مقاله نقش سیستم حمل و نقل در توسعه پایدار شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
امروزه حمل و نقل نقش مهمی در توسعه پایدار شهری دارد. سیستم های حمل و نقل شهری به عنوان یکی از اجزای مهم و کلیدی در برنامه ریزی و مدیریت نقش مهمی در پیشبرد نظام توسعه شهری در چارچوب توسعه پایدار دارد. افزایش تقاضا و عدم عرضه کافی مشکلاتی را در صنعت حمل و نقل بوجود آورده است و این مسأله موجب بروز وضعیت ناپایدار میشود. از سوی دیگر در برنامه ریزی حمل و نقل در توسعه پایدار، باید نقش ٣ عامل جدید و مؤثر مورد بررسی قرار گیرد که این سه عامل شامل مدیریت هوشمند، آمایش سرزمین و زیست پذیری میباشد که همه این عوامل به نوبه خود بر مسائل اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست اثر مطلوب گذاشته و به بهبود سیستم حمل و نقل جهت نیل به سوی یک سیستم الگوی پایدار کمک خواهد نمود. لذا در این مقاله سعی بر این است تا ضمن شناسایی چالش های موجود در بخش حمل و نقل پایدار شهری و محدودیت هایی که در زمینه توسعه پایدار وجود دارد، به بررسی این عوامل مؤثر پرداخته و میزان تأثیرگذاری آن با ارائه راهکارها و وضع موجود برای دستیابی به الگوی سیستم حمل و نقل پایدار شهری را بیان می – کند.
کلمات کلیدی: حمل و نقل ، توسعه پایدار، توسعه شهری
١. مقدمه
امروزه حمل و نقل شهری پایدار نبوده و شرایط وخیم میباشد و نیازمند عملی توسط دولت ها و جوامع میباشد
مشکلات بخش حمل و نقل عمدتا مربوط به افزایش تقاضا و عدم عرضه کافی میباشد. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به یک وضعیت ناپایدار منجر شده است . ترافیک سنگین ، تأخیر در رسیدن به مقصد، عدم رضایت شهروندان همگی نتیجه این عدم تعادل میباشند. این مشکلات با مسائل زیست محیطی آلودگی صوتی، آلودگی هوا و همچنین مصرف بیرویه سوخت همراه میباشد
با این حال فعالیت های حمل و نقل همچنان در حال افزایش در حوزه های شهری میباشد و همچنان نیاز به آن وجود دارد . سیاست های شهری با وجود چالش های بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نهادها و فناوریها، همچنان رو به رشد است ، اما باز هم راه دشواری برای پیشرفت توسعه پایدار باقی مانده است . حمل و نقل پایدار تنها با تغییر طرح ها، الگوها، مدیریت حمل ونقل حاصل نمیشود، بلکه به تغییر نگرش ما نسبت به ارزیابی و ساخت راه حل های ممکن برای حل مسائل حمل و نقل نیز تأکید دارد . در واقع پایداری در حمل و نقل چنین معنا میپذیرد که با گسترش شهرها و جمعیت و توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و … که طبیعتا از عوامل ترافیک زا هستند، شهر همچنان بدون بروز مشکل ترافیک ، به نحو مطلوبی پاسخگوی جابه جایی مسافر و کالا باشد . در نمودار ١ ارتباط عامل پایداری و شاخص – های دیگر بیان شده است .

نمودار ١. منحنیهای پایداری .
٢- بیان مسأله
پویایی شهر عامل مهمی در رشد و به خدمت گرفتن افراد جامعه است . از سال ١٩٨٧ دانشمندان و سیاستمداران توجه جهانی را نسبت به اصول مفهومی توسعه پایدار در زمینه شهری جلب کرده اند. توسعه پایدار به دلیل اشاره نسبت به مفهوم روشنی، جهت بصری و … هنوز به اندازه کافی با گسترش مسائل در حال ظهور شامل شرایط تکنولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی انعطاف پذیر است و پیوسته در حال پیشرفت میباشد.
