مقاله مقایسۀ وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
مقدمه و هدف : رفتارهای نامطلوب از قبیل خشونت ، پرخاشگری و آزارگری دانش آموزان واقعیتی از زندگی مدرسه امروز است . تأثیر و اهمیت تربیت بدنی و ورزش در رشد و شکوفایی دانش آموزان ، سلامتی و شادابی، شکل گیری ابعاد فردی و اجتماعی و اخلاقی خصوصا در کودکان و نوجوانان ، بدیهی و روشن است . امروزه در کشور ما بسیاری از مردم مانع ورزش کردن فرزندانشان می شوند، به دلیل این که فکر میکنند ورزش بر وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی آن ها، اثر نامطلوبی دارد. هدف تحقیق مقایسه وضعیت تحصیلی، رفتار اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران است .
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و به صورت مقایسه ای و همبستگی انجام گرفته جامعۀ آماری شامل کلیه دبیران مرد در ١۶ رشتۀ تحصیلی بودند و تعداد کل آن ها ١٠٧ نفر میباشد. نمونۀ آماری از ۵ رشتۀ تحصیلی تربیت بدنی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات عربی و معارف اسلامی انتخاب شدند. از از هر رشته فوق الذکر ۵ نفر دبیر به طور تصادفی انتخاب شدند. در کل نمونۀ آماری تحقیق ٢۵ نفر از دبیران بودند. ابزاراندازه گیری تحقیق پرسش نامۀ محقق ساخته بود، دو پرسش نامه مجزا در مؤلفه های وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی تنظیم گردید.
دانش آموزان هر دبیرستان به دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تقسیم شدند و هر دبیر در مورد وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی ۵ دانش آموز ورزشکار و ۵ دانش آموز غیر ورزشکار به پرسش نامه پاسخ دادند. در مجموع وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی ١٢۵ دانش آموز ورزشکار و ١٢۵ دانش آموز غیر ورزشکار مورد مقایسه قرار گرفت . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون های آماری t استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه های Spss و Excel انجام گرفت .
یافته ها: با توجه به یافته های تحقیق تفاوت معناداری در وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده شد.
نتیجه گیری : براساس نتایج تحقیق ، چون میانگین نمره های وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی در گروه ورزشکاران بالاتر است ، میتوان نتیجه گرفت که دانش آموزان ورزشکار از وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی بهتری دارند.
واژه های کلیدی: وضعیت تحصیلی، رفتار اجتماعی، دانش آموز ورزشکار، دانش آموز غیر ورزشکار.

مقدمه :
تربیت بدنی و ورزش ، مقوله ای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت های اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکارناپذیر است تربیت بدنی ، بخش تکمیلی تعلیم و تربیت است که از طریق فعالیت های جسمانی و بدنی به شکوفایی استعدادها کمک میکند شکوفایی علمی و آموزشی دانش آموزان هنگامی میسر است که در زمینه های مساعدی از سلامت جسمی و روحی، رشد، نشاط و تحرک فرهنگی و تربیتی استوار باشد. انجام این رسالت در مکان مقدس مدرسه با تنظیم برنامه های آموزشی متناسب در حیطه های مختلف تربیتی و متناسب با نیازهای دانش آموزان امکان پذیر است (۴).
تربیت بدنی و ورزش فرصت مناسبی برای رشد و توسعۀ ابعاد مختلف شخصیتی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و روانی میباشد کودکان و نوجوانان با شرکت در برنامه های تربیت بدنی و ورزشی به توسعه و پرورش عادات و خصلت های نیکو میپردازند. فعالیت های حرکتی و ورزش در مدارس در قالب درس تربیت بدنی و ورزش و آموزش نحوه اجرای آن ها برنامه ریزی میشود و این درس بیشتر از سایر دروس میتواند آگاهی، دانش ، قلمرو تصمیم گیری، تزکیه نفس و اعتماد به نفس را توسعه دهد.
بزرگان تعلیم و تربیت راه های مختلفی را برای رشد و تعالی انسان و رسیدن به کمال توصیه نموده اند.
یکی از این راه ها که مورد تأیید اکثر دانشمندان تعلیم و تربیت است ، تربیت بدنی و ورزش است . همچنین برای رسیدن به مراتب والای انسانی کودکان ما باید اعتماد به نفس ، اجتماعی شدن ، تحمل سختی ها، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و… را در دوران مدرسه تجربه کنند و یاد بگیرند تا بتوانند یک فرد مؤثر از جنبه های مختلف فردی و اجتماعی بوده وحقوق دیگران را محترم بشمارند و این امور صرفا به وسیلۀ یادگیری امکان پذیر نیست مگر این که به وسیلۀ تمرین و مهارت و قرار گرفتن در وضعیت عملی کسب تجربه کنند .(۱)
آگاهی و اعتقاد به وجود ابعاد گوناگون انسان و ارتباط بین آن ها، فلاسفه ، علمای تعلیم و تربیت و مربیان را برای اتخاذ روش های جامع تر تربیت رهنمون میسازد و این جرقه ای میشود تا از بازی و ورزش برای کمک به تربیت عقلانی نیز بهره گرفته شود.
دو مونتنی١در کتاب «آموزش و پرورش ابتدایی» میگوید: «بازی برای کودکان ، تفریح نیست ؛ بلکه در حقیقت از جدیترین کارهای ایشان است ». با توجه به این جمله میتوان دریافت که واقعا ورزش برای کودکان صرفا جنبه تفریح ندارد و تنها تقویت جسم و به عبارت دیگر پرورش تن نیست . ورزش قدرت شناسایی خود، رشد فکری، حرکات موزون ، ابتکار، تقویت مهارت ها، پرورش شخصیت و منش ، حس اعتماد به نفس ، نیروی رهبری، روحیه اجتماعی داشتن و هزاران مسائل دیگر را در کنار پرورش قوای جسمی کودکان فراهم میآورد.
درس تربیت بدنی به علت سازگار بودن با نیازهای فطری دانش آموزان نقش مهمی در تحقق اهداف تربیتی دارد و همچنین حیطه های مختلف تربیتی را پوشش میدهد و در ابعاد جسمانی و روانی و اجتماعی بر دانش آموزان تاثیر میگذارد. همچنین تربیت بدنی، جزء ضروری تعلیم و تربیت و شامل تجربیات حرکتی برنامه ریزی شده ، انتخاب شده و هدفمند است . این فعالیت های جسمانی و حرکتی فرصتی رابرای رشد و تکامل کودکان مطابق با نیازها و علایق شان فراهم می آورد. اکثر علمای تعلیم و تربیت عقیده دارند که کودکان برای رشد مطلوب و توسعۀ قابلیت های جسمانی و فکری خود به فعالیت های شدید جسمی و حرکتی نیاز دارند، لذا مسابقه و مبارزه های ورزشی مشارکت آنان را در اینگونه فعالیت ها تضمین میکند در واقع ورزش فرصت می دهد تا افراد بتوانند بدون خطر غریزه و میل به رقابت و مبارزه خود را ارضا کنند و به بیان خواسته های خود تحت شرایط و آیین مسابقه بپردازند و برداشت های تربیتی و مطلوب از مبارزه و مسابقه خود به دست آورند؛ زیرا فرد مایل است خود را در مقابل دیگران و خویشتن بیازماید و در اثر کسب موفقیت ، کوشش های ثانوی را شروع کند و به مراحل عالی و تکامل زندگی برسد، متکی به نفس باشد، برای خود و دیگران احترام قائل شود و از این طریق تواناییهای خود را بشناسد و آن ها را به طرف ایده آل و مرزهای انسانی سوق دهد (۶).
تربیت بدنی و ورزش ، دارای اثرات مفید بسیاری است و به عنوان ابزاری در توسعۀ رشد اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، پرورشی، سیاسی، بهداشتی و… مورد استفاده قرار میگیرد. بدون شک این ابزار (تربیت بدنی و ورزش ) میتواند در توسعۀ رشد عاطفی، جسمانی، فکری، اخلاقی و اجتماعی افراد جامعه ، نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. فعالیت های ورزشی در جهت آمادگی و سلامتی ابزاری بسیار با ارزش است .
فعالیت های جسمانی مستمر و پیگیر نه تنها باعث افزایش آمادگی جسمانی میگردد؛ بلکه باعث توسعۀ سلامتی و بهزیستی می شود. محیط ورزش و تربیت بدنی، فضایی است که در آن تجربه های تلخ و شیرین بسیار برای شرکت کنندگان فراهم میآورد این تجربیات تغییرات مثبت بسیاری را در فرد ایجاد مینماید.
احترام به بزرگتر و پیشکسوت از جمله مواردی است که در محیط ورزش آموزش داده می شود. جوانمردی، فروتنی، از خود گذشتگی که بدون آن ها موفقیت در کارهای گروهی غیر ممکن است . این ویژگیها در ورزش و فعالیت های گروهی پرورش مییابد. اعتماد به نفس ، خودشناسی، قدرشناسی، کنترل عواطف هیجانات منفی از خصلت هایی هستند که با ورزش تقویت میشوند. به علاوه نقش جبرانی ورزش از دیگر تاثیرات بسیار خوب ، مفید و با اهمیت شرکت در فعالیت های ورزشی میباشد.
به نظر میرسد اجرای درس تربیت بدنی در مدارس و تحقق اهداف تعلیم و تربیت از طریق تربیت بدنی و ورزش به عوامل و شرایط متعددی بستگی دارد که شناخت ویژگی های دانش آموزان بر اساس نظرات دبیران را می توان یک پیش نیاز اساسی در این زمینه تلقی کرد. ورزش علاوه بر نیرومندی جسم ، تقویت روح و پرورش ذهن را هم به دنبال دارد و در وجود انسان ها همان طور که تن نیرومند و توانا در پیشبرد مقاصد روان هشیار و آگاه و تحقق اراده و خواسته های آن ، وسیله و ابزار قدرتمندی به شمار میرود، روان هشیار و آگاه نیز بدن را در بهترین شرایط پرورانده و با راهنمایی های عاقلانه از لطمات و صدمات دنیای شلوغ و ناآرام مصون و محفوظ نگه می دارد.
دستیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای، مستلزم شناخت عوامل تاثیرگذار بر فرآیند رشد و تکامل انسان است . از طرفی در مسیر رشد و تکامل انسان باید استعدادهای نهفته در درون او را شناخت و باور کرد. بهترین محیط برای تحقق این موضوع ، مدرسه است و بهترین دوره برای باور کردن نیز دوره نوجوانی و جوانی و از بهترین وسایل برای شکوفایی آن ورزش و بازی است (۵).
برای توسعۀ امروز و فردای کشور عزیزمان ورزش را برای همه مقاطع تحصیلی تا پایان تحصیلات دانشگاهی جدی بگیریم و در همه مقاطع تحصیلی ورزش یک واحد درسی اجباری شود. معلم ورزش ارزش پیدا کند. نمره ورزش با نمره فیزیک و شیمی و ریاضی نه تنها برابری بلکه ارجحیت پیدا کند و جدی با آن برخورد شود. چون فیزیک و شیمی و ریاضی با پایان تحصیلات تقریبا از مسیر زندگی فردی افراد خارج می شود؛ ولی ورزش و آثار ورزش تا دم مرگ با او همراه است (رضایی، مریم ١٣٨۵).
شناخت ویژگیهای دانش آموزان با استفاده از نظرات دبیران در تربیت بدنی و ورزش به مسؤولان و برنامه ریزان در مدارس کمک میکند تا بر اساس اصول علمی و برنامه ریزی درسی و نیازهای آنان ، فعالیت ها و تمرینات اثربخشی را برای دانش آموزان تدارک ببینند (٢). امروزه در کشور ما بسیاری از مردم مانع ورزش کردن فرزندانشان می شوند، به دلیل این که فکر میکنند ورزش بر وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی آن ها، اثر نامطلوبی دارد. از طرفی مسؤولین آموزش و پرورش معتقدند برای اجرای کمی و کیفی درس تربیت بدنی باید تلاش کرد؛ چون در پیشرفت تحصیلی و وضعیت رفتاری دانش آموزان ، نقش تعیین کننده ای دارد.
همچنین اگر به تربیت بدنی آموزشگاه ها با دیدی واقع بینانه توجه شود، ملاحظه خواهد شد که فعالیت های آن ها در تمرین و تربیت تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات بین آموزشگاهی محدود میشود و با توجه به این که فلسفۀ وجودی تربیت در آموزشگاه ها، کمک به رشد و تکامل انسان در همۀ ابعاد وجودیاش است ، تربیت بدنی در صورتی می تواند جایگاهش را در سیستم آموزش و پرورش حفظ کند که همسویی خود را با اهداف دیگر تعلیم و تربیت نشان دهد.
هدف از انجام تحقیق مقایسۀ وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر دبیرستان های شهرستان رامسر از دیدگاه دبیران بود.
روش شناسی:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است و به صورت مقایسه ای و همبستگی انجام گرفته و محقق سعی کرده است با مقایسۀ نگرش دبیران رشته های مختلف تحصیلی تاثیر تربیت بدنی و ورزش را بر وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع دبیرستان بررسی نماید.
جامعۀ آماری پژوهش :
جامعۀ آماری تحقیق ، شامل کلیۀ دبیران مرد دبیرستان های شهرستان رامسر بود و تعداد کل آن ها ١٠٧ نفرند و در ١۶ رشتۀ تحصیلی در سال ٨٧ـ ١٣٨۶تدریس میکردند.
نمونۀ آماری پژوهش : دبیران
از بین دبیرانی که در شانزده رشتۀ تحصیلی تدریس می کردند، پنج رشتۀ تحصیلی تربیت بدنی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات عربی و معارف اسلامی انتخاب گردید. علت این انتخاب این بود که این دروس به طور مشترک در کلیۀ رشته های تحصیلی دبیرستانی تدریس میشود. سپس از هر رشتۀ فوق الذکر،
۵ نفر دبیر به طور تصادفی به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند که جمع نمونۀ آماری این تحقیق ٢۵ نفر از دبیران بودند. لازم به توضیح است که از بین دبیرستان های شهرستان رامسر ۵ دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شدند و از هردبیرستان یک نفر دبیر از هر رشتۀ تحصیلی (تربیت بدنی، زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات عربی و معارف اسلامی ) انتخاب شدند. جامعۀ آماری دبیران این ۵ رشته و نمونه های انتخاب شده در جدول (١) قید شده است .
جدول ١. جامعه و نمونۀ آماری منتخب
ردیف رشتۀ تحصیلی جامعۀ آماری نمونۀ آماری
۱ تربیت بدنی ١٧ نفر ۵
۲ ادبیات فارسی ١٣ نفر ۵
۳ ادبیات عربی ٩ نفر ۵
۴ زبان انگلیسی ٨ نفر ۵
۵ معارف اسلامی ٩ نفر ۵
مجموع ۵۶ ۲۵

نهایتا از بین دانش آموزان دبیرستان های موجود دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار (از هر دبیرستان ٢۵ دانش آموز ورزشکار و ٢۵ دانش آموز غیر ورزشکار) بر اساس نمرات درس تربیت بدنی و نظر دبیر ورزش مربوطه انتخاب شدند به این ترتیب هر دبیر در مورد وضعیت تحصیلی ۵ دانش آموز ورزشکار و ۵ دانش آموز غیر ورزشکار وهمچنین در مورد رفتار اجتماعی ۵ دانش آموز ورزشکار و ۵ دانش آموز غیر ورزشکار پرسش نامه را تکمیل نمود. و در مجموع وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی ١٢۵ دانش آموز ورزشکار با وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی ١٢۵ دانش آموز غیر ورزشکار با استفاده از نظرات دبیران مورد مقایسه قرار گرفت .

جدول ٢. جامعه و نمونۀ آماری دانش آموزان
ردیف اسامی مدارس متوسطه تعداد کل دانش آموزان تعداد دانش آموزان منتخب در دو گروه
ورزشکار غیر ورزشکار
۱ هنرستان الهیان ۱۷۸ ۲۵ ۲۵
۲ دبیرستان فرید ۳۳۲ ۲۵ ۲۵
۳ دبیرستان امام خمینی (ره ) ۳۳۳ ۲۵ ۲۵
۴ دبیرستان شاه نظری ۱۸۵ ۲۵ ۲۵
۵ هنرستان شهید کوزه گر ۱۵۷ ۲۵ ۲۵
مجموع ۱۱۸۵ ۱۲۵ ۱۲۵

ابزار اندازه گیری و روش های جمع آوری اطلاعات :
ابزاراندازه گیری تحقیق پرسش نامۀ محقق ساخته بود دو پرسش نامه در مؤلفه های وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی تنظیم گردید و هر پرسش نامه در دو ردیف که یک ردیف دانش آموز ورزشکار و ردیف دیگر دانش آموز غیر ورزشکار را مورد نظرسنجی قرار داد. قبل از توزیع پرسش نامه ها بین دبیران و برای این که محقق اطمینان حاصل کند که دبیر پاسخ دهنده به پرسش نامه ، دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار را می شناسد، با اخذ لیست دانش آموزان کلاس های اول ، دوم و سوم هر دبیرستان از آموزش مدرسه ، این لیست در اختیار معلم تربیت بدنی قرار داد. معلم تربیت بدنی با توجه به لیست نمره های درس تربیت بدنی این دانش آموزان و شناختی که از آن ها داشت ، دانش آموزان ورزشکار را انتخاب نمود. از این رو، لیست های اسامی دانش آموزان به دو لیست ورزشکار و غیر ورزشکار تبدیل شد؛ سپس محقق با همراه داشتن این لیست ها به هر دبیر مراجعه کرد و از ایشان درخواست نمود تا ۵ نفر از دانش آموزان هر لیست را که آشنایی کافی دارد انتخاب نماید

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد