مقاله چالش های بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS ) در کشورهای اسلامی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان

چکيده تلاش هاي بسياري در جهت هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در سطح دنيا صورت گرفته است . در بررسي هاي تجربي زيادي افزايش مقايسه پذيري صورت هاي مالي شرکت ها پس از بکارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي مزبور مستند شده است . در تدوين اين استانداردها عمدتا عواملي همچون محيط اجتماعي، اقتصادي و سياسي و حتي عوامل فرهنگي مدنظر قرار گرفته است . به واسطه تاثير مذهب و ديگر سيستم هاي اعتقادي در شکل دادن به ارزش هاي فرهنگي، بررسي تاثير مذهب بر مسائل حسابداري به عنوان يکي از موضوعات بنيادي در مطالعات حسابداري تلقي ميشود. اما آنچه در فرآيند جهاني سازي استانداردها مشاهده مي شود نقش کم رنگ عناصر مذهبي و اعتقادي کشورهاست و اين مسئله به عنوان چالشي در پذيرش کامل استانداردهاي مزبور تلقي مي شود. با توجه به اينکه محوريت فرهنگي در خاور ميانه و کشورهاي حاشيه خليج فارس مذهب اسلام است ، لازم است در تدوين استانداردهاي مزبور ديدگاه ها و منافع نمايندگان اين حوزه نيز مدنظر قرار گيرد. در اين بررسي وضعيت کشورهاي خاور ميانه در برخورد با بيانيه هاي منتشره هيئت استانداردهاي بين المللي حسابداري (IASB) و پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به تفاوت هاي عمده فرهنگي، مذهبي و اقتصادي در کشورهاي اين حوزه ، لازم است بررسيهاي مناسبي براي مشارکت در تدوين استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي مطابق با شرايط بومي و قوانين اسلامي صورت گيرد که ناشي از مزيت هاي منطقه براي ساير کشورهاي جهان و تفاوت هاي فرهنگي، اقتصادي و حسابداري است . کلمات کليدي: استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS)، هيئت استانداردهاي بين المللي حسابداري (IASB)، حسابداري، خاور ميانه ١. مقدمه استفاده از اطلاعات مالي و نيازهاي استفاده کنندگان مختلف ، زمينه ساز نگرش هاي حرفه اي متفاوت در حوزه تدوين استانداردها شده است تا آنجا که در تدوين استانداردهاي هر منطقه و استفاده کنندگان صورتهاي مالي تفاوت هاي عمده اي وجود دارد. سالهاست که حرفه حسابداري ضرورت يکپارچه سازي يک چارچوب جهاني گزارشگري را درک نموده است . در چند دهه اخير ايده ايجاد استانداردهاي بين المللي حسابداري و حسابرسي و استانداردهاي مرتبط با گزارشگري مالي براي بيشتر کشورها جذاب شده است به نحوي که هيئت استانداردهاي حسابداري مالي و هئيت استانداردهاي بين المللي حسابداري به عنوان پيشگام تدوين و ارائه استانداردهاي مشترک براي کشورها اند. از دهه ٧٠ ميلادي سيستم اقتصاد جهاني با چالشهايي مواجه گرديد و شرکت هاي چندمليتي با چالشهاي تخصيص منابع گسترده و استفاده بهينه از آنها و تفاوتهاي محيطي گزارشگري متفاوت مواجه گرديدند. رادبرگ و گراي (١٩٩٧) معتقدند که فشار براي جهاني سازي استانداردهاي گزارشگري در راستي تحقق قابليت مقايسه اطلاعات منتشره و ارتقاء کيفيت گزارشگري مالي است در بررسي هاي تجربي زيادي افزايش مقايسه پذيري صورت هاي مالي شرکت ها پس از بکارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي مزبور مستند شده است شرکت هاي چندمليتي در جهت کسب بازارهاي سرمايه جديد با چالش تفسير و قابليت مقايسه اطلاعات مواجه اند به نحوي که در ١٩٧٢ کميته همکاري هاي بين المللي حرفه حسابداري و بعدها هيئت استانداردهاي بين المللي حسابداري تشکيل شد و در جهت هماهنگ سازي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي براي تمام کشورها که به نحوي در تجارت جهاني و سازمانهاي تجاري بين المللي سهم و عضويت دارند، گام برداشتند. جهاني سازي استانداردهاي حسابداري پيامدهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوتي در پي خواهد داشت . تدوين استانداردهاي حسابداري از شرايط محيطي و اقتصادي هر جامعه متاثر مي شود و اعتقاد بر اين است که اگر استانداردهاي حسابداري بر اساس شرايط اقتصادي داخلي کشورها تدوين نشود، ممکن است منجر به بروز پيامدهاي نامساعد شود. استفاده از استانداردهاي حسابداري جامعه اي که در آن بازار سرمايه ، از کارآمدي لازم برخوردار بوده و مالکيت بخش خصوصي در صنايع رشد نموده و تفکيک مالکيت از مديريت به طور نسبي صورت گرفته ، در جامعه اي که بازار سرمايه آن ضعيف ، و تمرکز مالکيت در دستان دولت است و تفکيک مالکيت از مديريت وجود ندارد، باتبع سودمند نخواهد بود. ساموئل و پيپر (١٩٨٥) هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري را در قالب تلاش براي نزديک کردن سيستم هاي حسابداري تعريف نموده اند. عواملي همچون عوامل محيطي از جمله سيستم هاي قانوني، منابع تأمين مالي داخلي و بخصوص خارجي، سيستم هاي مالياتي، بيانيه هاي هيئت هاي بين المللي، تورم ، رويدادهاي سياسي و اقتصادي براي کمک به توصيف تفاوت هاي بين المللي در رويه هاي حسابداري استفاده مي شوند. طبق گفته هاي پررا (١٩٨٩) سيستم هاي حسابداري تابعي از محيط و شرايط خاص آن محيط اند . مولر و همکاران (١٩٩٤) نيز به اين نکته اشاره کرده اند که اين محيط است که حسابداري را شکل ميدهد . به بيان ديگر الگوها و اشکال مختلف حسابداري با ارزش هاي مختلف اجتماعي، مذهب ، سيستم هاي سياسي و تاريخچه و پيش - زمينه هايي که محيط را شکل مي دهند، در ارتباط است . به واسطه تاثير مذهب و ديگر سيستم هاي اعتقادي در شکل دادن به ارزش هاي فرهنگي، بررسي تاثير مذهب بر مسائل حسابداري به عنوان يکي از موضوعات بنيادي در مطالعات حسابداري تلقي ميشود. مذهب به عنوان يک عامل فرهنگي برجسته و بسيار مهم است که بر تمام نهادهاي اجتماعي تاثيرگذار است و حسابداري نيز يکي از همين نهادهاست . اما چالش بزرگ در تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي براي همه کشورها عدم تطبيق اين استانداردها و جامعيت استفاده آنها در همه سيستم هاي حسابداري است ، تا آنجا که تقريبا کشورهاي پيشگام در تدوين استانداردهاي بين المللي به عوامل فرهنگي همچون مذهب چندان که بايد توجه نکرده اند. مذهب يکي از عناصر اصلي است که هنجارهاي خاصي را تعريف مي کند و الگوهاي خاص تعريف شده آن نيازمند توجه قانونگذار در حوزه تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي است . در حال حاضر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) به عنوان يکي از مهمترين و پرکاربردترين استاندارد در حوزه گزارشگري مالي است و براي ورود به بازارهاي سرمايه بين المللي، گزارشگري بر مبناي استانداردهاي مزبور الزامي است . شواهد گوياي اين است که حسابداري و حسابرسي به سمت جهاني شدن پيش ميرود و بيش از ١١٨ کشور استانداردهاي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را رعايت مي کنند و گزارش هاي خود را براساس اين استانداردها ارائه ميدهند. در حاليکه بر اساس اطلاعات موجود ١٥ کشور از ٢١ کشور خاور ميانه استفاده از استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را الزامي نموده اند، تنها ٧ کشور از ٢١ کشور از اصول پذيرفته شده حسابداري ملي مخصوص به خود استفاده مي کنند و اين در حالي است که بسياري از شرکت ها تمايل به پيروي از استانداردهاي واحد دارند (جدول - ١ وضعيت کشورهاي مختلف خاور ميانه در گزارشگري مالي را نشان ميدهد). به علاوه ٦٠ درصد کشورهاي حوزه خليج فارس ، عضو فدراسيون بين المللي حسابداران ميباشند. جداي از اين با توجه به اينکه ايران و ساير کشورهاي خاور ميانه علاوه بر فرهنگ و مذهب مشترک، توليد کننده اعظم نفت خام دنيا اند. جمعيت ١.٦ ميلياردي مسلمانان که ٢٥ درصد کل جمعت جهان را در بر مي گيرد، و توليد ٤٠% از نفت خام دنيا، موقعيت خاصي را براي مسلمانان تعريف ميکند و در اين ميان جايگاه خاور ميانه بسيار پرنگ تر است . در نمايشگر ١ منطقه خاور ميانه با رنگ مجزا مشخص شده است .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد‌ پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

word قابل ویرایش
78 صفحه
27700 تومان
هدف‌ و جايگاه‌ 1. جهت‌ دستيابي‌ به‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌، وجود يك‌ مجموعه‌ پيوسته‌ از "اهداف‌" و "مباني‌" مرتبط‌ كه‌ بتواند ماهيت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگري‌ مالي‌ را مشخص‌ كند لازم‌ است‌. چنين‌ مجموعه‌اي‌، همانند يك‌ قانون‌ پايه‌، در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ و حل‌ و فصل‌ مسائلي‌ كه‌ ممكن‌ ...

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر ( XBRL ) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

Word قابل ویرایش
136 صفحه
34700 تومان
بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ايچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمه : 42-1- بیان مسئله 53-1-تاریخچه مطالعاتی 74-1 اهمیت پژوهش 95-1 اهداف تحقیق 106-1 مدل مفهومی تحقیق 107-1 متغیرهای پژوهش 11 ...

دانلود مقاله بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر ( XBRL ) از دیدگاه صاحبن

word قابل ویرایش
138 صفحه
34700 تومان
-1-مقدمه :در سالهای پایان قرن بیستم و زمانی که بهره برداری و سوء استفاده های غیر قانونی فراوانی که در بازارهای مالی دنیا رخ داد ، منجر شد تا یک عزم بی سابقه و بین المللی بر عملیات حسابداری و شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید آید . یکی از عواملی که به بحران در گزارشات مالی انجامید ، نا مناسب بودن اطلاعات در فر ...

دانلود مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفتهچكيده:اين مقاله با بحث پیرامون حسابداري محيط زيست که از مباحت جدید و نوپای در مقوله حسابداری می باشد، و نیز نحوه‌ برخورد با آن در كشورهاي پيشرفته، سعی در بررسی ارتباط بین حسابداري، محيط زيست، اطلاعات زيست محيطي، چالشها و شكل گزارشگري حسابداري محيط زي ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورت های مالی مبتنی بر استاندارد های جدید گزارشگری مالی ( IFRS )

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
تجزیه و تحلیل صورت های مالی مبتنی بر استاندارد های جدید گزارشگری مالی (IFRS)چکیده:فرهنگ حسابداری هدف از تجزیه و تحلیل صورت های مالی را تحلیل، ارزیابی و قضاوت درباره عملکرد یک واحد تجاری و وضعیت مالی آن بیان می کند. در روش های متنوع تجزیه و تحلیل مالی( از قبیل روش های متکی بر مفاهیم آماری، تحلیل تکنیکال در باز ...

دانلود مقاله بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS ) از سوی سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای لازم

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهاستانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی با هدف فراهم نمودن چارچوب استاندارد جهانی براي چگونگی آماده سازي و آشکارسازي اطلاعات صورت هاي مالی است. به کارگیري چنین استانداردهایی رویه هاي حسابداري را از طریق استفاده از یک زبان مشترك آسان میسازد.و این درحالی است که، در گزارشگري مالی ایران، عدم به کارگیري برخی اس ...

مقاله چالشهای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS ) در کشورهای اسلامی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چالشهای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در کشورهای اسلامی چکیده تلاش های بسیاری در جهت هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سطح دنیا صورت گرفته است. در بررسی های تجربی زیادی افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی شرکتها پس از بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی مزبور مستند شد ...

مقاله بکارگیری ابزار صکوک در تأمین مالی با رویکردی اسلامی : چالش ها و فرصت ها

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده رويکردهاي تأمين مالي در دو دهه اخير افزايش چشمگيري داشته است به نحوي که نرخ متوسط رشد سالانه استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي در دنيـا برابـر بـا ٣٠ درصد بوده است . صرفنظر از تفاوتهاي مذهبي، نژادي، اين عملکرد چشمگير، اقتصاد بسياري از کشورهاي مسـلمان و غيـر مسـلمان را بواسـطه افـزايش رشـد سرمايه گذاري د ...