این امر به متخصصان و محققان نشان میدهد تا با یک دیدگاه سیستماتیک اقتصادی و زیست محیطی به حل نیازهای جوامع برای حفاظت از منافع نسل آینده توجه کنند .
لذا این مقاله سعی بر این دارد به این پاسخ دهد که برای حل مشکلات حمل و نقل برای رسیدن به الگوی پایدار شهری چه راهبردهایی میتواند سودمند باشد و در راستای یکپارچه سازی و هماهنگ سازی در بخش مذکور باید از چه شیوه – هایی عمل کنیم .
٣- پیشینه تحقیق
در حال حاضر مفهوم توسعه پایدار در دستور کار بسیاری از سازمان ها، نهادها و دولت ها قرار دارد و در بیانیه ها و کنفرانس ها و تحقیقات و مقالات و کتب موجود تعاریف مختلفی در مورد آن ارائه شده است . مطابق با تأکید و تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه به نام آینده مشترک در سال ١٩٨٧، عمل امروز در توالی نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان اثر جدی دارد؛ یعنی توسعه پایدار نوعی از توسعه است که رفع نیاز امروز را بدون کاهش توانایی آیندگان برای تأمین نیازهایشان در نظر بگیرد . معضل ترافیک از دهه ١٩۵٠ با تولید انبوه اتومبیل آغاز شد. اتومبیل جایگزین درشکه ها و کالسکه ها شدند و به تدریج در بسیاری از کشورها، مشکلات حمل و نقل و ترافیک به یکی از چالش های مهم اجتماعی و ملی تبدیل شد و سهم قابل توجهی از سرمایه ملی را به خود جذب کرد و در این فرآیند دستیابی به حمل و نقل ایمن و ارزان و کارا یکی از آرزوها و اهداف اصلی و ثابت سیاست های توسعه کشورها تبدیل شد .
۴- محدودیت ها و موانع رودرروی حمل و نقل و توسعه پایدار
جدول ١: محدودیت ها و موانع رودرروی حمل و نقل و توسعه پایدار
۵- توسعه ارزیابی طرح ها
با تکنیک های ارزیابی مناسب ممکن است بعضی از راه حل ها مورد قبول قرار نگیرد. اگرچه برای دستیابی به کارایی لازم و ضروری است که از یک روش سیستماتیک برای پیشرفت مطالعات سیستم ها استفاده شود، به طوری که احتمال منطقی از دستیابی به مراحل ارزیابی مطلوب را در بر داشته باشد. هنگامیکه تکنیک های ارزیابی در اهداف کلی برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرند، ضرورت دارد که به پیشرفت کار در جهت حصول اهداف در سیستم دقت کافی شود
به طور کلی طرح جامع سیستم برای رسیدن به هدف مورد نظر باید بر اساس نمودار زیر باشد.
شکل ١. چرخه روند SUTP (اتحادیه UBS در حوزه محیط زیست . ٢٠٠٧)
۶- پیاده سازی حمل و نقل پایدار شهری
امروزه صدها شهر به دنبال استراتژیهای حمل و نقل پایدار و یا بخشی از طرح های پایداری گسترده تر میباشند.
پایداری به دیگر استراتژیهای مرتبط با اهداف سیاست ترکیب بیشماری به ساماندهی زندگی شهری با اثرات گوناگونی به کاربری زمین ، طیف وسیعی از تحولات اقتصادی را به وجود آورده است
این بخش به ابتکار برخی از دستورالعمل های سیاست های پایدار نوین با چشم انداز وسیع تر که در سال های اخیر به آن پرداخته شده است ، توجه نموده و آن را به دسته های زیر تقسیم بندی نموده است :
١. سیستم مدیریت هوشمند ٢. آمایش سرزمین ٣. زیست پذیری

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد