مقاله بررسی رابطه نوآورپذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی

word قابل ویرایش
36 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
این مقاله با هدف بررسی رابطه ی نوآورپذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در حوزه علم بازاریابی مالی صورت گرفته است . این مطالعه از نوع پیمایشی و توصیفی است که به لحاظ هدف کاربردی بوده و جامعه ی آماری آن کل سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش تصادفی ساده و بنا بر پیشنهاد مورگان ، باید نمونه ای ٣٨۴ عضوی از میان آنها برگزیده شود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که پس از توزیع ۴٠٠ عدد در نهایت ٣۵۴ پرسشنامه صحیح دریافت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده و یافته ها مؤید وجود ارتباط معنادار میان نوآورپذیری و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و نوآورپذیری اجتماعی و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است و همچنین موید عدم وجود ارتباط معنادار میان نوآورپذیری فردی و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است .
واژه های کلیدی : ابزارهای مالی اسلامی، رفتار مصرف کننده ، قصد خرید، نوآورپذیری.
مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از ابزارهای مالی اسلامی که به “صکوک” شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است تا شرکت ها به وسیله این نوآوری مالی بتوانند خلاء حاصل از کمبود ابزارهای مالی را پر کنند. انتشار اوراق مشارکت به عنوان نخستین ابزار مالی اسلامی را می توان گامی مهم در راستای توسعه نظام مالی اسلامی دانست .
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ١٣٨۴، زمینه لازم برای طراحی و انتشار انواع مختلف ابزارهای مالی اسلامی جدید در کشورمان فرآهم شده است . در این میان اوراق اجاره ، به عنوان نخستین ابزار جدید (پس از اوراق مشارکت ) مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت . با رفع شدن مشکل مالیاتی موجود جهت انتشار این ابزار در بهمن ماه ١٣٨٨، زمینه لازم برای استفاده از این ابزار مالی جدید در بازار سرمایه کشور فرآهم شد. به نظر می رسد توسعه و گسترش استفاده از این ابزار مالی ، گامی مؤثر در راستای توسعه بازار سرمایه کشور باشد.
نوآورپذیری را به عنوان یک مفهوم بازاریابی، حداقل میتوان به صورت مفهومی غیردقیق و مبهم تعریف کرد. نوآورپذیری شرکت و یا “ایجاد تازگی”، توانایی یک شرکت برای توسعه و راه اندازی محصولات جدید با سرعت بالا را به تصویر میکشد(هرلی و هالت ، ١٩٩٨). نوآورپذیری محصولات و یا “داشتن تازگی”، میزان تازگی محصول را نشان میدهد (دانیل و کلاین اسمیت ، ٢٠٠١). نوآورپذیری مصرف کننده و یا ”مصرف تازگی”، تمایل به خرید محصولات جدید بیشتر و سریع تر را در مقایسه با افراد دیگر نشان میدهد (میگلی و داولینگ ، ١٩٧٨). در این مقاله ، واژه ”نوآورپذیری” تنها با عطف به نوآورپذیری مصرف کننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
درباره معنای نوآورپذیری، اتفاق نظری واقعی وجود ندارد. نوآورپذیری ممکن است به عنوان خرید اولیه یک محصول جدید توصیف شود (سستره ۶، ١٩٩۶) و همچنین میتواند تمایل جذب شدن به سمت محصولات جدید (استین کمپ ، هافستد، ودل ، ب٩ه ٩ ن٩ظ١ر) تملقیی رشسودد. بباستیاورجیه باه ز ونوجیه ستنمدایگزن ایجناودآورشپدذه یربیین رناوآوویرژپگذییریدرعیننظیر ومنیوآگویررپنذدیرکیه ذامتایهیتت وس آط ن میهگنلویز وحدات ولینبرگ رس(ی٧٨ا٩س١ت )،.
از سوی دیگر، امروزه روش تأمین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تأمین مالی که مهمترین آن ، اوراق قرضه است ، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است (صالح آبادی، ١٣٨۴). قانون اسلام (شریعت )، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است . بنابراین در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه ، کارآیی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس سرمایه گذارانی که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند. در سال های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشم گیر بوده است تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال ٢٠٠۶ میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر ۵٠ میلیارد دلار عنوان شده است . کشورهای بحرین ، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده اند. لذا بررسی ارتباط
امسیاتن فادنه وآاوزراپبذزایررهیایسمرالمایه گسذلاارماین مدغرفواسل تمفاندده ه اازس ات بز.رازهاایین مراویاین استلاحمقییق تابه کندونن بال وپرودش غش لف ات ین قرخارلأ گمریبتاه شدو. نقش نوآورپذیری در هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت ارتباط بین وآورپذیری سرمایه گذاران و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است و در ادامه قصد بررسی و شناخت ارتباط بین نوآورپذیری فردی سرمایه گذاران و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و همچنین بررسی و شناخت ارتباط بین نوآورپذیری اجتماعی سرمایه گذاران و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را داریم . در ادامه به مبانی نظری، پیشینه ، روش پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می کنیم و در نهایت به بیان نتیجه گیری می پردازیم .
مبانی نظری پژوهش نوآورپذیری
نوآورپذیری ممکن است به عنوان خرید اولیه یک محصول جدید توصیف شود (سستره ، ١٩٩۶) و همچنین میتواند تمایل جذب شدن به سمت محصولات جدید (استین کمپ و همکاران ، ١٩٩٩) تلقی شود.
نوآورپذیری فردی
منظور جاذبه و کشش به سمت تازگی برای مشتریان است (رواهریچ ٨، ٢٠٠۴).
نوآورپذیری اجتماعی
منظور سرعت پذیرش محصول یا خدمت نو توسط مشتری نسبت به سایرین است (رواهریچ ، ٢٠٠۴).
قصد استفاده
قصد، رفتاری بیانگر نیت و اراده ی فردی برای انجام رفتار هدف است . رابطه ی قصد رفتاری با رفتار نشان میدهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آن ها را دارند (یعقوبی و شاکری، ١٣٨٧).
صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی
در حالت کلی میتوان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست (ارسلان ، ٢٠٠۴).
در انتخاب مدل نوآورپذیری، بنابر دلایل زیر مدل رواهریچ (٢٠٠۴) در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است :
١- این مدل نسبت به سایر مدل ها نوآورپذیری را بهتر نشان میدهد.
٢- روایی و پایایی این مدل توسط تحقیقات معتبر مورد تأیید قرار گرفته است .
٣- این مدل در چندین تحقیق خارجی استفاده شده است .
همچنین فرآیند فوق الذکر در انتخاب مدل قصد خرید اگرت و اولاگا (٢٠٠٠) نیز لحاظ شده است و بنابر دلایل زیر این مدل انتخاب شده است :
١- این مدل دارای پرسشنامه استاندارد است .
٢- این مدل به خوبی مفهوم قصد خرید را مفهوم سازی میکند.
٣- این مدل در چندین مقاله استفاده و روایی و پایایی آن اثبات شده است .
براساس مستدلات فوق ، مدل تحلیلی تحقیق حاضر به شکل زیر خواهد بود:
نوآورپذیری نوآورپذیری فردی
قصد خرید
نوآورپذیری اجتماعی
شکل ١- مدل تحلیلی تحقیق (محقق ساخته )
بنابر مطالب گفته شده فرضیات زیر شکل میگیرد:
فرضیه اصلی:
بین نوآورپذیری سرمایه گذاران و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه فرعی اول : بین نوآورپذیری فردی سرمایه گذاران و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین نوآورپذیری اجتماعی سرمایه گذاران و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی ارتباط معناداری وجود دارد.
پیشینه پژوهش پیشینه داخلی
گلستانی (١٣٨٩) در مطالعه ای با رویکرد ادبیات محور تحت عنوان اوراق (صکوک) اجاره ابزاری نوین برای تأمین مالی شرکت های لیزینگ ابتدا صکوک و ساختار مالی و حقوقی آن را معرفی و در ادامه ، مدل های عملیاتی صکوک اجاره و نقش شرکت های لیزینگ را در این راستا مورد بررسی قرار داده است . یافته های این تحقیق نشان میدهد که اوراق اجاره رهنی که نوع سوم اوراق اجاره (صکوک) است مورد استفاده شرکت های لزیینگ ، بانک ها و مؤسسات اعتبار دهنده است که مکانیزم های خاصی دارند.
موسویان ، وثوق ، فرهادیان آرانی(١٣٩٢) در مطالعه ای توصیفی ـ پیمایشی با عنوان شناخت و رتبه بندی ریسک های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) با روش دلفی ، ریسک های مشترک و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را شناسایی و سپس ، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ریسک های مشترک شناخته شده را در ابزارها بر اساس مقدار ریسک ، رتبه بندی نموده اند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت ، اجاره ، مضاربه ، استصناع ، مرابحه ، سلف و مشارکت کاهنده ، پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی در جهان است ؛ سپس ، طی سه دور روش دلفی ، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق ، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترک این اوراق مالی عبارت است از: ریسک های بازار، تورم ، نقد شوندگی ، عملیاتی ، شریعت ، عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی و اعتباری. بعد از آن ، با روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شد که به ترتیب ، بیشترین و کمترین مقدار ریسک اعتباری در اوراق سلف و مشارکت کاهنده ، ریسک بازار در اوراق مضاربه و مرابحه ، ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف و مرابحه ، ریسک عدم جمع آوری وجوه در اوراق سلف و مشارکت ، ریسک تورم در اوراق مرابحه و مشارکت کاهنده ، ریسک عملیاتی در اوراق مشارکت کاهنده و مرابحه و ریسک شریعت در اوراق سلف و اجاره اسسرت ما.یه گگفذتانریی، اوسدت وم ،یبن راینتاطیج راحبارن ایاورداوق مگرخوصه وحصائزنظااهمباینکت داارسیت ، ؛هننگخام سطت ر،احبریا،یکه سرچمه ایاه وراگقذیا،رامن نتمشالریک،ننهدنگام ا تخاب گز نه جباری، قره چه ، عزیزی(١٣٨٨) در تحقیقی توصیفی پیمایشی با عنوان بررسی تأثیر نوجویی مصرف کننده ، دانش محصول و اعتماد به شناسه والد بر پذیرش توسعه شناسه به بررسی نقش نوآورپذیری بر توسعه ی شناسه پرداختند. این تحقیق یک مطالعه ی کاربردی بوده است . جامعه ی آماری مصرف کنندگان محصولات رامک بوده است که نمونه ای به تعداد ٣٨۵ نفر از میان آنها برگزیده شده است . ابزار گردآوری داده های این مطالعه نیز پرسشنامه بوده است . یافته های این تحقیق نشان میدهد که نوجویی مصرف کننده بر پذیرش توسعۀ افقی و عمودی شناسه ، تأثیر مثبتی دارد.
امیرشاهی، حیدرزاده ، دبستانی (١٣٩٠) در مطالعه ای توصیفی پیمایشی با عنوان تأثیر نوگرایی مصرف کنندگان بر سبک های تصمیم گیری خرید به بررسی ررسی تاثیر نوگرایی مصرف کنندگان بر سبک های تصمیم گیری خرید مشتریان با استفاده از مدل پارک و همکاران پرداختند. جامعه آماری این تحقیق ، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بوده اند. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه بوده است . یافته های پژوهش نشان میدهد نوگرایی شناختی با سبک تصمیم گیری خرید «حساس به کیفیت عالی و کما لگرا» و نوگرایی احساسی با سبک تصمیم گیری خرید «حساس به برند»، «نوجو و مدگرا» و
«در جست و جوی سرگرمی» رابطه مستقیمی دارند.
ناصحی فر و حقی (٢٠١۴) در مطالعه ای با عنوان عوامل مؤثر بر گرایش مشتری و تأثیر آن بر قصد خرید لباس های چرمی به بررسی نقش نوآورپذیری مشتری در ایجاد قصد خرید پرداخته اند. این تحقیق یک مطالعه ی کاربردی، توصیفی و پیمایشی است .
نمونه ی آماری این تحقیق دارای ٣٩٨ عضو بوده است که داده ها با استفاده از پرسشنامه از میان آنها گردآوری شده است .
همچنین جهت تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شده . یافته حاکی از بیتأثیر بودن نوآورپذیری مشتری بر قصد خرید آنها میباشد.
۱۱- AHP

پیشینه خارجی
مارتین و هررو١٢ (٢٠١٢) در مطالعه ای توصیفی پیمایشی با عنوان تأثیر عوامل روانشناختی مصرف کننده بر قصد خریدگردشگران روستایی به بررسی تأثیر نوآورپذیری گردشگران بر قصد خرید آنها پرداختند. نمونه ی آماری این تحقیق دارای
٣خر٨ی٠د١آنعهاضتوأثیبوردمه عاناسدات یو دابازرادر. گردآوری آن پرسشنامه . یافته ه ی این تحقیق ش ن یدهد که نوآورپذیری گردشگران ر قصد شو و بایارسیخان ١٣ (٢٠١٢) در مطالعه ای توصیفی پیمایشی با عنوان عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید آنلاین مشتریان مونگولیان در تایوان پرداختند. نمونه ی آماری این تحقیق دارای ١٠٧ عضو بوده است که داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است . برای تحلیل داده های این تحقیق از مدل رگرسیونی بهره گرفته شده است . یافته های این تحقیق نشان میدهد که نوآورپذیری مشتریان رابطه ی معناداری با قصد خرید آنها دارد.
کی یونگ ١۴ (٢٠١٢) در پایان نامه ی کارشناسیارشد خود با رویکرد پیمایشی تحت عنوان تأثیر نوآورپذیری مشتری، نگرش و هنجارهای ذهنی بر رفتار خرید محصولات آرایشی به بررسی تأثیر نوآورپذیری بر قصد خرید مشتریان پرداخته اند. ابزار گردآوری این تحقیق پرسشنامه بوده است که در میان ٢٣٠ دانشجوی ٣٠ـ١٨ ساله ی دانشگاه آسیا پاسفیک ژاپن توزیع شده است . شواهد حاکی از تأثیر معنادار نوآورپذیری مشتریان بر قصد خرید آنان دارد.
فناورهویآنگ ۵ ا١ط(لا٣ع٠ا٠ت ٢) دره مطالعبراریسیبا رویکنرقدش پیمایشنویآورباپذنیارم ینوآورپذدریری مقشصتدری و خانرتیظدارات مشتریاین برای پرمدحاخصتوه لات جادسیت د نمونه ی آماری این تحقیق ٣٩١ نفر از مشتریان خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده اند که داده های مورد نیاز از میان آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است . یافته ها تحقیق گواه آن هستند که نوآورپذیری رابطه ی مثبت و معناداری با قصد خرید مشتریان دارد.
رست ١۶ (٢٠٠۵) در تحقیقی که با عنوان “اعتماد به شناسه و پذیرش توسعۀ شناسه ” انجام داد، اعتماد به شناسه را در قالب دو بخش اعتبارپذیری و رضایت عملکردی مورد سنجش قرار داد و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون استاندارد، بدین نتیجه رسید که در تصمیمات مربوط به توسعۀ شناسه ، هردو بعد اعتماد به شناسه تاثیر معنیداری بر پذیرش توسعه شناسه دارند.
اعتماد به شناسۀ والد میتواند تأثیر مثبت یا منفی بر نگرش نسبت به شناسه توسعه یافته داشته باشد. اگر مصرف کننده نسبت به شناسۀ قبلی نگرش مثبتی داشته باشد، در پذیرش شناسۀ توسعه یافته تأثیر خواهد گذاشت و همین طور، بالعکس .
بث و ردی١٧ (٢٠٠١) در بررسیهایی که در مورد تأثیر خصوصیات شناسۀ والد بر ارزیابی توسعه شناسه انجام دادند دریافتند که ویژگیهایی نظیر کیفیت شناسه ، نزدیکی شناسۀ توسعه یافته با شناسۀ والد و نگرش مصرف کننده نسبت به شناسه والد بر ارزیابی وی از توسعۀ شناسه تأثیر مثبتی دارد. آنها همچنین دریافتند که تناسب بین تصور مصرف کننده از شناسۀ والد و شناسۀ توسعه یافته در پذیرش توسعه شناسه تأثیرگذار میباشد.
ناتالی و پاتریک ١٨ (٢٠٠٩) بررسی را در رابطه با تبلیغات برای محصولات توسعه یافته انجام دادند و به بررسی تأثیر اهمیت نگرش نسبت به تبلیغات ، کیفیت شناسه والد و تناسب بین شناسه والد و شناسه توسعه یافته پرداختند. آنها دریافتند که تبلیغات
۱۲- Martín & Herrero
۱۳- Hsu & Bayarsaikhan
۱۴- Kyung
۱۵- Huang
۱۶- Reast
۱۷- Bhat & Reddy
۱۸- Nathalie & Patrick

برای محصولاتی که پیچیدگی و درگیری کمتری دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است و تناسب و کیفیت شناسۀ والد هم تأثیر مثبتی بر نگرش مصرف کننده نسبت به شناسه توسعه یافته دارد.
لی و چانگ ١٩ (٢٠٠٩) تحقیقی را در مورد تأثیر شباهت ادراک شده ٢٠ و دانش ذهنی ٢١ بر ارزیابی توسعه شناسه انجام دادند.
آنها دانش مصرف کننده را در سه بعد دانش نسبت به شناسۀ والد، طبقه محصول اصلی و طبقۀ توسعه داده شده مورد توجه قرار دادند و نتایج نشان داد که این ابعاد بر پذیرش توسعۀ شناسه تأثیرگذار میباشد.
روش پژوهش
منظور از روش علمی یا روش تحقیق علمی، فرآیند جستجو منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است . به عبارت دیگر روش علمی شکل خاص و نظامداری است که همواره به دنبال حقیقت است ، حقیقتی که از طریق ملاحظات منطقی معین می شود (خاکی، ١٣٨٨).
این تحقیق از جنبه هدف ، تحقیقی کاربردی است و از نظر ماهیت و روش از نوع پژوهشهای توصیفی و از شـاخه پیمایشـی و همچنین از نظر زمان مقطعی است . قلمرو تحقیق از نظر موضوعی در حوزه علوم بازاریابی و مدیریت مالی، از نظر مکـانی مربـوط به بورس اوراق بهادار تهران و از نظر زمانی مربوط به سال ١٣٩٣ می باشد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش از نوع میـدانی وشادبزه ارسگرت د.آوشرریح دسادؤه لاهات پرپرسسششنانماه ه م بیه بتافشکدک بدیمتن غیمرنهظاودررازجپدروسل شنشاممارهه ا ییک اسارتاائنه دارشددنه واآوسرت پذ:یری و قصد خرید مش تریان اسـ فاده
جدول ١- سؤالات پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرها
متغیرها تعداد سؤالات شماره سؤالات
قصد خرید ۶ ١ تا ۶
نوآورپذیری ۱۰ ٧ تا ١۶
نوآورپذیری فردی ۵ ٧ تا ١١
نوآورپذیری اجتماعی ۵ ١٢ تا ١۶

برای تعیین پایایی، محقق از میان روش های تعیین پایایی روش همسانی درونی و از روش های همسانی درونی، روش آلفای کرونباخ را برمی گزیند. برای آزمون پایایی هر دو پرسشنامه پیش آزمونی شامل توزیع ٣۵ پرسشنامه صورت گرفت که همگی به صورت صحیح جمع آوری شد. بر اساس انجام آزمون آلفای کرونباخ ، ضریب آلفای ٠.٧٢۴ برای پرسشنامه نوآورپذیری و ٠.٨٠٢ برای پرسشنامه قصد خرید حاصل شد. گفته می شود اگر ضریب آلفا بیشتر از ٠.٧ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مؤمنی و فعال قیومی، ١٣٨٩). بنابراین آزمون فوق پایایی قابل قبولی دارد. همچنین برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه هایی در اختیار هفت تن از صاحبنظران قرار داده شد و بر اساس فرمول لاوشه ٢٢ شاخص روایی محتوی ٢٣ تعیین گشت . فرمول
محاسبه این شاخص در زیر آمده است :
۱۹ -Lee & Chung
۲۰- Perceived similarity
۲۱- Subjective knowledge
۲۲ -Lawshe
۲۳ -Content Validity Ratio

N
ne (۱)
CVRN2
۲
N تعداد کل متخصصان پاسخ دهنده ، ne تعداد متخصصانی است که ماده را تأیید کرده اند. اگر CVR برابر با صفر باشد یعنی
۵٠% متخصصان مورد پرسش قرار گرفته ماده مورد نظر را مناسب دانسته اند. بنابراین هرچه مقدار آن به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که تعداد بیشتری از پاسخ دهندگان ماده را مناسب تشخیص داده اند (مهرابیزاده هنرمند، داوودی، گشرکدریدش.کن ،بنناجبرااریین ان ، ۶م٣٨تو١ا)ن . میانگگفیت ن این ه آزموپن سبرشاینامپه رسشهناامیه نوآموزربپوذریریاز٧٨.ر٠وایویبرایمحپرتوسیشنام قایبل قصدبوخلریید ۶ب٧ر.خ٠ورحداارصندل .
جامعه آماری این تحقیق سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و به تعداد نامحدود میباشد. در این تحقیق واحد پژوهش مشتریان و شیوه نمونه گیری به طور تصادفی ساده بوده و اعضا از میان جامعه ی مورد اشاره انتخاب شده اند. بنابراین ، با توجه به حجم جامعه آماری نامحدود و پیشنهاد جدول مورگان ، حجم نمونه ی انتخابی برابر با ٣٨۴ عضو بوده است . جهت تجزیه و تحلیل داده های این بررسی، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .
تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ، برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است .
در آمار توصیفی به منظور شناخت نمونه مورد مطالعه (آنچه که هست ) از شاخص های تمرکز (میانگین ، مد، میانه ) و شاخص های پراکندگی (واریانس ، انحراف معیار و ماکزیمم و مینیمم ) و در آمار استنباطی جهت آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است . در جداول شماره ٢، ٣، ۴ و ۵ اطلاعات مربوط به سن ، جنسیت ، تحصیلات و وضعیت تاهل
پاسخگویان ارائه شده است :
جدول ٢- آمار توصیفی سن
معیار میانگین انحراف معیار واریانس میانه مد کمترین بیشترین
سن ۳۴٫۶۴ ۸٫۰۹ ۶۵٫۴۴ ۳۳ ۳۰ ۱۹ ۶۰

جدول ٣- آمار توصیفی جنسیت
جنسیت فراوانی مطلق درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
بدون پاسخ ۱۱ ۳٫۱ ۳٫۱
مرد ۲۴۹ ۷۰٫۳ ۰٫۷۳
زن ۹۴ ۲۶٫۶ ۱۰۰٫۰
جمع ۳۵۴ ۱۰۰٫۰

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 36 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد