بخشی از مقاله

اينترنت و وب جهاني

زمينه هاي امنيتي
امنيت اينترنت، يك حوزه، بسيار فني و دشوار است. پوشش دادن موضوعي نظير اين در طي و دشوار است. پوشش دادن موضوعي نظير اين در طي دوره اي مشابه با دورة فوق، بسيار دشوار و پيچيده است.


در اين دوره ، تلاش خواهم كرد، تا اندازه اي به موضوعاتي نزديك سوم كه احتمالا. بر يك خانه معمولي بر مبناي موج سوار اينترنتي (Internet surfer) تاثير مي گذارند.
حجم زيادي از اطلاعات نادرست در خصوص تهديدات امنيتي ناشي از اينترنت، رواج يافته اند، خطراتي در اين زمينه وجود دارند، اما اين مكان وجود دارد كه با انجام چند مرحلة ساده، تا حد قابل ملاحظه اي هرگونه خطرات مرتبط با «هكرها» را كاهش دهيم. «قانون ساده ساده اي كه بايستي به ياد داشته باشيد، اين است كه تنها زماني امكان آسيب رسيدن به كامپيوترتان وجود دارد كه عوامل / كنترل هاي فعال بتوانند راهشان را به درون كامپيوترتان بيابند». عوامل يا كنترل هاي فعال، مدول هاي نرم افزاري هستند كه مي توانند در هنگام downlioad شدن، جهت عمل بر روي كامپيوترتان، فعال گردند.

در معيار ساده وجود دارند كه شما مي توانند جهت جلوگيري از سرايت كنترل هاي فعال به كاميپوترتان، به كگاربنديد:
1. اطمينان حاصل كنيد كه داراي نرم افزار ضد ويروس نصب شده مي باشيد و اينكه سطح حفاظتي نرم افزار فوق، شامل فايل هاي downbad شده (نيز) مي باشد.
2. كنترلهاي امنيتي مناسب درون پيمايشگران را فعال سازيد.
زمينه هاي امنيتي جهت كاوشگر اينترنت، بواسطة انتخاب «Internet options» از روي آيتم منوي Tools برروي «Menu Bar» فراهم مي باشند.
كادر گفتگو «Internet option» نمايش داده خواهد شد. Tap «security» را انتخاب كنيد.
من باز ه در خصوص گزينه هاي در زمينه هاي امنيتي در كاوشگر اينترنت مايكروسافت، بحث خواهم نمود با اينحال، پيمايشگرهاي ديگر نيز داراي ويژگيهاي مشابه هشتند، و حتي اگر شما از «كاوشگر اينترنت» استفاده نمي كنيد، مي توانيد بحث فوق را به عنوان يك راهنما، درنظر بگيريد.
مايكروسافت، يك نگرش دوسطحي به امنيت دارد.


اولا ، مايكروسافت «جهان اينترنت را به چند منطقه تقسيم بندي مي كند:
 منطقه اينترنت بواسطة پيش فرمن، منطقة فوق شامل هر چيزي مي باشد كه برروي كامپيوترتان و يا كي «اينترانت» نبوده و يا به هيچ منطقة ديگري اختصاص ندرد. سطح امنيتي پيش فرض اين منطقه، «Medium» است. منطقة اينترانت محلي، اين منطقة عمومي شامل ‌آدرس هايي مي باشد كه مستلزم يك «Proxy sevver» (تعيين شوند. بوسيلة مدير سيستم)، نمي ابشد.
اينها عبارتند از سايت هاي مشخص شده بروي tab اتصالات، ميسرهاي شبكه (نظير llcomputername foldenam)، و سايت هاي اينرانت محلي (بويژه آدرسهايي كه حاوي دروة تناوب نمي باشند. نظير http://intermal ). شما نيز مي توانيد سايت هاي را به اين منطقه اضافه كنيد. اين منطقه، داراي سطح امنيتي پيش فرض «Medium» مي باشد.


 منطقة سايت هاي مورد اعتماد، اين منطقه. شامل سايتهايي است كه مورد اعتماد شما هيتد – سايتهايي كه شما بر اين باوريد كه مي توند فايلهاي را ا زآنها بدن نگراني دربارة آسيب وارد شدن به كامپيوتر يا داده هيتان، dowmload يا اجرا كنيد. شما مي توندي سايتهاي را به اين منطقه اخصاصا دهيد. سطح امنيتي پيش فرض براي منطقة سايتهاي مورد اعتماد، « LOW» مي باشد.
 منطقة سايت هاي ممنوعه. اين منطقه شامل سايتهايي است كه شما به آنها اعتماد نداريد – يعني، سايتهيي است كه شما به آنها اعتماد نداريد – يعني، سايتهايي كه مطمئن نيستيد كه يم توانيد اقدام به download يا اجراي فايل از روي آنها (بدون ايجاد آسيب به كامپيوتر يا داده هايتان)، نماييد يا خير. شما مي‌توانيد سايتهايي را به اين منطقه اختصاص دهيد. سطح امنيتي پيش فرض براي منطقه سايتهاي ممنوعه، «High» است.


 ثانيا، چهار سطح امنيتي وجود دارند كه مي توانند براي هر كدام از اي «مناطق اينترنتي» ، به كار گرفته شوند:
 «High» سطح فوقاني، يامن ترني سطح جهت پيمايش اينترنت مي‌باشد، با اينحال، داراي كمترين كاركرد عملياتي نيز مي باشد. ويژگيهاي با امنيت كمتر «كاوشگر اينترنتي»، غير فعال مي باشند. Cookie ها نيز غير فعال مي شوند و يان امر ممكن است موجب شود كه برخي از صفحات وب، به طور كامل بارگذاري نشوند. اين سطح امنيتي براي وب پيچ هايي مناسب است كه احتمال اين مي رود كه داراي محتوايي آسيب رسان هستند.


 «Medium» . اين سطح امنيتي، يك فرايند پيمايش ايمن را فراهم نموده و در عين حال، سطح بالايي از عمليات پذيري را حفظ مي كند. قبل از downlood فايل هاؤ شما در جريان امر قرار خواهيد گرفت. اين سطح امنيتي، از اجراي موضعي كنترل هاي ناشناخته يا نا امن برروي كامپيوترتان، جلوگيري مي كند (نكته : شما نبايد صرفا بر عمليات پذيري فوق بدون در نظر گرفتن حفاظت گامل آنتي ويروسي، تكيه كنيد، بهترين كار. استفاده ز هر دوي اين معيارها در كنار هم مي باشد). مايكروسافت اعتقاد دارد كه سطح فوق، براي اكثر وب پيج‌ها، كفايت مي كند.


 «Medium – Low» سطح فوق، مشابه «Medium» مي باشد، ليكگن قبل از dowmlad شما را از جريان كار مطلع نمي سازد. سطح فوق، يك سطح امنتيي مناسب براي دستري به شبكه هاي محلي نظير «اينترانت هاي» مشترك (گروهي) مي‌باشد.


 «Low» اين سطح امنيتي، حداقل اصول ايمني را ارائه مي نمايد. تمامي عامل‌ها/ مضامين فعال مي توانند به طور موضعي برروي كامپيوترتان، اجرا شوند. اين سطح امنيتي، تنها براي سايتهاي مناسب است كه كاملا مورد اعتماد شما هستند.


اطلاعات بالا، به لحاظ مفهومي، بر اسا سيستم help كاوشگر اينتر نت 5.5 مي‌پاشند.
تصوير بالا، نشان مي دهد كه شما چگونه مي توانيد مناطق و سطوح امنيتي مربتط با كاوشگر اينترنت را تغيير دهيد. حالات پيش فرض، «منطقة اينترنت» و «سطح امنيتي Medium» مي باشند. زندگي اغلب درحوزة وسط هاي قرا دارد، اينترنت هم از اين قاعده مستثني نست. احتمالا اين حالت پيش فرضي، بهترين حد وسطظ كلي را فراهم مي آورد، بويرژه زمانيكه در كنار يك نرم افزار ضد ويروس مناسب مورد استفاده قرار گيرد.


تصوير گفتگوي بالا، پيام هشداري است كه كاوشگر اينترنت زماني نمايش مي دهد كه پيمايشگر به شكل ذكر شده در بالا پيكربندي شده است و يك عامل/ كنترل فعال ، مي كوشد تا به طور موضعي برروي كامپيوترتان اجرا گردد. اين ديالوگ به شما اطلاع مي دهد كه تلاش جهت اجراي يك عامل/كنترل ناامن به صورت گرفته است و از‌آن ممانعت به عمل آمده است. عامل/ كنترل فوق، اجرا نمي گردد. پيوندهاي زير. در ارتباط با برخي از مابع امنيت وب / اينترنت online مي باشند كه ممكن است شما بخواهيد،مطالعه شان كنيد:
 صفحة امنيتي Microsoft
 مركز امنيتي Net scape
 25 آسيب پذيري امنيتي اصلي
 VET - يك كمپاني استراليايي نرم افزار ضد ويروس
 مشاورة امنيتي و نرم افزار ضد ويروس Symantec.
درك Cookic ها
برخي وب سايتها، اطلاعات را در يك فايل منحني كوچك موسوم به يك «cookie» برروي هارد ديسك تان ذخيره مي كنند.
«cooking» ها ، حاوي اطلاعاتي در خصوص شما و سلايقتان مي باشند. براي مثال، اگر شما در خصوص يك جدول زمان بندي پرواز د ر كي وب سايت هواپيمايي پرس وجو كنيد، ممكن است سايت فوق، «cookie» اي را ايجاد كند كه حاوي برنامة مسافرت تان باشد. و يا ممكن است تنها حاوي ثبت شماره صفحاتي باشد كه شما درون سايت فوق، از آنها بازديد كرده ايد، تا به سايت فوق اين امكان را بدهد كه در بازديد بعدي تان از آن سايت، صفحات را به صورت سفارشي، به شما ارائه دهد.


تنها اطلاعاتي كه شما فراهم مي كنيد، و يا گزينه هايي كه در طي بازديد از يك وب سايت. انتخاب مي نماييد، يم توانند درون يك cookie ذخيره شوند. براي مثال، سايت فوق نمي تواند نام e – mail تان را تعيين كند مگر آنكه شما تصميم به تايپ آن بگيريد. اجازه دادن به يك وب سايت جهت خلق يك cookie ، به علت آن سايت و يا هر سايت ديگري، اجازة دسترسي به بقية قسمتهاي كامپيوترتان را نمي‌دهد، و فقط سايت خلق كنندة ‌آن cookie مي تواند آن را بخواند.


كاوشگر اينترنت در حالتي قرار داده شده است كه اجازة خلق cookie را بر روي هاردديسك تان قرار دهد، از جريان اين امر مطلع گرديد (بواسطة اعلام كاوشگر)، بنابراين شما مي توانيد در خصوص اجازه دادن يا اجازه ندادن به آن cookie، تصميم بگيريد؛ همچنين شما مي توانيد از قبول هر گونه cookie توسط كاوشگر اينترنت، ممانعت به عمل آوريد.


شما مي توانيد حالات مختلفي را براي منطقه هاي امنيتي مختلف، تعيين كنيد. براي مثال، ممكن است بخواهيد به وب سايتهايي كه در منطقة سايت هاي مورد اعتماد ويا اينترانت محلي تان قرار دارند، اجازة ايجاد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید