دانلود مقاله پاسخ آشکار سازMoxon - Rae بر پایه ی یک سنتیلاتور پلاستیک ضخیم

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

ایده اصلی در آشکارساز های(Moxon-Rae (MR آشکارنمودن اشعه گاما با استفاده از یک آشکارسازنازک الکترونی از جنس سنتیلاتورپلاستیک است .[1] کاربرد این آشکارسازهها در اندازه گیری سطح مقطع جذب تابش زای نوترون ( n, می باشد. اشعه گاما در بیرون سنتیلاتور در موادی با عدد اتمی پایین (موسوم به مبدل) اندرکنش ( ' H) انجام و تولید الکترونهای ثانویه میکند. این الکترونها سپس در آشکارساز الکترونی آشکار میشوند. هر چند راندمان آشکارسازی گاما از این طریق پایین است ولی نسبت سیگنال به زمینه و قدرت تفکیک زمانی خوبی ( ( 2-3 nsec بدست می آید. برای اینکه اندازه گیری سطح مقطع جذب مستقل از آبشار واپاشی گاما باشد باید راندمان آشکارسازی فوتونهای گاما با انرژی اشعه گامای فرودی به صورت خطی تغییر می کند .[2@ این رابطه خطی برای آشکارساز پلاستیک نازک با ضخامت 1 mm و مبدلهای گرافیتی و آلومینیومی با ضخامت 2-3 cm به صورت نظری محاسبه وبه صورت تجربی مشاهده شده است .[3]


70

4 MeV

با توجه به ضخامتهای مختلف سنتیلاتورهای موجود درآزمایشگاهها ، توسعه ایده آشکارساز MR به سنتیلاتور های ضخیم تر مد نظر محققان واقع شده است. به عنوان مثال کاشوکیف [4] با بکارگیری سنتیلاتور GaF2 به ضخامت9 mm و مبدل 2-mm-Bi واندازه گیری طیف اشعه گاما سطح مقطع واکنش جذب نوترونها را اندازه
گیری نموده است. نتایج کار او نشان میدهد که رابطه راندمان آشکارساز با انرژی گاما تا غیر خطی

ولی در انرژیهای بالاتر خطی می باشد.


در این تحقیق، امکان ساخت این نوع آشکارساز با سنتیلاتور پلاستک ضخیم (8 mm) بررسی شده است. پاسخ آشکارساز به ازای ضخامت های مختلف مبدل آلومینیومی و انرژیهای مختلف گاما با استفاده از کد MCNP شبیه سازی و نتایج را با طیف های تجربی مقایسه نموده ایم.


روش کار

سیستم آشکارسازی شامل یک سوسوزن پلاستیک به ابعاد 128 mm × 8 mm میباشد که به منظور ثبت پرتوهای عبوری از مبدل بکار رفته است. در این کار از یک چشمه 137Cs با اکتیویته 6 mCi استفاده شد. پرتوهای منبع رادیواکتیو از داخل یک موازی ساز سربی به شعاع داخلی 2.5 mm عبور داده شد. ابعاد بیرونی این موازی ساز سربی 8cm×8cm×8cm بود. شکل (1) چیدمان تجربی آزمایش را نشان می دهد. در مقابل آشکارساز مبدل مستطیل شکلی از جنس آلومینیم با ضخامت های مختلف قرار داده شد و در مدت زمان100 ثانیه تعداد کل شمارش ها را به دست آوردیم. سپس با استفاده از کد MCNP4C اندرکنشهای فوتونهای گاما را با موازی ساز، مبدل وآشکارساز شبیه سازی کرده و برای مبدل آلومینیومی در ضخامت های مختلف و انرژی های متفاوت طیف انرژی فوتونها و الکترونهای ثانویه را بدست آوردیم. پس از حصول یک تطابق قابل قبول بین طیف های تجربی و شبیه سازی صحت و دقت فرایند شبیه سازی تائید می شود. در گام بعدی، اطلاعاتی مانند راندمان آشکار سازی گاما، رابطه آن با انرژی فوتونهای گاما و میزان تولید الکترونهای ثانویه در مبدل را از طریق شبیه سازی بدست آوردیم.

71


شکل((1 :نمایش چیدمان آزمایش

نتایج

برای اطمینان بیشتر از انجام صحیح محاسبات، شبیهسازی برای انرژیهای مختلف و با ضخامتهای گوناگون مبدل، برای چیدمانی که توسط مالیک و همکارانش [3] بکارگرفته شده بود ( آشکارساز پلاستیکی با ضخامت 1 میلیمتر و ماده مبدل آلومینیومی) تکرار شد و نتایج بدست آمده با نتایجی که آنها بطور تحلیلی محاسبه کرده بودند مقایسه گردید (شکل .(2 این مقایسه نشان می دهد که برای انرژی 662 keV تعداد کل شمارش ها در ضخامت 23 میلیمتر بیشترین مقدار خود را دارد و در واقع این ضخامت برای مبدل آلومینیومی در انرژی فوق مقدار بهینه است و برای انرژی های بالاتر از 4 MeV راندمان آشکارسازی فوتونهای با انرژی آنها به صورت خطی تغییر می کند. این نتایج کاملا در تطابق با نتایج مالیک میباشد و نشان دهنده انجام صحیح شبیه سازی میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله پلی کربنات ترمو پلاستیک آروماتیک بر پایه بیس فنول A

word قابل ویرایش
139 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
1- مقدمهمصرف پليمرهاي پلي كربنات، پليمرهاي كه با گروه –O-C-O- بهم متصل هستند، از ز مان گزارشات اوليه بسيار رشد كرده است Report 1969) (PEP .  تضمين  رشد آينده اين صنعت با افزايش شركتهاي جديد به 6 توليد كننده سابق اين ماده نشان داده شده است رشد تكنولوژي، شامل افزايش گريدهاي با كاربرد خاص، امكان رقابت پلي كربنات ...

دانلود مقاله بررسی فرونشانی کامپتون با استفاده از آشکارساز سوسوزن پلاستیکبه روش تجربی و شبیه سازی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
-1 مقدمهبه دلیل اینکه میزان تابش زمینه در MDA1 سیستم تاثیر گذار میباشـد، لازم اسـت از حفـاظ غیـر غعـال سرب در اطراف آشکارساز استفاده گردد. این امر در خصوص آنالیز چشمههاي با اکتیویتـه پـایین از اهمیـت بالایی برخوردار است.[i ] در برخی آزمایشها نظیر اندازه گیريهـاي بـا احتمـال پـایین گـذر،جهت کـاهش بیشتر اثرات ت ...

دانلود مقاله بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیشزمینه پایینِ ( NaI ( Tl و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازهگیری

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:آشکارسازهای NaI، به دلیل قیمت مناسب و در دسترس بودن، مهمترین و پرکاربردترین آشکارسازها در اندازهگیری نمونههای فعال هستند. بازده بالای این دستگاهها استفاده از آنها را برای آشکارسازی و تشخیص چشمههای گامای ضعیف، در مواردی که رزولوشن انرژی اهمیت کمتری دارد، مناسب میکند . 1 استفاده از NaI حتی در مواردی که رز ...

دانلود فایل پاورپوینت ارائه یک الگوریتم جدید بر پایه شکل توسعه یافته فیلتر LoG برای آشکارسازی عیوب تیز کاشیها و سرامیکها

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انواع عيوب کاشيها عيوب رنگی عيوب تيز عيوب پهن عيوب الگو 1- استفاده از فيلترهای خطی 2- شناسايی طرح در حوزه مکان-فرکانس. 3- استفاده از عملگرهای ريخت شناسی. اسلاید 2 : استفاده از فيلترهای خطی در آشکارسازی ساختارهای با کنتراست بالا علی ...

مقاله تاثیر اجرای روشهای اقتصاد ژتونی ، اصلاح بهای پاسخ و اصلاحی خاموشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموز پایه چهارم ابتدایی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر اجراي روشهاي اقتصاد ژتونی، اصلاح بهاي پاسخ و اصلاحی خاموشی بر کاهش پرخاشگري دانش آموز پایه چهارم ابتدایی (مطالعه موردي) محل و زمان انجام پروژه پژوهشی : آموزش وپرورش شهرستان فارسان- ال 1393س چکیده : زمینه وهدف : با توجه به وجود پرخاشگري در حسین هیبتی دانش آموز پایه چهارم پژوهش حاضر با هدف تاثیر اجـرا ...

مقاله تحلیل الاستوپلاستیک تنش در پوسته مخروطی جدار ضخیم FGتحت فشار داخلی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تحليل الاستوپلاستيک تنش در پوسته مخروطي جدار ضخيم FGتحت فشار داخلي چکيده در اين مقاله ،ميدان تنش در يک پوسته مخروطي جدار ضخيم FG، مشخص مي گردد. خواص در پوسته مخروطي FG ،به صورت شعاعي تغيير مي کندولي در امتداد يال مخروط ، تغييري ندارند. ...

مقاله بررسی تأثیر عنصر منیزیم و عملیات حرارتی رسوب سختی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه Al - Si - Cu

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیر عنصر منیزیم و عملیات حرارتی رسوب سختی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پایه Al-Si-Cu چکیده در این تحقیق مقادیر مختلف منیزیم به آلیاژ Al-10Si-3.5Cu، افزوده شد و سپس دو عملیات حرارتی رسوبسختی مختلف با شیوه حلسازی متفاوت روی نمونهها اعمال گردید. مشخص شد که حضور منیزیم به عنوان عنصر آلیاژی در این آ ...

مقاله بررسی و مقایسه عملکرد آشکارسازهای مختلف در رادارهای پسیو بر پایه سیگنال های رادیو FM تجاری

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   بررسي و مقايسه عملکرد آشکارسازهاي مختلف در رادارهاي پسيو بر پايه سيگنال هاي راديو FM تجاري چکيده در اين مقاله سعي شده است اصول پردازش در سيستم هاي راداري پسيو دو پايه به صورت ساده و مفهومي بيان گردد. پس از آن به مسئله آشکارسازي ...