بخشی از مقاله

چهار چوبی جهت تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری مالی
چکیده

انعطافپذیری مالی توانایی شرکت را برای روبرو شدن با وقفه های غیر منتظره در جریان وجه نقد را نشان میدهد این به معنی توانایی وامگیری از منابع مختلف، افزایش سرمایه، فروش داراییها و هدایت عملیات شرکت برای مواجهه با شرایط متغییر می باشد. گسترش بازار سرمایه و ترویج به فرهنگ سود آوری و شرکتهای منعطف و همچنین مجموعه فرصتهای رشد و سرمایه گذاری وجود بستر مناسب نیاز دارد و اصولا یکی از تصمیم گیری هایی که در اکثر شرکت هاانجام می شودمربوط به وضعیت سود آوری شرکت ها است که شناسایی شرکتهایی با انعطاف پذیری بالا و همچنین مکانیسم بازار و مشخصه های سود آوری برای سرمایه گذاران کل و جزءحفظ حقوق آنها در این راستا اهمیت اساسی دارا می باشد.

مقدمه
مدیران مالی باید در مبحث تأمین مالی به مفهوم انعطاف پذیری مالی توجه کافی داشته باشند، به عبارت دیگر مدیران مالی باید نگران این موضوع باشند که مبادا تصمیمات امروز، تأمین مالی آینده و یا فرصتهای رشد و پیشرفت شرکت را به خطر اندازد؛ این همان مفهوم انعطاف پذیری مالی است .عدم توجه به این مفهوم در تصمیمات تأمین مالی، وضعیت پرمخاطرهای را برای شرکت به وجود خواهد آورد؛ زیرا اگر در موقع نیاز، شرکت نتواند منابع لازم را از بازارمالی تأمین کند، مجبور به چشم پوشی از فرصتهای سرمایه گذاری مناسب به دلیل نبودن منابع مالی لازم خواهد شد (هیگینز (1990 بنابراین، شرکتهاعموماً نگران وضعیت اعتباری خود هستند .این نگرانی از این بابت است کهاولاً مبادا شرکت در پرداخت اصل و فرع بدهیهایش ناتوان، و با بحران مالی روبه رو شودثانیاً اینکه مبادا تصمیمات اعتباری امروز شرکت، انعطاف پذیری مالی فردای شرکت را به خطر اندازد .بحث مربوط به وضعیت اعتباری شرکتها، نه تنها برای خودشان بلکه برای سایر ذینفعان شرکت از جمله بستانکاران و سرمایه گذاران فعلی با اهمیت است.همچنین اعتباردهندگان و سرمایه گذاران بالقوه نیز از وضعیت اعتباری شرکتها غافل نخواهند شد.

هدف از این نوشتار چهار چوب هنجاری که از طریق آن انعطاف پذیری مالی از طریق سیاستهایی و رویه ها آن تفسیر و ترسیم می گردد می باشد.مقاله به 6بخش تقسیم می شود:

-1چرخه عمر سازمانها و انعطاف پذیری مالی
-2تعاریف انعطاف پذیری مالی از دیدگاه های مختلف
-3شاخصه های انعطاف پذیری مالی
-4منابع اساسی انعطاف پذیری مالی و مزایای آن
-5اشکال مختلف طبقه بندی و روش های انعطاف پذیری مالی
-6چهار چوبی جهت تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری مالی ونتیجه گیری

بخش اول : چرخه عمر سازمانها و انعطاف پذیری مالی
سازمانها مانند تمام سازواره های حیاتی دارای چرخه عمر هستند.از این رو سیاست واحدی جهت طول عمر سازمانهاوجود نداشته و از این رو جهت این تجزیه و تحلیل باید دانست سازمان در کدام یک از این مراحل قرار دارد.جهت انطاف پذیری مالی می توان از مراحل چرخه عمر شرکتها یعنی تولد،رشد و بلوغ استفاده نمودمیتوان طبق نطریه بایون (2002)شرکتهای مرحله تولد به منظور تامین مالی سهام منتشر می کنند و اهرم کمی دارند،شرکت های مرحله رشد از تامین مالی بدهی استفاده می کنند و اهرم زیادی استفاده می نمایندو شرکت های مرحله بلوغ از منابع داخلی استفاده کرده و اهرم متعادلی دارند پس این مراحل می تواند در ایجاد سود آوری ،فرصتهای رشد و سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و ارزش شرکت تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

بخش دوم تعاریف انعطاف پذیری از دیدگاههای مختلف:

FASB)،(1824 انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغیر میزان و زمان جریانات نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیر منتظره واکنش نشان دهد.
دونالدسون((1891انعطاف پذیری مالی را از دو جنبه چرخه های وجوه نقد و فعالیتهای کوتاه مدت تجاری بی ان نموده که بعید است به خاطر برخی فعالیتهای واحد تجاری جریانات ورودی جاری ناشی از فعالیتها و رویدادهای و تصمیمات گذشته دقیقا برابر با جریانات خروجی ناشی از آن باشد.این تعریف تاکید بر توازن وجوه نفد داشته و ناهماهنگی ناشی از آن از جریان وجوه اضافی که باید سرمایه گذاری شود یا کسری وجوه که باید از طریق خطوط اعتباری تامین مالی گردد.

ازدیدگاه سیستم اطلاعاتی حسابداری نقش انعطاف پذیری مالی درون سازمانها جهت برنامه ریزی،ایجاد و منابع جریانات اولیه وجوه نقددر پاسخگویی به تهدیدات سازمانی و فرصتهای غیر منتظره می باشد.

هیس(1892 )شرکتی را به عنوان انعطاف پذیر معرفی می کند که توانایی انجام فعالیتهای اصلاحی که باعث کاهش فزونی نیازبه پرداخت های نقدی می شود را داشته باشد.

انجمن حسابداری عمومی آمریکا( AICPA،(1883انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی برای انجام کاری به منظور کاهش نیاز به پرداخت های نقدی از منابع پیش بینی شده می باشد.

برنستین،(1883انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی یک شرکت به منظور در نظر گرفتن رکودو توقفات غیر منتظره به هر دلیلی تعریف می کند.طبق این دیدگاه انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی استقراض از منابع مختلف به منظور افزایش سرمایه حقوق صاحبان سهام و همچنین فروش و نقل و انتقال دارایی برای تنظیم سطح و هدایت عملیات به منظور مواجهه با تغییر شرایط می باشد.

هندریکسون و برادا((1882انعطاف پذیری مالی را به عنوان ارتیاطی با قدرت پرداخت بدهی و نقدینگی که باهم ارتباط تنگاتنگی دارند معرفی می کندو سلسله مراتبی در نظر می گیرد که ابتدا انعطاف پذیری مفهم گسترده تری از قدرت پرداخت بدهی و سپس نقدینگی می باشد

ول برادا((1882انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی ایجاد فعالیتهای سود آور و تغییرات تحمیل شده در محیط تجاری و همچنین سازگاری پیش بینی تغییراتی که اهداف شرکت را تحت الشعاع قرار می دهد تعریف می کند.

کورنهف((1882انعطاف پذیری مالی را میزان توانایی برای اصلاح و بازبینی عملیات و منابع سازمانی مطابق با محیط و اطلاعات جدید به منظور نیل به اهداف مدیریتی و استراتژیکی بیان می کند.

باین((2009انعطاف پذیری مالی را به عنوان میزان ظرفیت و سرعتی که شرکت می تواند منابع مالی خود را تقویت کند تا بتواند اقدامات پیشگیرانه و واکنش پذیر به منظور افزایش سطح و ارزش شرکت انجام می شود تعریف می کند.

گامبا و تریانتیس((2008 انعطاف پذیری مالی را توانایی شرکت در دسترسی و تغییر ساختار تأمین مالی شرکت با هزینه کمتر تعریف میکنند. شرکتهایی که انعطاف مالی بیشتری دارند میتوانند از درماندگیهای مالی اجتناب کرده و وقتی فرصتهای سوددهی پیش آمد اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری را تأمین کند.

تریجورجیس (1993) انعطاف پذیری مالی را یک سری انتخابهایی میداند که در قرارداد با تأمین کنندهی سرمایه موجود است،مثلاًانتخاب یا انصراف از طرفِ وام دهنده، تصمیم به ارزش بخشی مجدد از جانب هر کدام از طرفین باشد

بخش سوم :شاخصه های انعطاف پذیری مالی:
-1وجه نقد در دسترس:وجه نقد در دسترس یکی از مهمترین اندازه گیریها در انعطاف پذیری مالی می باشدطبق نطریه بایون((2008وارسلان و همکاران((2008ولای((2005 موسسه ای که وجه نفد بیشتری در دسترس دارند انعطاف پذیری بالایی دارند.این شاخص از تقسیم کل وجوه به کل دارایی بدست می آید.

-2ظرفیت بدهی استفاده نشده:این طرفیت به شرکت در فرصتهای سرمایه گذاری بوجود آمده کمک می کند و انعکاسی از انعطاف پذیری باشد.دنیس و مک کویین(.(2009 بنابراین موسسه هایی با بدهی پایین انعطاف پذیری بالایی دارندواین شاخص از تقسیم کل بدهی به کل دارایی بدست می آید.

Z-Scored-3یکی از سنجشها و معیارهای وضعیت مالی شرکت است هر چه پایین تر باشد سود آوری بالاتر است.دانیل و همکاران((2008

بخش چهارم:منابع اساسی انعطاف پذیری مالی و مزایای آن

انعطاف پذیری مالی از منابع مختلفی نشات می گیرد .بر اساس ادبیات موضوع (دی آنجلو و دی آنجلو (2009 و دانیل و همکاران 2002 کمیته تدوین استاندارد های حسابداری،1326و....)از جمله منابع اساسی انعطاف پذیری مالی را می توان موارد زیر را بر شمرد:

-1حفظ ظرفیت استقراض تامین مالی خارجی یا سهامداران خارجی
-2نگهداری وجه نقد در دسترس در سطح بالا
-3توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش دارایی ها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم یا اقطاع سرمایه گذاری
-4کاهش یا عدم پرداخت سود سهام بین سهامداران
-5افزایش حقوق صاحبان سهام ازطریق آورده نقدی سهامداران(تامین مالی داخلی)
-6کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت ازطریق اوراق مشارکت
7- توان نیل به بهبود سریع در خالص جریانهای نقدی ناشی از عملیات
مزایای انعطاف پذیری مالی:بهبود فرصتها،ایجاد انگیزه مالی،بهبود بهره وری،ایجاد ارتباط میان پرداختها ومشارکت در سود شرکت

بخش پنجم) اشکال مختلف طبقه بندی و روش انعطاف پذیری مالی هیث(1892،ص(21انعطاف پذیری را به 5 طبقه تقسیم نموده است:

-1 قرض گرفتن پول الف)مستقیم:به وسیله قرض از بانک و فروش اوراق قرضه و اوراق تجاری
ب)غیر مستقیم:به وسیله تاخیر در پرداخت بستانکاران تجاری و افزایش تاریخ سررسید وام و غیره

-2نقدینگی دارایی:
الف)مستقبم:به وسیله اسناد قابل فروش و داد وستد،فاکتورینگ،فروش دارایی و استفاده مجدد از آن،ماشین آلات و تجهیزات و غیره
ب)غیر مستقیم:عدم جایگزینی لازم جهت دارایی کارخانه ای که در جریان عملیاتی مصرف شده اند.

-3کاهش هزینه
-4کاهش سود سهام پرداختی
-5انتشار سهام سرمایه
طبفه بندی مشابه توسط دونالدسون((1891و کورنهف((1822و همچنین(1820) FASBکه در شکل زیر مشخص شده است.


بر اساس دیدگاه دانیل و همکاران((2002دو روش جهت انعطاف پذیری مالی وجود دارد:

-1نسبت اهرمی(بدهی به دارایی)
-2نسبت نقدینگی(وجه نقد به دارایی)

بخش ششم :چهار چوبی جهت تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری مالی ونتیجه گیری

جهت تجزیه و تحلیل باید به دو سوال اساسی پاسخ داد:
-1چه پروژه یا فرصتهای سرمایه گذاری برای شرکت وجو د دارد
-2حداکثر مبلغ یرداختی به سهامداران چگونه خواهد بود.که جهت مبلغ پرداخت به سهامداران از جریان نقدی آزاد که یکی از عوامل موثر بر انعطاف پذیری است می توان نام برد.
در پاسخ به سوال اول ابتدا روشهای مختلف فرصتهای سرمایه گذاری بیان می شود:

چندین روش برای اندازه گیری فرصتهای سرمایه گذاری وجود دارد -1 ارزش دفتری به ارزش بازار دارائیها((MBA -2

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید