدوین شده است.
بخش دوم به مرور ادبیات و بررسی مطالعات پیشین می پردازد. در بخش سوم مدلسازی جهت مدیریت زن یره تامین خون در هنگام زلزله ارائه شده است و سپس در بخش چهارم مدل برای زلزله شهر پکن تجزیه و تحلیل شده است. در بخش پنجم نیز نتیجه گیری آورده شده است .

٢- مرور ادبیات
جهت بررسی تاریخچه ی ادبیات زنجیره تأمین خون می توان به مطالعه ی داکو و همکاران اشاره کرد. وی یک مدل استراتژیک را برای تعیین و مکانیابی حوزه های اهداء و مراکز انتقال بانک خون ارائه م کند. داکو و همکاران عنوان میکند که به زنجیره تامین خون باید به عنوان یک سیستم کلی و نه یک سیستم فرعی و بصورت نگرش سیستمی نگاه کرد. )داکو و همکاران ، ٠٠٢ (
گوناواردان زنجیره تامین سلولهای قرمز خون را در بیمارستان ها در هنگام زلزله در شهر لندن مدنظر قرار دادند. نتایج این تحقیق گروه های
متفاوت را شناسایی میکنند و باعث تسریع طبقهبندی بیمارستانها در گروه ها م شود. )گوناواردان، ٣ ٠ (
بروتکورن و همکاران در مدلسازی خود سطح موجودی را برای انتقال خون در شهر لس آنجلس مدنظر قرار دادند. آن ها برای مدلسازی از زنجیره
تامین مارکوف استفاده کردند و خطمشیهای LIFO و FIFO را برای زنجیره تامین مورد بررسی قرار دادند. به عنوان مثال نتیجه گرفتند با رویکرد
FIFOاحتمال بیشتری وجود دارد که خون تازه مورد استفاده قرار گیرد. )بروتکورن و همکاران، ٠٠٣ (
کوری و همکاران از مدلسازی عدد صحیح در مسئله انتقال فرآوردههای خونی به بیمارستان های اتریش در شرایط زلزله استفاده نمودند. آن ها
بررسی نمودند که انتقال موجودی از کدام اهداکننده به کدام گیرنده می تواند مفید و بهینه باشد. )کوری و همکاران، ٠ (
قاسمی در مقاله خود به مسیریابی و تخصیص وسایل نقلیه امدادی در فاز پاسخگویی زلزله در منطقه ٩ تهران پرداخته است. در این مطالعه مراکز درمانی به شرح زیر هستند: مراکز درمانی دائم مانند بیمارستان ها، کلینیک ها، مراکز اورژانس و مراکز درمانی موقت مانند مدارس، مراکز آتش نشانی، ایستگاه های مترو، مراکز انتظامی و پارک ها که در زمان زلزله می شود به عنوان مکان های کمکی از آنها استفاده کرد. وی در این مطالعه از مدلسازی عدد صحیح استفاده کرده است.)قاسمی،٣٧٣ (
ماریانوف از روش برنامه ریزی خطی در مقالتشان استفاده نمودند. ماریانوف از برنامه ریزی چند هدفه برای حل مسئله مسیریابی انتقال خون
در هنگام شرایط بحرانی در شهر لیورپول استفاده نمود. او توابع هدفی مثل هزینه و مسافت و پوشش حداکثر تقاضا را در کار خود در نظر گرفت.
)ماریانوف، ٠٠ (
فرانکفورتر و همکاران از تکنی های نمایی برای پیش میزان انتقال خون در بیمارستان در شهر پاریس در هنگام زلزله استفاده نمودند. این پژوهش نشان داد که متغیرهای وابسته بدون هیچ متغیر توضیحی پیش میشوند. وی یک زنجیره تامین دوسطحی شامل تامین کننده و توزیع کننده را برای پخش فرآورده های خونی در نظر گرفت .
یانگ مینگ، بانک خون و خدمات استفاده از خون را در یک بیمارستان کوچک در منطقه زلزله خیز روستایی در کشور اندونزی توصیف نمودند.
تابع هدف آن ها در این پژوهش افزایش رضایت مشتریان بوده است. آن ها در مطالعات خود محدودیت زمان را در حین حمل و نقل فرآورده های خونی در نظر گرفته اند. )یانگ مینگ، ٧٧٧ (
وسولوفسکی یک تحلیل هزینه را برای زنجیره تامین خون در شرایط زلزله در فنلند به کار برد. تحلیل نشان میدهد که هزینه حمل و نقل فرآورده های خونی شامل ٢ % کل هزینه های حمل و نقل در شرایط زلزله می باشد. نتایج این پژوهش در صلیب سرخ فنلند بکار گرفته شد. این پژوهش بر اهمیت همکاری میان صلیب سرخ و بیمارستان ها به منظور تحقق نتایج بهینه تاکید دارد. )وسولوفسکی، ٠ ٠ (
٣- مدلسازی
در این مدل باید طوری تعیین محل و تخصیص تسهیلت صورت گیرد که کمترین هزینه عملیاتی را ایجاد نماید.
T مجموعهای از دورهها است، که t∋T می باشد.. هر دوره t، شامل زمان جمعآوری خون و زمان تغییر تسهیلت موقت خون بین دو دوره کاری است. خونها در طول روز جمعآوری میشوند، در هنگام شب به مراکز خون فرستاده میشوند و تجهیزات مجددا برای دریافت خون در روز بعد آماده میشوند.
پارامترهای مدل به شرح زیر می باشد:
I: مجموعه ای از اهدا کنندگان خون،I ∋i
J: مجموعهای از مکانهای ممکن برای مستقرسازی تجهیزات موقتj ∋
N: مجموعهای از مراکز خون ∋ n
R: ماتریس فاصله بین اهداکنندگان و مکانهای ممکن تسهیلت موقت ∋
r: شعاع پوششی تسهیلت موقت خون، اگر ، i بوسیله j پوشش داده میشود.
:ماتریس هزینه حمل ونقل از مکانهای ممکن تسهیلت موقت به مراکز خون، هزینه حملونقل از مکان ممکن j به مرکز خون n در
دوره t است .
: ماتریس هزینه انتقال بین مکانهای ممکن تسهیلت، هزینه انتقال از به است .
٣ : ماتریس هزینه جریمهای است که بابت عدم پاسخگویی به تقاضا باید پرداخت شود.c هزینه جریمهای است که بابت عدم پاسخگویی به یک واحد تقاضا باید پرداخت شود. فرض میشود اولین دوره در زمان صفر شروع شود، و ماتریس هزینه هم صفر باشد. بنابراین نقاط تسهیلت موقت در این زمان میتواند مجموعهای از هر یک از مکانها باشد.

P: تعداد کل تسهیلت موقت خون
٠ :ظرفیت هر پایگاه تسهیلت موقت
:کل تقاضا در دوره t
: میزان عرضه خون از گروه اهداکننده i
متغیرهای تصمیمگیری بصورت زیر تعریف می شوند:
محدودیتهای این مدل بصورت زیر توصیف می شوند:
تابع هدف مدل شامل به حداقل رساندن هزینه حمل ونقل، هزینه انتقال، جریمه فاسد شدن و هزینه موجودی می باشد. در تابع هدف دو حالت زیر
ممکن است رخ دهد:
اگر مثبت باشد، به این معنی است که هزینههای بخش عرضه ناکافی است. اگر
منفی باشد، به این معنی است که هزینههای اضافی در بخش عرضه وجود داشته است .
محدودیت نشان می دهد که حداکثر یک پایگاه سیار به پایگاه سیار دیگر خدمات رسانی میکند.محدودیت ٣ نشان دهنده این است که برای انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر باید نقطه اول، قبل از انتقال، تسهیلتی را دریافت کرده باشد.محدودیت ۴ تضمین م کند که همیشه در هر دوره، تعدادp عدد تسهیلت موقت فعال هستند.محدودیت ٢ تضمین میکند که گروههای اهداکننده فقط به نقاط موقتی که تسهیلت به آنها اختصاص یافته مراجعه میکنند.محدودیت ۶ بیان می کند که در صورتی اهداکننده i به مکان تسهیلت موقت j مراجعه میکند که فاصله آنها از شعاع پوششی کمتر باشد.محدودیت ٩ نشان می دهد که ظرفیت اهدا برای هر گروه اهداکننده )در هر دوره طرح متفاوتی وجود دارد، یعنی میزان عرضه متفاوت خواهد بود( محدود است .
محدودیت ٢ نشان می دهد که ظرفیت هر پایگاه تسهیلت موقت )در هر دوره طرح متفاوتی وجود دارد، یعنی میزان عرضه متفاوت خواهد بود( محدود است. محدودیت ٧ تضمین می کند که تقاضا پوشش داده شود.محدودیت های ٠ و و نیز تعریف متغیرهای مدل می باشد.
٣-١- تبدیل به مدل برنامه ریزی خطی
مدل اولیه غیر خطی است، برای خط سازی مدل بصورت زیر تعریف می شود.

با تعریف تابع هدف اولیه، تبدیل به حالت زیر میشود:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد