مقاله مرابحه و زکات ، ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
در جوامع اسلامی تامین اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان و همگرایـی شـریعت اسـلامی بـا اسـتانداردهای حسـابداری امری ضروری است . بهره در قرآن ، ساختاری حرام دارد، درحالیکه «مرابحـه »، نـوع خاصـی از فـروش در دارائـی اسـلامی است که فروشنده صریحا هزینه جنس یا کالایی را که باید فروخته شود بیان میکند و آن را به فرد دیگر از طریق افـزودن مبلغ اندکی و یا افزایش نرخ جنسی که برای خریدار مشهود است ، به فروش میرساند، براساس مفاهیم و اصول حسابداری پذیرفته شده عام (GAAP) و استانداردهای گزارش شده مالیاتی بـین المللـی (IFRS) فهرسـت امـوال یـا صـورت کـالا در هزینه ها و نرخ کمتر و ارزش خالص نقدشدنی، قیمت گذارده میشود. این تحقیق ، به بررسـی مراحبـه ، شـناختی از زکـات اسلامی و جایگاه این ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در حسابداری اسلامی می پردازد.
واژگان کلیدی: حسابداری اسلامی، مرابحه ، زکات
جایگاه حسابداری اسلامی
با آغاز توسعه وسیع حسابداری در کشور های اسلامی فکر مسلمانان معطوف به تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر احکـام اسلامی برای ایفای مسئولیت پاسخگویی و فرآیند گزارشگری و تامین نیاز اطلاعـاتی اسـتفاده کننـدگان مسـلمان معطـوف شـد.
بدین منظور در سال ١٩٩٠ سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در الجزایـر تشـکیل شـد سـپس در ٢٧ مـارس ١٩٩١ این سازمان در بحرین به عنـوان یـک شـرکت غیـر انتفـاعی مسـتقل بـین المللـی بـه ثبـــت رسید(سـازمان حســـابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی) در سـال ١٩٩٣، کریگ و کــلارک بیان کردند ارتباط اسلام در حسابداری می تواند ارتبـاط چشمگیر باشد حافستد١٩٨٠ بیان کرد که جوامع اسلامی مذهب به نحوی چشمگیر بر روی انجام حسابداری تاثیر مـی گـذارد.
پس لازم است که مدل حسابداری خاصی ایجاد شود تا به صورت بهتری نیاز های اطلاعـاتی جوامـع اسـلامی را تـامین کنـد. در سال ١٩٩٧ زید، حسابداری اسلامی را فرآیند منظم ثبت معاملات مشروع در دفـاتر و انـدازه گیـری نتـایج مـالی بـر مبنـای ایـن معاملات معرفی می کند (بنت سلیمان ،٨٨).
شفافیت های بیشتر افشاگری و آشکارسازی بیشتر برای اطمینان از عـدالت تـوزیعی لازم اسـت در سیسـتم هـای مـالی دینـی ایـن مسئله خود منجر به ایجاد سازمان های حسابرسی و حسابداری اسلامی می گـردد. )AAQIFI( کـه وظیفـه ایجـاد اسـتانداردها و راهنماهای مالی منطبق بر اصول اسلامی برای نهادهای مالی را بر عهده دارد (حنیف و محمد اقبال ٢٠١٠).
حسابداری اسلامی
اسلام به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیـت هـای تجـاری دارد. بـرای حسـابداری اسـلامی اهـداف متفـاوتی ماننـد سودمندی برای تصمیم گیری، وظیفه مباشرت پاسـخگویی اسـلامی و پاسـخگویی از طریـق زکـات ذکـر شـده اسـت . اهـداف و خصوصیات حسابداری اسلامی نه تنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه باید بـه گونـه ای باشـد کـه واحدهای تجاری را به سوی پرهیز از بی عدالتی تشویق کند(دکتر موسی بزرگ اصل ،٨۴).
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی مباشرت را به عنـوان یکـی از اهـداف ارائـه اطلاعـات پذیرفتـه اسـت ایـن سازمان تصریح کرده است که یکی از اهداف حسابداری مالی کمک به محافظت داراییها و بهبود تواناییهـای مـدیریتی بانکهـای اسلامی است وظیفه مباشرت باید کانون توجه حسابداران موسسات مالی اسـلامی بـرای گزارشـگری بـه اشـخاص بـرون سـازمان باشد. آن شاخه حسابداری که اهداف خود را بر پایه ی دستیابی به مقاصد خود بر اساس اصول اخلاقی و عینی در حدود مرزها و باید و نباید ها شریعت اسلام بنا نهاده است حسابداری اسلامی نامیده می شود. بنابراین سیستم حسابداری که جنبه هـای اقتصـادی یک ماهیت را براساس شریعت اسلام (به معنی قوانین و اصول اسلام ) شناسایی، اندازه گیری، ثبت و ضبط و تجزیـه و تحلیـل مـی کند. به عنوان حسابداری اسلامی شناخته می شود(٢٠٠٩,Ather, ullah).
اسلام قوانین مدونی دارد و چگونگی مدیریت یک تجـارت را شـرح داده اسـت . بنـابراین ایـن تئـوری حسـابداری اسـلامی و بـه کارگیری آنها باید پیرو چنین قوانین باشد. در اسلام سیستم حسابداری نه تنها باید به عنوان یـک فعالیـت اصـلی عمـل کنـد بلکـه مهمتر از آن حسابداران باید وظیفه حسابداری خود را به صورتی انجام دهند که اطلاعاتی را فراهم سـازد تـا جامعـه از دسـتورات خداوند پیروی کنند(عبدالرحمان ٢٠٠٣). دنیای اسلام از عربستان سعودی، مصر و پاکستان به قلمروهـای جدیـدی مثـل دولتهـای مالزی، بحرین و تغییر موضع داده است که این امر نقش مهمی در مدرنیزه شده موسسـات اقتصـادی اسـلامی از طریـق بنـا نهـادن استانداردهای نظارتی گروهی حسابداری و حسابرسی و همچنین ارتقا دادن ابداعات محصولات به منظور رقابت در بازارجهـانی، ایفا کرده است (ضیفا و حدیب ٢٠١٠). در نظام جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین بـر مبنـای شـریعت اسـلامی وضـع شـده ، تنهـا اصلی که بر همه اصول قانون اساسی ایران حاکم است بیان میکنـد کـه کلیـه قـوانین و مقـررات مـدنی، جزایـی، مـالی اقتصـادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این موارد باید بر اساس موازین اسلامی باشد، بنابراین استانداردهای حسابداری ملـی ایـران نمی تواند مغایر با قوانین اسلامی باشد(قانون اساسی، اصل ۴).
زید حسابداری اسلامی را فرایند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گیری نتایج مالی برمبنـای ایـن معـاملات بـه منظـور استفاده در تصمیم گیری می داند. در اینجا تنها تفاوت اصلی آن با تعریف حسابداری سنتی اضافه کردن واژه “مشروع ” است . بـه نظر نمیرسد با اضافه کردن این واژه بتوان حسابداری سنتی را به حسابداری اسلامی تغییر داد. این موضوع در کشور ما کـه تمـام قوانین از جمله قوانین حاکم بر تجارت توسط شورای نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسی میشود بیشتر زیر سؤال مـیرود، زیـرا بنابر مشروع بودن معاملات است . الخدش عـلاوه بر مشـروعیت ، مسئــله زکــات را در تعریـف حسابــداری اسـلامی گنجـانــده است : حسابداری اسلامی عبارت اسـت از فراینـد شناسـایی، انـدازه گیـری و گزارشـگری مشـروعیت فعالیتهـای مـالی کـه بـرای تصمیم گیری، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه گذاری اسلامی براساس دستورات اسلام ، مفیـد باشـد. یکـی از مسائلی که در کشورهای اسلامی مورد توجه جدی است اندازه گیری عناصر صورتهای مالی برای محاسـبه زکـات اسـت . ایـن موضوع در حوزه بانکداری اسلامی بعضا نیز پیاده شده است . یعنی زکات به عنوان آخرین رقم سـود و زیـان گـزارش مـیشـود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد