مقاله تاثیر ربا و زکات بر حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
امروزه در کشورهای اسلامی بدلیل تفاوتهای بنیادی محیطی با غرب موضوع حسابداری اسلامی مطرح شده است .حسابداری اسلامی به صورت فرایند شناسایی ، اندازه گیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که
برای تصمیم گیری محاسبه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه گذاری اسلامی بر اساس دستورات اسلام مفید باشد، تعریف شده است .دو عمل تصویر برجسته ای در حسابداری جامعه اسلامی و پیشرفت آن دارند ربا(بهره )وزکات .اثرات ربا در حسابداری اسلامی در راس ساختار سرمایه شرکت است و همچنین اثر مهم آن افشاگری کارهای انجام شده در تشکیلات اقتصادی است . وجنبه اقتصادی زکات هم اندازه گیری (ارزش )و قیمت گذاری است ، در این مقاله نتیجه گیری می شود که با حسابداری اسلامی و تبعیت از امر شریعت (شرع ، دین ) می توان جوابگوی موارد مطرح شده بود.
کلمات کلیدی: ربا ، زکات ، حسابداری اسلامی ، جنبه اقتصادی زکات
مقدمه
حسابداری فرآورده محیط است در بررسی های بدست آمده ( نویسندگان پررا ، ١٩٨٩، چویی و مولر ، ١٩٩٢،الحشیم و آرپن ١٩٩٢، رادبوگ و گری ١٩٩٣،)حسابداری برخی کشورها اثرات متنوعی از عوامل محیطی را نمایش می دهند که شامل اثرات قانونی ، سیاسی و چارچوب آن ، مالکیت طبیعی ، اندازه و پیچیدگی مشاغل ، انواع شغل های مدیریتی فریبنده ، جامعه سرمایه داری ، درجه دخالت مجلس قانون گذاری درمشاغل و کارها ، حضور ویژه قوانین حسابداری ، سرعت تغییر امور یا کارها و تشکیلات و آموزش های اجتماعی . ( چویی و مولر١٩٩٢ الحشیم وآرپن ١٩٩٢ ، رادبوگ و گری١٩٩٣ ). (هاپوود١٩٩١)این نظر و عقیده استادانه بیشتر اصول حسابداری را توضیح می دهد که بتواند به صورت فنی ، پدیده درآمد را به وسیله فرهنگ توضیح دهد ، رسیدگی کند و شکل و موقعیت رسمی پیدا کند و یک رویداد تاریخی اجتماعی ویژه در جوامع پدیدار شده شود . چندین نویسنده از جمله ( گامبلینگ و کریم ١٩٩١ ، حمید ، کرینگ و کلارک ١٩٩٣ ، بایدون و وایلت ١٩٩۴)اظهارکرده اند که بین اسلام و حسابداری که مهم و عمده است رابطه وجود دارد .(هافستد ١٩٨٠ )هم موافق این نظریه است او اعتراف می کند که دین در جوامع اسلامی می تواند اثرات قابل ملاحظه ای در عادات و راه و روش حسابداری داشته باشد ، لذا لازم است مدل این حسابداری خاص پیشرفت کند و جامعه اسلامی بهتری را فراهم کند . این خیلی مهم است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی در تلاشند که اقتصادشان را مطابق با با قوانین و اصول اسلامی قرار دهند به ویژه در زمینه بانکداری ، نه تنها بانک های اسلامی در کشورهای اسلامی افزایش یابند بلکه جذابیت هم داشته باشند. در بریتانیای بزرگ و قاره اروپا ( تامکینز و کریم ١٩٨٧)با بانک های اسلامی خیلی از نیازهای مربوط به حمایت از کسب و کار سازگار با جامعه اسلامی تأمین می شود ، وانتظار می رودکه این امر مطابق اصول حسابداری باشد .( حمید و همکاران )
بنابراین اسلام دارای قوانین منسجمی است که عنوان می کند چگونه کسب و کاری باید انجام شوند
،تـئوری حسابداری و شیوه های مربوط به استفاده مسلمانان دیندارباید مطابق با شریعت اسلام توسعه یابد (گامبلینگ و کریم ١٩٩١). با این وجود ، قبل ازمطالعه در مورد اهمیت فرهنگ برتئوری حسابداری باید همه چیز به طور صریح و روشن برای امکانات لازم و مؤثر جهت تئوری حسابداری اسلامی شناسایی شود (حمید ١٩٩٣) مطالعه جهت هماهنگ سازی فعالیت های اقتصادی (بایدون و ویلتز ٢٠٠٠)و مطالعه روی شرکت های تأسیسی گزارش شده ، قمار و بایدون و کریم (١٩٩١)کتاب در زمینه کسب و کار و اخلاق و رفتارحسابداری در اسلام ، چند مورد استثنا هستند.
دیدگاه اسلامی
شریعت برنامه ی کار ایده آل جوامع اسلامی است و بستگی به جنبه کاربردی برای مسلمانان دارد ، که ایمان و عقاید آنها را معلوم می کند . دیدگاه اسلامی بر اساس سه اصل بنیادی است توحید (وحدت ) ، نبوت (خلافت ) و عدالت .
توحید همان یگانگی است و پایه و اساس دین اسلام است . به وحدت خدا اشاره دارد و اعتقاد به اینکه جهان آگاهانه طراحی وایجاد شده است و به طور تصادفی یا اتفاقی به وجود نیامده است . مفهوم خلافت ( نبوت ) یعنی فردی با شأن و مقام و وظیفه مخصوص و مسئولیت ویژه جهت خود و امت با ایمان . عدالت یعنی فکر و عقیده خلیفه و علاوه بر آن یعنی تأکید قوی بر قرآن (آیه ٨سوره مائده ، آیه ٢٩سوره اعراف ) کلمه اسلام به برادری و عدالت درخواست همه ی ادیان است و منبع قابل دسترس برای همه افراد است . بر این اساس ثروت نباید بر روی تعداد کمی از افراد متمرکز شود( چپرا ١٩٩٢)بنابراین تأکید بر رفاه جامعه کرده است . بنابراین دیدگاه اسلامی برای تفسیر فوق چارچوبی آماده کرده است که حسابداری اسلامی بتواند در آن رشد و توسعه یابد.
حسابداری اسلامی : تصویب سند قانونی
سیستم حسابداری اسلامی با توجه به قمار و کریم ، ١٩٩١نتیجه ای نادر در توسعه تئوری حسابداری اسلامی و تصویب سندقانونی و اصولی مطرح شده دارد . تئوری سند اصولی و قانونی در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه قابل مشاهده است و ارزش بالایی دارد چون آنها به توجه و ارزش گذاری شروع کرده اند به رأی سند قانونی وپاسخ به سوالاتی مانند اینکه چگونه عمل حسابداری می تواند هدف فرد ایکس را برآورد کند ؟ یا چطور عمل حسابداری باید عهده دار سفارش فعالیتهای رضایت بخش فرد ایکس باشد
؟ (گری و همکاران ١٩٨٧)این تئوری ها همچنین ارزیابی می کند هر دو تجربه علمی در زمینه عمل حسابداری که برخی اهداف را دنبال می کنند (بایدون و ویلت ١٩٩۴) با نظریه گامبلینگ و کریم موافقت کرده اند چون آنه پذیرفنه اند که ، تئوری حسابداری اسلامی ماهیتی تجویز شده دارد برای اینکه توضیح دهد و تعریف کند که چگونه کارهایی باید انجام داد که رضایت بیشتر اهداف اسلامی را داشته باشد مثلأ چگونه همه چیز در عمل انجام می شود.اسلام قوانین منسجمی دارد که امر می کند چگونه یک کسب و کار باید اجرا شود . توسعه تئوری حسابداری اسلامی و عمل به قوانین آن باید چگونه باشد تا همه استفاده کنندگان مسلمان روابط سالم و صادق و صمیمی داشته باشند . بنابراین چارچوب مفهومی سیستم حسابداری غرب مبتنی براین است که دوگانگی بین اخلاق کسب و کار و اخلاق فردی را به رسمیت بشناسانند وهمچنین اصول و مفاهیم حکومت ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و جنبه های دیگر زندگی از جمله موارد جوامع اسلا می اندتوجیه شیوه های حسابداری در اسلام قابل قبول نخواهد بود چرا که شواهد کمی وجود دارد بر چگونگی فعالیتها پس باید سازگاربا اصول و قوانین اسلامی باشند ( گامبلینگ و کریم ١٩٩١)رأی سند قانونی ، نتیجه گیری از موضوعات مالی و گزارشی ازتقاضاها ، تعاریف حسابداری مطابق با اصول و مسائل شریعت را شامل می شود . این اهداف ، اصول ، مفروضات ،و مفاهیم پایه واساس تشکیل یک چارچوب ساختاری اسلامی تئوری حسابداری است پس بعنوان یک مرجع برای توسعه شیوه های حسابداری عمل می کند ( گامبلینگ و کریم ١٩٩١)بنابراین در توسعه حسابداری اسلامی ، تأگید بر این است که روش انجام شده در این مقاله که از غرب ناشی شده است رد نمی شود . توانایی اقتباس و یادگیری از تمدن های دیگر و یکسان کردن و مقایسه آنها ازنشانه های اعتماد به نفس است (هاک ١٩٨۶)و مفهوم مطمئن کردن و اعتماد به نفس همان سیستم ملاقات و یادگیری استفاده کننده اسلامی است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد