تحقیق در مورد کشورهای عربی در یک نگاه

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان


مقدمه
بررسي پنج كشور عربي كه به تمامي موارد آنها اعم از جغرافيا ، وضعيت زندگي ، معيشتي،تحصيلات ، تقسيمات كشوري ، پايتخت هر كشوري اشاره شده و به تمامي جنبه هاي اين كشورها توجه گرديده است.


تحقيق حاضر جديدترين تحقيق در زمينه تفحص بر روي اين 5 كشور ميباشد.
آمار داده شده از تمامي موارد ذكر شده صحيح ميباشد و طبق آخرين اطلاعات جمع آوري شده است.


اين كشورها در حال توسعه ميباشن و جمعيت در اين كشورها روي به فراواني است و هدف اصلي ما از اين تحقيق آشنايي دانش آموزان از برخي فعاليت هاي كشورهاي است.
در اين تحقيق معلم گرامي و پدر و مادر ما را بسيار ياري نمودند آن ها با تمام وجود هر كاري كه مي توانستند به ما بكنند كردند اميدواريم با مطالعات اين اطلاعات تمام موارد ذكر شده به حضور شما معرفي شده و اطلاعات در مورد كشورها عربي به دست آوريد.


موفق و پيروز باشيد.
ملاحظات علمي
طي سنين4تا6سال كودكان عربستاني در مراکز پيش دبستاني مختلط ثبت نام مي گردند و اين درحاليست که درسن 6سالگي با آغاز دوره آموزش رسمي،دختران و پسران درمدارس جداگانه به تحصيل مي پردازند.


دوره آموزش ابتدايي6سال، آموزش مقدماتي متوسطه 3سال و آموزش تکميلي متوسطه نيز3سال است. در مقطع متوسطه دانش آموزان مجاز به انتخاب رشته علمي يا هنري جهت ادامه تحصيل خود مي باشند. تا سالهاي دهه 1960، آموزش دختران در زمره آموزش غير رسمي به شمارمي آمد و اين درحاليست که طي دهه1980،سيستم آموزشي دختران و

پسران يكنواخت شد.درحال حاضربسياري اززنان نيز در دانشگاه مشغول تحصيل مي باشند.طبق آمار سال 1995، 8/62درصدازشهروندان عربستاني ازنعمت سواد برخوردار مي باشند.طبق آمارسال1994،جمعيت بي سواد15سال و بالاترکشور بر2880562 نفر (درصد2/29کل جمعيت) بالغ مي گردد.تحصيلات در عربستان صعودي از نظر جنسيت مجزا بوده و به سه سيستم اداري تحصيلات عمومي پسران ، تحصيلات دختران وتحصيلات اسلامي سنتي(براي پسران) تقسيم ميگردد. وزارت آموزش كه درسال1952تأسيس شد، برتحصيلات

عمومي پسران نظارت داشته و تحصيلات دختران تحت نظارت نهاد عمومي نظارت برتحصيلات دختران است.هردو جنس دورة تحصيلي مشابهي را گذرانده و ازامتحانات ساليانة مشابهي برخوردارند.تحصيلات اسلامي پسران افرادي را براي پيوستن به جامعة علماء (واعظين مذهبي)تربيت مي كنند.دورة تحصيلي مدارس سطح دوم مذهبي شامل دورة تحصيلي مدارس عمومي آكادميك سطح دوم است که به طور عمده بر تعليمات عربي و اسلامي تأكيد مي نمايند.مدارس مذهبي سطح دوم تحت سرپرستي دانشگاه اسلامي «امام محمد بن سعود»و دانشگاه اسلامي «مدينه » اداره مي گردند. پس ازمدارس سطح دوم امكان تحصيل درمؤسسات مذهبي تحصيلات سطوح بالاتر به موازات سيستم غير ديني،وجود دارد.تأسيس مدارس غيرديني الگوگرفته ازغرب پس ازجنگ جهاني دوم ،سيستم سنتي تحصيلات اسلامي راسست كرد.هر جند قسمت عمده اي ازتحصيلات نوين نيز به مذهب

اختصاص يافته است ، به خصوص حفظ قرآن ، تفسير و ادراك قرآن و روش كاربرد سنت اسلام در زندگي روزمره مورد تأكيد قرار دارد.علوم ديني درسطح دانشگاهي نيز دركنار ساير مطالب تدريس گرديده و براي کليه دانش آموزان الزامي است. بسياري از مردم عربستان سعودي بيسواد هستند. و دولت در راه مبارزه با بيسوادي و بالا بردن سطح تعليم و تربيت با مشكلات زيادي مواجه است و بايد با جديت تمام بايد كه در اين راه بكوشد.مشكل مهمي كه دولت در راه باسواد نمودن مردم دارد, نداشتن معلم است كه هرسال بناچار تعداد آموزگار

و دبير از كشورهاي عربي ديگر استخدا مي نمايد. از جمله مشكلات ديگر اين كشور پراكندگي جمعيت, زندگي عشيره اي, كوچ نشيني و همچنين عامل مذهب را مي توان ذكرنمود، زيرا هنوز بسياري از مردم اين كشور با داشتن تعصبات مذهبي غلط خود مانع بزرگي در راه پيشرفت فرهنگ و آموزش هستند.با اين تفاسير دولت در ظرف چند سال اخير سعي نموده است بتدريج در راه گسترش فرهنگ و با سواد كردم مردم كه شايد تعداد بيسوادان آنها بيش از ساير كشورهاي جهان باشد, اقداماتي بنمايد. بهمين جهت با تأسيس آموزشگاههاي شبانه كه مدت تحصيل در آنها چهار سال است و به دو دوره تقسيم مي شود قدم مؤثري در اين راه برداشته است. لازم بذكر است كه ميزان باسوادي در ميان بزرگسالان در اين كشور 63 درصد مي باشد


نرخ ثبت نام ناخالص بنا به سطوح مختلف آموزشي طي سال 1996
پيش دبستاني : 8درصد
اولين سطح : 76درصد
دومين سطح : 61درصد
سومين سطح : 3/16درصد

آموزش عالي
ساختار آموزشي
برنامه هاي آموزش عالي در7دانشگاه،كالج هاي زنان،مؤسسة عمومي نظارت و17كالج تربيت مدرس ارائه مي گردد.گفتني است که 6دانشگاه از7دانشگاه مذكور تحت نظارت وزارت آموزش عالي و دانشگاه هفتم (دانشگاه اسلامي مدينه) تحت نظارت هيئت وزيران قرار دارند.همانگونه كه قبلاً نيز بدان اشاره گرديد دانشگاه هاي عربستان سعودي دو نوع تحصيلات (تحصيلات سنتي اسلامي وتحصيلات الگو گرفته از غرب) مبادرت مي نمايند.دانشگاه اسلامي مدينه و دانشگاه اسلامي امام محمد بن سعود نيزعمدتا بر آموزش قوانين اسلامي ، تعاليم قرآني ،زبان عربي و علوم اجتماعي تمرکز دارند.


برخي از دانشکده هاي کشور عربستان از آزمون ورودي ويزه اي ، علاوه بر امتحان توجيهي برخوردارند.
سياستهاي آموزشي


عربستان سعودي با ورود به دوران رشد سريع زيرساختارها و اقتصاد كشور در اوايل سالهاي 1970، توجه ويژه اي به تقويت اموزش عالي مبذول داشته است . وزارت آموزش عالي كه در سال 1975 تأسيس گرديد ، مبادرت به يك برنامة عمدة طولاني مدت ورزيد تا سيستم تحصيلي عربستان سعودي را قادر به تأمين نيروي انساني با تحصيلات عالي نمايد تا نيازهاي رو به افزايش اقتصاد بغرنج عربستان را بر آورده نمايد.يكي از هدفهاي اوليه احداث مراكز آموزش عالي سراسر كشور و خارج از آن بود . در سال 1999 ، هشت دانشگاه و تعداد زيادي مؤسسات آموزش عالي وجود داشت . هدف پايه ريزي برنامه هاي حين و پس از فارغ التحصيلي منظم براي كالجها و دانشگاههاي سعودي بود . نتيجه اين است كه دانش آموزان سعودي امروزه در تمام رشته ها در داخل كشور درس مي خوانند و تنها براي كسب تخصصهاي ويژه عازم خارج از كشور مي گردند.از جمله مهمترين سياستهاي پيشروي نظام آموزش عالي عربستان مي توان از موارد ذيل نام برد :


• معطوف داشتن توجه ويژه به تقويت ساختار آموزش عالي با ورود به دوران رشد سريع زيرساختها و اقتصاد كشور در اوايل دهه 1970
• اجراي طرح دراز مدت تأمين نيروي انساني برخوردار ازتحصيلات عاليه درجهت برآورده سازي نيازهاي رو به افزايش اقتصادي عربستان توسط وزارت آم

وزش عالي
• احداث مراكز آموزش عالي ملي و بين الملل
سال تحصيلي
سال تحصيلي دانشگاهي از ماه اكتبر آغاز گرديده و تا جولاي ادامه مي يابد.
زبانهاي آموزشي مراکز آموزش عالي عربستان بر زبانهاي عربي و انگليسي مشتمل مي گردد.
مقاطع آموزشي


مقطع کارشناسي
مقطع کارشناسي ‌به جزء در رشته هاي دارو سازي و پزشكي كه علاوه بردوره عمومي آموزش 4ساله به آموزش باليني احتياج دارند و مهندسي و دامپزشكي با دوره آموزش5ساله معمولاً 4سال به طول مي انجامد.
مقطع کارشناسي ارشد


در اغلب دانشگاههاي کشور عربستان دوره کارشناسي ارشد مدت زمان2سال پس ازگذراندن مقطع کارشناسي به طول مي انجامد.درپايان دوره مذکور به فارغ التحصيلان مدرک المجسيتر(کارشناسي ارشد)
اعطا ميگردد.به عبارت ديگر ميتوان گفت که تحصيل در رشته هاي اقتصاد، بارزگاني،حكومت اجتماعي، حسابداري ،مهندسي، هنر وعلوم انساني، علوم دريايي،علوم ،زمين شناسي، نجوم ، محيط زيست و علوم كشاورزي در مقطع کارشناسي مدت زمان2سال و تحصيل در رشته هاي قانون اسلامي، زبان عربي و علوم اجتماعي مدت زمان3سال بطول مي انجامد.در اين سطح تحصيلات ارائة تز تحقيقاتي و پايان نامه الزامي است .


مقطع آموزش دکتري
مقطع آموزش دکتري پس از مقطع کارشناسي ارشد در قالب برنامه هاي آموزشي3ساله به علاقه مندان ارائه مي گردد.
دانشگاه ها
ـ دانشگاه ملك سعود رياره تاسيس يافته به سال 1377هجري(1957ميلادي
ـ دانشگاه اسلامي مدينه تاسيس يافته به سال 1380هجري(1967ميلادي
ـ دانشگاه عبدالعزيز جده تاسيس يافته به سال 1380هجري(1967ميلادي
ـ دانشگاه اسلامي امام محمد ابن سعود ريان تاسيس يافته به سال 1373هجري(1953ميلادي


ـ دانشگاه ملك فيصل دمام و هفوق تاسيس يافته به سال 1395هجري(1975ميلادي
ـ دانشگاه نفت و معادن ملك فهد Dhahran تاسيس يافته به سال 1383هجري(1963ميلادي
ـ دانشگاه ام القري شهر تورس مكه تاسيس يافته به سال 1399هجري(1979ميلادي)
-50كالج دانشگاهي ويزه زنان عرب با سر پرستي و تأمين منابع مالي سازمان نظارت عمومي برتحصيلات زنان
-18كالج آموزش معلمان تحت نظارت وزارت آموزش
- مؤسسات آموزش عالي کارداني شامل 34كالج آموزش بهداشت ،20كالج زنان ، 3كالج اجتماعي ، 12 كالج فني،2كالج هنرهاي صنعتي و تعدادي كالج نظامي و حفاظتي
• دانشگاه ملك مسعود


اين دانشگاه كه درسال 1957م – بعنوان دانشگاه رياض– تأسيس گرديد. يكي از بزرگترين دانشگاههاي عربستان سعودي مي باشد. زبان آموزشي اين مركز فرهنگي, عربي و در رشته پزشكي و مهندسي انگليسي مي باشد. رياست دانشگاه به عهدة دكتر احمد محمد الضاب با معاونت دكتر ابراهيم عبدالرحمن المشيل است. اين دانشگاه در شهر ابها و القصيم نيز داراي شعبه مي باشد.


دانشكده هاي اين دانشگاه عبارتند از:
دانشكده هاي هنر, تعليم و تربيت شعبه اي نيز در (ابهاء) دارد, كشاورزي, پزشكي (شعبه اي نيز در ابهاء دارد), علوم, داروسازي, مهندسي, دندانسازي, دانشكده كامپيوتر و اطلاعات, معماري و نقشه كشي, علوم اداري, دانشكده اقتصاد و علوم اداري (تصيم), دامپزشكي, همچنين مركز مطالعات دانشگاهي زنان, انجمن زبان عربي, انجمن زبان و ترجمه.
• دانشگاه اسلامي مدينه


دانشگاه اسلامي مدينه در سال 1961 م در شهر مدينه منوره افتتاح شد و دانشجويان اين دانشگاه به تحصيل علوم ديني اشتغال دارند. دانشگاه مذكور هر سال تعداي بورس تحصيلي به كشورهاي اسلامي ديگر اعطا مي كند. دراين دانشگاه مذاهب چهارگانه تسنن تعليم داده مي شود.دانشگاه مدينه علاوه بر فعاليتهاي تعليماتي مجالس سخنراني عمومي نيز ترتيب مي دهد كه اغلب متن سخنراني هاي مذكور چاپ و راي مؤسسات اسلامي جهان ارسال مي گردد.


• دانشگاه ملك عبدالعزيزجده
گروهي از خيرانديشان و دانش پژوهان سعودي بخاطر آنكه افرادي كه مايل به تحصيل هستندمجبور به مسافرت و اقامت در شهر رياض نباشند, و همچنين جهت تعداد مراكز علمي تصميم گرفتند دانشگاهي بخرج خود و با كمك ساير فرهنگ دوستان كشور در شهر جده تأسيس نمايند. كه سرانجام در سال 1964 م دانشگاهي با عنان ملك عبدالعزيز توسط ملك فيصل افتتاح, مبالغي بعنوان كمك به دانشگاه مذكور اعطا نمود در سال 78 – 1967 م دانشكده اقتصاد و علوماداري – كه اولين دانشكده اين مركز علمي است – آغاز بكار كرد. در حال حاضر دانشگاه مذكور از دانشكده هاي اقتصاد , علوم اداري, مديريت, زبان خارجه و ادبيات تشكيل شده است. در اين دانشگاه ترتيبي داده شده تا دوشيزگان نيز بتوانند در اوقات تعطيل روزانه دانشگاه از كلاسهاي مخصوص استفاده نمايند. مدت تحصيل چهار سال و فارغ التحصيلان به دريافت دانشنامه ليسانس مفتخر خواهند شد.


• دانشكده تربيت
اين دانشكده در مكه مي باشد و رشته هاي تخصصي آن عبارتند از؛ جغرافيا, زبان انگليسي, فيزيكي , رياضيات تعليم و تربيت روانشناسي, اين دانشكده در حقيقت و تأمين كننده معلم هاي لازم براي تدريس در مدرسه هاي كشور اشتغال مي باشد.
• دانشكده شريعت و تحقيقات اسلامي مكه


در سال 1949 م تأسيس شد كه هدف از تأسيس آن تربيت كادر لازم براي قضاوت و همچنين تدريس در مدرسه ها بود. درسهاي اين دانشكده اختصاص به علوم ديني و زبان عربي دارد.
• دانشكده صنت نفت و معادن ظهران
هدف از افتتاح اين دانشكده كه؛ در سال 1963 در ظهران افتتاح شد؛ تربيت كارشناس و متخصص در امور مربطو به نفت و ساير معادن بود.
• دانشگاه ملك فيصل


اين دانشگاه در سال 1975 م در دمام تأسيس گرديد, شعبه اي از آن نيز در شهر احساء داير مي باشد. دانشكده هاي كشاورزي و صنايع غذايي (احساء) , معماري و نقشه كشي (دمام), تعليم و تربيت (لاحساء) , پزشكي و علوم پزشكي (دمام), دامپزشكي (الاحساء), مديريت و نقشه كشي (احساء) همگي از زيرمجموعه هاي دانشگاه ملك قيصل مي باشد.
• دانشگاه امام محمدبن سعود
اين دانشگاه در سال 1953 م در رياض تأسيس شد و زبان آموزشي آن عربي است. شامل دانشكده هاي شريعت و تبليغ و اصول دين علوم اجتماعي, عربي و علوم اجتماعي, عربي و مطالعات اسلامي, و همچنين انجمن تعليم عربي و مركز مطالعه ويژه دختران مي باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم چكيده :مسئله انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر علمي و هم از جنبه ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، سالهاست ، نه فقط كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و سازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است . در ...

دانلود مقاله آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا

word قابل ویرایش
53 صفحه
18700 تومان
آشنايي با اتحاديه كشورهاي جنوب شرقي آسيا اشاره؛ بلوك‌هاي اقتصادي كه در مناطق گوناگون جهان در نيم قرن گذشته تشكيل شده‌اند، تلاش وسيعي را براي ايجاد فضاي همكاري‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي ايجاد كردند و توانستند با يكپارچگي و وحدت، ضمن كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي، در راه توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي ساكنان كشور ...

دانلود مقاله ویژگیهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
ويژگيهاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافتهبحثهاي مربوط به توسعة اقتصادي بعد از پايان جنگ جهاني دوم جايگاه عمده اي در ادبيات اقتصادي پيدا كرد . كه از دلائل عمدة آن ضعف كشورهاي استعمارگر از يكسو و افزايش بينش كشورهاي در حال توسعه بود . پرسش اساسي در مورد توسعه اين بوده و هست كه توسعه چيست ؟ و دليل توسعه كدام ا ...

دانلود مقاله مروری بر آموزش معماری در کشورهای اسلامی

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
مروری بر آموزش معماری در کشورهای اسلامیتعلیمات رسمی معماری تنها در پایان قرا نوزدهم و در دهه های اولیه قرن حاضر شروع شد. اوایل، با تاریخ بازگشت به تاسیس تشکیلات کاخ و انجمن های مرکزی امپراطوری های اسلامی، سیستم سازماندهی شده ی مورد تایید از دوره کارآموزی توسعه یافته بود ولی این مرور بر توسعه ی آموزش معماری در ...

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

word قابل ویرایش
69 صفحه
27700 تومان
مقدمه:چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعيتي اعجاب انگيز ...

دانلود مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
فقر روستايي و تخريب محيط زيست در كشورهاي در حال توسعه جعفر توكلي _ دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي پس از جنگ جهاني دوم با رهايي بسياري از كشورهاي جهان سوم از استعمار و دستيابي آنها به استقلال سياسي ، فاصله و شكاف اقتصادي بين كشورهاي فقير و غني بيش از پيش آشكار شد . در پي آن استراتژي رشد اقتصادي در ...

دانلود مقاله عملیات روانی امریکا علیه کشورهای اسلامی

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
در مورد شيوه‌هاي امريكا براي اعمال عمليات رواني بر ضد شوروي سابق و ديگر دشمنانش، تاكنون مباحث زيادي مطرح و شيوه‌هاي اين كشور با استفاده از شواهد، بررسي شده است.با توجه به وسعت جهان اسلام از نظر جمعيت، فرهنگ، قوميت و … و با توجه به اينكه پيروان دين اسلام در حال افزايش است (به نحوي كه پيش‌بيني مي‌شود تا سال 202 ...

دانلود مقاله بررسی طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشورهای موفق

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
مقدمه:دراین یادداشت بر آن شدیم تا ضمن معرفی محورها و اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها، به طور خاص به مبحث نظام توزیع یارانه که یکی از محورهای هفت گانه طرح می باشد و تجربیات ۵کشور دنیا در این زمینه بپردازیم. دولت نهم مهم ترین برنامه اقتصادی خود را درقالب طرحی به نام طرح تحول اقتصادی بیان کرد که هرگز مجال اجرا و ...