بخشی از مقاله

چکیده :

سرمایه انسانی، حیاتیترین عنصر راهبردی و اساسیترین راه برای افزایش عملکرد، کارایی و اثربخشی سازمان است. ازاینرو مهمترین هدف هر سازمان، دستیابی به کاراترین و بالاترین سطح بهرهوری ممکن یا بهینه است. موفقیت عملکرد سازمانهای امروزی در به وجود آوردن تعامل و مناسبات جدیدی است که همراهی با آن درگرو داشتن کارکنانی که از چابکی، توانمندی ،درک چارچوبهای جدید و همسویی با آن را داشته باشند. امروزه محیط کاری خوب از اهرم و مزیتهای برتر پیشرفت و توسعه سازمانها به شمار میرود. سازمانها برای کسب مزیتهای رقابتی پایدار، با به وجود آوردن معنویت در محیطهای کاری میتوانند در کارکنان خود احساس وفاداری را به وجود آورند و در کار خود احساس رضایت کنند. انجام این کار به آنها انرژی بدهد و بتوانند خود را با اهداف گروه و سازمان همسو و سازمان را دررسیدن به اهدافش یاری نمایند. روش تحقیق در این مقاله کتابخانهای با بهرهگیری از نتایج ودستاوردهای پژوهشی بوده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که منابع انسانی متعهد و وفادار به اهداف و ارزشهای سازمان، نهتنها عامل برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است، بلکه مزیتی برای رقابت پایدار بسیاری از سازمانهای امروزی تلقی میشود.

واژگان کلیدی: منابع انسانی، عوامل شخصیتی، عملکرد شغلی، وفاداری سازمانی، سازمانهای دولتی

.1 مقدمه

درهزاره سوم، منابع انسانی به یک مزیت رقابتی در سازمانها تبدیل شده است. ایجاد وفاداری در کارکنان موجب رسیدن به اهداف درازمدت سازمانها در زمیته کسب و کار میشود . بنابراین، وفاداری کارکنان سازمانی نقش مهمی در افزایش بهره وری ایفا می کند.موفقیت عملکرد سازمانهای امروزی در به وجود آوردن تعامل و مناسبات جدیدی است که همراهی با آن درگرو داشتن کارکنانی است که از چابکی، توانمندی ،درک چارچوبهای جدید و همسویی با آن را داشته باشند. امروزه داشتن یک محیط کاری کارا و خوب از اهرم و مزیتهای برتر پیشرفت و توسعه سازمانها به شمار میرود و سازمانها برای کسب مزیتهای رقابتی پایدار، با به وجود آوردن معنویت در این محیطهای کاری میتوانند در کارکنان خود احساس وفاداری را به وجود آورند که در کار خود احساس رضایت کنند و از کار خود لذت ببرند و انجام این کار به آنها انرژی بدهد و بتوانند خود را با اهداف گروه و سازمان همسو کنند و سازمان را دررسیدن به اهدافش یاری کنند.مهمترین هدف هر سازمان، دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یا بهینه است. سرمایه انسانی، حیاتیترین عنصر راهبردی و اساسیترین راه برای افزایش عملکرد ، کارایی و اثربخشی سازمان است . منابع انسانی متعهد و وفادار به اهداف و ارزشهای سازمان ، نه تنها عامل برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است، بلکه مزیتی برای رقابت پایدار برای بسیاری از سازمانها تلقی میشود. منابع انسانی متعهد و وفادار به اهداف و ارزشهای سازمان ، نه تنها عامل برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است، بلکه مزیتی برای رقابت پایدار برای بسیاری از سازمان ها تلقی می شود.

.2تعاریف واژگان کلیدی

.2-1عوامل شخصیتی ابعاد شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنها است.در این تحقیق بر اساس مدل عوامل شخصیتی 5 گانه مارتینز بعنوان عوامل شخصیتی موثر بر توسعه وفاداری سازمانی و عملکرد شغلی استناد شده است. بر اساس این نظریه عوامل شخصیتی عبارت است ثبات هیجانی، برونگرایی، تجربه پذیری، سازگاری و وجدان کاری است.

.2-2 وفاداری سازمانی از نظر علی و الکاظمی وفاداری یک نگرش وابسته به کار است که برای ایجاد عملکرد موثر و سودمند در دنیای کاری رقابت آمیز امروز امری ضروری است.

.2-3 عملکرد شغلی درجه ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می شود .همچنین روجلبرگ - 2007 - ، عملکرد را فعالیت هایی تعریف کرده است که به طور معمول بخشی از شغل و فعالیت های فرد است و باید آن را انجام دهد.

.2-4 شخصیت 2-4-1عبارت. است از الگوی نسبتاً پایدار صفات ، گرایش ها ، یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد - « جس فیست و گریگوری جی فیست به نقل از سید محمدی ، - 1384

.2-4-2 شلدون که تعریفی کل و جامع و مانع به نظر می رسد، این است شخصیت سازمان پویای جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی - شکل بدن و اعمال حیاتی بدن - فرد آدمی است - « سیاسی ، - 1377

.3 عاملهای شکل دهنده شخصیت

.3-1 تعیین کننده ها: تعیین کننده شخصیت ، یک متغیر عینی مهم است که در تعیین شخصیت فرد نقش دارد مهمترین تعیین کننده ها عبارتند:

.3-1-1 عاملهای زیستی و وراثت : عاملهای زیستی چون قد و قیافه بطور غیر مستقیم برشخصیت و احساس انسان اثر مثبت به خودش می گذرد.

.3-1-2 عاملهای اجتماعی : تجربه های دوران کودکی نقش مهمی در زندگی آینده انسانها ایفا می کنند . اثرات عاملهای اجتماعی با رسیدن به سن بلوغ متوقف نمی شوند و حتی در محیط کار بر شخصیت ، اداراک و رفتار اشخاص اثر می گذارند.

.3-1-3 عاملهای فرهنگی : عوامل فرهنگی برپویاییهای اجتماعی اثر می گذارند و باعث القاء ارزشها می شوند . به عنوان نمونه ، ممکن است در یک فرهنگ وجود احساس رقابت یک ارزش باشد ودر فرهنگ دیگر همکاری ارزشمند باشد.

.4 تناسب شغل با شخصیت

نظریه تطبیق شرایط لازم برای انجام یک کار و ویژگیهای شخصیتی ، توسط جان هلند مطرح شده است.این نظریه بر این اساس است که رغبت یا علاقه فرد- با فرض اینکه نشان دهنده شخصیت فرد باشد با محیط کارش متناسب است جان هلند شش نوع شخصیت را ارائه می کند و پیشنهاد می کند که رضایت شغلی و میل به ترک شغل به درجه ای بستگی دارد که فرد می تواند به صورتی موفقیت آمیز شخصیت خود را با یک محیط شغلی وفق دهد . هر یک از این شش نوع شخصیت مناسب محیط شغلی خاص خود است. - حقیقی و همکاران،. - 116 : 1388

.5 وفاداری کارکنان

وفاداری اغلب با یکی از این سه روش تعریف می شود:

.5-1 روش اول، عواقب ناشی از تعامل بین کارکنان و سازمان؛

.5-2 روش دوم ، وفاداری کارکنان به عنوان داشتن تمایل به سازمان

.5-3 روش سوم، برخی از محققان وفاداری با توجه به رفتار تعریف کرده اند. و تلاش کردند که دو روش فوق را ترکیب نمایند.از این رو، می توان بیان کرد که وفاداری سازمانی معطوف به هر دو مؤلفه عاطفی و رفتاری می باشد.

.6 عوامل موثر بر وفاداری سازمانی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید