مقاله تاثیر ربا و زکات بر حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان

چکيده
امروزه در کشورهاي اسلامي بدليل تفاوتهاي بنيادي محيطي با غرب موضوع حسابداري اسلامي مطرح شده است .حسابداري اسلامي به صورت فرايند شناسايي ، اندازه گيري و گزارشگري مشروعيت فعاليتهاي مالي که
براي تصميم گيري محاسبه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه گذاري اسلامي بر اساس دستورات اسلام مفيد باشد، تعريف شده است .دو عمل تصوير برجسته اي در حسابداري جامعه اسلامي و پيشرفت آن دارند ربا(بهره )وزکات .اثرات ربا در حسابداري اسلامي در راس ساختار سرمايه شرکت است و همچنين اثر مهم آن افشاگري کارهاي انجام شده در تشکيلات اقتصادي است . وجنبه اقتصادي زکات هم اندازه گيري (ارزش )و قيمت گذاري است ، در اين مقاله نتيجه گيري مي شود که با حسابداري اسلامي و تبعيت از امر شريعت (شرع ، دين ) مي توان جوابگوي موارد مطرح شده بود.
کلمات کليدي: ربا ، زکات ، حسابداري اسلامي ، جنبه اقتصادي زکات
مقدمه
حسابداري فرآورده محيط است در بررسي هاي بدست آمده ( نويسندگان پررا ، ١٩٨٩، چويي و مولر ، ١٩٩٢،الحشيم و آرپن ١٩٩٢، رادبوگ و گري ١٩٩٣،)حسابداري برخي کشورها اثرات متنوعي از عوامل محيطي را نمايش مي دهند که شامل اثرات قانوني ، سياسي و چارچوب آن ، مالکيت طبيعي ، اندازه و پيچيدگي مشاغل ، انواع شغل هاي مديريتي فريبنده ، جامعه سرمايه داري ، درجه دخالت مجلس قانون گذاري درمشاغل و کارها ، حضور ويژه قوانين حسابداري ، سرعت تغيير امور يا کارها و تشکيلات و آموزش هاي اجتماعي . ( چويي و مولر١٩٩٢ الحشيم وآرپن ١٩٩٢ ، رادبوگ و گري١٩٩٣ ). (هاپوود١٩٩١)اين نظر و عقيده استادانه بيشتر اصول حسابداري را توضيح مي دهد که بتواند به صورت فني ، پديده درآمد را به وسيله فرهنگ توضيح دهد ، رسيدگي کند و شکل و موقعيت رسمي پيدا کند و يک رويداد تاريخي اجتماعي ويژه در جوامع پديدار شده شود . چندين نويسنده از جمله ( گامبلينگ و کريم ١٩٩١ ، حميد ، کرينگ و کلارک ١٩٩٣ ، بايدون و وايلت ١٩٩٤)اظهارکرده اند که بين اسلام و حسابداري که مهم و عمده است رابطه وجود دارد .(هافستد ١٩٨٠ )هم موافق اين نظريه است او اعتراف مي کند که دين در جوامع اسلامي مي تواند اثرات قابل ملاحظه اي در عادات و راه و روش حسابداري داشته باشد ، لذا لازم است مدل اين حسابداري خاص پيشرفت کند و جامعه اسلامي بهتري را فراهم کند . اين خيلي مهم است که در حال حاضر بسياري از کشورهاي اسلامي در تلاشند که اقتصادشان را مطابق با با قوانين و اصول اسلامي قرار دهند به ويژه در زمينه بانکداري ، نه تنها بانک هاي اسلامي در کشورهاي اسلامي افزايش يابند بلکه جذابيت هم داشته باشند. در بريتانياي بزرگ و قاره اروپا ( تامکينز و کريم ١٩٨٧)با بانک هاي اسلامي خيلي از نيازهاي مربوط به حمايت از کسب و کار سازگار با جامعه اسلامي تأمين مي شود ، وانتظار مي رودکه اين امر مطابق اصول حسابداري باشد .( حميد و همکاران )
بنابراين اسلام داراي قوانين منسجمي است که عنوان مي کند چگونه کسب و کاري بايد انجام شوند
،تـئوري حسابداري و شيوه هاي مربوط به استفاده مسلمانان دينداربايد مطابق با شريعت اسلام توسعه يابد (گامبلينگ و کريم ١٩٩١). با اين وجود ، قبل ازمطالعه در مورد اهميت فرهنگ برتئوري حسابداري بايد همه چيز به طور صريح و روشن براي امکانات لازم و مؤثر جهت تئوري حسابداري اسلامي شناسايي شود (حميد ١٩٩٣) مطالعه جهت هماهنگ سازي فعاليت هاي اقتصادي (بايدون و ويلتز ٢٠٠٠)و مطالعه روي شرکت هاي تأسيسي گزارش شده ، قمار و بايدون و کريم (١٩٩١)کتاب در زمينه کسب و کار و اخلاق و رفتارحسابداري در اسلام ، چند مورد استثنا هستند.
ديدگاه اسلامي
شريعت برنامه ي کار ايده آل جوامع اسلامي است و بستگي به جنبه کاربردي براي مسلمانان دارد ، که ايمان و عقايد آنها را معلوم مي کند . ديدگاه اسلامي بر اساس سه اصل بنيادي است توحيد (وحدت ) ، نبوت (خلافت ) و عدالت .
توحيد همان يگانگي است و پايه و اساس دين اسلام است . به وحدت خدا اشاره دارد و اعتقاد به اينکه جهان آگاهانه طراحي وايجاد شده است و به طور تصادفي يا اتفاقي به وجود نيامده است . مفهوم خلافت ( نبوت ) يعني فردي با شأن و مقام و وظيفه مخصوص و مسئوليت ويژه جهت خود و امت با ايمان . عدالت يعني فکر و عقيده خليفه و علاوه بر آن يعني تأکيد قوي بر قرآن (آيه ٨سوره مائده ، آيه ٢٩سوره اعراف ) کلمه اسلام به برادري و عدالت درخواست همه ي اديان است و منبع قابل دسترس براي همه افراد است . بر اين اساس ثروت نبايد بر روي تعداد کمي از افراد متمرکز شود( چپرا ١٩٩٢)بنابراين تأکيد بر رفاه جامعه کرده است . بنابراين ديدگاه اسلامي براي تفسير فوق چارچوبي آماده کرده است که حسابداري اسلامي بتواند در آن رشد و توسعه يابد.
حسابداري اسلامي : تصويب سند قانوني
سيستم حسابداري اسلامي با توجه به قمار و کريم ، ١٩٩١نتيجه اي نادر در توسعه تئوري حسابداري اسلامي و تصويب سندقانوني و اصولي مطرح شده دارد . تئوري سند اصولي و قانوني در کشورهاي در حال توسعه خاورميانه قابل مشاهده است و ارزش بالايي دارد چون آنها به توجه و ارزش گذاري شروع کرده اند به رأي سند قانوني وپاسخ به سوالاتي مانند اينکه چگونه عمل حسابداري مي تواند هدف فرد ايکس را برآورد کند ؟ يا چطور عمل حسابداري بايد عهده دار سفارش فعاليتهاي رضايت بخش فرد ايکس باشد
؟ (گري و همکاران ١٩٨٧)اين تئوري ها همچنين ارزيابي مي کند هر دو تجربه علمي در زمينه عمل حسابداري که برخي اهداف را دنبال مي کنند (بايدون و ويلت ١٩٩٤) با نظريه گامبلينگ و کريم موافقت کرده اند چون آنه پذيرفنه اند که ، تئوري حسابداري اسلامي ماهيتي تجويز شده دارد براي اينکه توضيح دهد و تعريف کند که چگونه کارهايي بايد انجام داد که رضايت بيشتر اهداف اسلامي را داشته باشد مثلأ چگونه همه چيز در عمل انجام مي شود.اسلام قوانين منسجمي دارد که امر مي کند چگونه يک کسب و کار بايد اجرا شود . توسعه تئوري حسابداري اسلامي و عمل به قوانين آن بايد چگونه باشد تا همه استفاده کنندگان مسلمان روابط سالم و صادق و صميمي داشته باشند . بنابراين چارچوب مفهومي سيستم حسابداري غرب مبتني براين است که دوگانگي بين اخلاق کسب و کار و اخلاق فردي را به رسميت بشناسانند وهمچنين اصول و مفاهيم حکومت ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و جنبه هاي ديگر زندگي از جمله موارد جوامع اسلا مي اندتوجيه شيوه هاي حسابداري در اسلام قابل قبول نخواهد بود چرا که شواهد کمي وجود دارد بر چگونگي فعاليتها پس بايد سازگاربا اصول و قوانين اسلامي باشند ( گامبلينگ و کريم ١٩٩١)رأي سند قانوني ، نتيجه گيري از موضوعات مالي و گزارشي ازتقاضاها ، تعاريف حسابداري مطابق با اصول و مسائل شريعت را شامل مي شود . اين اهداف ، اصول ، مفروضات ،و مفاهيم پايه واساس تشکيل يک چارچوب ساختاري اسلامي تئوري حسابداري است پس بعنوان يک مرجع براي توسعه شيوه هاي حسابداري عمل مي کند ( گامبلينگ و کريم ١٩٩١)بنابراين در توسعه حسابداري اسلامي ، تأگيد بر اين است که روش انجام شده در اين مقاله که از غرب ناشي شده است رد نمي شود . توانايي اقتباس و يادگيري از تمدن هاي ديگر و يکسان کردن و مقايسه آنها ازنشانه هاي اعتماد به نفس است (هاک ١٩٨٦)و مفهوم مطمئن کردن و اعتماد به نفس همان سيستم ملاقات و يادگيري استفاده کننده اسلامي است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر امنیت بین المللدر روابط بین الملل قبلاً دولتها مرجع تهدید امنیت و مخاطب آن بودند بدین معنی که تنها یک دولت و یا مجموعه ای از دولتها قادر بودند که امنیت دولت و یا دولت های دیگر راتهدید کنند. از طرفی، آنچه که مخاطب این تهدید بود باز هم دولتها بودند یعنی اینکه تنها دولت ها بودند ک ...

