دانلود مقاله رویکردی زبانشناختی به زبان کیهانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان


مقدمه بحث درباره احتمال وجود حیاتهای هوشمند در سایر نقاط کیهانی، مسئلهای است که نه تنها در دهههای اخیر که رشد

فناوری به بالاترین میزان خود رسیده است؛ بلکه در طی صدههای گذشته نیز از چالشبرانگیزترین مسائل علمی پیش روی انسان بوده است. علاوهبراین، تجلی این موضوع یا به تعبیری ادبی، دستیابی به این رؤیای علمی چنان ذهن بشر را به خود معطوف داشته است، که صنعتگران عرصههای هنری، بالاخص صنعت سینما را به تولید آثاری با درونمایههای تهاجم و یا حتی همیاری انسان در تهدیدات بالقوه کهکشانی، ترغیب کرده است. لیک، برجستهترین موضوعی که در اکثر اینگونه آثار به تصویر کشیده میشود، امکان برقراری ارتباط کلامی و زبانی میان گونههای فرازمینی و انسان است. در واقع، تجلی کنشهای زبانی میان قهرمانان انسانی و موجودات فرازمینی توانسته است علاوه بر جذابیت بخشیدن به رویدادهای اثر، جذب حداکثری مخاطبین این گونه آثار را محقق سازد. لیک، نکتهای که در این خصوص، جالب به نظر میرسد، مکالمهها و یا تکگوییهایی است که از سوی موجودات فرازمینی مطابق با همان زبان جغرافیایی قهرمانان داستان، بیان میشود؛ به طوری که در فیلمهای انگلیسیزبان، تسلط موجودات فرازمینی در تلفظ واژگان و حتی بیان اصطلاحات عامیانه و رعایت نکات دستوری، ستودنی است!

از سویی دیگر اما، مراجع علمی و دانشمندان حاذق در این حیطه به طراحی و انجام طرحهای علمی تحقیقاتی فراوانی در راستای تحقق برقراری ارتباط کلامی با هوشهای فضایی دست زدهاند که از آن جمله میتوان به برنامه تحقیقاتی »ستی« اشاره کرد که مخفف عبارت (ترجمه شده) »جستجو برای هوش فرازمینی« است. در این برنامه، دانشمندان با استفاده از رادارهای بسیار پیشرفته، در حال ارسال و دریافت علائم و سیگنالهای مختلفی به کیهان هستند، به این امید که به نشانههایی دال بر حیات هوشمند در دیگر بخشهای فضا دست یابند. حیات هوشمند هم از نظر آنها موجودی است که علاوه بر زبان اختصاصی، توانایی تولید و استفاده از ابزار را به دست آورده باشد و در یک رابطه اجتماعی زندگی کند. به همین جهت، از سالیان قبل پیامهای صوتی شخصیتهای برجسته سیاسی کشورهای عضو باشگاه فضایی به زبانهای گوناگون، در حال ارسال به فضا است. گذشته از این، برخی افراد ارسال پیامهای صوتی را امری بیهوده تلقی کرده و به کدگذاری آنها به زبان ریاضی و سایر نظامهای نشانهای پرداختهاند.

لیک، ذکر از این دست موضوعات، از جمله مسائلی محسوب میشود که دارای ابعاد مختلف نظری و عملی است. در واقع، این موضوعات دارای دو جنبه فلسفی و نیز علمی - عملی میباشند. به طور اخص، بحث برقراری ارتباط کلامی انسانها با حیاتهای بیگانه از دو زاویه قابل بحث و بررسی است. نخست آنکه، این موضوع بایستی به لحاظ مسائل فلسفی و نظری در شاخههای مختلف علوم انسانی از جمله زبانشناسی، انسانشناسی، روانشناسی، مطالعات علوم اجتماعی و رفتاری و غیره مورد ارزیابی و تحلیل قرارگیرد. این مرحله را میتوان به مثابه ترسیم طرحی راهبردی برای برنامههای مذکور تشبیه کرد. سپس با توجه به این دستاوردهای نظری، در گام دوم به ارائه راهکارهای علمی و عملی مطابق با فناوریهای در دسترس پرداخته شود.

2


این پژوهش نیز، از این شیوه مستثنی نبوده و میکوشد بحث برقراری ارتباط کلامی و کنشها و رفتارهای طبیعی دستگاه زبان انسان با فرازمینیها را از نقطه نظر مسائل مطرح در علم زبانشناسی و بالاخص از منظر زبانشناسی شناختیٌ که امروزه به عنوان یکی از سه رویکرد مطرح و مقبول علمی در زبانشناسی به حساب میآید، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. به بیان سادهتر، این پژوهش تلاش میکند تا از زاویه نظری، امکان ارتباط فرازمینیها را از طریق رسانه زبان انسانی، مورد بررسی قرار دهد. از همین رو، در بخش نخست، به ارائه شاخصههای نظام ارتباط زبانی ( در مفهوم عام آن) پرداخته میشود و در بخش دوم، ویژگیهای دستگاه زبانی انسان با توجه به مؤلفههای شاخص در رویکرد شناختی به زبان، بررسی میگردد تا از این رهگذر امکان بکارگیری این ویژگیها در نظام واژهای کیهانی، بیش از پیش روشن گردد. علاوهبراین، با توجه به موضوع بینارشتهای که این پژوهش به آن پرداخته است، مطالب مورد بحث نیز، به گونهای به نگارش درآمده است که برای مخاطبین سایر رشتههای تخصصی و ناآشنا با اصطلاحات و زیر شاخههای علم زبانشناسی که ممکن است برای نخستین بار مطلبی را درباره کاربرد دستاوردهای زبانشناسی در مطالعات فضایی مورد توجه قرار میدهد، قابلفهم باشد. از این رو، نکاتی را که ممکن است در مراجع تخصصی زبانشناسی، جزو مفروضات بدیهی در نظر گرفته شود، در اینجا به اجمال به آنها شاره شده است. لازم به ذکر است، تا آنجا که نگارندگان این سطور بررسی کردهاند، پژوهشی که در حیطه زبانشناسی شناختی در یافتن رهیافتی به زبان کیهانی به انجام رسیده باشد، یافت نشده است؛ زیرا عمده پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، بیشتر در حوزههای علوم پایه و ارتقاع سیستمهای ارسال پیامهای رادیویی بودهاند.

بخش نخست: ویژگیهای دستگاه زبان انسان


بیتردید اگر بخواهیم »نظام زبان« را در معنای مقبول و امروزین آن که مورد پذیرش همه شاخههای علم زبانشناسی است، ارائه داد، باید به تعریف فردینان دوسوسورٍ، رجوع کرد. البته شهرت سوسور تنها به ارائه تعریفی از نظام زبان محدود نمیشود؛ بلکه آنچه سبب گشته او را پدر علم زبانشناسی نوین لقب دهند، به مجموعه نظراتی مربوط میشود که سه سال پس از مرگش در کتابی که توسط شاگردانش جمعآوری شده بود، ارائه شد. در حقیقت، اهمیت کار سوسور در تمایزی است که میان مفاهیم زبانشناسی گذاشته است. از اهم مفاهیمی که سوسور به تبیین آنها پرداخته است میتوان به تمایز میان زبان و گفتار، رویکرد همزمانی و درزمانی در مطالعات زبانشناختی، تمایز میان محورهای جانشی و همنشینی و سایر مواردی اینچنین، اشاره کرد. لیک مهمترین جنبه از نظریات سوسور مربوط به تعریفی است که از نظام زبان و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه میدهد. او زبانشناسی را زیر شاخهای از علم نشانهشناسی میدانست؛ هرچند که این علم هنوز به وجود نیامده بود و او تنها پیدایش چنین علمی را پیشبینی میکرد. به عقیده او از طریق کشف روابط بین نشانه ها (نشانهشناسیَ) میتوان به روابط زبان نیز پیبرد. بنابراین، مطابق با تعریف سوسور، زبان رامیتوان به عنوان نظامی از نشانههای اختیاری برای بیان اندیشهها و ایجاد


Cognitive linguistics Ferdinand de Saussure×

1

2

3 semiotics×
3


ارتباط در نظر گرفت. بدینسان هر نظامی که از نشانهها برای ایجاد ارتباط بهره جوید، زبان محسوب می گردد؛ مانند علائم راهنمایی و رانندگی. اما آنچه در اینجا بیشتر مد نظر است، تعریف سوسور از نشانه زبانی است.

دو وجهی بودن نشانه زبانی

تا پیش از سوسور چنین فرض میشد که هر واژه در واقع نمایانگر شئی بیرونی است که به آن ارجاع میشود؛ به این معنی که میان واژه و مصداق آن رابطهای (طبیعی) حاکم است. به دیگر سخن، فرض بر این بود که هر کلمه با برشی از جهان که از پیش وجود دارد مطابقت میکند؛ از این رو، میتوان میان ساختار جهان و ساختار زبان نوعی از هم سانی ساختاری را مشاهده نمود. اما، سوسور این نظریه را به کلی مردود دانست و به جای آن، برای هر واژه دو وجه را در نظر گرفت که یکی تصور صوتی یا آوایی و دیگری مفهومی بود که از آن کلمه در واژگان ذهنی جای گرفته است. لازم به ذکر است که منظور از تصور صوتی یا آوایی؛ به یک ساختار صوتی انتزاعی اشاره دارد که به هر طریق و از سوی هر شخصی ادا شود، قابل شناسایی باشد و تنها یک مفهوم را تداعی کند. سوسور تصور صوتی کلمه را »دالٌ« و مفهوم ذهنی آن را »مدلولٍ« مینامد. او رابطه میان دال و مدلول رابه دو روی یک سکّه تشبیه میکند، هیچگاه از یکدیگر جداشدنی نیستند و فهم یکی مستلزم وجود دیگری است. از دید سوسور، نشانه زبانی نه یک شئ را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به یک تصور صوتی پیوند می دهد و نشانه، کلیتی است ناشی از پیوند میان دال و مدلول که رابطه بین دال و مدلول را اصطلاحا دلالت مینامند. بنابراین، هنگامی که یک تصور صوتی از جانب شخصی ادا میشود، یک مفهوم را در ذهن می آفریند و به این ترتیب، معنایی را می سازد که کل آن فرایند تحت عنوان »نشانه« مطرح میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تاریخ خط و زبان فارسی در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
مقدمـــــــهچنان كه می دانیم زبان فارسی سه مرحله تكاملی داشته است فارسی باستان ، فارسی میانه و فارسی نو. در پایان دوره ی هخامنشی زبان فارسی باستان دچار دگرگونی گشت واندك اندك از آن فارسی میانه پدید آمد كه بی گمان بـخشی از تـحول خود را هم در دوره های سلوكیدی واشكانی پشت سر گذاشت . با روی كار آمدن ساسانیان این ...

دانلود مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
متغيرهاي ساختار شناسي در جمعيت هاي متفاوت ميزبان Abacarus hystirix (Acari: prostigmata : Eriophyoidea)لغات كليدي :مليت زنگار غلات ، مايت هاي ، موروفولوژي ( ريخت شناسي ) ، گياهان ميزبان ، تحليل چند متغيره ، علفهاي خودرو.چكيده مطلب: طبقه بندي سينماتيك كنوني در بسياري جاها بعنوان پيوستگي ساختگي و پيوستگي كه گياه ...

دانلود مقاله زبان برنامه نویسی oracle

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
زبان برنامه نويسي oracleاز آنجائيكه oracle 8 ساخته شده و به سرعت از آن استفاده موثر ميشود، User ها و گسترش دهندگان آن بايد از زبان يكساني برخوردار باشند و فهم عميقي و هم در تجارت و هم ابزارهاي oracle داشته باشند. اين روش جديدي براي پيشرفت است. به طور تاريخي، تحليل گران سيستم نيازهاي تجاري را مورد بررسي قرار م ...

دانلود مقاله زبان گویای آفیس‌

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان
زبان گوياي آفيس‌جهت افزايش سرعت غلط‌گيري متوني كه توسط تايپ مستقيم و يا به‌وسيله نرم‌افزارهاي تشخيص دست‌خط (‌Optical Character Recognition - OCR) وارد كامپيوتر گرديده‌اند، معمولا وجود دو نفر به‌طور همزمان يكي براي قرائت از روي نمونه اصلي با صداي بلند و ديگري براي مقايسه متن اصلي با نمونه تايپ شده، لازم است.با ...

دانلود مقاله در مورد زبان برنامه نویسی دات نت

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
زبان برنامه نويسي دات نتMicrosoft .NETMicrosoft . NET واژه اي كه به مثابه يك چتر ، شماري از فن آوريهاي كه اخيراً توسط شركت مايكروسافت عرضه شده اند در بر مي گيرد . با كنار هم قرار گرفتن اين فن آوريها ، يك تحول اساسي در بستر توسعه مايكروسافت ، از زمان انتقال از سيستم 16 بيتي به سيستم 32 بيتي ايجاد شده است .Micr ...

مقاله در مورد زبان مدل‎سازی یکنواخت ( UML )

word قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
زبان مدل‎سازي يكنواخت (UML)زبان مدلسازي يكنواخت يا، Unified Modeling Language (UML) يك زبان مدلسازي است كه براي تحليل وطراحي سيستمهاي شي‌گرا بكار مي‌رود. UML اولين بار توسط شركت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسياري از شركت‌هاي كامپيوتري و مجامع صنعتي و نرم‌افزاري دنيا مورد حمايت قرار گرفت؛ به طوريكه تنه ...

دانلود فایل پاورپوینت محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه ها با رویکردی بر خطوط انتقال

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مديريت و کنترل پروژه توجه به دو عنصر ”برنامه ريزي” و“ کنترل“ در مديريت علمي به عنوان ارکان اساسي وظايف مديريت شناخته ميشود. توجه به اين دو عامل باعث صرفه جويي در زمان و هزينه انجام پروژه ها خواهد شد. عناصر پنج گانه مديريت پروژه عباتند از: برنامه ريزي، سازم ...

مقاله رویکردی تحلیلی بر نظریه های طراحی کریستوفر الکساندراز یادداشت هایی بر ترکیب فرم و زبان الگو تا مفاهیم جدیدی از نظریه پیچیدگی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رويکردي تحليـلي بر نظريه هاي طراحي کريستوفر الکسـاندراز يادداشت هايي بر ترکيب فرم و زبان الگو تا مفاهيم جديدي از نظريه پيچيدگي چکيده در نظريات کريستوفر الکساندر١ دو جريان فکري عمده و متمايز ملاحظه مي گردد. وي ايده هـاي قبلـي خـود را به طور کامل رد نمي کند بلکه آنها را بسط و پرورش مي دهد. نظريه هاي وي ابتد ...