مقاله مرابحه و زکات ، ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان

چکيده
در جوامع اسلامي تامين اطلاعات لازم براي استفاده کنندگان و همگرايـي شـريعت اسـلامي بـا اسـتانداردهاي حسـابداري امري ضروري است . بهره در قرآن ، ساختاري حرام دارد، درحاليکه «مرابحـه »، نـوع خاصـي از فـروش در دارائـي اسـلامي است که فروشنده صريحا هزينه جنس يا کالايي را که بايد فروخته شود بيان ميکند و آن را به فرد ديگر از طريق افـزودن مبلغ اندکي و يا افزايش نرخ جنسي که براي خريدار مشهود است ، به فروش ميرساند، براساس مفاهيم و اصول حسابداري پذيرفته شده عام (GAAP) و استانداردهاي گزارش شده مالياتي بـين المللـي (IFRS) فهرسـت امـوال يـا صـورت کـالا در هزينه ها و نرخ کمتر و ارزش خالص نقدشدني، قيمت گذارده ميشود. اين تحقيق ، به بررسـي مراحبـه ، شـناختي از زکـات اسلامي و جايگاه اين ابزارهاي مالي و سرمايه گذاري در حسابداري اسلامي مي پردازد.
واژگان کليدي: حسابداري اسلامي، مرابحه ، زکات
جايگاه حسابداري اسلامي
با آغاز توسعه وسيع حسابداري در کشور هاي اسلامي فکر مسلمانان معطوف به تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر احکـام اسلامي براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي و فرآيند گزارشگري و تامين نياز اطلاعـاتي اسـتفاده کننـدگان مسـلمان معطـوف شـد.
بدين منظور در سال ١٩٩٠ سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي در الجزايـر تشـکيل شـد سـپس در ٢٧ مـارس ١٩٩١ اين سازمان در بحرين به عنـوان يـک شـرکت غيـر انتفـاعي مسـتقل بـين المللـي بـه ثبـــت رسيد(سـازمان حســـابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي) در سـال ١٩٩٣، کريگ و کــلارک بيان کردند ارتباط اسلام در حسابداري مي تواند ارتبـاط چشمگير باشد حافستد١٩٨٠ بيان کرد که جوامع اسلامي مذهب به نحوي چشمگير بر روي انجام حسابداري تاثير مـي گـذارد.
پس لازم است که مدل حسابداري خاصي ايجاد شود تا به صورت بهتري نياز هاي اطلاعـاتي جوامـع اسـلامي را تـامين کنـد. در سال ١٩٩٧ زيد، حسابداري اسلامي را فرآيند منظم ثبت معاملات مشروع در دفـاتر و انـدازه گيـري نتـايج مـالي بـر مبنـاي ايـن معاملات معرفي مي کند (بنت سليمان ،٨٨).
شفافيت هاي بيشتر افشاگري و آشکارسازي بيشتر براي اطمينان از عـدالت تـوزيعي لازم اسـت در سيسـتم هـاي مـالي دينـي ايـن مسئله خود منجر به ايجاد سازمان هاي حسابرسي و حسابداري اسلامي مي گـردد. )AAQIFI( کـه وظيفـه ايجـاد اسـتانداردها و راهنماهاي مالي منطبق بر اصول اسلامي براي نهادهاي مالي را بر عهده دارد (حنيف و محمد اقبال ٢٠١٠).
حسابداري اسلامي
اسلام به عنوان يک روش زندگي توجه زيادي به فعاليـت هـاي تجـاري دارد. بـراي حسـابداري اسـلامي اهـداف متفـاوتي ماننـد سودمندي براي تصميم گيري، وظيفه مباشرت پاسـخگويي اسـلامي و پاسـخگويي از طريـق زکـات ذکـر شـده اسـت . اهـداف و خصوصيات حسابداري اسلامي نه تنها بايد موجب ارائه تصوير درست درباره واحد تجاري شود بلکه بايد بـه گونـه اي باشـد کـه واحدهاي تجاري را به سوي پرهيز از بي عدالتي تشويق کند(دکتر موسي بزرگ اصل ،٨٤).
سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي مباشرت را به عنـوان يکـي از اهـداف ارائـه اطلاعـات پذيرفتـه اسـت ايـن سازمان تصريح کرده است که يکي از اهداف حسابداري مالي کمک به محافظت داراييها و بهبود تواناييهـاي مـديريتي بانکهـاي اسلامي است وظيفه مباشرت بايد کانون توجه حسابداران موسسات مالي اسـلامي بـراي گزارشـگري بـه اشـخاص بـرون سـازمان باشد. آن شاخه حسابداري که اهداف خود را بر پايه ي دستيابي به مقاصد خود بر اساس اصول اخلاقي و عيني در حدود مرزها و بايد و نبايد ها شريعت اسلام بنا نهاده است حسابداري اسلامي ناميده مي شود. بنابراين سيستم حسابداري که جنبه هـاي اقتصـادي يک ماهيت را براساس شريعت اسلام (به معني قوانين و اصول اسلام ) شناسايي، اندازه گيري، ثبت و ضبط و تجزيـه و تحليـل مـي کند. به عنوان حسابداري اسلامي شناخته مي شود(٢٠٠٩,Ather, ullah).
اسلام قوانين مدوني دارد و چگونگي مديريت يک تجـارت را شـرح داده اسـت . بنـابراين ايـن تئـوري حسـابداري اسـلامي و بـه کارگيري آنها بايد پيرو چنين قوانين باشد. در اسلام سيستم حسابداري نه تنها بايد به عنوان يـک فعاليـت اصـلي عمـل کنـد بلکـه مهمتر از آن حسابداران بايد وظيفه حسابداري خود را به صورتي انجام دهند که اطلاعاتي را فراهم سـازد تـا جامعـه از دسـتورات خداوند پيروي کنند(عبدالرحمان ٢٠٠٣). دنياي اسلام از عربستان سعودي، مصر و پاکستان به قلمروهـاي جديـدي مثـل دولتهـاي مالزي، بحرين و تغيير موضع داده است که اين امر نقش مهمي در مدرنيزه شده موسسـات اقتصـادي اسـلامي از طريـق بنـا نهـادن استانداردهاي نظارتي گروهي حسابداري و حسابرسي و همچنين ارتقا دادن ابداعات محصولات به منظور رقابت در بازارجهـاني، ايفا کرده است (ضيفا و حديب ٢٠١٠). در نظام جمهوري اسلامي ايران کليه قوانين بـر مبنـاي شـريعت اسـلامي وضـع شـده ، تنهـا اصلي که بر همه اصول قانون اساسي ايران حاکم است بيان ميکنـد کـه کليـه قـوانين و مقـررات مـدني، جزايـي، مـالي اقتصـادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين موارد بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، بنابراين استانداردهاي حسابداري ملـي ايـران نمي تواند مغاير با قوانين اسلامي باشد(قانون اساسي، اصل ٤).
زيد حسابداري اسلامي را فرايند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گيري نتايج مالي برمبنـاي ايـن معـاملات بـه منظـور استفاده در تصميم گيري مي داند. در اينجا تنها تفاوت اصلي آن با تعريف حسابداري سنتي اضافه کردن واژه "مشروع " است . بـه نظر نميرسد با اضافه کردن اين واژه بتوان حسابداري سنتي را به حسابداري اسلامي تغيير داد. اين موضوع در کشور ما کـه تمـام قوانين از جمله قوانين حاکم بر تجارت توسط شوراي نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسي ميشود بيشتر زير سؤال مـيرود، زيـرا بنابر مشروع بودن معاملات است . الخدش عـلاوه بر مشـروعيت ، مسئــله زکــات را در تعريـف حسابــداري اسـلامي گنجـانــده است : حسابداري اسلامي عبارت اسـت از فراينـد شناسـايي، انـدازه گيـري و گزارشـگري مشـروعيت فعاليتهـاي مـالي کـه بـراي تصميم گيري، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه گذاري اسلامي براساس دستورات اسلام ، مفيـد باشـد. يکـي از مسائلي که در کشورهاي اسلامي مورد توجه جدي است اندازه گيري عناصر صورتهاي مالي براي محاسـبه زکـات اسـت . ايـن موضوع در حوزه بانکداري اسلامي بعضا نيز پياده شده است . يعني زکات به عنوان آخرين رقم سـود و زيـان گـزارش مـيشـود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاراموزی حسابداری سرمایه گذاری ها در شرکت های سرمایه گذاری

word قابل ویرایش
151 صفحه
34700 تومان
کاراموزی حسابداری سرمایه گذاری ها در شرکت های سرمایه گذاریچكيده:اين تحقيق به بررسي نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخته است كه براي انجام اين بررسي فصل اول تحقيق به سه بخش كليات تحقيق، استانداردهاي حسابداري سرمايه‌‌گذاري‌ها در ايران و استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تقسيم گرديده است ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاریها

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :دامنه کاربرد.1اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايه گذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط مي پردازد..2در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي، در صورتيکه در استانداردهاي حسابداري مربوط به سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري فرعي و وابسته نحوه  عمل ديگري مجاز شده باشد.اسلاید 2 :دامنه کاربردموارد زير در اين استاند ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :دامنه کاربرداين استاندارد بايد براي حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايه گذار به کار گرفته شود. الزامات اين استاندارد در مورد کليه واحدهاي سرمايه گذار از جمله شرکتهاي تخصصي سرمايه گذاري کاربرد دارد.اسلاید 2 :واحد تجاري وابستهعبارتست ...

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری شاهد ( سهامی عام )

Word قابل ویرایش
80 صفحه
28700 تومان
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گ ...

دانلود مقاله طراحی و مهندسی نظام بانکداری سرمایهگذاری اسلامی ( روشی نوین جهت توسعه نظام تأمین مالی ایران )

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر یک سیستم مالی، حرکت وجوه از واحدهای دارای مازاد پسانداز به واحدهای دارای کسری پسانداز میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام گیرد. اگر جریان وجوه بهطور مستقیم باشد، این بانکهای سرمایهگذاری هستند که نقش اساسی را ایفا میکنند. بانکداری سرمایهگذاری به عنوان مهندس مالی به طراحی و ساخت اوراق و ابزارهای ما ...

مقاله تاثیرخمس وزکات در حسابداری اسلامی بر کاهش فقر

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده فقر مايه پريشاني انسان ، سر گرداني عقل و فراهم شدن غم و اندوه است . مهمترين دغدغه ها تأمين مالي برنامه هاي فقر زدايي است .کشورها سعي دارند از ظرفيت هاي خود در اين راه استفاده کنند.زکات يـک واجب عبادي مالي است که مهمترين موارد مصرف آن تأمين زندگي فقراء و مساکين و تـأمين نيازهـاي عام المنفعه (في سبيل ال ...

مقاله مروری بر ادبیات حسابداری اسلامی و تاثیر ابزارهای مالی موجود بر نظام بانکی ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده نظام بانکداري نقشي بي بديل در کل منظومه سياست هاي اقتصادي و حتي روابط اجتماعي واخلاقي جامعه ايفا مي کند و به عنوان قلب تپنده مناسبات پولي و اعتباري هر اقتصادي نقشي مهم درکيفيت ديگر روابط و شاخص هاي اقتصادي به عهده دارد از اين رو تطبيق روش ها و الگوهاي استفاده شده در اين نظام با اصول اسلامي در واقع به ...

مقاله بررسی رابطه نوآورپذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی

word قابل ویرایش
36 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين مقاله با هدف بررسي رابطه ي نوآورپذيري سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي در حوزه علم بازاريابي مالي صورت گرفته است . اين مطالعه از نوع پيمايشي و توصيفي است که به لحاظ هدف کاربردي بوده و جامعه ي آماري آن کل سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش تص ...