مقاله در مورد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) ( فعالیت و حسابداری انبارهای فنی )

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما )(فعاليت و حسابداري انبارهاي فني)چكيده مطالب رشد روز افزون مبادلات بازرگاني و گسترش فعاليت‌هاي توليدي سبب پيدايش ظهور موسسات و سازمان‌هاي بزرگتر گرديده كه اين نيز ضمن تغيير شكل روابط اقتصادي - تغييرات اساسي در جهت تجزيه و تفكيك مشاغل موجود در موسسات گرديد كه اگر چه بظاهر اخ ...

دانلود مقاله عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

word قابل ویرایش
111 صفحه
34700 تومان
چكيدهکار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری ...

دانلود مقاله تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادیچکیده:هدف اصلی مقاله " تاثیر حسابداری تحت وب در توسعه تجاری واحدهای اقتصادی " بوده وبه این ترتیب، سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: آیا با استفاده از حسابداری تحت وب می توان گامی برای توسعه واحد تجاری برداشت؟ با توجه به این که با ایجاد و گسترش سریع اینترنت و تلفی ...

دانلود مقاله بررسی نقش سبک زندگی اسلامی و تاثیر آن بر بهداشت روان انسان

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهسبک زندگی شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به وسیله آن پی می گیرد. سبک زندگی اسلامی هدف را برای فرد روشن می کند و مایه تسلی در شرایط دردناک و تهدید کننده می شود. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سلامت روانی عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران در جهت تغییر و اصلاح محیط فر ...

دانلود مقاله تبیین و بررسی پارادایم خطی و غیر خطی و چگونگی تاثیر آن در معماریبه ویژه معماری کشورهای اسلامی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیدهمعماری طی دوران مختلف تحت تاثیر پارادایم ها و اندیشه هایی بوده است. ابتدایی ترین آن، پارادایم خطی است که متاثر از اندیشه خطی می باشد. این پارادایم که متناسب با نیازهای روز آن زمان بوده است، توسط ارسطو مطرح گردید و دکارت آن را به تکامل رساند. با ظهور تکنولوژیهای ارتباطی اخیر، ازجمله کامپیوتر، اینترنت و تو ...

دانلود مقاله تاثیر مبادله رهبر پیرو بر هویت یابی سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مبادله رهبر – پیرو و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اثرمیانجی گری هویت یابی سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 241 نفر از کارکنان حوزه ستادی و دانشکده های دانشگاهآزاد اسلامی واحد رشت بود که با استفاده از فرمول کوکران،149 نفر از این تعداد به ص ...

مقاله ارزیابی چارچوب مفهومی اندازه گیری حسابداری با رویکرد اسلامی ( ارزش های جاری در برابر بهای تمام شده تاریخی )

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : اين مقاله در مورد اندازه گيري هاي حسابداري از منظر ارزش هاي فرهنگ اسلامي بحث مي کنـد. بررسي انجام شده با استفاده از مطالعات هافستد، گري ، و پيررا، نظريه مرتبط بـا ارزش هـاي حسـابداري اسلامي را از طريق درک دين ، توسعه مي دهد. اين مقاله صرفا ديدگاه اسلام را به عنوان يکي از مطرح ترين اديان دنيا، مور ...